[ ] Lesbos — Mytilene — 48/47-21 BC
See also:
col. a                    [γράμματα Καίσαρος θεοῦ].
1 [Γάιος Ἰούλιος Καῖσαρ αὐτοκράτωρ — — — τὸ] δε[ύτε]ρον Μυτιλ[ηναίων ἄρχουσι]
[βουλῆι δήμωι χαίρειν· εἰ ἔρρωσθε, καλῶς ἂν] ἔχοι· κἀγὼ δὲ μετὰ τοῦ στρατεύ[ματος]
[ὑγίαινον. Ποτάμων Λεσβώνακτος, — — —]καφένους, Κριναγόρας Καλλίπ[που, Ζ]ωίλο[ς]
[Ἐπιγένους — — — — — — — — —]τας Δικαίου, Ὑβρίας Διοφάντου, Ἱστιαῖος
5 [— — — — — — — — — — Δημή]τριος Τιμαίου οἱ πρεσβευταὶ ὑμῶν συνέ-
[τυχόν μοι ․․․․․․․․․ καὶ τὸ ψήφισμα ὑμῶν ἀπέ]δωκαν καὶ περὶ τῶν τιμῶν διελέχθησαν
[— — — — — — — — — — — — —]ν κατωρθώκαμεν, καὶ εὐχαριστήσαντες
[— — — — — — — — — — — ἐνέ]τυχον μετὰ πολλῆς φιλοτιμίας καὶ εἰς
[— — — — — — — — — — — — —]ων ἔχειν. ἐγὼ δὲ τούς τε ἄνδρας ἐπήινε-
10 [σα διὰ τὴν προθυμίαν αὐτῶν καὶ φιλοφρόν]ως ἀπεδεξάμην, ἡδέως τε τὴν πόλιν
[ὑμῶν εὐεργετεῖν πειράσομαι καὶ κατὰ τ]οὺς παρόντας καιροὺς καὶ ἐν τοῖς μετὰ ταῦ-
[τα χρόνοις — — — — — — — — —]αν ἐπιστάμενος ἣν ἔχοντες εὔνοι-
[αν — — — — — — — — — — — — —]τὸν Ποτάμωνα. [ἔτι] τε τὴν προ-
[— — — — — — — — — — — — — — —] αὐτὸν ἐπ[ὶ τ]οὺς ․․․οντα.
15                 {²desunt vss. 14 vel 17}²
col. b.1 — — — — — — — — — οὐδὲ — — — — — — — — — —οτε
[— — — — — — — — β]ουλόμενος ὑμῶν κεκομίσ[θαι] τὴν
[— — — — ἐπικαρπία]ν(?) τῆς φιλίας ἀσφάλειαν, ἔν τε [τοῖς λ]οι-
[ποῖς χρόνοις — — — τὴν] πόλιν αἰεί τινος [ὑμ]ῖν ἀ[γαθοῦ] θέ-
5 [λω γενέσθαι. θαρροῦντες οὖν περὶ π]άντων ἐντυγχάνετε ἡμῖν. [ἔρρωσθε].
                   [γράμματα] Καίσαρος θεοῦ.
[Γάιος Ἰούλιος Καῖσαρ αὐτοκράτ]ωρ δικτάτωρ τ[ὸ τ]ρίτον, καθε[στάμε]-
[νος τὸ τέταρτον, Μυτιληναίων ἄρχουσι βο]υλῆι δήμωι χαίρειν καὶ ἐρρῶσθαι καὶ [ὑγιαίνειν]
— — — — — — — — — — — εὐεργετεῖν τὴν πόλιν καὶ οὐ μό[νον — — —]
10 [φυλάττειν τὰ φιλάνθρωπα ἃ διεπράξ]ασθε δι’ ἡμῶν ἀλλὰ καὶ συναυ[ξάνειν]
[αὐτὰ — — — — — — — —]ος τὴν ἡγεμονίαν, φιλίας δόγ[ματος]
[τοῦ ὑμῖν συγκεχωρημένου δι]απέπομφα πρὸς ὑμᾶς τὸ ἀ[ντίγραφον].
