[ ] Astypalaea — IG XII,Suppl. p. 80
I.1                      θεοί.
ἔδοξεν τῶι δήμωι· στρατηγῶν καὶ Λευκίου τοῦ Διον[υσί]-
ου γνώμη· ἐπειδὴ τοῦ δήμου πέμψαντος εἰς Ἀστυπάλ[α]ια[ν]
δικασταγωγὸν Λεύκιον Διονυσίου αἰτησόμενον δ[ικαστήρι]-
5 ον ὁ δῆμος ὁ Ἀστυπαλαιέων εὔνους καὶ φίλος ὑπά[ρχων τῶι]
δήμωι καὶ προαιρούμενος [ἀπ][π]αντὸς τοῦ [β]ε̣λ̣τ̣ί̣[σ]το[υ συν]-
[τ]ελεσθῆναι τὰς κρίσεις τὴν πᾶσαν̣ σπουδὴ[ν καὶ ἐπιμέλειαν]
ποιησάμενος περὶ τὴν α[ἵρεσιν τῶ]ν δι[κ]αστῶν ἀπ[έστειλεν]
δικαστὰς ἄνδρας καλοὺς κα[ὶ ἀ]γ̣αθοὺς Ἀγαθοκλῆ Κλευσ[τρά]-
10 του, Γόργαιθον Μικίων̣ο[ς, Εὐ]κλῆν Ἀρχωνίδα, οἵτινες π[α]-
ραγενόμενοι ἃς μὲν ἐδ[ίκα]σ[αν] δ[ίκας ὀρθῶ]ς κ̣[αὶ δι̣καί]-
ὠς καὶ κατὰ τοὺς νόμους καὶ π[ᾶσαν σπουδὴν καὶ φιλοτιμί]-
αν εἰσενεγκάμε[νο]ι — — — — — — — — — — — — — — — — — —
τοις σπεύδοντες [τοὺς διαφερομένους τῶν πολιτῶν εἰς ὁ]-
15 μόνοιαν καταστῆ[σ]αι — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․#⁷#⁷ νομίσαντες ει[— — — — — — — — — — — — — — — — αὐτο]-
[κρ]άτορας ἀνα[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀ]-
[ξ]ίως τε ἑαυτῶν [καὶ ἀμφοτέρων τῶν πόλεων — — — — — ἵνα]
[οὖ]ν [κ]αὶ ὁ δῆμος [φαίνηται — — — — — — — — — — — — — —]
20 [․․․ μεγ]ίστης ὑ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․․․α τύχῃ τῇ [ἀγαθῇ — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․․․․Λ․ ἐπὶ τ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[․․ο]υς μ[ὲ]ν και— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․․εων προπ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
25 ․․․ν τοῖς τε ὑ[— — — — — — — — — — — — — — — — Διονυσίοις]
[ἐν] τῶι ἀγῶνι τ[ῶν — — — — — — — — — — — — — — — — — — ὁ]
[ἀγ]ωνοθέτης [— — — — — — — — — — — — — — — ὅτι ὁ δῆμος ὁ]
[Ζμ]υρναίων στε[φανοῖ τὸν δῆμον τὸν Ἀστυπαλαιέων χρυσῶι στεφά]-
[νωι] ἀρετῆς ἕνεκ[εν καὶ ἐπιμελείας τῆς περὶ τὴν ἐξαποσ]-
30 [το]λὴν τῶν δι[καστῶν· ἐπαινέσαι δὲ καὶ τοὺς παραγενομένους δι]-
[κα]στὰς Ἀγαθ[οκλῆν Κλευστράτου, Γόργαιθον Μικίωνος, Εὐκλῆν]
[Ἀρ]χωνίδα ἐπί τ[ε τῆι σπουδῆι καὶ φιλοτιμίαι ἧι ἐποή]-
[σα]ντο περ<ὶ τ>ὰς κ[ρίσεις καὶ ἐπὶ τῶι ἐπιδημῆσαι ἀξίως ἀμφοτέρων]
[τῶ]ν πόλεων, [καὶ στεφανῶσαι αὐτοὺς χρυσῶι στεφάνωι]
35 [ἀρε]τῆς ἕνεκα κ[αὶ δικαιοσύνης, ἣν ἔχοντες διετέλουσαν ἐν ταῖς]
[κρ]ίσεσιν· τῆς δὲ [ἀναγγελίας τῶν στεφάνων ἐπιμεληθῆναι τὸν ἀγω]-
[ν]οθέτην κατὰ τα[ὐτά· ἵνα δὲ καὶ παρὰ τοῖς ἐπιγινομένοις ὑπόμνημα ὑπάρ]-
[χηι] τῆς τῶν προ[ειρημένων αἱρέσεως καὶ τῆς τοῦ δήμου τοῦ]
