[ ] Delos — 141/0 BC
face A.frg. a.1 ἄλλην καρυωτὴν ἐμ πλινθείωι, ἀνάθημα Κώιων· κάτω· ἄλλην λείαν ἐμ πλινθείωι, ἀνάθημα Θεοτίμ[ης]· κάτω· [ἄλλας φιά]λας ἓξ ἐμ̣
πλινθείωι, ἀνάθ[η]μα Ἰκαρίου Μυκονίου· ἄλλην καρυωτὴν ἐμ πλινθείωι ζωιδάρια ἔχουσαν πέντε ἀνεπίγραφον· κά̣[τω? ․․․․]· τὸ [δὲ ἔ]νβλημα
ἐκπίπτει· ἄλλας δύο καρυωτὰς ἐμ πλινθείωι, ἑκατέρας ζωιδάρια τρία, ἀνάθημα Μελιτοῦς, κάτω, [ὧ]ν τὰ ἐμβλή[ματα ἐ]κπίπ[τει]·
ἄλλην λείαν ἐμ πλινθείωι ὀμφαλὸν ἔχουσαν, ἀνάθημα Φιλώτο[υ ․․․]α̣του· ἄλλην ἀκιδωτὴν χρυσόκλ[υ]στ[ο]ν ἐμ πλ[ινθεί]ωι, ὁλκὴ 𐅃𐅂𐅂· [κ]άτ[ω]
5 {κάτω}· ἄλλην καρυωτὴν ἐμ πλινθείωι πρόσωπον ἔχουσαν Ἀπό[λλω]νος, ἀνάθημα Νυσίου· ἄνω· ἄλλας [δύ]ο ἐμ πλινθείωι, ὧν ἡ μία λε[ία] οὐ-
κ ἐντελὴς τῆ<ι> ἴτυι, ἡ δὲ ἄλλη κογχωτή, ἀνάθημα Κώιων· ἄλλη λ[εία] ἐμ πλινθείωι ἐφ’ ἧς ἐπιγραφή· ἱ[ε]ρ[ὰ Ἀ]ρτέμιδος· κάτω· ἄλλην καρυωτὴν
ἐμ πλινθείωι πρόσωπα ἔχουσα<ν> δέκ[α δ]ύο καὶ ἐμ μέσωι ζωιδάρια [τρία, ἀν]άθημα Ἐχενίκης· ἄλλην καρυωτὴν ἐμ πλινθείωι ζωιδάρια ἔχουσαν
τρία, ἀνάθημα Θεμιστοῦς· κάτω· ἄλλη[ν κ]αρυωτὴν πρόσωπον [ἔχουσαν] γυναικεῖον, ἀνάθημα Ἱεροκλεί[ας], ἧς ὁλκὴ Η𐅄ΔΔ𐅃· ἄλλην καρυωτὴ[ν με]-
γάλην ἔχουσαν πρόσωπα τρία καὶ [κ]ύκ[λωι σ]τέφανον, ἀν̣άθη[μ]α Κ̣․․․․․․ονος Ἀθηναίου, ἧς ὁλκὴ σὺν τῶ[ι κηρ?]ῶι Χ𐅂· ταύτης τὰ δύο πρόσωπα [ἀπο]-
10 πέπτωκεν καὶ ἐστίν· ἄλλην καρυ[ωτ]ὴν πρόσωπα ἔχουσ[αν δύο κ]αὶ κ[ύ]κλωι στεφάνους ἕξ, ἀνά[θημα Φί]λας [τ]ῆς Θεοδώρου, ἧς ὁλκὴ 𐅅Η․ΔΔ̣·
ἄλλας δύο κογχωτάς, ἀνάθημ[α] Ἀγ[αθάρ]χου, ὧν [ὁλκὴ — — — — — —]· φιάλην μεγάλην διαπεπτωκυῖαν τὴν ἀπὸ τοῦ Κερατῶνος [ἧς] ὁλκὴ — —
ΗΗΗ𐅄· ἁλύσιον σὺν τοῖς σιδηρο[ῖς κ]αὶ [ἥλοι]ς χαλκοῖς [․․․․․․․․․․ ὁ]λκὴ ΧΧΧ𐅅ΗΗΗΗ· μῆλα τὰ ἀπὸ τῆς ἁλύσεως, ὧν ὁλκὴ σὺν τοῖς λι-
ναρίοις καὶ τῶι κηρῶι ΗΗ𐅄Δ𐅂𐅂𐅂· [ἀ]νδριαντίδι[α Ἀπόλλωνα] καὶ [Ἄρ]τεμιν ἐπὶ βάσεως ξυλίνη[ς ἄσ]τατα, ἀνάθεμα Κλεινοῦς· ἀετοῦ κεφαλ[ὴν]
