[ ] Delos — 156/5 BC
See also:
face A.col. I.1 λί[θινα· τὸ] ἄγαλμα τοῦ θεοῦ, τῆς Ἴσιδος, τοῦ Ἀνούβιδος, Μη[τέρ]α[ς θεῶν] δύο· τράπε-
ζαν· Δία ἐπὶ βάσεως· ἄλλο ζωιδάριον. ἐν τῶι τῆς Ἴσιδος ναῶι· χρυσᾶ· στεφάνιον στ̣ά̣χ[υς ἔχον ΙΙ] κ̣αὶ στλεγγί-
δ̣ι̣ον μικρόν, ὧν ὁλκὴ 𐅂ΙΙΙΙ· ἀσπιδίσκην πρὸς πινακίωι ἄστατον, ἀνάθεμα Νεφελίου. [ἀργυρᾶ]· πορπίον
ἀσπιδίσκην ἔχον περιτεθραυσμένον, οὗ ὁλκὴ ΙΙΙΙ. καὶ τάδε ἄστατα· φιάλην καρυωτ[ὴν ὡς δι]πάλασ-
5 τον ἐμ πλινθείωι, ἀνάθεμα Μενεκράτου κατὰ πρόσταγμα· ἄλλην καρυωτὴν [ἐμ] πλινθεί-
ωι ὡς διπάλαστον ἔχουσαν ζωιδάρια τρία, ἀνάθεμα Αἴθωνος· ἄλλην λ[εία]ν ἐμ [πλ]ινθείωι,
ἀνάθεμα Τιμοκράτου τοῦ Ἀλκιμάχου· φιάλιον λεῖον ἐμ πλινθείωι [ὡς δακτύλων] ἕξ, ἀνά-
θεμα Ποσιδέου Ἡρακλεώτου· τύπια μικρὰ τρία ἐπὶ σανιδίου, ἀνάθεμα Ἀμ[μωνία]ς. χαλκᾶ·
ἱερακίδιον σκέλος οὐκ ἔχον. ἐπὶ τῶν κινκλίδων· φιάλιον καὶ βοΐδιον. ἐπὶ το[ῦ ὀδοῦ· θ]υμιατή-
10 ριον ἐπὶ κιονίου ξυλίνου ἐντελὲς ἔχον ἐπίπυρον καὶ ὠτάρια καὶ πόδας τρεῖς· Βούβ[αστι]ν ἔχουσαν
ζωιδάριον ἐν τοῖς γόνασιν, ἀνάθεμα Κλεοπάτρας. ξύλινα· τὸ ἄγαλμα τῆς θεοῦ ἐπίχρυ[σον ἐν] ναιδίωι ξυ-
λίνωι· ἀγαλμάτιον κολοβάφινον(?) ἐν ναιδίωι ξυλίνωι. ἐν τῶ<ι> τοῦ Ἀνούβιδος ναῶι· ἀργυρᾶ [ἄστ]ατα· φιά-
λιον λεῖον ἐμ πλινθείωι δακτύλων ἕξ, ἀνάθεμα Δάμωνος τοῦ Πάτρωνος· [Ἡλίου πρόσω]πον πρὸς
[τ]αινιδίωι, ἀνάθεμα Δαμ̣ίννου Θετταλοῦ. χαλκᾶ· θυμιατήριον· ἐσχάρα[ν] λ[εοντό]βασιν
15 ἐπίπυρον ἔχουσαν πυ[ρ]φόρον. σιδηρᾶ· λυχνίαν· θερμαστρίν. λίθινα· τὸν θεὸν Ἔρω[τα· ἄλ]λον Ἀ-
νούβιδα ἐλάττω· ἀφροδίσιο<ν> ἐν ναιδίῳ ἀπηρεισμένον ἐπὶ πηδαλίου· τράπεζαν· [θυμια]τήριον.
ξύλινα· βοιδάριον κολοβάφινον(?)· Ἡρακλῆν. λίθινα ἐν τῶι προνάωι· ζωιδάριον ἐπὶ βάσεως, [ἀνά]θεμα Αἰσ-
χύλου Ἀθηναίου· ἄλλα ζωιδάρια παιδικὰ δύο ἐπὶ βάσεως, ἀνάθεμα Κτησίππου [Χίου] μελανη-
φόρου. ἐν τῶι παστοφορίωι· κλίνημ πυξινόποδα ἔχουσαν ζωιδάρια ἐν τοῖς π[οσίν, ἀ]νάθε-
20 μα Πύρρου τοῦ Μενάνδρου. ἐν τεῖ στοᾶι τεῖ κάτω· ζωιδάριον μικρὸν χαλκ[οῦν ἐν τῶι] τοί-
χωι ἐπὶ βάσεως, ἀνάθεμα Σωγένου ὑπὲρ τοῦ ὑοῦ· ζώιδια λίθινα Δ𐅃ΙΙ. ἐν τεῖ ἐξ[έδραι· ἀ]πολ-
[λ]ωνίσκον λίθινον ἐν τῶι τοίχωι, ἀνάθεμα Πρώτου. καὶ τάδε ἐν τῶι δρόμωι· χαλκᾶ· [ἀνδ]ρ[ι]-
[ά]ντα ἐπὶ βάσεως, ἀνάθεμα Διονυσίου τοῦ Ζωίτ̣τ̣α· ἄλλα ἀνδριαντίδια δύο μικρά, ἀν[άθεμα Ἐλπί]-
ν̣ου τοῦ Κλεοδήμου· βοΐδιον μικρόν, δελφῖνα ἐπὶ κιονίου, ἀνεπίγραφα· ἀπολλωνίσ[κον ἐπὶ]
25 [β]άσεως ἔχον<τα> ἱέρακα ἐπὶ τῆς δεξιᾶς· θυμιατήριον ἐπὶ βάσεως, ἀνάθεμα Κτησίππ[ου Χίου]·
τριπο[δίσκο]υς δελφικοὺς δύο ἐπὶ βάσεως, ὧν ὁ εἷς οὐκ ἔχει τὸν κόσμον, ἀνάθ[εμα]
Ἕλληνος· ἄ[λλον] ἀπολλωνίσκον ἐπὶ βάσεως κιθάραν ἔχοντα καὶ θυμιατήρ[ιον ἐπὶ]
βάσεως, ἀνάθημα τοῦ κοινοῦ τῶν θεραπευτῶν· ἄλλο ἀνδριαντίδιον ἐπὶ βάσ[εως, ἀνά]-
θεμα Χοιρύλου· θυμιατήριον ἐπὶ βάσεως λιθίνης, ἀνάθεμα Κάλου Σ<ελ>γέως· παλλ[άδιον]
30 ἐπὶ βάσεως καὶ θυμιατήριον, ἀνάθεμα Ἀρίστιδος̣ καὶ Ἀρκούσσης· κρατῆρα μέ[γαν]
ἐπὶ βάσεως, ἀνάθεμα Ἕλληνος· κῶνον πρὸς τῶι τῆς Ἴσιδος ναῶι, ἀνάθε[μα τοῦ]
κοινοῦ τῶν θεραπευτῶν. καὶ τάδε λίθινα ἐκτὸς τοῦ δρόμου· ζωιδ[άρια]
δύο πρὸς τῶι [Μη]τρώιωι ἀνεπίγραφα· ἄλλο παιδικὸν δεξιᾶς εἰσιόντ[ων],
ἀνάθεμα Σώτα· τύπον ἀριστερὰ εἰσιόντων ἐν τῶι τοίχωι καὶ θυμ[ιατη]-
35 ρίδιον χαλκοῦν, ἀνάθεμα Αἰσχύλου Ἀθηναίου ἐν τῶι ἱερῶι. καὶ τάδε [ἐκ τοῦ]
δρόμου χαλκᾶ· χαλκίον κατωικοδομημένον ἐν τῶι ἐσχαρῶνι· λυχνο[υρέον]-
τες ΔΙ· χαλκωμάτων θραύματα ἐν χαλκίωι παλαιῶι καὶ ἠχρειωμένωι, ἄσ[τα]-
