[ ] Att. — stoich. 23/11 — ante 460 a.
See also:
face A.BM 309.1 — — — — — — — — — — — — —
[․․․․․․15․․․․․․․] δραχ̣με͂ισ̣-
[ι ․․․․․․14․․․․․․]τ̣ες̣ τὸς ι̣ο̣
[․․․․․․14․․․․․․]μενος δε̣μ̣ο̣
5 [․․․․․․14․․․․․․] τ̣ο͂ν πόλεο[ν]
[․․․․․12․․․․․ δ]οκε͂ι ⋮ ἀνατιθ̣-
[․․․․․13․․․․․․]α̣ ⋮ ἐάν τι[ς] τ̣ο͂ν̣
[․․․․․․15․․․․․․․]ον ἒ ℎΟΣ̣ΑΛ̣
[․․․․․․15․․․․․․․]ο ἒ εν[․]ορ̣[․]
10 [․․․․․․15․․․․․․․]νας ℎίνα [․]
[․․․․․․14․․․․․․]αντο[․․]ιν σ
[․․․․11․․․․․ το͂]ν πόλε[ον] ταυ-
[τ․․․․․12․․․․․] χρε̣[․․․7․․․]
[․․․․․12․․․․․]μ̣εμ̣β̣ολ[․․5․․]
15 [․․․․․13․․․․․․]εχθεο[․․․]χε̣
[․․․․․12․․․․․]ν δε[․․]ν̣[․․․]λ̣ο
[․․․․11․․․․․ ἐ]ὰν δὲ μέ, [ℎ]ε̣κασ-
[τ․․․․․12․․․․․]ο̣[․․6․․․]σε[․]
[․․․․․13․․․․․․]α[․․6․․․]ιν̣[․]
20 [․․․․․․14․․․․․․]ιμ[․․]ιας πε
[․․․․․․15․․․․․․․]ετα[․]τεν[․]
[․․․․․․․17․․․․․․․․]ια̣[․․]ο[․]
[․․․․․13․․․․․․]Λ[․․․]π̣ο̣[․․․․]
[․․․․9․․․․]σ̣ειαν̣[․]Λ[․]λ̣αμ[․․․]
25 [․․․8․․․․]ολει κ̣α[ὶ] μ̣[ὲ] νεοτ̣ε̣[ρ]-
[․․․ χρέσθ]ο το͂ι [ℎιε]ρ̣ο͂ι· [ἐ]ὰν δὲ
[․․․8․․․․]ι μὲ χ̣[ρέσ]θο· ἐ̣ὰ̣ν δὲ ἰ-
[․․6․․․ κ]ατὰ ταὐτὰ ταῦτα· ἐὰν
[․․․․ πλε]ῖ̣στον κατὰ τὲν δύνα-
30 [μιν ․․․․]· πρᾶχσαι δ ἔκπραχ<σι>[ν]·
[ἐὰν δὲ μὲ] ἐγδο͂ι τὸν ὀφλόντα, μ-
[ὲ χρέσθο] τ̣ο͂ι ℎιερο͂ι ∶ ἐὰν ἀμφι-
[σβετο͂σι] μὲ κλεθε͂ναι ἐμ πό[λε]-
[ι ․․․7․․․]εν ἐλθο͂σαν ἀδικ[․․]
35 [․․․8․․․․] ℎύστερον ℎε̣ [β]ο̣[λ]ὲ α̣
[․․․․9․․․․]ι ∶ τὸν Ἀθεναῖον μὲ
[ἐκ γ]ε͂ς [πο τ]ούτον το͂ν πόλεον μ-
[ε]δὲ ℎαμο͂[ς β]ιᾶσθαι ἐὰν μὲ [δί]κ-
[ε]ν̣ ὀφλόν[τα] ἐπιχορίαν ἒ ἐς πο-
40 [λ]εμίος λ[εφ]θέ̣ντα· ℎέτις δ ἂν τ-
[ο͂]μ πόλεον μὲ ἐθέλει, δ[ί]κας δ̣ι-
[δ]όναι καὶ δέχεσθαι Ἀθ̣εναί[ο]-
[ι]σιν ἀπὸ χσυ<μ>βολο͂ν.