ἐπίχρυσον ἧς ὁλκὴ σὺν τῶι λιναρίωι καὶ [τοῖς ․․․․․․․․]ισιν ψήγμασιν ΔΔΔΔ𐅂𐅂· οἰνοχ[ό]ην ἐπιγραφὴν ἔχουσαν· Δήλιοι Ἀπόλλωνι,
15 ἧς ὁλκὴ 𐅅Η𐅄Δ· ἄλλην ἐπιγραφὴν ἔχου[σ]αν ․․․․․․․ΙΙΝ, [ἧς] ὁλκὴ ΗΗΗΗΔΔΔ𐅃· ψήγματα ἐπίχρυσα καὶ ἐπάργυρα παντοδαπά, ὧν ὁλκὴ
[σ]ὺν ταῖς ἀττικαῖς δραχμαῖς πέντ[ε] ΗΗ𐅄Δ․․․․․․ίδια λίθινα βοτρυωτά, ἀνάθεμα Κρί[τ]ω[ν]ος Συρακοσίου· ἄστατα ἐν κιβωτίωι· ὀβολοὶ
․․Δ̣𐅃 [ὀ]ρχομένιοι· τέτραχμον φαρν[άκ]ειον· τ[ετράνομ]ον· δίνο[μ]ον· νόμον· δραχμὴν ἀλεξανδρείαν· ῥοδίας δέκα· ἱστιαιικὰ δύο· λυσιμάχειο[ν]
[τέτρα]χμον· μήλιον δίδραχ[μ]ον· σικυωνία [δραχ]μή· ἄλλη λακωνική· φωκαιΐδος μεῖζον ἕν, μικρὰ δύο· ταῦτα ἔνεστιν ἐν κιβωταρίωι·
[ἀργυρωμ]άτων παντοδαπῶν· ὁ πρῶτος [ῥ]υ[μὸ]ς σὺλ λίνοις κα[ὶ πί]ττει καὶ κηρῶι ὥστε μέσον εἶναι τῶν ἐντομίδων τῶν ἐν τεῖ θερ[απείαι?]
20 — — — — —ν ․․․․․․τον ἐν τῶι πη̣․․․․ καὶ οἱ λοιποὶ ὡσ[αύτ]ως καὶ καττιτέρωι καὶ οἱ λοιποὶ ὡσαύτως 𐅅ΗΗΗΗ· <ὁ> δεύτερος ῥυμὸς
[ΧΧΧ· ὁ τρῖτος ΧΧΧΧ· ὁ τέταρτος ΧΧΧΧ· ὁ πέμπ]τος ῥυμὸς [ΧΧΧ]Χ· ὁ ἕκτος ΧΧΧΧ· ὁ ἕβδομος ΧΧΧ· ὁ ὄγδοος 𐅆· ὁ ἔνατος 𐅆· ὁ δέκ[α]-
[τος 𐅆 — — —· ὁ ἑνδέκατος — — — —· ὁ δωδέκατο]ς 𐅆̣[ΗΗΗ]Η̣· ὁ τρεισκαιδέκατος 𐅆ΗΗΗΗ· ὁ τετταρεσκαιδέκατος 𐅆· ὁ πεντε[και]-
[δέκατος — — — — — — — — — — — — — — — —]Ι̣Δ𐅃𐅂· ὁ ἑκκαιδέκατος 𐅆ΗΗΗΗ· ὁ ἑπτακαιδέκατος 𐅆ΗΗΗΗ· ὁ ὄγ-
[δοος καὶ δέκατος σὺν ταῖς ἠλακάταις καὶ τεῖ οἰνοχόει, ἐφ’ ἧς ἐπιγρ]αφή· Ἀπόλλωνος Δηλίου, [ὁλ]κὴ δὲ ὡς ἡ ἐπιγραφὴ ἔχει 𐅅Η̣Η̣𐅂̣𐅂̣[𐅂․․]
25                                         —𐅃Ι𐅁 — — —Ι̣Ο̣Τ̣
                   5 lines lost in the break
31                             — καθετηρ[ίδιον]
                         —ια οὗ ὁλκὴ· ΔΔ — — — — — — — —τιδι ἔλαττο̣ν̣ ΙΙΙ· δᾶις —