τα. ξύλινα· κλίνη σφιγγόπους ἀνέντατος· πίνακας ἀναθεματικο[ὺς παντο]-
δαπούς, οὓς διὰ τὸ πλῆθ̣ος οὐκ ἐγραψάμεθα. καὶ τάδε ἀργυρᾶ· καρχήσιον ἐφ’ [οὗ ἐπιγρα]-
40 φή· ἐφ’ ἱεροποιῶν Τιμησιδήμου καὶ Ἱερομβρότου ἐκ τῶν αἱρεσίων, Διὸς Κυν[θί]-
ου καὶ Ἀθηνᾶς Κυνθίας, οὗ ὁλκὴ 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· τοῦτο σταθὲν ἤγαγεν 𐅄ΔΔΔΔ[𐅃ΙΙΙ]·
φύλακα, ὁλκὴ 𐅂̣· δάιδια δύο ἄστα<τα>· φιάλην λείαν ὀμφαλὸν ἔχουσαν, ἀνάθ[ε]-
μα βουλῆς καὶ δήμου, ὁλκὴ ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· ἄλλην λείαν ἐφ’ ἧς ἐπιγραφή· βουλὴ καὶ δ[ῆ]-
μος, ἧς ὁλκὴ ΔΔΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙΙΙ· τύπιον χρυσοῦν ὀφθαλμοὺς ἔχον ἐπὶ σανιδίου, ἀν[ά]-
45 θεμα Χάρητος· τύπιον ἀργυροῦν ἐπὶ σανιδίου, ἀνάθεμα Ὀνησακοῦ· δάιδιον ὡ[ς πο]-
διαῖον περιηργυρωμένον, ἄστατον καὶ ἀνεπίγραφον· τύπια ἀργυρᾶ ἃ παρέδωκ[εν]
ὁ ἱερεὺς Ἀθηναγόρας Κυδαντίδης, ὁλκὴ 𐅃𐅂𐅂𐅂. καὶ τάδε παρελάβομεν ἐν τῶι Ἰσιδείω[ι]·
τύπιον ἐπὶ σανιδίου, ἀνάθεμα Ἀγγελίδος· ἄλλο ἐπὶ σανιδίου, ἀνάθεμα Εὐπορίας·
ἄλλο ἐπὶ σανιδίου, ἀνάθεμα Εὐτέρπης· δάιδιον περιηργυρωμένον ἐπὶ βάσεως
50 ξυλίνης, ἀνάθεμα Εὐκλείας· φιάλιον λεῖον ἐμ πλαισίωι ὡς δακτύλων ἕξ, ἀνά-
θεμα Θερμούθριδος· ἄστατα. χαλκᾶ πρὸς τὰς ἐξέδρας· πανίσκον ὡς τριῶν
ἡμιποδίων, ἀνάθεμα Πολιάνθου Ἀθηναίου· κάδον καὶ οἰνοχόην. καὶ τάδε
προσπαρέδωκεν ὁ ἱερεὺς Εἰρηναῖος· ὀφθαλμοὶ χρυσοῖ ἐπὶ σανιδίου, ἐπιγραφή·
Γ̣αίου Μεσσίου· πρόσωπα δύο ἐμ πλινθείωι Σαράπιδος, Ἴσιδος, ἀνάθεμα Φιλέου
55 Ἀλεξανδρέως· στέφανοι περιηργυρωμένοι τρεῖς, ἀνάθεμα Κ[α]λλικλέους
τοῦ Ἀπολλωνίδου. χρυσᾶ· στεγγίδια τρία ἄστατα, ἀνάθεμα Γαίου· τύπια τέτ-
ταρα, ὁλκὴ 𐅂· ἄλλο τύπιον ἐπ{επ}ὶ {²⁶ἐπὶ}²⁶ πινακίου· στεφάνιον χρυσοῦν τετράφυλλον
ἄστατον· σαγγαικὸν βεβαμμένον κόκκινον ἐν κιβωταρίῳ, ἀνάθεμα Ἡρακλείας· στεφάνιον
ἐν τῶι Ἀνουβιδείωι φύλλα ἔχον δέκα· ἄστατα. ἐν τῶι Ἰσιδείωι· πίναξ ἐπίχρυσος,
60 ἀνάθεμα Δημέα τοῦ Ἀριστοκράτου Φωκαιέως· Ἀθηνᾶ χαλκῆ ἐπὶ στηλυδρίου, ἀνάθε-
[μ]α Ἑρμογένου Ἀλεξανδρέως· ἄλλο ἀνδριαντίδιον ἐν τῶι ἐξεδρίωι ὡς δακτύλων ε — — —,
[ἀν]άθεμα Ποπλίου Αἰμυλίου. ἀργυρᾶ· ποτήριον ῥοδιακὸν ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή· τὸ κοινὸν τῶν
[θεραπ]ευτῶν, ὁλκὴ δραχ. ΔΔΔΔ· φιάλην λείαν ὀμφαλὸν ἔχουσαν, ἐφ’ ἧς ἐπιγραφή·
[τὸ κοινὸ]ν τῶν θεραπευτῶν ἐφ’ ἱερέως Κτησίππου Ἀνακαιέως, ὁλκὴ δραχ. [ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂]·
65 [ἄλλην λείαν] ἐπιγραφὴν ἔχουσαν· τὸ κοινὸν τῶν θεραπευτῶν ἐφ’ ἱερέως [Ἀμμωνίου],
[ὁλκὴ δραχ.] ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ. καὶ τάδε προσπαρελάβομεν· ποτήριον ῥοδια[κὸν ἐφ’ οὗ ἐπιγρα]-
[φή· Σωτήριχος], οὗ ὁλκὴ 𐅄Δ· ἄλλο ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή· τὸ κοινὸν [τῶν θεραπευτῶν]
[— — — — — — λ]αμ̣πάδια δύο περιηργυρωμένα ἀνεπίγ[ρα]φα — — — — — κηρύκειον
[— — — — — —· σπάθιον ἐπ]ὶ ταινιδίου ἄστατον· τύπια τρία [καὶ ποδάρια δ]ύο, ὧν ὁλκὴ 𐅂·
70 [— — — — — — — ἐν τ]ῶι Ἰσιδείωι. ἀργυρᾶ· [φιάλην λείαν ὀμ]φαλὸν ἔχουσαν ἐμ
[πλινθείωι, ἀνάθεμα Ὀλύμ]που Καρυ[σ]τίου — — — — — — — — — — —· ἄλλην λείαν
— — — — — — — — —υσασ̣τ̣— — — — — ος· χρυσᾶ· δακτύλιος
[χρυσοῦς ἐπὶ σανιδίου λίθον ἔχων], ὁλκὴ ὡς ἡ ἐπιγρα[φὴ] {ὡς ἡ ἐπιγραφὴ} 𐅂ΙΙΙ· ἀ̣ργυρᾶ·
[φιάλιον — — — — — — —] ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή· Εὔτυχ[ος Δ]άζου Τερμ̣ε̣ν̣τῖνος(?)
