[ ] Mysia — Pergamon — bef. 138 BC — IPergamum 245
frg. A.1                       (I) [Πι]ταναίων.
στρατηγοὶ εἶπαν· ἐπειδὴ [Περγ]αμηνοί, συγγενεῖς ὄντ[ες καὶ] φίλοι καὶ εὐνόω[ς]
διακείμενοι πρὸς τὴ[ν πόλιν ἡ]μῶν ἀπ’ ἀρχῆς, ψήφισμ[ά τε καὶ] πρεσβευτὰς ἀπε[σ]-
τάλκασιν πρὸς ἡμᾶ[ς περὶ τῶν ἐ]νεστηκότων πρὸς Μυ[τιληναίου]ς, Βάκχιον Εὐδήμου,
5 Ἀπολλόδωρον Ἀθ[ηνοδώρου, Διογ]ένην Ἀσκληπιάδου, Με[γίστερμον] Ἀττάλου, Σκάμωνα
Ἀσκλάπωνος, τοὺς [παρακαλέσον]τας ἐν ἑαυτοῖς ὐπεξ[ίστασθαι τῶν ἀ]ντιλεγομ[έ]-
νων, καὶ μὴ πο̣ρρωτ[έρω εἶναι? ἐν τῆ]ι φιλονικίαι, ἐμφαν[ίζοντας — — ὅσα] ἡγοῦντα[ι]
Περγαμηνοὶ τ[αῖς πόλεσιν ἔσεσθαι ἀγ]αθά, οἵ τε πρεσβε[υταὶ ἀκολούθως τῶι ψηφίσ]ματι πολ-
λοὺς καὶ συμφ[έροντας ἑκατέραι]ς ταῖς πόλεσιν [ἐποιήσαντ]ο λ̣[όγους, καὶ σ]πουδῆι
10 καὶ [π]ροθυμ[ίαι ἄξιοι τῆς ἀπεσταλ]κυίας πατρίδος ἐ․․․7․․․πλη[․․5․․ δι’ ἃ] δὴ καὶ
δεδόχ[θαι τῶι δήμωι· ἀποκρίνασ]θαι Περγαμηνοῖς, [συγγενέ]σι καὶ φίλοις [καὶ ε]ὔν[οις]
[οὖσιν τῆς πόλεως ἡμῶν], ὅτι  {²rell.}²
24 [— — — — — — — — τοῖς παρακαλ]ουμένοις ὑπὸ Πε[ργ]αμηνῶν ἑ[τ]οί[μως ἐπακολουθεῖν]
25
[— — — — — — — — — — — — — —] αἱρούμεθα κριτὰς αὐτοὺς τοὺς [— — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — περ]ὶ τῶν ἀντιλεγομένων, ἐπεὶ καὶ Μυτιληναῖο[ι ὡμολόγη]-
[σαν κριτὰς αὐτοὺς ἑλέσθα]ι, οἵτινες ἐπὶ τὴν χώραν παραγενόμενοι τοῦ ἐ[ν Πιτάνηι]
[μηνὸς — — — —, — — — — δὲ] ὡς Περγαμηνοὶ ἄγουσιν, ἄρξονται διακούειν {²rell.}²
30
45 [— — — — —] φρο[ντίσαι δὲ τοὺς στρατηγοὺς ὅπως ἐν τοῖς ἐννόμοις χ]ρόνοις τιμηθήσονται.
                       (II) [Μυτιληναίων].