[Ζμ]υρναίων εὐχ[αριστίας, ὑπάρχειν αὐτοῖς πρόσοδον πρὸς τὴν βουλὴν]
40 [καὶ] τὸν δῆμον πρ[ώτοις μετὰ τὰ ἱερὰ καὶ προεδρίαν ἐν τοῖς ἀγῶσι τοῖς]
[συντ]ελεσ[θη]σ{τ}ο[μένοις {²⁶συντελεσθησομένοις}²⁶ ὑπὸ τοῦ δήμου· καὶ ὑπὲρ τῶν ἄλλων εὐεργε]-
[σιῶν τῶ]ν̣ εἰς τὴν π[όλιν ἐπιμελεῖσθαι τήν τε βουλὴν καὶ τοὺς ἄρχον]-
[τα]ς τοὺς ἀε[ὶ] καθεσ[τῶτας, ἵνα τά τε ἄλλα φιλάνθρωπα ὑπάρχηι καὶ αὐτοῖς]
[πα]ρὰ τοῦ δήμου κ[αὶ ἄν τι προσδέωνται παρὰ τῶν ἀρχόντων γίνηται]
45 [αὐτ]οῖς· περὶ δὲ π[ολιτείας αὐτοῖς καὶ ἐκγόνοις αὐτῶν]
[το]ὺς στρατηγοὺς [καὶ ἄλλον τὸν βουλόμενον τῶν πολιτῶν οἷς ἔξεστι]
[γνώμην] γρά[ψ]α[σθαι ἢ εἰσενενκεῖν ἐν τοῖς ἐννόμοις χρόνοις· ἵνα δὲ καὶ]
[Ἀσ]τυπαλαιεῖς ε[ἰδήσωσιν τὴν τοῦ δήμου εὐχαριστίαν καὶ εὔνοιαν ἣν ἔ]-
[χων δια]τελεῖ [πρὸς τὴν πόλιν αὐτῶν, ἑλέσθαι πρεσβευτὴν καὶ τοῦ]-
50 [τον] ἀφικόμενο[ν εἰς Ἀστυπάλαιαν τό τε ψήφισμα ἀναδοῦναι]
[ε]ἰς ἀρχ[εῖον καὶ ἐπελθόντα ἐπὶ τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον διαλεγῆ]-
[ν]αι περὶ τῶν δικασ̣[τῶν, ὅτι πᾶσαν ἐποήσαντο σπουδὴν καὶ φιλοτιμίαν περὶ]
[τ]ὰς κρίσεις ἐν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[ὁ] δῆμος γεγενη— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
55 ․οι τὸν προσκα[— — — — — — — — — — — — — — — ἀρετῆς καὶ καλοκα]-
[γ]αθίας οὐθὲν ἐνλ[είποντα — — — — — — — — — — — — — — — — συμ]-
[φ]ερόντως· διὰ δὴ [ταῦτα — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[ἐ]παγαγὼν αὐτο[ὺς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․εκ․․5․․ γραμ[μ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
60 [τ]ῶν̣ τ̣ε δικαστῶν [— — — — — — — — — — — — — — — — ἐπὶ τὴν κοι]-
[ν]ὴν ἑστίαν̣ [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐπιμέ]-
[λ]ειαν ποήσασθαι, ὅ[πως αἱ δεδομέναι τιμαὶ τῶι τε δήμωι καὶ]
[τοῖ]ς δικ̣ασταῖς ἀ[ναγγέλλωνται καθ’ ἕκαστον ἔτος ἐν τοῖς]
[ἀγ]ῶσιν τοῖς συν[τελουμένοις ὑπ’ αὐτῶν — — — — — — — — — — ἕ]-
65 καστά τε καὶ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[․]οντα ἐπισι․η— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[τ]οῦ ἀναγραφέ̣ν[τος — — — — — — — — — — — — — — — — — εἰδότας]
[ὅτ]ι πράξαντες τὰ [παρακαλούμενα χαριοῦνται τῶι δήμωι· δοῦναι δὲ]
[τῶ]ι πρεσβευτῆι, ὅσ[ον ἂν ὁ δῆμος τάξηι — — — — — — — — — — —]
70 οἱ δὲ ταμίαι δό̣[ντων — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․ἀπ․α․․σ[— — — — — — — — — — — — — — — — —. πρεσβευτὴς ἡιρέθη]
Λεύκιος Δ[ι]ονυσίου.