75 [λαμπάς, ἀνάθεμα Βερ]ενίκης· ἄστατα· τύπια ἐπ̣ὶ̣ σανιδίο[υ] Δ̣ΙΙΙ. χρυσᾶ· στέφανον,
[ἀνάθεμα Νικ]ομένους Ἐλεάτου, ἄστατον, οὗ ὁλκὴ κ[α]τ̣ὰ τὴν ἐπιγραφὴν 𐅂Ι̣·
[καὶ ἐπὶ] σανιδίωι ὀφθαλμοὶ χρυσοῖ δύο. ἐν τῶι τοῦ Ἀνούβι[δ]ος νεῶι· [φι]-
άλην ἐμ πλινθείωι ὡς ποδιαίαν, ἀνάθεμα Θεοφραστίδ[ου, ὁλκὴ ὡς ἡ ἐπιγραφὴ — —]
ἄστατον· ἄλλο φιάλιον ὡς δακτύλων [ἕξ], ἀνάθεμα Δημέου τ[οῦ — — — — —]
80 λινα· ζώιδια λίθινα τρία, ἀνάθεμα Ἀρίστωνος. ἐν τῶι Σαραπιείωι· vac.
πρὸς τῶι ναῶι Ἑρμῆς ἔχων κηρύκειον, ἀνάθεμα Ἀριστοφάνου· ἐν τῶι προν[άωι· Ἔρωτ]ες.
ἐν τῶι ναῶι· ἀργυρᾶ· φιάλην ἐμ πλινθείωι ὡς δακτύλων [ὀκ]τώ, [ἀνάθε]-
[μα] Γναίου Πετενναίου. ἐν τῶι πρυτανείωι· χαλκᾶ· Ἑστία[ν ․․․․․ ἐπὶ βω]-
[μίσ]κου λιθίνου καθήμενον καὶ ἐπὶ βάσεως λιθίνης· ἀπολλ̣ω̣ν̣[ίσκον ἀρχαικὸν ὡς]
85 [ποδι]αῖον καὶ θυμιατήριον πομπικὸν ὡς τριημιποδιαῖον· Ἑρμ[ᾶς ἐπὶ βάσεων λιθί]-
[νων] πέντε· σατυρίσκον ὡς τριπάλαστον φέροντα κρα[τηρίσκον ἐπὶ βά]-
[σεω]ς λιθίνης· ὀμφαλὸν καὶ φύλακα {φύλακα} περὶ αὐτ[ὸν — — — — — — — —]
[ἀπο]λλωνίσκον ἐν θυρίδι καθήμενον ἐπ’ ὀμφαλοῦ ὡς δί[πουν· ἄλλον? — — — —]
[ἐν θ]υρίδι ἐπιβεβηκότα ἐπ’ ὀμφαλοῦ λιθίνου· στέφαν[ον — — — — —. ἐν τῶι]
90 [προ]δόμωι· Ἑρμῆν ὡς δίπουν ἐπὶ βάσεως λιθίνης ἔ̣χ̣[οντα — — — — — καὶ]
[πρ]οσανακεκλιμένον πρὸς δενδρυφίωι [— — — — — — — — — περιραντήριον ἔ]-
[χο]ν ὦτα δύο, ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή· ἱερὸν Ἀπόλλωνος. [ἐν τεῖ αὐλεῖ· Ἑρμᾶς τέτ]-
[τ]αρας ἐπὶ βάσεων λιθίνων. ἐν τῶι ἀρχείωι· Ἑστίαν [ὡ]ς [δίπουν ἐπ’ ὀμφα]-
λοῦ καθημένην καὶ βάσεως λιθίνης. ἐν τῶι [προδόμωι· Ἑρμᾶς δύο ἐπὶ βάσεων]
95 λιθίνων. vacat ἐν τῶι Ἀσκληπιείωι· χρυσᾶ [ἄστατα· δακτύλιον]
ἐπὶ ταινιδίου λίθον ἔχοντα, ἀνάθεμα [Λυσιδίκης τῆς Ἀπημάντου].
ἀργυρᾶ ἄστατα· φιάλην φολιδωτὴν [ὡς ποδιαίαν ἐμ πλινθείωι, ἀνά]-
θεμα Ἀριστοθάλους· σκάφιον λεῖον ὡς δ[ακτύλων ἕξ, ἀνάθεμα Ζηλομένου]·
{Φ̣ΙΑ̣ΙΟΝ} φιάλιομ μικρὸν ὡς παλαστῶν δυεῖν [ἐμ πλινθείωι, ἀνάθεμα Ἀριστο]-
100 θάλου· ἄλλο φολιδωτὸν ὡς δακτύλων δέκα [ἐμ πλινθείωι ἀνεπίγραφον· ἄλλο]
λεῖον ὡς δακτύλων δέκα ἐμ πλινθείωι ἀνεπίγ̣ρ̣α̣[φον· φιάλην ὡς πα]-
λαστῶν τριῶν ἐμ πλινθείωι ἀνεπίγραφον· σκάφ̣[ιον ὡς δακτύλων ὀκτὼ]
ἐμ πλινθείωι, ἀνάθεμα Βουληκράτου· φιάλιον [ὡς δακτύλων ὀκτὼ ἐμ]
πλινθείωι, ἀνάθεμα Μνησικλείδου· φιάλην λείαν ὡς παλ[αστῶν τριῶν ἐμ]
105 πλινθείωι, ἀνάθεμα Κλεοκρίτου· ἄλλην ὡς παλαστῶν [δυεῖν ἐμ πλινθείωι ἀνεπί]-
γραφον· ἄλλην ὡς δακτύλων ὀκτὼ ἐμ πλινθείωι [ἀπὸ τῶν δερμάτων]·
φιάλιον μικρὸν ὡς δακτύλων τριῶν ἐμ πλινθείωι, ἀνά[θημα — — —· φιάλην λεί]-
αν ὡς δακτύλων ὀκτώ, ἀνάθεμα Κ[λεοκρίτου· ἄλλην λείαν ὡς δακτύλων ὀ]-
κτὼ ἐμ πλινθείωι, ἀνάθεμα Σκυλλίχου ἀπὸ τῶ̣ν̣ [δερμάτων· ἄλλο φιάλιον ὡς]
110 παλαστῶν δύο ἐμ πλινθείωι, ἀνάθεμα Ἀρίστ̣ο̣β̣ο̣ύ̣[λου· ἄλλο καρυωτὸν ὡς]
δακτύλων ἓξ ἐμ πλινθείωι· φιάλην καρυωτὴν [— — — — — — ἄλλο? — — — —]
ὡς παλαστῶν τεττάρων ἐμ πλινθείωι, ἀνάθεμα [Γερύλλου· φιάλην φολι]-
δωτὴν ὡς παλαστῶν τριῶν ἐμ πλινθείωι, [ἀνάθεμα Δημητρίου· ἄλλο]
φιάλιον λεῖον ὡς παλαστῶν δύο ἐμ πλινθείωι, ἀνά[θεμα Κριτοβούλου]·
ἄλλην καρυωτὴν ἐπίχρυσον ὡς παλαστῶν τριῶν [ἐμ πλινθείωι, ἀνά]-
115 θεμα Ἀρισταγόρης· ἄλλην ζώιδια ἔχουσαν [ἓξ — — — — — — ὡς παλαστῶν]
τεττάρων ἐμ πλινθείωι, ἀνάθεμα Γερύλλου. vacat?