                       — [λιθ]άριον ἔχον ἕν, ὁλκὴ 𐅂̣𐅂̣ΙΙΙΙΙ vacat εντε ․κ̣ΙΙΤ․․αποπ․․․․․ιδιου —
           — [ἐν τῶι κιβ]ωτίωι τύπια μικρὰ καὶ κίρκον ὧν [ὁλκὴ] 𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ𐅁· ἐν τῶι κιβωτίωι ․․․․․․․․․
35              — α περιδέραια ․․․․ ὧν ὁλκὴ σὺ[ν] μ̣ν̣․․․․ωι ΙΙ𐅁· ἐν τεῖ κοιτίδι ἀσπίδιον χρυσο[ῦν ․․․․]
       — [ἀρ]γυρᾶ ἐν τ[ε]ῖ κιβωτῶι· [κ]εφάλιον οὗ ὁλκὴ σὺν τῶι λιναρίωι 𐅃𐅂Ι· ἐν τῶι κιβωτ[ίωι ․․․․]
    — [σὺν τεῖ?] προσούσει α̣πολιτει ΙΙ? ΔΔΔΔ· ἐν τῶι κιβωτίωι κν̣ησῶνας? τρεῖς ὧν ὁλκὴ 𐅃· ἐν ․․․
             — ὁλκὴ σὺν τῶι λιθαρίωι Ι̣Ι𐅂· χιτῶνα ὃν ἡ θεὸς εἶχε, νῦν δὲ ἔχει ὁ Διόνυσος· φιλι․․․․
             — ον, ἀνάθημα Ἀλεξάνδρου Ἀθηναίου· στέφανον χρυσοῦν ἐπὶ ταινιδίου, ἀνάθημ[α]
40              —ΙΙΝΛΛ․․ ὧν ὁλκὴ 𐅃𐅂𐅂𐅂, [ἐ]λλ[είπε]ι ΙΙΙ· δακτύλιον σιδηροῦν ὑπόχρυσον καὶ ἄλλο ․λο̣α․
             —ν ὁλκὴ 𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂· τράπεζαν ἀργυρᾶν ἐφ’ ἧς ἐπιγραφή· ὁ δῆμος, ὁλκὴ κατὰ τὴ[ν]
[ἐπιγραφήν — — — — — — — —· στεφάνιον?] χρυσοῦν περι[ει]λημένον λημνίσκωι ἔχον τρίφυλλα δέκα οὗ ὁλκὴ σὺν τῶι χ̣α
                 —α δύο καὶ δίδραχμον φιλίππειον ὃ ἀνέθηκεν Ἐργοπάτρα? στεφάνιον χρυσοῦν
        — [ἐ]λεφάντινον ἐν θήκηι ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή· Διονύσιος Ἰάσονα [Φι]λοκλέους τὸν προφ[ή]-
45 [την — — — — — — —] ἣν ἀνέθηκε Τημάλλατος <Γ>ερραῖος, ὁλκὴ κατὰ τὴν ἐπιγραφὴν σὺν τοῖς λίθο[ις]
— — — — — — — — — νον ἀργυροῦν ἐπὶ βάσεως ἐλεφαντίνης ἄσ̣τατον· ἐσθῆτα τ̣ῆς θεοῦ [ἣ]ν ἔχει Ἐ̣φ̣ι-
[— —, ἐπιγραφή· ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναίων?· κλεῖδα] κλειδουχικὴν σιδηρᾶν ἔχουσαν προτόμην λέοντος ἀργυ[ρ]ᾶν [ἐφ’ ἧς ἐ]πιγραφή·
[— — — — — Στρατονίκη Ἀντιφῶντος ἐγ Μυρρινούτ]της ὑφιέρεια γενομένη, ἄστατον [διὰ] τὸ καθηλῶσθαι· φίαλιον ἐφ’ οὗ ἐπι-