                   {²praescriptio erasa}²
[περὶ ὧν π]ρεσβευταὶ Μυτιληναίων Ποτάμων Λεσβῶνακτος, Φαινίας Φαινίου τοῦ Καλλί[π]-
15 [που, Τ]έρφηος Διοῦς, Ἡρώδης Κλέωνος, Διῆς Ματροκλέους, Δημήτριος Κλεωνύμου
Κρινάγορας Καλλίππου, Ζωΐλος Ἐπιγένους λόγους ἐποιήσαντο χάριτα φιλίαν συμμα-
χίαν ἀνενεοῦντο, ἵνα τε ἐν Καπετωλίωι θυσ[ί]αν ποιῆσαι ἐξῆι ἅ τε αὐτοῖς
πρότερον ὑπὸ τῆς συγκλήτου συγκεχωρημ[έ]να ἦν, ταῦτα ἐν δέλτωι χαλκῆι
γεγραμμένα προσηλῶσαι ἵνα ἐξῆι· περὶ τούτου τοῦ πράγματος οὕτως
20 ἔδοξεν· χάριτα φιλίαν συμμαχίαν ἀνανεώσασθαι, ἄνδρας ἀγαθοὺς καὶ φί-
λους προσαγορεῦσαι, ἐν Καπετωλίωι θυσίαν ποιῆσαι ἐξεῖναι, ἅ τε αὐτοῖς πρό-
τερον ὑπὸ τῆς συγκλήτου φιλάνθρωπα συγκεχωρημένα ἦν, ταῦτα ἐν δέλ-
τωι χαλκῆι γεγραμμένα προσηλῶσαι ἐξεῖναι, ὅταν θέλωσιν· ἵνα τε Γάιος
Καῖσαρ αὐτοκράτωρ, ἐὰν αὐτῶι φαίνηται, τόπους χορήγια αὐτοῖς κατὰ τὸ
25 τῶν προγόνων ἔθος ταμίαν μισθῶσαι κελεύση, ὅπως ὡς ἂν αὐτῶι ἐκ τῶν δη-
μοσίων πραγμάτων πίστεώς τε τῆς ἰδίας φαίνηται. ἔδοξεν. [ἐπ]εὶ δὲ καὶ
πρότερον ἐνετύχετέ μοι καὶ ἔγραψα πρὸς ὑμᾶς, πάλιν ὑπέμ[ειν]αν οἱ
[ὑμέτεροι πρεσβευταὶ μη]δένα δεῖν ἀτελῆ εἶ[ναι] παρ’ ὑμῖν ἀκολούθ[ως τοῖς]
[— — — — καὶ τοῖς] φιλανθρώποις ἃ ἔχετε παρ’ ἡμῶν τοῖς τε [πρότε]-
30 [ρον καὶ τοῖς διὰ τούτου το]ῦ δόγματος δεδομένοις τὸ ἐξεῖναι ὑμῖ[ν — —]
[— — — ταῖς] τῆς πόλεως καὶ τῆς χώρας προσόδοις καθ’ ἡ[συχίαν]
[χρῆσθαι. βούλομαι οὖν] ἀποφήνασθαι ὅτι οὐδενὶ συγχωρῶ οὐδὲ συγ[χωρή]-
[σω ἀτελεῖ παρ’ ὑμῖν εἶναι. ο]ὕτως οὖν πεπεισμένοι θαρροῦντες χρῆσθ[ε — —]
[— — — — — ἀνεμποδ]ίστως· ἐγὼ γὰρ ταῦτά τε ἡδέως πεποίηκα ὑ[πὲρ]
35 [ὑμῶν καὶ εὔχομαι εἰς τ]ὸ μέλλον αἰεί τινος ἀγαθοῦ παραίτιος ὑμῖν [γεν]-
35a [έσθαι].
36                   [δόγμ]ατα συγκλήτου περὶ ὁρκίου.