                             vacat
col. II.1 ἄλλο [λεῖον ὡς δακτ]ύλων ὀκτὼ [ἐμ] πλινθείωι ἀπὸ τῶν δ̣ερ̣[μάτων ἐπ’ ἄρχον]-
τος Παρμενίωνος· ἄλλο λεῖον [ὡς δακτ]ύλων ὀκτὼ ἐμ πλινθείωι, ἀνάθημ[α Ἀντι]-
κ̣ράτου· ἄλλο λεῖον ὡς δακτύλ[ων ․․․․] ἐμ̣ πλινθείωι, ἀνάθεμα Κλεοκρίτου· ἄ[λλο λεῖ]-
ο̣ν̣ ὡς παλαστῶν δύο ἐμ πλιν[θείω]ι, ἀνάθεμα Θεοδότου τοῦ Εὐβίου· ἄλλο λεῖ[ον ὡς]
5 δακτύλων τεττάρων ἐμ πλι[νθεί]ω̣ι, ἀνάθεμα Εὐβούλου· φιάλην λείαν ἐμ πλι̣ν̣[θεί]-
[ωι ὡς] δακτύλων τεττάρων, [ἀν]επίγραφον· αὕτη [ἦν] φολιδωτὴ ποδιαία· φιάλη[ν λεί]-
[αν] ἐμ πλινθείωι ὡς δακτύλ[ων] δέκα, ἔχουσαν ὀμφαλὸν ἐπίχρυσον, ἀνάθεμα Ἀ[ντι]-
γόνου ἀπὸ τῶ[ν γ]ερῶν· ἄλλη[ν] λείαν [ὡς δ]ακτύλων δέκα, ἀνάθεμα Κλεοκρίτο[υ]·
ἄλλην ἐμ πλινθείωι φο[λιδωτ]ὴν ὡς [δακτ][λων] ὀκτὼ ἀνεπίγραφον· μήλην
10 ἐπὶ σανιδίου, ἀ[νά]θεμα [․․․․ν]ος τοῦ Ἐ[πα]μείνονος· θυμιατήριον οὗ ὁλκὴ δραχ.
𐅄ΔΔ𐅃𐅂𐅂 σὺν τοῖς [ὑπὸ τοὺς] πό[δ]ας [βασιδίοις χαλ]κοῖς· τέτραχμον λυσιμάχει-
ον ἐπὶ ταιν<ιδ>ίου προσ[ηλωμένον, ἀνάθεμα Νου]κρίτης· στέφανον ὃν ἔχ[ει ὁ]
θεὸς φύλλα ἔχοντα [𐅄ΔΙΙ ἐπικεχρυσωμένον] καὶ δαφνίδας δέκα ὧ[ν]
ὁλκὴ ΙΙΙΙ· — — — — — — — — — — — — — — — ὁλκὴ 𐅂̣𐅂𐅂𐅂· καὶ ἄλλα ψη[γμά]-
15 [τια ἀργυρᾶ ἐμ πυξιδίωι, ὁλκὴ 𐅂𐅂𐅂. καὶ προσ]παρεδώκαμεν· φιάλη[ν — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —, ἀνάθ]εμα Μόλωνος τ[οῦ]
[Παρμένοντος — — —· Ἀπόλλωνα ἔχοντα φαρέτραν καὶ τό]ξο[ν καὶ]
[φιάλιον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐ]πὶ κιονίου χαλ[κοῦ]
[— — — — — — βοΐδιον ἐπὶ βάσεως λιθίνης ἀνάθεμα] Οὐίου Ῥωμ[αίου]
20 [— — — — — — — — — — — — — — — — — ἱπποκένταυρον] ἔχοντα [δᾶιδα]
ἐπὶ βάσεως [λιθίνης, ἀνάθεμα Γερύλλου· πυξίδα ἐλ]εφαντίνην
                                                     — [πίνακας]
[ε]ἰκονικ̣[οὺς 𐅄ΔΔΔΔ𐅃ΙΙ — — — — — — — — — — — — — — — κ]λεῖν ἀ[νά]-
[παιστον — — — — — — — — — — —. ἐν τῶι οἴκωι ἀριστερᾶς εἰσ]ιόντων·
25 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — —· Ἀσκληπιοὺς λιθ]ίνους τρεῖς
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐν τῶ]ι ναῶι τοῦ Ἀσ-
[κληπιοῦ· — — — — — — — — — — — — — —].       vac.
[ἐν τῶι Ἀρτεμισίωι τῶι ἐν νήσωι· — — — φιάλιον? ἐπικε]χρυσωμένον ζώι-
[δια ἔχον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] τὴν διάμε-
30 [τρον — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλο — — — — — — — —] ὡς δακτύλων
[— — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλο? — — ἔχον Ἀπόλλ]ωνα καὶ Ἄ[ρ]-
[τεμιν — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλο ἔχον? πρόσωπον Ἀρ]τέμιδ[ος]
                                                     — [ὡς δ]ακτύλων
                                                            — — —
35                                                            — — — —
                                                           — [ἀνεπί]-
[γρα]φον· ἄ[λλο]
        3 lines indistinct
40                                                            — [ὡς δα]-
κτ[ύλ]ων —
— — — —
φη —
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀνάθεμα Δίωνος τοῦ]
45 Στράτωνος. χαλ[κᾶ?]
.εισ —
φειρησ —
Ἀσ̣τυπάλαι[ος — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — πτέ]-
[ρ]υγα νίκης —
50 ἀστράγαλοι —
δραχμαὶ 𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ —
— πατα —
π —
πάλαστον· ἄλλη —
55 — — — —
φιάλην λείαν, ἀνάθεμα —
ἄλλην —
[— — — — ταύ]της οὐκ ἦν σ[υνιδεῖν τὴν ἐπιγραφὴν]
                   7 lines indistinct
66 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ὡς δακτύλω]ν τεττά-
[ρων] — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — λεῖον, ἀ-
[νάθεμ]α Φίλωνος ωτα — — — — — — — — — — — — — — — — — ν․․ τοῦ ․Λ
λωνος ὡς διπάλαστο[ν] — — — — — — — — — — — — [τὰ προσανατεθέν]τα
70 ἐπ’ Ἀχαιοῦ ἄρ[χοντος] — — — — — — — — — — — — — — — — — — [τύπ]ιον
τῶν προυπαρχό̣ν̣τ̣ω̣ν̣ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
σὺν τοῖς ἀποβ[εβλημένοις] — — — — — — — — — — — — — — — — — [ἄστατον]
φιάλη καρυωτὴ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — [ὁ]λκὴ δραχ.
𐅃․․․․𐅃𐅂 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ριον̣ ἔχον Ἄρ-
75 τεμιν· φια[λ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀνάθεμα] Πεισικρα-
τείας — — — — — — — — — — [ἀρτεμίσιον, οὗ ὁλκὴ δραχ. ΗΔΔ]𐅃𐅂𐅂𐅂· vac.
τύπι[α] — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κ̣[αὶ] τάδε
χρυσᾶ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ρα̣ς
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ος σὺν τ[ῶι]
80 [λίνωι] — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· ὀφ[θαλ]-
[μο] — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — την
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — α
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — δε
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — και ολ․
85 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τε
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — [κυνάριον παρεστη]κὸς
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — [ἀρτεμί]σιον
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τι· vac.
90 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — του
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — [ἀετ]ός· κυ-
90 [νάριον μελιταῖον? ἀρτεμίσιον — — — — — — — — ἀνάθεμα Ὀνομακρί]της
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τος
                                                                vac.?
