[ ] Delos — ca. 156/5 BC
face A.frg. a.col. I.1 [— — — — — ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΨΨΨ ἔχοντα ἱστιαιικὸν εἰς ἀττι]κοῦ [λόγον]
[δρα. — — — —· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΩΩΩ ἔχοντα ἱστιαιικὸ]ν̣ εἰς ἀττικοῦ λό[γον]
[δρα. — — — —· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΑΑΑΑ ἔχοντα ἱστ]ιαιικὸν εἰς ἀττικοῦ λό̣[γον]
[δρα. — — — —· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΒΒΒΒ ἔχοντα ἱ]στιαιικὸν εἰς ἀττικοῦ λό̣[γον]
5 [δρα. — — —· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΓΓΓΓ ἔχοντα ἱ]στιαιικὸν εἰς ἀττικοῦ λόγο[ν]
[δρα. — —· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΔΔΔΔ ἔχοντα ῥό]διον εἰς ἀττικοῦ λόγον δρα.
[— — — — —· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΕΕΕΕ ἔχοντα ἱ]στιαιικὸν εἰς ἀττικοῦ λόγον
[δρα. — — —· ἄλλον ἐφ’ οὗ τὰ ΖΖΖΖ ἔχ]οντα ἱστιαιικὸν εἰς ἀττι[κοῦ]
[λόγον δρα. — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλ]ον ἐφ’ οὗ τὰ ΗΗΗ[Η]
10 [ἔχοντα ἱστιαιικὸν εἰς ἀττικοῦ λόγον δρα. — —· ἄλλον ἐφ’ οὗ] τὰ Θ[ΘΘΘ]
[ἔχοντα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
frg. b.col. I.1 κ —
․τ̣ο̣ν σ̣ι —
δύο· δινάριον —
ῥόδια ΔΙ· ἀχαιικὸν ἕν —
5 νον ἀδόκιμον ἀναρίθ̣μη[τ]ο[ν· στάμνον ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή? — — — —]
πος Τρικορύσιος τὰς παρὰ Ἀρχι[κλέους?]
δι’ Ἀλεξίωνος, Ἀρχικλέ<ους> ὥστε εἰς τὸ ἱερὸ[ν]
τέτραχμα 𐅃· ἄλλον στάμνον ἐφ’ οὗ ἐπιγρα[φή· ἀπὸ τῆς τραπέ]-
ζης τῆς ἐν Δήλωι, κεχειροτονημένου ἐπ’ αὐτὴν Θ[εοδώρου τοῦ]
10 Στράτωνος Μαραθωνίου ἐπὶ Ἀνδρέου ἄρχον[τος, μηνὸς]
Ἀνθεστηριῶνος τετράδι Παραμόνωι καὶ Εὐμήλωι τ[οῖς κεχειροτο]-
νημένοις ἐπὶ τὴν φυλακὴν τῶν ἱερῶν χρη[μάτων — — — — —]
〚— — —〛 καὶ τὰς ἄλλας προσόδους ὥστε εἰς [τὸ ἱερόν· κα]-
τέβαλεν Διόφαντος παρ’ Ἀλεξίωνος στεφα[νηφόρου]
15 ΧΧΧΧ𐅅· ἐλλείπει τέτραχμα ΙΙ. vac. κα[ὶ τάδε ἐν τῶι]
προδόμωι τοῦ ναοῦ· χρυσᾶ· ἄστατα· δεξ[ιᾶς εἰσιόντων]·
στεφάνιον ἐν θήκει κόμην ἔχον, ἀνάθημα Τ̣[ιμοκράτους]·
περισκελίδιον ἐπὶ ταινιδίου ξυλίνου, ἀνάθημα Φίλων[ος? ἀπὸ τῆς]
ἐλάφου· δεξιᾶς εἰσιόντων· καλιάδα ἐλεφαντίνην κόννον ἔχ[ουσαν ἐν]
20 λημνίσκωι χρυσῶι, ἀνάθημα Φίλας τῆς Θεοδώρου· [σκάφιον ἐμ]
[πιν]ακίωι, ἀνάθημα Κώιων· 〚— — — — — — — — — —〛 [ἀργυρᾶ ἄ]-
[στ]ατα· δεξιᾶς εἰσιόντων· φιάλαι πρὸς τῶι [τοίχωι ἐμ πλινθεί]-
[οις]· ἄρχει ὁ πρῶτος στίχος κάτωθεν· φιάλη[ν λείαν ὡς ποδιαίαν],
[ἀνάθ]ημα Κώιων· φιάλην λείαν ὡς τρ[ιπάλαστον, ἀνάθη]-
25 [μα Μικί]ωνος Κηφισιέως· ἄλλην λεία[ν ὡς ποδιαίαν, ἀνάθη]-
[μα Κώιων· ἄλ]λην λείαν ὡς ποδιαίαν — — — — — —· ἄλλην — —]
              〚— — — — — — — — — — —〛
[ὡς δακτύλων δέ]κα, ἀνάθημα [Ἀπολλωνίου?]
