[ ] Delos — after 166 BC
col. I.1                                                               Ι
                                                           — — — —
                                                           — μια —
                                                       — [ἐ]φ’ αἷς τὰ —
5                    — δύο ἐφ’ αἷς τὰ — — — — — — — — — — [ἐ]φ’ αἷς τὰ —
                     — — — — — — — — — —
                   — ἐφ’ αἷς τὰ — — — — — — — — — — — — — — — 𐅃ΙΙΙ —
                     — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
                       — σκάφιον [ἐφ’] οὗ τὰ ΧΧΧΧ οὗ ὁλκὴ 𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· —
10                        — [ἄλλο ἐφ’ οὗ τ]ὰ ΩΩΩΩ [οὗ ὁλ]κὴ 𐅄𐅃𐅂𐅂ΙΙΙΙ· ἄλλο ἐφ’ [οὗ τὰ π(έντε) Α {²⁶=ΑΑΑΑΑ}²⁶ οὗ ὁλκὴ]
[— —· ἄλλο ἐφ’ οὗ τὰ π(έντε) Β οὗ [ὁλ]κὴ 𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂· ἄλλο ἐφ’ οὗ τὰ π(έντε) Γ [οὗ ὁλκὴ]
[— — — — ἐφ’] αἷς τὰ π(έντε) Δ ὧν ὁλκὴ ΧΧ· ἄλλας εἴκοσι ἐφ’ αἷς τὰ π(έντε) Ε ὧν [ὁλκὴ]
[— — — — ἐφ’ αἷς] τὰ π(έντε) Ζ ὧν ὁλκὴ ΧΗΗΗΗ· ἄλλας δύο ἐφ’ ὧν [τὰ π(έντε) Η ὧν ὁλκὴ — —· ἄλλας]
[— — — — ἐφ’ αἷς τ]ὰ π(έντε) Θ ὧν ὁλκὴ ΧΧΧΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· σκάφια τέττα[ρα] καὶ [κ]ύλιξ μόνωτος]
15 [ἐφ’ ὧν τὰ π(έντε) Κ ὧ]ν ὁλκὴ ΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂. καὶ τάδε ἄστατα· [φιάλην]
[— — — ὡς δακτύλ]ων εἴκοσι δύο, ἀνάθεμα ὑπ[ὲρ βασι]λέως [Ἀ]ντιόχου· ἄλλην] —
         — [ὡς δακ]τύλων ὀκτώ, ἀνάθεμα Κώι[ων· ἄλλην]
            — [ἀνάθεμα] Ε̣ὐ̣έλθοντος· ἄλλη[ν]
            — [ἀνάθεμα — — — —]ίου· ἠθμὸν ἐμ πλ[αισίωι]
20       — [ἐκτύπωμα — — — —] Ὑρκανοῦ κυνός —
                            — ὧν ὁλκὴ —
                      — [κ]λάσματα καὶ ἀρυσᾶς
                  — [λιβανω]τὶς ἐκ τεττάρ[ων]
                            — — — — — —
col. II.1                          — Χ𐅅ΗΗΗΔΔΔ𐅃․· ἀ̣πήγ[αγε?]
                         — καὶ ῥοδιακὰ δύο καὶ σφα[ίριον — —]
[— — — — — ὧν ὁλκὴ [Χ]ΗΗΗ𐅄Δ𐅃· φιάλας γοργι[είους — —]
[— — — —· ἄλλην] καρυωτὴν ἔχουσαν Ἀρτέμιδο[ς πρόσωπον — — — — —]
5 [— —· φιάλην] λείαν ἧς ὁλκὴ Η𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂, [ἀνάθεμα Ἑρ]-
[μίου· ἄλλην ἧς ὁλκὴ 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂, ἀνάθεμ[α Εὐ]-
[τύχου· ἄλλ]ας τέτταρας ἃς ἀποκατέστη[σεν Εὐβοεύς]
— — — — — — — — ὧν ὁλκὴ ΗΗ· ἄλλην λείαν ἧς ὁλκὴ 𐅄 — — — —
[— — —, ἀνάθεμα] Θυεσταδῶν καὶ Ὠκυνειδῶν — — — — — — — — —
10 — — — — — — — — — ἀνάθεμα τῶν αὐτῶν· [— — — — — — — φιάλας]
τέτταρας τὰς εὑρεθείσας ἐν τῶι Ἀρτεμισί[ωι — — — — —]
[— — — ὁλκὴ — —]ΔΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ· φιάλιον λεῖον — — — — — — — —].