[Αὐτοκράτορος Καίσαρος] Σεβαστοῦ τὸ ἔνατον, Μάρκου Σιλανοῦ ὑ[πάτων]
[προτεθὲν(?) — —. ἐπι]ταγῆι Μάρκου Σιλανοῦ ἐκ συγκλήτου δό[γματος]
[— — — — — — Ἰ]ουνίων ἐν κουρίαι Ἰουλίαι. γραφομένωι πα[ρῆσαν]
40 [Παῦλος Αἰμίλιος Λευ]κίου υἱὸς Παλατίνα Λέπεδος, Γάιος Ἀσίν[ιος Γαί]-
[ου υἱὸς — — — Πωλλίω]ν, Λεύκιος Σεμπρώνιος Λευκίου υἱὸς Φαλ[έρνα Ἀ]-
[τρατῖνος, Μᾶρκος Τερέντ]ιος Μάρκου υἱὸς Παπειρία Οὐάρρων, Γάιο[ς Ἰού]-
[νιος — — — — Σι]λανός, Κόιντος Ἀκούτιος Κοίντου υἱὸς [— — —]
col. c.1 περὶ ὧν [Μᾶ]ρκος Σιλανὸς λόγ[ο]υς [ἐποιήσατο ἐπὶ Αὐτοκράτορα Καίσαρα Σεβασ]-
  τὸν [τ]ὸν συνάρχοντα γράμμ[ατα δεῖν πεμφθῆναι — — — — — — — —]
[ἐὰ]ν τῆι συγκλήτωι ἀρέσκη μετ[— — — — — — — — — — — — — — — τί περὶ]
[τ]ούτου τοῦ πράγματος αὐτ[ῆι φαίνηται — — — — — — — — — — πε]-
5 [ρ]ὶ τούτου τοῦ πράγματος ο[ὕτως ἔδοξεν· ὅτι Μᾶρκος Σιλανὸς — — —]
[ὕ]πατος, ἂν αὐτῶι φαίνηται, ὁρκ[— — — — — — — — — — — — — ἄλ]-
  λο τε ὁποῖον ὥστε ἂν ἐκ τῶν [δημοσίων πραγμάτων πίστεώς τε τῆς αὐ]-
  τοῦ φαίνηται. ἔδοξεν.
[π]ρὸ ἡμερῶν τριῶν καλανδῶν Ἰο[υλίων ἐν — — — — —. γραφομένωι παρῆ]-
10   σαν Γάιος Νωρβα[νὸς] Γαί[ου υἱὸς Φλάκκος — — — — — — — — — — Ἀπ]-
  πίου υἱὸς Παλα[τίνα — — — — — — — — — — — — — — — — Μάρκος]
[Κ]ηνσωρῖνος [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
  Μᾶρκος Οὐα[λέριος — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]-
  κου υἱὸ[ς — — — — — — — — — — — — — — — — —ο]υ υἱὸς Κλοστο-
15   μίνα Λ[— — — — — — — — Μᾶρκος Τερέντιος Μάρκου υἱὸς Παπε]ιρία Οὐάρρων
  Γάιος Κ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
περὶ ὧν Μ[ᾶρκος Σιλανὸς ὕπατος λόγους ἐποιήσατο — — —] δόγματι ἑαυτῶι
  δεδο[μ— — — — — — — — — — — — — — — — Μυτ]ιληναίων γενέσ-
  θαι φροντ[ίσηι, οὕτως καθὼς ἂν αὐτῶι ἐκ τῶν δημοσ]ίων πραγμάτων
20   πίστεώς τ[ε τῆς ἰδίας φαίνηται — — — — — — — —]αι· λοιπὸν εἶναι
  ἵνα τουτ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —] περὶ τούτου τοῦ
  πράγματ[ος οὕτως ἔδοξεν· ὅπως Μᾶρκος Σιλανὸς] ὕπατος, ἐὰν αὐ-
  τῶι φαίνη[ται, τὰ ὅρκια πρὸς τοὺς Μυτιληναί]ους ὡς ἕστακε
  γενέσθαι [καὶ ταῦτα καὶ τὰ τῆς συγκλήτου δόγματα τ]ὰ περὶ τούτου
25   τοῦ πράγ[ματος γενόμενα ἐν δέλτωι χαλκῆι ἐγ]χαραχθῆναι καὶ
  εἰς δημό[σιον ἀνατεθῆναι φροντίσηι. ἔδοξεν].