          vacat 0.10
face B.frg. da.1 [․․․․9․․․․]ι̣α̣
[․․․8․․․․]ντο
[․․․8․․․․]τοσ
   lacuna
4 [․․․․10․․․․ τ]-
5 [ὰ] μὲν ℎακόσι[α]
[ℎ]απλε͂ι, τὰ δὲ [ℎ]
[ε]κόσια διπλ[ε͂]-
[ι· σ]πονδὰς εἶν-
[αι] τοῖσι μύστ-
10 [εσιν] καὶ το[ῖς]
[ἐπ]όπτεισιν [κ]-
[αὶ τ]οῖς ἀκολ[ο]-
[ύθ]οισιν καὶ [χ]-
[ρέ]μασιν το͂ν [ὀ]-
15 [θ]νείον καὶ [Ἀθ]-
[ε]ν[α]ῖοισιν [ℎ]ά-
πασιν· ἄρχε[ν] δ-
ὲ τὸν χρόνο[ν] τ-
ο͂ν σπονδο͂ν [τ]ο͂
20 Μεταγειτνιο͂-
νος μενὸς ἀπ[ὸ]
διχομενίας [κ]-
αὶ τὸν Βοεδρ[ο]-
μιο͂να καὶ το͂ [Π]-
25 υανοφσιο͂νος
μέχρι δεκάτε-
ς ℎισταμένο· τ-
ὰς δὲ σπονδὰς
εἶναι ἐν τε͂ισ-
30 ι πόλεσιν ℎό[σ]-
αι χρο͂νται το͂-
ι ℎιερο͂ι καὶ Ἀ-
θεναίοισιν ἐ-
κεῖ ἐν τε͂ισιν
35 αὐτε͂σι πόλεσ-
ιν· τοῖσι δὲ ὀλ-
είζοσι μυστε-
ρίοισιν τὰς [σ]-
πονδὰς εἶνα[ι]
40 το͂ Γαμελιο͂νο-
ς μενὸς ἀπὸ δ[ι]-
[χ]ομενίας κα[ὶ]
τὸν Ἀνθεστε[ρ]-
[ι]ο͂να καὶ το͂ Ἐλ-
45 αφεβολιο͂νος
μέχρι δεκάτε-
ς ℎισταμένο.
    vacat
face C.frg. d.1 [․․․]θ̣αι̣[․․․․․․․17․․․․․․․․]
[․]α̣θεμ̣ι̣[․․․․․․․17․․․․․․․․]
ν̣αι τ[․․․․․․․․19․․․․․․․․․]
[․]σ̣τ̣[․․․․․․․․․20․․․․․․․․․]
lacuna
frg. abc,f.5 [․․․․․12․․․․․] ὀ̣βολ[․․․7․․․]
[․․․․․12․․․․․]ο ∶ ℎιερ̣[οποιὸς]
[δὲ λαμβάνεν ℎε]μιοβέ̣[λιον κα]-
[θ ἑμ]έραν [παρὰ τ]ο͂ μύστο [ℎε]κ̣ά[σ]-
[το]· τ̣ὲν ℎιέρ[εα]ν τὲν Δέμε̣τ̣ρος
10 [λ]αμ[β]ά̣ν̣εν μυ̣[στ]ερίοις τ[ο]ῖς ὀ-
[λ]έζοσ̣ιν παρὰ̣ [το͂ μ]ύστο ℎ[εκ]άσ-
[τ]ο ὀβολόν καὶ [τοῖς μ]είζ[οσιν]
[μ]υ̣στερίοις ὀ[βολὸν παρὰ το͂ μ]-
[ύσ]το ℎεκάστο̣· σ̣[ύμπαντας ὀβο]-
15 λὸς τοῖν θεο[ῖ]ν̣ [εἶναι πλὲν] ℎε-
χσακοσίον κα̣[ὶ χιλίον δρ]αχμ̣-
ο͂ν· ἀπὸ δὲ το͂ν ℎε̣[χσακοσίο]ν κα-