[ἀνάθεμα] Φιλοκράτου καὶ παίδων· [φιάλην — — — — — — —]
— — — — — — —, ἀνάθεμα Λεοντίνων· ἄλλην καρυωτ[ὴν πρό]-
15 [σωπον] ἔχουσαν Ἡρακλέους ἧς ὁλκὴ 𐅄ΔΔΔΔ𐅃 — — —,
[ἀνάθε]μα Μαψιχιδῶν· ἄλλην [ἀ]κτινωτὴν ἧς ὁλ[κὴ]
[𐅄ΔΔΔΔ]𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂, ἀνάθεμα Θυεσταδῶν καὶ Ὠκυνειδ[ῶν]·
[ἄλλην] κοίλην ἀνεπίγραφον ἧς ὁλκὴ — — — — — — — — — —
— — χύμα — — — —· ἀπὸ τῶν [— — — — — — — — — — —· φύλ]-
20 λα χρυσᾶ ἀπὸ στεφάνων καὶ πέταλα — — — — — — — — — — —
— — — — — — καὶ δακτυλί[ους? — — ἐν — — — — — — ὑποκεχρυσω]-
μένωι, ὁλκὴ [ΔΔ]𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· ἐν προχοιδίω<ι> τὸν [— — — — εἰσ]-
[π]ραχθέντα ὑπὸ Φερεκλέους καὶ Θηρομάχου [τοῦ ἱεροῦ]
ἀργυρίου ὃν τρόπον ἡ ἐπιγραφὴ ἔχει ἐπὶ τοῦ [προχοι]-
25 δίου 𐅄̣𐅂𐅂𐅂𐅂· ἄλλας 𐅄[Δ]· ἄλλας — —· ἄλλας Δ — — — — — —
[ὃ] γίνεται εἰς ἀττικοῦ λόγον ΗΔΔΔ· τριώβολον εὑρεθὲν [ἀντὶ ῥο?]-
δ̣ίας· φιάλην μείζω [καρυω]τὴν μετε[νεχθε]ῖσαν [ἐκ τοῦ]
Πυθίου ὑπὸ Δημαράτου, ἀνάθεμα [βασ]ιλέως Προυσίου, ἄσ[τατον]·
φιάλια τέτταρα [ὧν] ὁλκὴ ΗΗ· φαρέτραν χρυσοποίκι[λτον ἔ]-
30 χουσαν τόξον σκυθικὸν καὶ τ[αι]νίδιον, ἀνάθεμα βα[σιλίσ]-
σης Στρατονίκης· ἄλλην [ἀργ]υρᾶν [ἑ]λληνικὴν διάχρυσον
ἐπὶ κιονίου· νόμισμα χαλ[κοῦν παν]τοδαπὸν ἐν ὑδρίαι [χαλ]-
[κῆι] οὖς ἓν ἐχούση̣ι̣ ἀναρίθμ<ητον>· ἄλλην ὑδρίαν χαλκῆν [πα]-
λαιὰν πυθμένα οὐκ ἔχουσαν οὐδὲ οὖς ἕν· ἐν ἐπι[χυσι]-
35 δίωι χαλκῶι δακτυλίους σιδηροῦς καὶ ὑποχρύσου[ς καὶ ὑ]-
παργύρους ἀναριθμήτους· ἀρύταιναν χαλκ[ῆν μό]-
νωτον· λίθους ὄνυχας εἴκοσιν ἐνδεδεμένους κ[ύκλωι ἐν]
χρυσίω̣ι ὧν οἱ δύο ἅλυσιν ἔχοντες χρυσῆν πο[δῶν δυεῖν]
καὶ ἡμιποδίου, ἀνάθεμα Στρατονίκης     vac.?