[γραφή· — — — — χαριστήρια Ἀρτέμιδι], ἄστατον vac. καὶ [τ]άδε προσ[παρ]έδωκεν ἐν τῶι Ἀ[ρ]τ[εμ]ισίωι Ἀρχιάδη[ς] ΚΑ̣․
50 — — — — — — — — — — — — —· στεφάνην χρυσῆν [ἐ]ντελῆ ἐν ναιδίωι ἐπὶ βάσεως λιθίνης ἔχουσαν ζώι-
[δια — — — — — — — —· — — ἐφ’ ὧι ἥλιος, ἀνάθημα Τημαλλάτου Γερραίου, οὗ ὁλκὴ κατὰ τὴν ἐπιγραφὴν 𐅃Ι․․Ι
[— — — — — ἐπὶ] βάσεως Η𐅄Δ· καὶ τάδε προσπαρεδώκαμεν τοῖς μεθ’ ἑαυτοὺς [Μνάσι]δι Ποταμίωι καὶ Σωσ[ι]-
[γένει Σημαχίδηι — — — — — — — — — — κ]αὶ δίδραχμον· οὐ παρεδό<θη>· κυλίκιον ἀργυ[ρο]ῦν, ἀνάθημα Μιν̣ι— — — — — — στ — — — — — — — —
[— — — — — — φιά]λας ἀργυρᾶς ΔΔΔ, ἔφη δὲ̣ Περίτας παρειληφ[ένα]ι ΔΔ𐅃Ι ἃς — — — — — — — — —
55 [— — — — — — — — — — — — ἀπὸ τῶ]ν προσόδων ἐπὶ ἐπιμελητοῦ Ἀδειμάντου καὶ τῶν ἐπὶ τὰ ἱερὰ Εὐθυδήμου καὶ Εὐκτήμονος
— — — — — — — — — — — — — — —ων ἀπὸ τῶν τόκων Ἀπόλλωνι Ἀρτέμιδι, <κ>εχειροτονημένων ἐπὶ τὴν φυλακὴν τῶν ἱερῶν
[χρημάτων καὶ τὰς ἄλλας εἰσόδους Εὐθυ]δήμου τοῦ Εὐτυχίδου Ἀθμονέως, Εὐκτήμονος τοῦ Εὐκτήμονος Μελιτέως, ἐπιμελητοῦ
[δὲ τῆς νήσου Ἀδειμάντου τοῦ — — — — Ἰ]κ̣αριέως· φιάλας ἀργυρᾶς τέτταρας ἐμ [πλι]νθείωι, ἀνάθ[ε]μα Θεο̣δ̣ώ̣ρ̣ου τοῦ Ἵππωνος
— — — — — — — — — — —τιος [γεν]όμενος [․․․․․․․․ ἐν τῶ]ι̣ ἐπὶ Διοκλέους ἄρχοντος ἐνιαυτῶι vac.
60                                           —ον ἔχει ὁ λέων καὶ ἥλους ἀργυροῦ[ς]
                                        — [προσπαρεδ]ώκ̣αμεν οὗ τὰ ἑπτά, τινά δὲ
                                      — πᾶσιν ἀπήγαγεν δρα. Η𐅄Δ𐅃𐅂—
                                — [παρὰ τ?]ῶ̣ν̣ περὶ Μητρόδωρον καὶ Ἡραγόραν
                                                 —ν πρὸς ταινιδίωι, ἀνάθημ[α]
65                                                            —[ο]υ Ἀγαθίνο[υ?]