      — [φιάλην — — — — — ὡ]ς ποδιαία[ν]
30                — [ἄλλην — — ὡς] ποδ[ιαίαν]
frg. cd.col. II                        vacat
1 ἐν τῶι τρίτωι [σ]τίχω[ι]· φιάλην [ὡ]ς τριπάλαστον ἔχουσαν ἐ-
[κ]τύπωμα [ζω]ιδ[άριον ἐ]πὶ δελφ[ῖ]νος, ἀνάθημα Ταραντίνων·
[φι]άλην ὡς ποδι[αίαν ἔ]χουσαν [πρ]όσωπον Ἀπόλλωνος, ἀνάθη-
[μα Ἱ]ππάκου· περικεφαλαία[ν περι]ηργυρωμένην, τὰς δὲ π̣αρα-
5 [γναθί]δας ἔχουσαν σκυτίν[α]ς, ἐφ’ ἧς̣ ἐπιγραφή· εὐχήν· φιά-
[λιον λεῖ]ον ὡς δακτύλων δέ[κα], ἀνάθημα Μηνοφίλου· ἄλλο
[λεῖον ὡς τρι]πάλαστ[ον, ἀνάθ]ημα Σωπάτρου Συρ[ακ]οσίου·
[ἄλλο λεῖον ὡς τ]ριπάλ[αστον, ἀνάθ]ημα Μενεσ[τρά]του 〚— — —〛
[Ἀθηναίου· ἄλλην λείαν ὡς ποδι]αίαν, ἀνάθημα Κώιων· ἄλλην
10 [λείαν ὡς ποδιαίαν, ἀνάθημ]α Δηλιάδων, χορεῖον ἐπιδόντων
[θεωρῶν τῶν ἐκ Κῶ· φιάλην ἀκι]δωτὴν ὡς ποδιαίαν, ἀνάθημα
[Τιμάνθου· ἄλλην καρυωτὴ]ν ὡς τριπάλαστον, ἀνάθημα Φιλώτου·
[ἄλλην καρυωτὴν ὡς τριπ]άλαστον πρόσωπον ἔχουσαν Ἀπόλ-
[λωνος, ἀνάθημα Ἡρακλεί]του. ἐν τῶι τετάρτ[ωι στ]ίχωι· φιάλι-
15 [ον λεῖον ὡς τριπάλ]αστον, ἀνάθημα Πυργοτ[έλους· ἄλλ]ο φολιδ[ω]-
[τὸν ὡς τριπάλαστο]ν, ἀνάθημα Πάτρωνος· ἄλλο λεῖον ὡς δα[κ]-
[τύλων δέκα πρόσω]πον ἔχον, ἀνάθημα ἀρχιθεώ[ρ]ου [Φίλω]-
[νος καὶ θεωρῶν· φιάλ]ην ἀκιδωτὴν ὡς παλαστῶν πέν[τε, ἀνά]-
[θημα Ἀριστοφύλου· ἄλλην] λείαν ὡς ποδιαίαν πρόσωπον [ἔχουσαν],
20 [ἀνάθημα Λυσιστράτου Ῥ]οδίου καὶ θεωρῶν. ἐν τ[ῶι πέμπτωι στί]-
[χωι· φιάλην λείαν ὡς ποδιαίαν] πρόσωπον ἔχο[υσαν Ἀπόλλωνος],
[ἀνάθημα Κώιων]·
face B.frg. cd.col. I.1 ἄλλας τρεῖς, ἃς ἀνέθη[κεν — — — — — — — —]φ — — — — — — — — — — — —
ἣν ἀνέθηκεν ὁ δῆμος ὁ [Ἀθηναίων ὑπὲρ Νικίου τοῦ] Νικηράτ[ου Ἀθηναίου]·
πτερὸν ἀργυροῦν τὸ προσαν[ατ]εθέν, ἀ[νεπί]γραφον· φιά[λας — —]
ἐμ πλαισίωι ὡς ποδιαίας τὰς ἀ̣[ν]ατε[θεί]σας ὑπὸ τοῦ δή[μου ἀπὸ?]