[ἔγνω ἀ β]όλλα καὶ ὀ δᾶμος π[ερὶ ὦν προτίθεισι οἰ στράταγοι περὶ τῶ ψαφίσματος τῶ παρὰ]
[Περγα]μήνων, ὂ ἀνέδωκ[αν ἄμμι οἰ αἰρέθεντες πρέσβευται Βάκχιος Εὐδάμω, Ἀπολλόδωρος]
[Ἀθαν]οδώρω, Διογένη[ς Ἀσκλαπιάδα, Μεγίστερμος Ἀττάλω, Σκάμων Ἀσκλάπωνος]
50 [ὦ δι]ασάφηνται [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․ κ]αὶ πόλλ[α — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․․οις τὰς προ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․․νος ἀμφισβ[ατ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․]ν ἂν λάβηται σ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀμ]-
55 [φ]οτέραις ταὶς [πόλιας — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀνη]-
κόντεσσι τοῖ[ς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[ο]μένοις ὐπ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ον καὶ τὰν [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[τ]ᾶς συλ[λύσιος — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — οὐδε]-
60 μίας πε[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐόντεσ]-
σι συγγ[ενεστάτοισι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[—]δη(?)[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
frg. B.63 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ο[— —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]μένοις
65 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —κ]ίαν πρὸς Πιτ[αναίοις — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] διὸ καὶ τοὶς π[— —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ς σ[υ]ντόμως ὐπεξ[— —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] ἄ̣γ̣ρ̣ηται κρίτ[αι]ς αὔτοις τοὶς [— —]
[— — — — — — — — — — — — — — — τῶν ἀντιλε]γομένων, ἐπεὶ [κα]ὶ Π[ιτ][ναιοι ὠμολό]-
70 [γησαν αὔτοις ἔλεσθαι, οἴτινες ἐπὶ τὰν χώραν π]αραγενόμενοι τῶ ἐν [Μυτιλήνα μῆννος]
[— —, — — — δὲ ὠς Περγάμηνοι ἄγοισι, ἄρξοντ]αι διακούην καὶ κατ’ ἔκασ[τον σκόπεντες]
[ποιήσονται τὰν κρίσιν μετ’ ὄρκου καὶ τῶν γ]νωσθέντων ἀπόφασιν ἔ[γγραφ]ον ἐ[κ]α[τέ]-
[ραι τᾶν πολίων ἀποδώσοισι· τὰ δὲ κρίθεντα ὐ]π[ά]ρξοισι κύρια καὶ ἀμετάθετα. ὠσαύτω[ς]
[δὲ καὶ γράψοισι ἐν στάλα, εἴ κε ἀμφότεροι ἀναδέξωνται τὰ ἐ]ς σύλλυσιν, σταλώσοισι δὲ
75 [καὶ τοὶς προσδεομένοις ἐκεῖ ὐ]πο[γράφας ἄλλοις ὄροις, μῆδεν] ἀδιέ[ξακτον ἀπολεί]-
[ποντες — — — — — — — — τ]ις ἠ παρ[— — —]ν[— — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — —] παρέοντα[ς ․․5․․]ν τάχιστα [μῆδεν ἔτι ἀπολειφθῆναι]
[μήτε ἔγκλημα μήτε νεῖκ]ος ἀλλάλα[ν διαφόρ]ας ἐχόμεν[ον — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — —]ας τᾶν πολίω[ν ․․5․․ σ]υμβόλαι[α — — — — — — — — — —]
80 [— — — — — — — — — δ]ικάσσασθαι ἐν [μήνεσσι τρ]ίσσι ε[— — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — πρ]οθεσμίας τοῖς [․․․8․․․․ α]ὔτας [— — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — δω]σιδικίαν κα[ὶ ․․]α․․․․ ἐπαί[νησαι δὲ τοὶς πρεσβεύταις ἐπὶ τῶ]
[τὰν ἐπιδαμίαν πεποίησ]θαι τὰν ἐν [Μυτιλήνα εὐσχήμ]ον[α κα]ὶ ἀξί[αν τῶν ἀποστελλάντω]ν.
[τοὶς δὲ στροτά]γοις τοὶς πε[ρ]ὶ Τ[α․․․․10․․․․, ὄτι με]τὰ πλε[ίστας εὐνοίας] καὶ φι-
85 [λανθρωπίας ․․․․10․․․․]ως ἔκαστα πε․․․․․․14․․․․․․ν ἐπρέσβε[υσαν, οἰ βασί]λεες
[․․․․․13․․․․․․, καλ]εσσάτωσα[ν δὲ αὔτοις ἐπὶ ξέ]νια εἰς τὸ π[ρυτανήϊον] ἐπὶ τὰν
[κοίναν ἐστίαν. ὄπως] δὲ πρόξεν[οι καὶ πόλιται γ]ένωντα[ι τᾶς πόλι]ος,
εἰσαγή[σασθαι καὶ περὶ αὔτων τοὶς] σ[τροτάγοις ἐν τοῖς χρ]όνοισ[ι τοῖς ἐκ τῶ]ν νόμων.