                                                                   ΔΛΓΤΙ․․
face B.frg. a.1 [καὶ τ]άδε ἄστατα· ἀργυρᾶ· δᾶδα κατὰ τὴν ἐπιγραφὴν Η𐅄Δ𐅂[ΙΙΙ]· ἄλλην κατὰ τὴν ἐπιγραφὴν ΗΔΔΔΔ𐅃ΙΙ· δαῒς ὡς πηχυ[αί]α ἐ[μ]
[πλ]αισίωι, ἀνάθημα Ἐρωτίου· ὀφθαλμοὶ ἐπὶ σανιδίου· ἄλλοι ἐλάττονες ἐπὶ σανιδίου· κανοῦν ἀργυροῦν μόνωτον οὗ ὁ[λκ]
Η̣Η̣[Η]Δ̣𐅂𐅂𐅂· περίχειρα στρεπτὰ τέτταρα, τὸ ἓν κατεαγός, ὧν ὁλκὴ ΔΔΔΙΙΙ· σκῦφον ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή· Δηλιάδες Δήμητρι καὶ Κόρει,
οὗ ὁλκὴ 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙΙΙ· ἄλλο σκύφιον οὗ ὁλκὴ 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ· κίρκον ἐπίχρυσον οὗ ὁλκὴ 𐅂ΙΙ· φιάλιον ἄστατον ἐμ πλινθ[είωι]
5 ὡς τριῶν δακτύλων, ἀνάθημα Ἑστιαίας· δαδία ἀργυρᾶ δύο ἐπὶ βάσεως ξυλίνης ἄστατα περικεχρυσωμένα ὡς τριπάλ[ασ]-
[τ]α· φιάλην ζῶια ἔχουσαν ἧς ὁλκὴ Η· ἄλλην λείαν ἧς ὁλκὴ ΔΔΔΔΙΙΙ· ἄλλη λεία ἧς ὁλκὴ ΔΔΔΔΙΙΙ· ἄλλη λεία ἧς ὁλκὴ ΔΔΔΔΙΙΙ· ἄ[λ]-
λη λεία ἧς ὁλκὴ ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ· ἄλλη λεία ἧς ὁλκὴ ΔΔΔΔΙΙΙ· ἄλλη λεία ἧς ὁλκὴ ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ· θυμιατήριον· βωμίσκον οὗ ὁλκὴ
𐅄ΙΙΙ· λιβανωτὶς ἔχουσα πόδας τρεῖς καὶ πρόσωπον Δήμητρος, ἧς ὁλκὴ 𐅄𐅃𐅂· ὑδρίδιον οὗ ὁλκὴ Δ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ· ἄλλο οὗ ὁλκὴ Δ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ·
[σ]κάφιον λεῖον οὗ ὁλκὴ ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· περισκελίδιον κεχρυσωμένον οὗ ὁλκὴ 𐅃· σκέλος ἐπὶ σανιδίου ἄστατον, ἀνάθημα Σωσάνδρας·
10 πλακοῦντα περιηργυρωμένον ἄστατον ἐπὶ σανιδίου, ἀνάθημα Εὐτάκτου· ὀφθαλμοὶ ἐπὶ σανιδίου, ἀνάθημα Κτησίππου·
[ἄ]λλ[α ὀ]φθάλμια ἐπὶ σανιδίου ἀνεπίγραφα· πλακοῦς ἐπὶ σανιδίου ἀνεπίγραφος. καὶ τάδε χρυσᾶ· ὀφθαλμὸς χρυσοῦς καὶ δαδίον ὧ[ν]
[ὁ]λκὴ Ι. καὶ τάδε προσπαρέδωκεν ἡ ἱέρεια· δαδία ἀργυρᾶ μικρὰ δέκα ἐννέα, ὧν ὁλκὴ σὺν τῶι τύπωι ΔΔΙΙΙ· δαδίον πηχυαῖον
οὗ ὁλκὴ 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ· δαδία λεπτὰ καὶ τύπια ὧν ὁλκὴ 𐅄𐅂𐅂· δακτύλιοι κρυστάλλινοι δύο. καὶ τάδε προσπαρέδωκεν ἡ ἱέρεια Μοσχίνη Δημέου
Ἁλαιέως θυγάτηρ τὰ ἐφ’ ἑαυτῆς ἀνατεθέντα· δαδία καὶ τύπια ὧν ὁλκὴ ΗΔ𐅃𐅂𐅂· δᾶδα πηχυαίαν ἧς ὁλκὴ ΔΙΙΙ· ἄλλας δύο Ἀννίχης ὧν [ὁ]λ-