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — το̣ν
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ου
95 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — πη̣
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — [στέφ?]ανον
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — #⁷οι
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
100 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — [ἀρ]τε̣μ̣ί-
[σιον?] — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κυ-
[νάριον?] — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τε
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — οσι
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ς δύο
105 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — [δέ]κα ἕξ̣
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ι — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — χα̣λ̣
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — φολ̣․
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ι κατα̣
110 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — λχει
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ωσ
                                                         vacat
face B.col. I.1 ἀγαθεῖ τύχει τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων· ἐπὶ τοῖσδε ἐμίσθωσαν οἱ καθεσταμέ-
νοι ἐπὶ τὴν φυλακὴν τῶν ἱερῶν χρημάτων καὶ τὰς ἄλλας προσόδους Διόφαντος
Ἑκαταίου Ἕρμειος καὶ Θεόδωρος Στράτωνος Μαραθώνιος εἴς τε τὸν ἐπίλοιπον χρόνον
τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ εἰς ἄλλα ἔτη πέντε τὰ μετὰ Ἀνθεστήριον ἄρχοντα· ἐὰν μή τι
5 ἕτερον ὁ δῆμος βουλεύσηται ἐφ’ ὧι τε οἱ μισθωσάμενοι ἐπισκεύωσι ἀντεμ-
βάλλοντες ἀντὶ τῶν πεπονηκότων τῶ[ν] ξύλ̣ω̣ν ὅσα μὲν ἂ̣ν̣ εἲ τῆς ξυλώ-
σεως ἐν τοῖς οἴκοις εἴτ’ οἰκήμασιν εἲ δοκοῖς [εἲ] ἐπιβλῆσιν εἲ σανίσιν κατεστρω-
[μ]έν̣α̣ ὡσαύτως· ὅσοι δ̣’ ἂν τῶν οἴκων ὦσ<ι>ν εἲ [τ]ῶ̣ν οἰκημάτων φατνώμασιν
εἲ σφηκίσκοις εἲ ἐμ<β>λῆ̣τι εἲ καλύμματι εἲ [κ]ατεσπασμένα εἲ κατ․․․α․․․
10 ․․ωσιν κατὰ τὰ αὐτά· [ὁ]μοίως δὲ καὶ ἐὰν το̣[ῖχ]ος εἶ πεπονηκὼς εἲ φε̣[․․․․․․ εἲ? πε]-
πτωκὼς εἲ λιθολόγητος [εἲ] πλίνθινος κατὰ τὰ αὐτά· ὁμοίως δὲ καὶ ὅσαι ὑπάρχουσιν
οἰκίαι εἲ ἐργαστήρια κε[ρ]αμωτὰ ἀντεμβάλλοντες ἂν τὰς πεπονηκείας τῶν
κεραμίδων· καὶ ὅσαι τῶν ο[ἰκ]ιῶν εἲ τῶν οἰκη[μά]τω̣ν ε̣ἲ̣ ἐργαστηρίων ἢ τ[ῶ]ν ναυπη-
γ̣ίων εἲ τῶν ἐγδοχίων εἲ τῶν ἐποικιῶν εἲ [τ]ῶ̣ν̣ ἐπὶ τοῖς χωρίοις ε̣ἲ̣ τῶν κήπων ἐ[σ]-
15 τὶ κατα̣λ̣ι̣φή, καταλείψουσι[ν], τ̣α․․․․․ν ἀποσκάπτοντες ἂν τὴν μ̣ι̣․․․․․
σ̣αν τῆς γῆς· καὶ ὅσο̣ι̣ τοῖχοι ․․․․․․․․․ν εισιν τὰ ἱερα̣ ․․․․․․․․․․․ιμ̣οι ἀπο-
[καταστή]σουσιν· καὶ ὅσαι θύραι [εἰ]σ̣ὶ̣ν vac. [π]επονηκεῖαι, ἐπισκεύωσιν· ἐὰν δὲ μὴ
[ὑπάρχωσι]ν̣ αἱ θύραι, κατασκεύωσιν καὶ [ὅ]σοι οἶκοι εἲ οἰκήματα ὑπάρχουσιν ἀθύρωτα
[θ]υρώσ[ουσιν — — — —] τούτω[ν ․․․․․]α̣ν̣ουλη̣ς καιναῖς ἐκ — — — — — — — —
20 καὶ πε — — — — — — — — — θυρῶν· [․․ δ]ὲ? το̣ῖ̣χος̣ τῶν οἴκων καὶ τῶν ἐργασ-
τηρίων καὶ τῶν [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τῶν χω?]-
ρίων καὶ τῶν κήπων α — — — — — — — — — ηνου —
τοὺς τρυφάκ[τους] τε — — — — — — — — — — — πεπονηκότα —
του․․η̣μον α — — — — — — — — — — — — — — — — — κειας κ —
25 πεπραγμένα — — — — — — — — — — — — — — — — — ε̣ν̣οιστο[— — — ποι]-
ούμενοι τὰς ἐπισκευὰς [— — — — — — — — — — — — δ]είξουσιν [τοῖς ἀν]-
δ̣ρ̣ά̣σιν τοῖς χειροτονουμένοις τὰς ἐπὶ τὰ —
διελθόντων —
παντα ․․․․κ․․․․․․ καὶ τεθυρωμένης —
30 συνθῆκαι — — — — — — ενον του —
ἄλλα κατ̣ὰ̣ τὰς οἰκ̣ί̣α̣ς τὰς τοῦ θεοῦ —
𐅅 καὶ ε —
— αν αὐ̣τ̣οῖς̣ κ —
[ε]ἰσπράττειν τ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἄμ]-
35 πελοι ἥκουσι̣ν̣ — — — — — — — — — — — — σιν —
ὡς ἂν πράττωσιν — — — — — — — — — — πε[— — — — — — — τοῖς]
ἀνδράσιν ․․ξατο — — — — — — — — — — ωσιν ο̣ι․λ —
καὶ οἱ ἐγγυηταὶ δύο — — — — — — — — ς καὶ τούτο̣υ —
λ̣ετα̣ι· ἐὰν δὲ ὁ ὑ̣πεύθ̣υ̣[νος? — — — — — — — — —]οντα ἐν [— — — τοῖς]