40 μυ<ο>σόβας δύο λαβὰς vac.? ἐχούσ[ας ὀνυχίνας καὶ]
ποτηρίδιον ὀνύχινον, ἀνάθεμα Κοίντου Ῥωμαί[ο]υ· — — —
[— — — — κ]ρυσταλλίνην ἐν καλιάδι ξυλίνηι — — — — — — —,
[ἀνάθημα] βασιλέως Ἀντιόχου· τρίποδα λίθινον π[όδας]
ἔχ[οντα] πυξίνους· λεοντόβασιν· ἡδυπότια δύ[ο ἐξ ὡ]-
45 ιο[ῦ στρουθ]είου περιηργυρωμένα· ἄστατα· σκυτάλ[ια — —]
[— — — — — — χα]ρακτῆρας σιδηροῦς δέκα ὀκτώ· [ἀκμό]-
[νας] πέντε· ἀπόλλωνα χαλκοῦν ἐπὶ βάσεως σ[τρογ]-
[γύλ]ης χαλκῆς ὡς {ὡς} τριπάλαστον· τραπέζας [δρυί]-
[νας ὧν] ἡ μία ἀνά[θεμα Ἱέρω]ν̣ος, ἡ δὲ μία κατὰ πρό[σταγμα]
50 τοῦ θεοῦ· ἀπόλλωνας ξυλίνους ἀρχαιικοὺς ΔΔΙΙΙ· ἀ[ρτεμίσια]
ξύλινα δέκα· Διοσκόρους ἐφ’ ἵππων δύο καὶ ἵππο[ν — — — — — — —]·
κιβωτοὺς παλαιὰς δύο καὶ ἄλλην μεγάλην ἐν ἧ<ι> τὸ [νόμισ]-
μα [ἐν] κ̣ι․․․․․․․․․δ̣ι ἔχει· ὁ τῆς Λητοῦς χιτωνίσκ[ος — — —]
[— — — — — — — — — — — — ἐν ὀθο]νίω<ι> ἔχω̣ν χρ{ρ}υσὸν {²⁶χρυσὸν}²⁶ ἐλλείποντα
55 [λήροις τρισὶν καὶ] ἀσπιδίσκας χρυσᾶς τέτταρας ὧν αἱ [μὲν]
[ἔχουσιν] λίθους, [αἱ δὲ ἐπ]ὶ τ[ῶ]ν ὤμων πόρπας χρυσᾶς· ἔχει δὲ κ̣[αὶ]
κύ[κλ]ον περιπόρφυ[ρον πεπο]ικιλμένον διὰ χρυσίου καὶ ζωνίο[ν διά]-
[χρυσον]· σ̣κάφιον [ἐφ’ οὗ ἐπ]ιγραφή· βουλῆς ἐπ’ ἄρχοντος Διοκλ[έ]-
[ους, ἀνάθεμα Σ]τησ[ίλεω τοῦ Διοδότου Ἀ]πόλλωνι Ἀφροδίτη<ι>, οὗ ὁλκ[ὴ]
60 [— — — — — — — — — — — — — — — — — ἄλλο? — — — —] ἔλαττον οὗ ἐπιγραφή·
[— — — — — — — — — — — — — Στησίλεω τοῦ Διοδό]του Ἀπόλλωνι Ἀφροδί-
[τη<ι> — — — — — — — — — — — —· φιάλιον — — — ἀν]τὶ τῆς κύλικος τῆς ἀποβ[λη]-
[θείσης — — — — — — — — — — — — — — — — —] οὗ ὁλκὴ 𐅄𐅂𐅂· θυμι-
[ατήριον — — — — — — — — — — — — — — καὶ ἄ]λλα λεπτὰ ὧν ὁλκὴ
65 [— — — — — καὶ] ἐπὶ [τοῦ τρίποδος τοῦ λι]θίνου πτέρυξ γορ[γό]-
[νος ἡ ἀπὸ τοῦ ἐπισπάστρου τοῦ θυρ]ώματος καὶ δρά[κοντος]
[κεφαλὴ — — — — — — — — — — — — — κ]αὶ πα̣ρμ̣ε̣νίσκο[υς δύο τοὺς ἀ]-
ποπεπτωκότ[ας ἀ]πὸ τ[οῦ ἐν]τὸς θυρώμ[ατος καὶ χηνίσκον]
[τὸν] ἀποπεπ[τωκό]τ[α ἀπὸ] τοῦ κ̣ρατ[ῆρος — — — — — — —]
70 [χυμάτι]α̣ χρυσ[ᾶ — — ὧν τὸ ἓν] μικρὸν ὧ̣ν [ὁλκὴ]
․․․ δακτυλίδιον [καὶ λοπίδ]ιον ἀργ[υροῦν]
— — — ψήγματα ὧν ὁ̣[λκὴ]
— — — — καὶ δραχ[μ— — καὶ κλασμ]άτιον [— — — — — — — — — ψή]-
[γ]ματα ἀργυρᾶ κ̣αὶ̣ δ[ακτυ]λί[δια]
75 καὶ δραχμὴν ․․․․․․․ ὧν —
δακτυλίδια σιδηρᾶ [— — — — — — — — — — — — — τέτραχμα ἀττικὰ γλαυ]-
κοφόρα τῶν πρό[τερον κοπέντων]
κα̣ὶ στεφανη̣φ[όρος δραχμὴ καὶ τρι]ώβ̣[ολοι]
— — — — — —κ̣α̣ρ̣ί̣[α?] καὶ [ῥο?]δί[α]
Search Help