                            (III) [Περγαμηνῶν].
90 [ἐπὶ πρυτάνεως καὶ ἱερέως — — — — — — — — — — — — — — — — καὶ ἱερέως τ]οῦ βασι[λέ]-
[ως Ἀττάλου Φιλαδέλφου — — — — — — — — — — — — — καὶ ἱερέω]ς θε[ῶν Εὐσεβῶν — —]
frg. C.92 [— — — — — — — — — —]α[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— —]μηνια[— — Π]ιτάνην κα[ὶ Μυτιλήνην — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[πρ]ὸς ἀλλήλας ․․․θέντες ὑπ’ αὐτῶ[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τὰ]
95 [ἀ]ποσταλέντα ὑπ’ [αὐ]τῶν ἀποκρίματα Β[άκχιος Εὐδήμου, Ἀπολλόδωρος Ἀθηνοδώρου, Διογέν]-
[ης Ἀ]σκληπιάδου, [Μεγ]ίστερμος Ἀττάλο[υ, Σκάμ]ων [Ἀσκλάπωνος, — — — — — πᾶ]-
[σαν] σπουδὴν κα[ὶ φι]λοτιμίαν ἕνεκα τοῦ μ[ὴ φι]λέχ[θρως, ἀλλ’ ὡς μάλιστα οἷόν τε]
[γένοιτ]ο αὐτοῖς [συγ]γενικῶς ἐπιλῦσαι τὰ νείκ[η — — — — — — — — — — — — — — —]
․․6․․․σιν αὐτ[οὶ ἐ]πιδεξάμενοι τὴν κρίσιν π[— — — — — — — — — — — — — — — —]
100 [․․․․ ἐφε]ῖνα[ι τὰ κρί]ματα ἑαυτοῖς, ἵνα φιλι[κῶς — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — γένη]ται σύλλυσις οὐδ’ ὑ[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․ Πιτα]ναῖ[οι — — — τ]ὴν ἐξουσίαν [— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․․ ἐ]χόντω[ν — — — — λοι]πῶν ἀν[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․ ἐ]χόμενοι [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
105 ․․5․․τα τὴν Ἀττα[ϊτῶν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․5․․μεν τε αὐτῶν λ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[συνθέ]ντες ἐκ τῶν εἰρη[μένων — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ταῖς]
[πόλεσ]ιν εὔσημον καθεσ[τά]ναι ο[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․․․τας ἐκ τῶν παρατ[εθέ]ντων ἡμῖ[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
110 [․․ ἑκ]ατέρων ἐγδικούντω[ν ἐξ]εθέμεθ[α — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․․․ τῆς ἐπὶ τῆς ῥάχεως κά[τ]ω εἰς τὸν [ῥύα]κα καὶ ὡς [ἡ ὁδὸς ἄγει καὶ αἱ στῆλαι κεῖν]-
[ται εἰ]ς τὴν ὁδὸν τὴν ὁρίζουσαν [τ]ήν τε Πιταναίαν καὶ [τὴν — — — —, καὶ ὡς ἡ ὁδὸς]
[ἄγ]ει καὶ αἱ στῆλαι κεῖνται ἕως τῶ[ν] πετρῶν τῶν δύο τῶν [— — — — — — — — — —]