5 τ<ῶ>ν προσόδων χορεῖα ὧν [ἀνέθηκ]αν Νικίας Νικ[ηράτου Ἀθη]-
ναῖος καὶ βασιλεὺς Πτολεμ̣[αῖος] καὶ βασίλισ̣[σα — — — —]
καὶ Φιλέταιρος Ἀττάλου· ἄλ[λας] τρ̣[εῖς ἐμ] πλα[ισίωι τὰς ἀνα]-
τεθείσας ὑπὸ τοῦ δήμου [— — — — — — — — — — — χορεῖα]
ὧν ἀνέθηκεν Νικίας Νικ[ηράτου Ἀθηναῖος καὶ βασιλεὺς]
10 Πτολεμαῖος καὶ Φιλέταιρο̣[ς Ἀττάλου· στεφάνια μύρρινα]
τέτταρα, ἀνά̣θημα Χ̣αρμ̣[ίδου — — — — — — — — — — — — — —]·
στεφάνιον χρυσοῦν μύρριν[ον ὃ ἀνέθηκεν Χαρμίδης?]
Ἀθηναῖος, ἄστατον· ἄλλα [χρυσᾶ μύρρινα τρία — — — — —]
ἀνάθημα ἐμπορίου ἐπιμελη̣[τῶν, φύλλα ἔχοντα ὀγδοήκοντα ἕν],
15 ἄστατα· σκύφους ὑαλίνους ἐν κ̣[ιβωτίωι δύο, ἀνάθη]-
μα Λευκίου Ἐρυκίου. καὶ τάδε ἔφασα[ν — — — — — — — — —]
Καλλίαν καὶ Ἐφιάλτην Θεοπόμπωι [— — — —· φιάλας τρεῖς ὡς]
[π]οδια[ί]ας, ἐφ’ αἷς ἐπιγραφή· Ἑστιαῖος Σφ[ήττιος καὶ Ἀρχικλῆς]
[Λακιάδ]ης χορεῖον· στεφάνιον χρυσ̣[οῦν — — — — — — ἄστατον]
20 [ἐν τῶι προδ]όμω̣ι, ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή· Θ̣[εοδώρου — — — — — — —]
               — [δ]ακτυλίδιον ἐπὶ [ταινιδίου]
                     — καὶ —
frg. a.col. II.1 ΙΙ#⁷Ι —
καὶ το[ῦ ἀπολομένου τὸ ἀνενεχθὲν ὁ ἀνένεγκεν ὁ ἱερὸς παῖς Στέ]-
φανος οὗ ὁλκὴ [σὺν τῶι λιναρίωι δρα. ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ἄλλο χρυσίον]
παντο<δαπὸν τὸ> ἀ̣ν̣ενεχθὲν π̣α̣[ρὰ τῶν ἱεροποιῶν Θεοδώρου καὶ Τιμοξένου],
5 ὧν ὁλκὴ δρα. 𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ· [ψήγματα παντοδαπὰ — — — — — — — — — — — — —]
․λινα̣ — — — — 𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅃𐅂· [ἄλλα — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ἀνεκαθαίρετο ὧν ὁλκὴ δρ[α. — — — — —· ψήγματα χρυσᾶ καὶ ὑπάρ]-
γ̣υρα κα[ὶ? ․]ι̣μ̣ιου κεφάλιον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
ὧν ὁλκὴ ․𐅃̣𐅂ΙΙΙ· ἀργυρᾶ· φι[άλην — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
10 — — ἔχουσαν ζώιδια δύο, [ἀνάθημα Ἀριστοκύδης? — — — — — — — — —· ἄλ]-
[λην] καρυωτὴν ἐμ πλινθε[ίωι — — — ἔχουσαν — — — — — — — — — — — — κύ]-
[κ]λωι πρόσωπα ΔΙΙ, ἀνάθεμα Φίλας τ[ῆς — — — — — —· ἄλλην — — — — — —]
[ἐμ] πλινθείωι, ἀνάθη̣[μα — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλην — — — — — —]
[ἐμ π]λινθεί[ωι]
frg. b.col. II.1                                                 — ος στροφίωι