ὶ χιλίον δραχμ[ο͂ν τὲν ℎι]έρεα-
ν τἀναλόματα [δο͂ναι καθ]άπερ
20 τέος ἀνέλοτο ⋮ Ε̣[ὐ]μ̣[ολπίδ]ας κα-
ὶ Κέρ[υ]κ̣α̣ς λαμβ̣άν[εν παρὰ] το͂ μ-
ύστ[ο ℎ]εκ̣άστο π̣έ̣ν̣[τε ὀβολὸς τ]-
ο̣͂ν̣ [ἀρρ]ένον, θελειο͂[ν δὲ τρεῖς]·
[ἀτελε͂ μ]ύστεμ μὲ ἐν[εῖναι μυε͂]-
25 [ν μεδέ]να̣ π̣λὲν το͂ ἀφ [ἑστίας μυ]-
[ομέν]ο ∶ Κερύκας δὲ μυ[ε͂ν ․․5․․]
[․․] μύστας ℎέκαστον [καὶ Εὐμο]-
[λπίδ]ας [κ]ατὰ τα[ὐ]τά· ἐ[․․․7․․․]
[․] πλείος εὐθύνεσθα[ι χιλιάσ]-
30 [ι] δρα[χ]με͂σι· μυε͂ν δὲ ℎ̣[οὶ ἂν ℎεβ]-
ο͂σι Κερύκον καὶ Εὐ[μολπιδο͂ν]·
το͂ δὲ ℎιερο͂ ἀργυρί[ο ․․․7․․․]
[․]ΕΣ[․․․․]ιναι Ἀθεν[αίοισι ․․]
[․]σθαι ℎ̣έος ἂν βόλο[νται καθά]-
35 περ το͂ τε͂ς Ἀθεναία[ς ἀργυρίο]
το͂ ἐμ πόλει· τὸ δὲ ἀρ[γυρίον τὸ]-
ς ℎιεροποιὸς #⁷[․]το[․․․7․․․ ἐ]-
[μ] πόλ̣ε̣ι ταμιεύεσθ[αι ․․6․․․]
[․]δ[․․․․]χεν ἐν το͂ι #⁷[․․․8․․․․]
40 [․]β[․․․․]εν τον̣ [ὀ]ρφ̣[ανον ․․5․․]
[․] τὸς ὀρφανὸς π̣α̣ῖ[δας καὶ τὸς]
[μ]ύ̣στας ℎεκαστομ #⁷ [․․․8․․․․]
[τ]ὸς μύστας τὸς Ἐλε[υσῖνι ․․․]
[․]ε̣νος ἐν τε͂ι αὐλε͂ι [ἐντὸς το͂ ℎ]-
45 [ι]ερο͂, τὸς δὲ ἐν ἄστει [․․․7․․․]
[․] ἐν το͂ι Ἐλευσινίοι. [vac.]
[τ]ὸν ἐπὶ το͂ι βομο͂ι ἱερέα καὶ τ[ὸν φαιδυντὲν]
το<ῖ>ν θεοῖν καὶ τὸν ἱερέα τὸ[ν ․․․․c.12․․․․]
[λ]ανβάνεν ἕκαστον τότο[ν ․․․c.10․․․ παρὰ]
50 [το͂] μύστ[ο ἑ]κάστο Ι — — — — —
face D.frg. c.7  — — — — — —
ρ̣α̣[․․․․9․․․․]
ρο[․․․․9․․․․]
10 υο̣[․․․․9․․․․]
ν[․․․․10․․․․]
— — — — — — —
— — — — — — —
— — — — — — —
15 — — — — — — —
frg. b.16 ο̣ν̣[․․․․9․․․․]
ς μυ[․․․8․․․․]
τρε[․․․8․․․․]
τον[․․․8․․․․]
20 τοο̣[․․․8․․․․]
ρ̣ν̣[․․․․9․․․․]
— — — — — — —
PH6
Search Help
Contact Us