ἐποιήσαμεν, ἀπὸ δὲ τούτων εἰς τὸ[ν λει]μῶνα, ὠς ἡ στήλη κε[ῖτ]αι [καὶ ὡς ἡ ὁδὸς ἄγει]
115 [εἰς τ]ὴν Ἀστυρηνήν, ὡς αἱ στῆλαι κεῖν[ται εἰ]ς τὴν ὁδὸν καὶ ὡς ἡ ὁδὸ[ς ἄγει καὶ ὡς αἱ στῆ]-
[λα]ι κεῖνται παρὰ τὴν Ἀστυρηνὴν ἕως [τοῦ] τάφου τοῦ πρὸς τῆι ὁδῶι [τοῦ ἐπικαλουμένου]
[Ἐ]πικράτου, ἀπὸ δὲ τούτου ἐπὶ τὰ ὅρ[ια τὰ] πρὸς Ἀταρνίτας. ὑπεξηγμ[ένων δὲ — —]
[π]άντων, καθότι συνέθεντο πρὸς ἀλλ[ήλ]ους μηδὲν ἔτι αὐτοῖς ἀπολει[φθῆναι μήτε ἔγκλη]-
μ[α μή]τε νεῖκος διαφορᾶς ἐχόμενον, καθό[τ]ι καὶ αὐτοὶ διὰ τῶν ἀποκριμάτω[ν ἐνεφάνισαν],
120 [ἐμφανιζόντω]ν δὲ ὁμοίως Μυτιληναίων Πιτ[α]ναίοις καὶ ὅτι ἐγ Καΐκου πεδίωι χ[ώραν — —]
[— — — — — — — ἐσχ]ήκασιν αὐτῶν. ἀναχ[ωρ]ήσαντες εἰς Πέργαμον κατὰ τὴ[ν τοῦ δήμου ἐπι]-
[ταγὴν καὶ τὴν βασιλέω]ς(?) εὐδόκησιν, [καθί]σαντες ἐν τῶι ἱερῶι τῶν Διοσκόρ[ων — —]
[— — — — — — — — — — — — — κεκρίκα]μεν καὶ τῶν μὲν Μυτιληναίων πα[ρεχομένων — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — —] Πιταναίοις καὶ ἑαυτοῖς καὶ παρεχομέ[νων — —]
125 [— — — — — — — — — — — — — — —]ν τῶν δὲ Πιταναίων ὁμοίως ἐκ τῶν ἱστ[οριογράφων — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — τὴν χ]ώραν ταύτην κατε[σχ]ηκότας ἑαυτοὺς [— — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — πολλὰς γ]ενεὰς πα[ρ]’ αὑτοῖς τετηρημένον ἢ με[— — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐπρ]ίατο ταῖς μεταπτώσεσιν τ[— — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ας ἐλη[λυ]θέν[α]ι κυρ[ε][α — — — —]
130 [— — — — — — — — — — — — — — — — ἐν πολλαῖς γε]νεαῖς τῶν τόπων ἐ[π․κ]ρα[τη]σ[αν— —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] καὶ τεσσάρων ταλάντων καὶ μετὰ τα[ῦ]-
τα Σελεύκο[υ τῆι πρὸς] Λυσ[ίμαχον μάχηι {²a. 281}² ἐπι]κρατήσαντος ὁ υἱὸς αὐτοῦ διαδεξάμενος
τὴν βασιλείαν [Ἀντίο]χος {²Antiochus I Soter 280-261}² τὴν πε[διάδα χώ]ραν αὐτοῖς ἐπώλησεν ταλάντων τριακοσίω[ν]
τριάκοντα καὶ π[ροσει]σέπραξεν ἄλλ[α τ]άλαντα πεντήκοντα, καὶ περὶ τούτων τὰς πίστεις
135 [γγ]ράφους παρατιθέ[ασι]ν, δόντος [εἰς τ]αῦτα Πιταναίοις καὶ Φιλεταίρου τ[άλαντα — —]