                               — [κ]αὶ τάδε ἐκ τοῦ Ἰλυθυίου
[ἅ ἐστιν? ἐν τῶι τῆς Ἀρτέμι?]δ̣ος ναῶι· χρυσᾶ· στεφάνωμα τῆς
[θεοῦ οὗ ὁλκὴ σὺν τοῖς ἱμα]νταρίοις 〚— — — — — —〛 δρα. ΔΔΙΙΙ· στεφάνι-
5 [ον — — — — — οὗ ὁλκὴ σ]ὺ̣ν τοῖς ἱμανταρίοις δρα. Δ𐅂𐅂𐅂𐅂· ἐνωιδίων ζεύ-
[γη — — — — — — — — — —]σ․․․․․ς σὺν ταῖς κάλχαις ἐχούσας λιθάρι[α], ὧν ὁλ-
[κὴ — — —· <¹⁴6/7: —οι․․ι Αἰσχυλίδου· ταῦτα ὁλκὴ ΙΙ․𐅂 σ̣τα>¹⁴— — — — —]· ἄλλων ἐνωιδίων ζεύγη Δ<ΙΙ> ἐν οἷς διάλιθα δύο καὶ
                    — καὶ ἓν ζεῦγος ἑτερόζυγον καὶ θραύματα ὧν ὁλκὴ
                      — ὁλκὴ σὺν τῶι λιναρίωι 𐅃𐅂· καθετηρίδιον καὶ ἁλύ-
10 [σιον — — — — — — — — — — π]λ̣όκι[ον κ]αὶ ἐνώιδιον ὁλόχρυσον ὧν ὁλκὴ σὺν
                            — Δ𐅃Ι[․․․ π]εριβραχίονα οὗ ὁλκὴ δρα. ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂 vac.
[δακτυλίδιον — — — — ἀνθ]ράκιον [ἔχο]ν οὗ ὁλκὴ 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ἄλλα δακτυλί[δια]
                        — λιθάρ[ιον ἔχ]οντα ὧν ὁλκὴ 𐅂ΙΙΙΙ 〚— — —〛 ἀπο-
                     — [πί?]νακ[α· τ]ύπους μείζους 𐅃Ι καὶ ἄλλους 𐅃ΙΙΙΙ
15 [— — — — ἐν τῶι κιβωτίω?]ι· τ[ύπι]α μικρὰ καὶ κιρκίον ὧν ὁλκὴ δρα. 𐅃․․
                         — λαμ․․ ὧν ὁλκὴ σὺν τῶι λιναρίωι 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ
                          — ὧν ὁλκὴ σὺν τῶι λιναρίωι 𐅂𐅂ΙΙΙ, ἀνάθη[μα]
                         — [χρυ?]σοῦν ἐπὶ σανιδίου, ἀνάθημα Σπιν—
                                 〚— — — — — — — — — — — — — — —〛
20                          — [Ἀλέ]ξανδρος τραγωιδὸς πρόσω-
[πον — — — — — — — — — — — — — — —]· στεφάνιον χρυσοῦν ἐπὶ ταινι-
[δίου — — — — — — — — — — — — — — —] Μαραθωνίου vac. καὶ τάδε
                 — [παρέδωκεν? ἡ ἱέ]ρεια· τύπια μικρὰ ἐπὶ σανιδίου
                                   — [τ]εῖ ὀροφεῖ ἐπὶ σανιδίου προσ
25                                        — ον ἐπὶ πλινθείου πρ․․․․․
                             — [ἀνάθημα] Ξεναρίστης ἄστ[ατον? — — —]
                                   — [κεχρυ]σωμένον, ἀνάθ̣[ημα — — —]
                                            — τοῦ ἄκρου —
                                             — ιον πρ —
30                                                 — λλ —
face C.frg. b.col. II.1 — — — — ΙΙ — — —
— — Ι πέταλα
[πε]ρικεχρυ-
[σ]ωμένα καὶ
5 ἐπήγαγεν
δρα. ΔΔ
   vacat
Search Help