40 [ἀ]πεσταλμένοις ὑπὸ τοῦ [δήμου ἐπὶ] τὴν φ̣υ̣λακὴν τῶν ἱερῶ̣ν̣ χρ̣[η]μ̣ά̣τω̣ν
ἐπὶ τὴν δημοσίαν τράπεζα̣ν̣ [ὀ]φ̣[ει]λούμενοι τὰς καταβολὰς [κα]τὰ τετρά-
μηνον· καὶ τοὺς κήπους παραλ[άβων]ται παρὰ τῶν ἀνδρῶν τάς τε ἀμπέλους
καὶ τὰς συκᾶς καὶ τὰς ἐλάας ἀριθμ[ῶι ὡ]σαύτως καὶ παραδώσουσιν· ἐὰν δέ τι
τούτων μὴ παρα[δῶσι]ν, ἀπο[τει]σάτω ὁ μὴ παραδοὺς ἑκ[άσ]τ̣[η]ς̣ [ἀ]μπέλου
45 καὶ συκῆς καὶ ἐρινεοῦ καὶ ἐλαίας δραχμὰς ․․․ μὴ ἐξέστω δ̣ὲ̣ πρόβατα εἰς τὰς ἀμ-
πέλους ἐμβαλεῖν· εἰ δὲ μή, ἀποτεισάτω [δρ]α̣χ̣μ̣ὰς ΗΗ̣ κατ’ ἐνιαυτόν. ὁμοί-
ως δὲ καὶ τοῖς μισ[θω]σαμένοις τὰς οἰκίας καὶ τὰ χωρία καὶ τοὺς κήπους μὴ ἐξέσ-
τω ἑτέραν μισ[θώ]σασθαι οἰκίαν μηδὲ χ[ωρίον μ]ηδὲ κήπους μηδὲ ἑτέρω̣ι̣ ἐ-
γμισθῶσαι, ἀ[λλ]ὰ καὶ αὐτοὺς ἐνοικεῖν· ἐ[ὰ]ν δ[έ τι]ς τούτων τι ποιῶν ἁλῶι,
50 ἀποτεισάτω δραχμὰς 𐅅 Τ̣․․․․· ἐὰν δέ τις ἐξ[αδ]υνατήσῃ εἲ τε-
λευτήσῃ μεταξὺ τοῦ χρόνου, εἰσπραξ̣[άτωσαν] ἐκ τῶν καταλει-
[φ]θέντων οἱ ἄνδρες καὶ ἐ̣κ τῶν ἐγγυητῶν καὶ ἐπα[να]μισθωσ[άτω]σα̣ν
[τά]ς τε οἰκίας καὶ τὰ ἐργαστήρια καὶ τὰ [χωρί]α καὶ τὰ ναυπήγια
[καὶ — — — — — καὶ] τοὺς κήπους εἰς τὰ ὑπόλοιπα ἔτη τῆς πενταετη-
55 [ρίδος — — — —· ἐὰν δέ?] τ[ις? — — — — — — — — μι]σ̣θώσηται τῶ̣ν̣
ἱερῶν οἰκιῶν τινά, ἀπ[ο]τ̣ε̣ι̣σάτω τῶι ․․․․․․․․․․․δ̣ε̣ρος
Μεταγειτνιῶνος· τὸ χ[ωρίο]ν τὸ Πυρρακίδων [ὃ εἶχεν] Θεόξενος
Μύνδιος δραχ. Χ [ἐ]μ̣ι̣σ̣θ̣ώ̣[σατο] Π̣απύλο[ς] Λ[υσανίου] Σ̣τ̣ρ̣ατονικε̣ὺ[ς]
διὰ τὸ Θεόξενον ἐκχωρ[ῆσαι εἰς τοὺς] ὑπολοίπους [μ][νας] δέκα καὶ
60 εἰς ἔτη τε πέντε τὰ μετ[ὰ ἄρχοντα Ἀνθεσ]τήριον ἑκάστου ἐνιαυτο[ῦ]
δραχμῶν Χ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ [ἐφ’ ὧι τε ἐπισκεῦαι? — — —] πάντα ἐκ τῶν [ἰ]-
[δί]ων τὰ προσδεόμενα καὶ [— — — — — —· ἔγγυ.] Ἀπελ[λ]ῆς Κά̣-
[λου Κοθω]κίδης, — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —.
ἐργαστήρια δύο καὶ τὰ ὑπ[όγεια? — — — — — ἃ πρότ]ερον εἶχ[εν Ἄ]-
65 φοβος Ἐλεάτης δραχμῶν Η𐅄̣[— — — ἐμισθώσατο — — ό]λαος Ζήνω-
νος Κικυννεὺς δραχμῶν vac. [— — διὰ τὸ Ἄφοβ]ον τετελευ-
τηκέναι εἴς τε τὸν ὑπόλοιπον χρό[νον τοῦ ἐνι]αυτοῦ καὶ εἰς ἄλ-
λα [ἔτη] πέντε τὰ μετὰ ἄρχοντα Ἀνθ[εστήρι]ον· ἔγγυ· Ζήνων
Δα̣․․․․ου Κικυννεύς, Θέων Ζήνωνος Κικυννεύς. τὸ ἰατρεῖον
70 ὃ πρότερον εἶχεν Ἀρχίνομος δραχμῶν 𐅄Δ, διὰ τὸ τετελευτη-
κέναι Ἀρχίνομον ἐμισθώσατο Πυ[θ]ίας Θεοκλέους ἐκ Κολωνοῦ
ΗΗΗ𐅄𐅃 εἴς τε τὸν ἐπίλοιπον χρόνον τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ εἰς ἄλ-
λα ἔτη πέντε τὰ μετὰ Ἀνθεστήριον ἄρχοντα· ἔγγυος Ἀρίστων
Χαρίου Στειριεύς. Μαιμακτηριῶνος· συνοικίαν Μαψιχιδῶν
75 ἣν ἐμεμίσθωτο Σαραπίων Ἱστιαιεὺς δραχμῶν 𐅅ΗΔΔ, διὰ τὸ ἀπελη-
λυθέναι Σαραπίωνα ἐκ τῆς νήσου, ἐμισθ[ώσ]ατο Σωτήριχος Δ̣ι̣ο̣-
νυσί̣ου Νάξιος δραχμῶν 𐅅ΗΔ𐅂 εἴς τε τὸν ἐπίλοιπον χρόνον τοῦ
ἐνιαυτοῦ καὶ εἰς ἔτη πέντε τὰ μετὰ ἄρχοντα Ἀνθεστήριον·
ἔγγυ. Ἄδμητος Διονυσίου Ἀπολλωνιάτης, Κα̣λ̣λ̣ — — — — — — ε̣ου.
80 [τὸ] συνοικί<δ>ιον ὃ ἐμεμίσθωτο Πολύγνωτος δραχ. 𐅅Η̣Ι, διὰ τὸ δὲ ἀδυ-
[να]τῆσαι Πολύγνωτον, ἐμισθώσατο [Παπύλος] Λυσανίου Στρατονι-
κεὺς δραχ. 𐅅․․․․․ εἴς τε τὸν ἐπίλοιπον χρόνον τοῦ ἐνιαυτοῦ
καὶ εἰς ἔτη πέντε τὰ μετὰ Ἀνθεστήριον· ἔγγυ. Ἀπελλῆς Κάλου
[Κ]οθωκίδης. τὴν οἰκίαν ἣν εἶχεν Πολύγνωτος δραχμῶν 𐅄ΔΔΔ𐅃, διὰ τὸ
85 ἀδυ̣νατῆσαι Πολύγνωτον ἐμισθώσατο Εὔπορος Ἀχαιοῦ Τήνιος Η𐅃
εἴς τε τὸν ἐπίλοιπον χρόνον τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ εἰς vac. ἔτη πέν-
τε τὰ μετὰ Ἀνθεστήριον· [ἔγ]γυ. Ἀχαιὸς Ἀχαιοῦ Τήνιος. ἐργαστήρι{ο}-
ον {²⁶ἐργαστήριον}²⁶ τὸ πρὸς τῶι — — — — ὃ ἐμεμίσθωτο ․․․μων Διοσκουρίδου
Ἀντιοχεὺς 𐅄Δ𐅂𐅂, διὰ τὸ δὲ μὴ εὐτακτεῖν τὴμ μίσθωσιν, ἐμισ-
90 θώσατο Τισίας Ἀσκληπιάδου Φασηλίτης δραχ. ΗΗΔ εἴς τε τὸν ὑπόλοιπον
χρόνον τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ εἰς ἔτη πέντε τὰ μετὰ Ἀνθεστήριον·
ἔγγυος Ἀπολλώνιος Διονυσίου Φαληρεύς. τὸ ἱστιο[ρρά]φιον ὃ ἐμεμίσθω-
το Ἀμμώνιος Μνάσδου Σιδώνιος δραχμῶν 𐅄ΔΔΔ, διὰ τὸ δὲ μὴ εὐτα-
κτεῖν ἐμισθώσατο Δημήτριος Δημητρίου Μαραθώνιος δραχ.