15 κὴ 𐅃𐅂𐅂· ἄλλας δύο Θεοδότης ὧν ὁλκὴ 𐅃𐅂𐅂· ἄλλας δύο Ξενοῦς ὧν ὁλκὴ 𐅃𐅂𐅂· ἄλλην Ζωπύρας ἧς ὁλκὴ 𐅂𐅂𐅂𐅂· ἄλλην ὡς πηχυ[αίαν ἧς]
ὁλκὴ 𐅃𐅂· φιάλιον, ἀνάθημα Μεγίστης οὗ ὁλκὴ 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ· τύπος ἀργυροῦς οὗ ὁλκὴ 𐅂𐅂ΙΙΙΙ. καὶ τάδε ἄστατα· ἐπὶ σανιδίου ὀφθαλμο[ὶ καὶ τύ]-
πια δύο· ἄλλο τύπιον ἐν σανιδίωι οὗ ἐπιγραφή· Διογνήτου· ὀφθαλμοὶ ἐπὶ σανιδίου Σωστράτης. καὶ τάδε χρυσᾶ· δαδία τρία κ[αὶ — — —]
καὶ ὀφθαλμῶν τύπια τέτταρα· τύπιον, ἀνάθημα Εὔνου ἐν σανιδίωι. vac.
ἐν τῶι τοῦ Ἀσκληπιοῦ· δακτύλιον ἐπὶ ταινιδίου λίθον ἔχοντα, ἀνάθημα Λυσιδίκης τῆς [Ἀπημάντου· — — — — — τύπια χρυσᾶ κα]-
20 τεαγότα καὶ ἐνόντα ἐμ πυξίδι ξυλίνει ὧν ὁλκὴ ΙΙΙ· ἔχει Περίτας. ἀργυρᾶ ἄστατ[α· φιάλην — — —]
[οὐκ] ἦν συνιδεῖν τὴν ἐπιγραφήν, καθὼς ἡ παράδοσις εἶχεν ἡ πρότε[ρο]ν ΦΙΛΛ —
[— — —· σ]κάφιον λεῖον ὡς δακτύλων ἕξ, ἀνάθεμα <Ζ>ηλομ[ένου]· φιάλι[ον μ]ικ[ρὸν — — — — — — — — — — — —, ἀνάθημα]
[Ἀριστοθά]λ̣ου· ἄ[λλ]ο φολ[ιδ]ωτὸν ὡς δακτύλων δέκα —
                               — [ὡς π]α̣λαστῶ[ν]
25                                             —ου· φιάλην —
                                       — [ἀνεπ]ίγραφος· ἄλλη[ν]
                                 — [ἐμ π]λινθείωι, ἀνάθεμ[α]
                                  — [ὡς δακ]τύλων ὀκτώ, ἀνάθημ[α]
                                  —ου· ἄλλο καρυωτὸν ὡ[ς]
30                          — [ὡς π]αλαστῶν τεττάρων ἐμ π[λινθείωι]
                 — [ἀνάθημα] Δημητρίου· ἄλλο φιάλ<ι>ιον κ̣α[ρυωτὸν?]
                         — [ὡ]ς π[αλασ]τῶν τριῶν —
                                    —ΛΛΛ․․ΛΟΛ—
                          — [ὡς δακ]τύλων ὀκτὼ ἐμ πλι[νθείωι]
35                — [ἀνάθημα Κλ]εοκρίτου τ—
                    — [ἀνά]θημα Θεοδό[του]
                          ΤΙ․․Μ
                           #⁷Λ
                           — — —
40                                                             — ἀνά[θη]μα —
       — [Ἀπόλλωνα ἔχο]ντ[α φ]αρέ̣τ̣ρ̣[αν — — — — — — — —] καὶ φιάλη̣ν Α —
      — [βοίδιον ἐπ]ὶ βάσεως λ̣[ιθίνης, ἀνάθημα Νουίου] Ῥωμαίου· θυμιατή[ριον]
                 — ἱπποκέντ[αυρον ἔχοντα δαιδία ἐπὶ] βάσεως λιθίν[ης], ἀνά[θημα Γερύλλου]
                   — ενον ἔχ[ον]τ[α] φύλλα — — — — — — ΔΔΔ τὴν λιθιν —
45                  — εἴκοσι τέτταρα· [ζ][ια τρία παιδικὰ? — — πίνακ]ας εἰκονικοὺς 𐅄[ΔΔΔΔ𐅃ΙΙ?]