Αὐτοκράτ[ορος Καίσαρος Σεβαστοῦ τὸ ἔνατον, Μάρκ]ου Σιλανοῦ ὑπά-
  των — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
                {²desunt versus fere 30}²
col. d.1 [δῆμ]ο[ς ὁ] Μυτιληναίων ἀρχὴ[ν τὴν ἑαυτοῦ — — — — — — — — — —]
  φυλασσέτω οὕτως, ὡς ἄν τι κ[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
τοὺς πολεμίους τοῦ δήμου τ[οῦ Ῥωμαίων ὁ δῆμος ὁ Μυτιληναίων διὰ τῆς ἰδίας ἐ]-
  πικρατείας μὴ ἀφειέτωι δημοσ[ίαι βουλῆι διελθεῖν, ὥστε τῶι δήμωι τῶι]
5   Ῥωμαίων ἢ τοῖς ἀρχομένοις ὑπ’ [αὐτοῦ ἢ τοῖς συμμάχοις τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαί]-
  ων πόλεμον ποιῆσαι, μήτε αὐτοῖς [ὅπλοις χρήμασι ναυσὶ βοηθείτω].
ὁ δῆμος ὁ Ῥωμαίων τοὺς πολεμί[ους τοῦ δήμου τοῦ Μυτιληναίων διὰ τοῦ ἰδίου]
  ἀγροῦ καὶ τῆς ἰδίας ἐπικρατεία[ς μὴ ἀφειέτω δημοσίαι βουλῆι διελθεῖν],
  ὥστε τῶι δήμωι τῶι Μυτιληνα[ίων ἢ τοῖς ἀρχομένοις ὑπ’ αὐτοῦ ἢ τοῖς συμμά]-
10   χοις τοῦ δήμου τοῦ Μυτιλην[αίων πόλεμον ποιῆσαι, μήτε αὐτοῖς]
  ὅπλοις χρήμα[σι ν]αυσὶ βοηθ[είτω].
ἐάν τις πρότερος πόλεμον πο[ιήσηι τῶι δήμωι τῶι Μυτιληναίων ἢ τῶι δή-
  μωι τῶι Ῥωμαίων [καὶ] τοῖ[ς συμμάχοις τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων, βοηθείτω]
[ὁ δῆμος ὁ Ῥωμαίων τῶι δήμωι τῶι Μυτιληναίων καὶ ὁ δῆμος ὁ Μυτιληναί]-
15 [ων τῶι δήμωι τῶι Ῥωμαίων καὶ τοῖς συμμάχοις το]ῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων·
  — — — — — — — — — — — — βέβαιός τε ἔστω. εἰρήνη
[ἔστω εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον].
  — — — — — — — — — — — — ἑαυτοῦ ἔστω. ὁμοίως
[ὅσα — — — — — — δῆμος Ῥωμαίω]ν δήμωι Μυτιληναίων ἔδω-
20 [κεν — — — — — — — — —] τοῦ δήμου τοῦ Μυτιληναίων ἔστω
[καὶ ὅσα — — — — — — Μυτιλη]ναίων ἐγένοντο ἐν νήσωι
[Λέσβωι καὶ ὅσα — — — — πρὸ καλ]ανδῶν Ἰανοαρίων, αἵτινες
[— — — — — — — — — — — — —, τού]τοις ἐγένοντο εἴτε ταύτηι
[εἴτε ἄλληι — — — — — — — — — —]ς, ὡς ἕκαστον τούτων τῶν
25   — — — — — — — — — — — — — — τε οὗτοι ἐκράτησαν ἔσχον
  — — — — — — — — — — — — — — οὗτοί τε πάντα ταῦτα ἐχέ-
[τωσαν]
[— — — — — — — — — — — — — — Μ]υτιληναίων ἐστωσαν
                  {²desunt vss. 27}²
col. e.3 ἐπεγελε[— — — — — — — — — ἐγέ]-
νοντο ἐσθλ̣[οὶ — — — — — — — τ]-
5 ων ἠγορασμ[ένων — — — — — — —]
τούτων ἀν[— — — — — — Μυτιλη]-
ναίων ὑπακ[ού— — — — — — — —]
προκριματ[— — — — — — — — — —]
τοῖς ἄλλοις γ̣[— — — — — — — —]
10 ἔστω ὃς ἂν [— — — — — — — — —]-
ται πρασση[— — — — — — — Μυτι]-
ληναῖος πα[ρὰ — — — ἄρχων ἢ ἀν]-
τάρχων ὃς ἂν [— — — — — — — —]
ἀποδιδότω.    {²vac.}²
15 ἅτινα φιλάνθρ[ωπα — — — αὐτο]-
νόμου δήμ[ου — — — — — — — —]
— — —
Search Help