[ ] Att. — stoich. 18 — init. s. IV a.
face A front.frg. a.1 ․․․․9․․․․#⁷Σ․․․8․․․․
[․․․7․․․ ἀ]νελθὼν Ζεόθ[ε]-
μυστηρί]οις τοῖς μεγά-
[λοις κατ]ήγετο ἐς τὸ Ἐλ-
5 [ευσίνιο]ν καὶ οἴκοθεν
[μεταπεμ]ψάμενος δ<ρ>ά[κ]-
[οντα ἤγ]αγεν δεῦρε ἐφ’ [ἅ]-
[ρματος] Τηλ[ε]μάχο [․․․]α[․]-
[․․6․․․ο]ς· ἅμα ἦλθεν Ὑγ-
10 [ίεια καὶ] οὕτως ἱδρύθη
[τὸ ἱερὸ]ν τόδε ἅπαν ἐπὶ
[Ἀστυφί]λο ἄρχοντος Κυ-
[δαντίδο]. Ἀρ[χ]έας· ἐπὶ το-
[ύτο οἱ Κ]ήρυκες ἠμφεσβ-
15 [ήτον το͂ χ]ωρίο καὶ ἔνια
[διεκώλυ]σαν ποῆσαι. Ἀν-
[τιφῶν ․․․· ἐπὶ τ]ούτο ευ-
[․․․7․․․ Εὔφημος]· ἐπὶ τ-
[ούτο — — — — — —]
— — —
frg. b-c.20 [․]εκτ[․․․․․12․․․․․ κα]-
τεσκ[εύασε. Χαρίας· ἐπὶ]
τούτο #⁷#⁷[․․․․10․․․․ ἀ]-
πὸ το͂ ξυλοπ[υλίο. Τείσα]-
νδρος· ἐπὶ το[ύτο ἐπεσκ]-
25 ευάσθη τὰ ξ[υλοπύλια κ]-
αὶ τὰ λοιπὰ [τῶν ἱερῶν π]-
ροσιδρύσα[το. Κλεόκρι]-
τος· ἐπὶ τού[το ἐφυτεύθ]-
η καὶ κατέστ[ησε κοσμή]-
30 σας τὸ τέμεν[ος ἅπαν τέ]-
λει τῶι ἑαυ[το͂ ευάσθη τ]-
[ὰ ξυλοπύ]λια καὶ τ[ὰ λοι]-
[πὰ τῶν ἱ]ερῶν προσ[ιδρύ]-
[θη. Κλε]όκριτος· ἐπ[ὶ τού]-
35 [το] ἐφύτευσε καὶ [κατέσ]-
τησε κοσμήσας τ[ὸ τέμε]-
νος ἅπαν τέλε[ι τῶι ἑαυ]-
[τ]ο͂. Καλλίας Σ[καμβωνίδ]-
[ης]· ἐπὶ τούτ[ο․․․8․․․․]
40 ․․․․ρα̣ — —
face B left.frg. b.20                         #⁷#⁷
                       ΟΤΕ[․]
                        ΙΚΑΙ
                      #⁷ΕΚ#⁷
                       #⁷ΕΘΕ
25                         ΞΥΣΕ
                         ΟΝΟ
                        ΣΤΟΜ
                       #⁷ΑΤΟ
                         ΣΓΕ
30                          ΤΟΙ
                        vac.
Search Help
Contact Us