95 ․․․․․Ι εἴς τε τὸν ἐπίλοιπον χρόνον τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ εἰς ἔτη πέντε
[τὰ μ]ετὰ Ἀνθεστήριον· ἔγγυος Ἀ̣λ̣κ[ι]ά̣δης? Ἀρισταγόρου Μαραθώνιος.
[— — — ῶνο]ς· ἐργαστήριον ὃ ἐμεμίσθωτο Πύθων ΟΜ̣․․․του Σιδώνιος δραχ.
— — — —, διὰ τὸ δὲ μὴ εὐτακτεῖν τὴμ μίσθωσιν ἐμισθώσατο Σήραμβος
[Ἡ]ραίππου Ἕρμειος δραχ. Η εἴς τε τὸν ἐπίλοιπον χρόνον τοῦ ἐνιαυτοῦ
100 καὶ εἰς ἄλλα ἔτη πέντε τὰ μετὰ Ἀνθεστήριον· ἔγγυος Ἕρμιππος Ἑρμίπ-
που Ἐλευθερναῖος. καὶ ἄλλο ἐργαστήριον ὃ ἐμεμίσθωτο Ἀμμώ-
νιος Σιδώνιος δραχ. 𐅄𐅃, διὰ τὸ δὲ μὴ εὐτακτεῖν τὴμ μίσθωσιν
ἐμισθώσατο Ἀπολλωνίδης Χαριδήμου Χαλκιδεὺς δραχ. ΗΗΔ
εἴς τε τὸν ἐπίλοιπον χρόνον τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ εἰς ἔτη πέν-
105 τε τὰ μετὰ Ἀνθεστήριον· ἔγγυ. Ἀπολλώνιος Διονυσίου Φ[αλ]-
ηρεύς. συνοικίδιον ὃ ἐμεμίσθωτο Σῶσις Ἐλεάτης δραχ. Η𐅄𐅂,
διὰ τὸ ἀπεληλυθέναι Σῶσιν ἐκ τῆς νήσου ἐμισθώσατο Ἐπικράτ-
[η]ς Ποσειδωνίου Αἴνιος Η𐅄Δ𐅂 εἴς τε τὸν ἐπίλοιπον χρόνον
[τ]οῦ ἐνιαυτοῦ καὶ εἰς ἄλλα ἔτη πέντε τὰ μετὰ Ἀνθεστήριον·
110 [ἔ]γγυ. [Ἰάσ]ων Πάτρωνος ἐγ Μυρρινούττης. Ποσιδεῶνος ἐμβολίμου·
[τὴν] οἰκίαν ἣν εἶχεν Σωσθένης Αἰθαλίδης δραχ. 𐅄ΔΔ, διὰ τὸ δὲ ἀπε-
[λ]ηλυθέναι Σωσθένην ἐμισθώσατο Ἀπελλῆς Κάλου Κοθωκίδης δραχ.
[Η]Δ {²⁷[𐅄]Δ?}²⁷ εἴς τε τὸν ἐπίλοιπον χρόνον τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ εἰς ἔτη πέν-
τε τὰ μετὰ Ἀνθεστήριον· ἔγγυ. Πόπλιος Αἰμύλιος Ῥω-
115 μαῖος οἰκῶν ἐν Δήλωι. ἄνω.
col. II.1 [— — — —ῶ]νος· οἶκον ἐφυ[π]ερῶιον ἐπὶ Βρέμητι ὃν εἶχεν Ἀργ․λλ․․
ε̣— — — — — δραχ. 𐅄𐅃̣, διὰ τὸ δὲ ἀπεληλυθέναι ἐμισθώσατο Νικ․․․․․
Λυ̣— — — — —Ι̣ριος δραχ. 𐅄ΔΔΔΙΙΙΙ εἴς τε τὸν ἐπίλοιπον χρόνον vac.
τοῦ ἐ[νιαυτο]ῦ καὶ εἰς ἔτη πέντε τὰ μετὰ Ἀνθεστήριον· ἔγγυος vac.
5 vac.        vac.       τὴν ἴσθμον τὴν ἱερὰν τὴν ἐμ Μυκόνωι
ἀνεμι[σθώσαμ]εν διὰ τὸ μηθένα τὸμ πρότερον μεμισθωμένον
ἔγγυον [ἀπο]καταστῆσαι· ἐμισθώσαντο Πόπλιος Αἰμύλιος Μάρ-
κου καὶ Γ̣[άιος?] Ἄννιος Μάρκου οἰκοῦντες ἐν Δήλωι vac.
εἴς τε τ[ὸν ἐ]πίλοιπον χρόνον τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ εἰς ἄλλα ἔτη δέκα
10 τὰ με[τὰ Ἀ]νθεστήριον· μισθὸς τὸν ἐνιαυτὸν ἕκαστον δραχ. ․․Δ
[ἐὰν μή τι ἕτερον?] ὁ δῆμος βουλεύσηται ἐφ’ ὧ̣ι̣ [τε οἰ]κο-
δομ̣ή̣[σουσι]ν αὑτοῖς? ἐποίκιον ἱκανὸν ἐκ τῶι ἰδίων [κ]αὶ? ․․ε̣
ενα̣ν̣․․․․σ̣ουσιν καὶ καταλείψουσιν ὅταν ἀπολύωνται· vac.
ἀνα̣․․․․․․․․ν δὲ καὶ τὰ φρέατα καὶ τὰς ἐλαίας καὶ τὰ Λ․․․․․
15 σ̣τ̣α․․λ̣․․․․․ν κατὰ τὴν ἱερὰν συγγραφὴν τὴν κοινὴ̣ν̣ επι․․․
τ̣ινα․․․․․․․․․․․․․․․․․κεν τὴν τοῦ θεοῦ οὐσία̣ν ․․․․
ἐπιμε․․․․ οἱ ἐπὶ τὰ ἱερὰ ․․․․․ [ἐὰν δὲ?] μή, ὁ ἐπιμελητὴς ἐξουσίαν
ἐχέτω ․․․․․ΛΙ․․․ ὅ τι ἐν τεῖ κατα․․․․․․․․ ἐξο̣υσίαν α̣․․․․ι̣ν̣
καὶ πα․․․․․της οἱ ἐπὶ τὰ ἱερὰ ․․․․․․․․η̣ ἂν ἔχωσιν ․․․․․η
20 των ι․․․․․․․․ ἔγγυοι Σ̣ό̣λων Διο̣δ̣ώ̣ρου Κοθωκίδης Γ․․․ος
— — — — — — Διόδοτος Ἀρέως καὶ Ἀρεὺς Ἀρέως Κηφισιεῖς
δια τ — — — — — — α τοὺς Μυκονίους ἐπα․․ν․θη ἡ μίσθωσις ․․․
τριῶν ․․․․․․․․․ανον ․․․․․ τὸ πλησίον τοῦ Ἁλωνείου τοῦ ․․ρ․
․․χιλ․․․․․․․․ι πρότερον ἀμίσθωτον ἐμισθώσατο σὺν τῶι παιδὶ Ε
25 — — — — — — — — Θεόφιλος Διονυσίου Ἁλικαρνασεὺς δρα. 𐅄ΔΔΔ̣
[εἰς τὸν ἐπί]λοιπον χρόνον τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ εἰς ἔτη πέντε
[τὰ μετὰ Ἀν]θε̣σ̣τήριον· ἔγγυος Φιλοκράτης Φιλοκράτου Ἁμαξ̣α̣ν-
[τεύς. Σκιρ]οφοριῶνος· οἰκίαν ἣν εἶχεν Διονύσιος Ἕρμειος δραχ. 𐅄
[ἐμισθώσα]το [Γ]ά̣ιος? ․․․ε̣λ̣ι̣ν̣ος Γαίου Ῥωμαῖος οἰκῶν ἐν Δήλωι vac.