κοντα, καθότι ἐκ τῆς ἀν[αγεγραμμένης παρ’] ἡμῖν [ἐ]ν τῶι ἱερῶι τῆς Ἀθηνᾶ[ς ἐπιστώ]σα[ντο στή]-
λης, κ[α]ὶ ὡς ἡ παγκτητικὴ τ[ῆ]ς χ[ώρας κυρε]ία καὶ διὰ τῶν ἐγγράφω[ν ἐπὶ τῆς δια]νομῆς α[ὐ]-
τοῖς ὑπὸ τῶν κρατούντων παρεκε[χώρητ]ο, ἀναντιρήτως δεικν[ύντες ἐκ τ]ῶν καθιερ[ω]-
μένων στηλῶν ἔν τε Ἰλίωι καὶ Δήλω[ι καὶ Ἐφέ]σωι, ἐν αἷς ἡ γε[γραμμένη ὑ]πὸ Ἀντιό[χου]
140 [ἐ]πιστολὴ περὶ τῆς [κατὰ τὴν χώραν τα[ύτην κυρ]είας κατετέ[τακτο, παρα]σχομένω[ν τε]
[κ]αὶ ὡς Εὐμένης {²I 263-241}² παραλαβὼν τὰ πράγ[ματα παρὰ Σε]λεύκου [ἔγραψεν ἐπ]ιστολὴν π[ρὸς]
[Πι]ταναίους, ἐν ἧι σὺν τοῖς ἄλλοις ἐγέγ[ραπτο κ]ατὰ λέ[ξιν ὧδε· συγχωροῦμε]ν δὲ καὶ τ[ῆς χώ]-
[ρας εἰς τὸν ἀεὶ χρό]νον τὴν ἀναμφισ[βή]τη[τ]ον καὶ ὁμολογουμέ[νην κυρείαν τὴν παγκτητικ]ήν. ἀντιρρ[ήσεως]
[δὲ ἐπενεχθείσης — — — — — κατὰ] τὴν κρίσιν τὴν τοῖς Ἐλαΐτα[ις γενομένην ὑπὸ Ἀντιό]χου ἡμ[ῖν]
145 ․․․ιαν γιν[— — — — — — — βα]σιλικήν· οὐ μὴν ἀλλ’ οὔτε λυσι[τελ— — — — — — — — — — — — —]
[․ α]ὐτῶν ἀρ[— — — — — — — οὐ]δὲν οὐδ’ ἂν ᾖ πάνυ μέγα τὴν τ[— — — — — — — — — — — — — —]
․․․μενοι κ[— — — — — — περὶ] πάντων τὸ δίκαιον θεωρο[ῦντες — — — — — — — — — — — — — —]
․ν δικαίαν κα[— — — — — — — ἀ]ποκαθίσταμεν αὐτὴν κ[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
․τε πολὺ καλλ[ι— — — — — — — — —]τέραν τὴν νῦν ἀσφα[λ— — — — — — — — — — — — — — — —]
150 [ο]ύσης θεωρο[υ — — — — — — — τὴν ὠ]νὴν τῆς χώρας γεγ[ενη— — — — — — — — — — — — — — —]
․․ν αὐτῆς ἐκ [— — — — — — — — — —]οις ἐστηλογράφη[ται — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․ ὑπαρχουσα[— — — — — — — — Πιτανα]ίοις, πρὸς δὲ το[ύτοις — — — — — — — — — — — — — — δι]-
[α]νομὴν κατεσ[— — — — — — — — — — — — —]οις ὀμόσαντ[— — — — — — — — — — — — — — — παρ]-
[ε]κάλουν Μυτιλ[ην — — — — — — — — — — — Πι]ταναίων ὑ[— — — — — — — — — — — — — — καθό]-
155 [τι] συνέθεντο π[ρὸς ἀλλήλους μηδὲν ἔ]τι αὐτοῖς [ἀπολειφθῆναι μήτε ἔγκλημα μήτε]
[ν]εῖκος διαφορᾶ[ς ἐχόμενον, καθότι καὶ α]ὐτοὶ διὰ [τῶν ἀποκριμάτων ἐνεφάνισαν — —]
frg. D.157 [— — — — — —] καλ[εσ— — —]
[— — — — — π]ρεσβευταὶ ε[— — —]
[— — — τοὺς ἁρ]μόζοντας λό[γους — —]
160 [— — — — —] σπουδαί[ως — — —]
Search Help