72a                            {²vacat}²
II.73 [ἔ]δοξε̣ν̣ τ̣[ῶι] δή[μωι]· σ[τρατηγῶν καὶ Λευκίου τοῦ Διονυσίου γνώμη· ἐπειδὴ]
[τ]οῦ δήμου πέμ̣[ψαντος — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀ]-
75 [γαθο]ὺς ἄν̣[δρας — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
76/82                   {²7 vss. fere deleti}²
83 ․․․․c.13․․․․․ Ἀ[στυ]παλα[ι— — — — — — — — — — — — — — —]
․․c.8․․․οι․οι— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
85 ․․5․․#⁷․ τῆς ἐν θ[— — — — — — — τῆς δὲ ἀναγγελίας τοῦ στεφάνου]
[ἐ]πιμεληθῆναι τὸν ἀγωνο[θέτην· ἑλέσθαι δὲ πρεσβευτήν, καὶ τοῦτον ἀφικό]-
[μ]ενον εἰς Ἀστυπάλαια[ν κα]ὶ ἐπε[λθόντα ἐπὶ βουλὴν καὶ δῆμον διαλεγῆ]-
[ν]αι αὐτοῖς περὶ τοῦ γραμματ̣[έως — — — — — — — — — — — — διότι ὁ δῆμος]
[ἐ]παινεῖ [α]ὐτὸν ἐπὶ τῶι πα[ρεισχῆσθαι τὴν καθ’ ἑαυτὸν χρείαν μετὰ]
90 [πά]σ̣ης̣ εὐνοίας καὶ φιλοτιμί[ας καὶ ἐπιδημῆσαι ἀξίως τε ἑαυτοῦ]
[κα]ὶ ἀμφοτέρων τῶν πόλε[ων· αἰτήσασθαι] δὲ καὶ [τοὺς Ἀστυπαλαιεῖς φί]-
λους ὑπάρχοντας καὶ εὔνους τῶι δ[ήμωι] τὴν τοῦ στε[φάνου ἀναγγε]-
λίαν ποιεῖσθαι καθ’ ἕκαστον ἔτος πᾶ[σι τοῖς ἀγῶσιν τοῖς συν]-
[τ]ελουμένοις ὑπ’ αὐτῶν, [ἵ]ν[α] μὲν Π̣ΕΠ̣․․․․․ΑΣ̣․․ΟΤ̣[— — — καθισ]-
95 [ταμ]ένων πρυτάνεων καὶ τὴν ἀναγρα[φὴν — — — — — — — — — — — —]
[σ]υντελεσθῇ ἀνασταθείσης καὶ στήλης — — — — — — — — — — — — —
․․ ἀνατεθήσε̣τ̣[αι]. περὶ δὲ πολιτείας α[ὐτῶι καὶ ἐκγόνοις αὐτοῦ]
[ἐ]πιμέλειαν ποήσασθαι [το]ὺ̣ς στ[ρ]ατηγοὺ[ς, καὶ ἄλλον τὸν βουλόμενον]
[τῶν] πολιτῶν, οἷς ἔξεσ[τι], γνώμην γράψασ[θαι ἢ εἰσενεγκεῖν ἐν]
100 [τοῖ]ς ἐννόμοις χρόνοις. τὸ̣ δὲ [ψή]φισμα τόδε [— —. πρεσβευτὴς ἡιρέ]-
[θ]ηι Λεύκιος Διονυσίου. ἀπήνεγ[κε] δ̣ὲ̣ [τὰ ψηφίσματα μηνὸς Ἀρ]-
[τ]εμισίου δευτέραι. ἁ σφραγὶς το[ῦ δήμου τοῦ Σμυρναίων(?)].
Search Help