            — [ἀνά]θεμα Ν̣ —
       — [κλεῖν] ἀνάπαι[σ]τ[ο]ν ἔχου[σα]ν [λαβὴ]ν ξυλίνην. ἐν τῶι οἴκωι ἀρ[ιστερᾶς]
     — [τράπεζαν λιθί]νην κατεαγεῖαν [— — — — —· ἀπόλλωνα λίθ]ινον. καὶ ἐν τῶι ναῶ[ι]
[ἀνάθημα Πασ]ιτίμου· ψήγματα — — — — — — — — — — — — — — — ταῦτα ἔχει Περίτα[ς]
50           — [κυμ?]βίον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —υν— — — — — ν̣αν σὺν —
               — ἐν κιβωτίωι — — — — — — — — — — — — — — — πεντα —
               — ον λίθινον [— — — — — — — — — — — ἐν κιβω]τίωι? —
          — [π]αρεδώ[καμεν? — — — — — — — — — — — — — —]φιλ․․ν̣ε̣—
              — χρυσοῦν — — — — — — — — — — — — — — — — — στεφαν․․․κη̣ν—
55                    remains of 9 more lines
face A.frg. b.1         Δ
        —ΔΙΙ τ—
       — σιδηρου —
       — στεφανηφο[ρ]
5 [ἀλεξάν]δρ̣ειον ἕν· φ[ιλίππειον?]
       —χειον ἐν π—
         —𐅃ΙΙΙ Ο․διωι․πλ—
        — δακτυλίδιον —
[δακτυλί]διον χρυσοῦν —
10        — στεφανηφόρα̣ —
         —ο̣κη· [ἡμ]ιρόδια̣ —
                 —ΙΛΛΛΟ—
                   —συν—
                     —ιχ—
15         — — — — — — — —
     —μεν—
      —εχ—
       —εφ—
face B.frg. b.1                                     —λλ—
                                    —ΙΙε—
                          — [νίκη] πτέρυγ[α μίαν ἔχουσα]
                — [κυνάριον — — —] κ̣ολοβὸν —
5                 — [ἀνάθημα — — —κ]λείδου —
                          — [ἀπο]λλωνίσ[κον]
                — [ἀνάθημα Ἀγ]άθωνος· ἀ̣[νδριαντίδιον ἔχον ἐν τεῖ μὲν χειρὶ]
                        — [ἐ]ν δὲ τεῖ ἀριστ[εραῖ]
[ἀρτεμίσιον ἔχον ἐν ἑκατέρα]ι τῶν χειρῶν —
10                             — ἃ̣ προσπαρέδω[κεν?]
                             —ιων καὶ ἄλλα —
                               πλε̣․ ξύλον α—
                      — [ἀνάθη]μα Γερύλλου· —
                       — [κυν?]άριον· τράπεζαν —
15                         — [ξ]ύλινον α̣․τοπε—
                       —α κολοβή, ὁλ. ΔΔ—
                       —ω̣ται πρὸς τῶι πίνα[κι]
                      —ωι πρόσωπον ἔχον —
                 — [στέ]φανον ὃν ἡ θεὸς ἔχ[ει]
20 [ὁλ. σὺν τοῖς ἀποθραύμασιν] καὶ λίνωι ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· —
                          — [ὁλ.] Δ𐅃ΙΙΙ· νίκας ἃς [ἔχει ἡ θεὸς]
                           — [δακτύ?]λ̣ιον ἔχοντα̣ [τὴν σφενδόνην?]
                                   — οὗ ὁλκὴ σὺν —
                                           — ἄ̣γ̣αλ̣[μα?]
25                                            —ν διαπεπ̣[τωκὸς]
                                   — [στλ]εγγίδιον —
                                            — — —
Search Help