30 — — — — — ΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂 διὰ τὸ τοὺς χρόνους τῆς μισθώσεως ἐ̣ξε̣-
[ληλυθέ]ναι εἰς ἔτη πέντε τὰ μετὰ Ἀνθεστήριον· ἔγγυος Νυμφό-
[δωρος Νυμ]φοδώρου Μαραθώνιος. συνοικίδιον ἐπὶ τοῦ Νικιείου ὃ̣ ε̣[ἶ]-
[χε — — — —]ων δραχμῶν 𐅄Δ ἐμισθώ[σα]το {εἰς ε} εἰς ἔτη πέντε τὰ
[μετὰ ἄρχ]οντα Ἀνθεστήριον διὰ τὸ τὸν χρόνον ἐξεληλυθέναι Τίμων
35 — — — — — του Σαλαμίνος δραχμῶν 𐅄ΔΔΔ· ἔγγυος Φιλοκράτης Εὐ-
[ρήμονο]ς Σαλαμίνιος. ἐργαστήριον τὸ πρὸς τῶι Πουλυδάμαντι
[ὃ εἶχεν] Ἀπολλώνιος Κικυννεὺς ἐμισθώσατο συνεπ̣αι̣ν̣οῦν-
[τος Ἀπ]ολλωνίου Εὔνους Μενεσθέως Ἀντιοχεὺς δραχ. ΗΗ𐅄
[εἰς ἔτ]η πέντε τὰ μετὰ Ἀνθεστήριον ἐφ’ ὧι ἐπισκεῦαι ἐκ τῶν
40 [ἰδίων] τὰ προσδεόμενα πάντα καὶ δοκοὺς ἐμβαλεῖ· ἔγγυος
․․․․τιος Διονυσίου Παιανιεύς. οἰκόπεδα τὰ γενόμενα Αἰγλήνορος
[καὶ] Κτησικλέους καὶ Ἀπολλοδώρου τῶν Σ{τ}ωτίωνος {²⁶Σωτίωνος}²⁶ ὑῶν τὰ ὄντα
[ἐπ]ὶ τοῦ σήματος τὰ γενόμενα ἱερά, διὰ τὸ ἐρημῶσθαί τε αὐτὰ καὶ
[ἀ]περρυηκέναι καὶ γεγονέναι ἀμίσθωτα ἐξ ἐτῶν πλειόνων
45 [ἐ]φ’ ὧι θυρώσει καὶ δοκοὺς ἐμβαλεῖ καὶ στεγώσει καὶ κατασκεῦαι ἀπὸ
[δ]ραχμῶν 𐅅ΗΗ, διελθόντος δὲ τοῦ συγγεγραμμένου χρόνου ἔσται
[κ]ατεσκευασμένα τοῦ θεοῦ· ἐμισθώσατο κατὰ τὸ ψήφισμα Διο-
νύσιος Παρμενείδου Ἕρμειος vac. εἰς ἔτη δέκα τὰ μετὰ Ἀνθε[σ]-
τήριον ἄρχοντα. κῆπον τὸν πρὸς τῶι Λητώιωι ὃν εἶχεν Ἑρμίας,
50 διὰ τὸ ἀδυνατῆσαι Ἑρμίαν, ἐμισθώσατο Σήραμβος Ἡραΐππου Ἕρμει-
ος δραχμῶν ΗΗΗΗΔ𐅂𐅂𐅂𐅂 εἰς ἔτη πέντε τὰ μετὰ Ἀνθεστήριον
ἄρχοντα· ἐγγυητὴς Ἡλιόδωρος Σίμωνος Παιανιεύς. κῆπον τὸν
πρὸς τεῖ αὐλεῖ ὃν εἶχεν Ἀντιάναξ δραχ. ΗΗΗ𐅄𐅃𐅂𐅂 ἐμισθώσα-
μεν διὰ τὸ ἀδυνατῆσαι Ἀντιάνακτα· μισθωτὴς Μένων Μενίπ-
55 που Μαραθώνιος δραχμῶν ΗΗΗ𐅄ΔΔ· ἔγγυος Μυίσκος Ἰάσονος
Σουνιεύς. ναυπήγιον ὃ εἶχεν Νίκανδρος Χάρμα Πάριος, διὰ τὸ
δὲ τετελευτηκέναι Νίκανδρον, ἐμισθώσατο {ἐμισθώσατο} Ἀρίστιον
   vac.        μετὰ κυρίου Ἡραΐππου τοῦ Ἡραΐππου Ἐλευθερναίου
δραχμῶν 𐅄 εἰς ἔτη πέντε τὰ μετὰ Ἀνθεστήριον ἄρχοντα· ἔγγυος ὁ αὐ-
60 τὸς Ἡράϊππ[ος] Ἡραΐππου Ἐλευθερναῖος. συνοικίδιον τὸ καλούμενον φι․․․․δων
[ἐμ]εμίσθωτο [Ε]ὐκράτης δραχμῶν 𐅄 ἐμισθώσατο διὰ τὸ χρόνον ἐξελη-
λυθέναι τῆ<ς> μισθώσεως εἰς ἔτη πέντε τὰ μετὰ Ἀνθεστήριον Εὐκράτης
[Λα]κιάδης 𐅄ΔΔ𐅂· ἔγγυος Ζηνόδοτος Ἀρέως Κηφισιεύς. ὑπὲρ δὲ τῶν κατεχόντων
τάς τε ἱερὰς οἰκίας καὶ τὰ διάφορα διὰ τὸ ἐποχὴν καὶ ΕΠΑΙ̣Γ̣ΛΩ̣Ν γεγονέναι ὑπὸ τοῦ Ἀ-
65 [ρε]ίου πάγου διαμεμαρτ̣υρώμε̣[θ]α τοὺς ἔχοντας καὶ χρηματισμῶ[ι] οὐ κεκρ̣ί-
[καμε?]ν δ̣ιαλα̣βεῖν· παραγενόμενοι δὲ πρὸς τὸν δῆμον ὑπὲρ πάντων α̣․φ̣․μ̣ι̣-
— — — — vac.?    καὶ ὡς ἂν ἐκείνωι δ̣οξ̣ῆι ἀκόλουθα τῶι θ̣[ε]ῶι? καὶ τοῖς νό-
μοις [ἐχό?]ντω<ν> vac. καὶ τάδε δάνεια ἐδανείσαμεν. vac.
ἄρχοντος [Ἀθ]ήνησιν Ἀνθεστηρίου μηνὸς Σκιροφοριῶνος ἐδάνεισαν οἱ καθεσταμέ-
70 νοι ἐπὶ τὴν φ[υλα]κὴν τῶν ἱερῶν χρημάτων καὶ τῶν ἄλλων προσόδων τοῦ θεοῦ
Διόφαντος Ἑκαταίου [Ἕρ]μειος καὶ Θεόδωρος Στράτωνος Μαραθώνι[ος Σαραπίω]-
νι Ἀμμωνίου Παμβωτ[άδ]ηι τοῦ ἱεροῦ ἀργυρίου δ̣ρα[χμὰς] ΧΧΧΗ̣[— — — — ὥσ?]-
τε̣ ἄρχοντος μηνὸς Ἑκα[τομβαι]ῶ̣νος τοῦ ἐπὶ Καλλισ̣τ̣ρ̣ά̣του τόκω̣ν̣ [ἐπιδεκάτων]
ἐπὶ ὑποθήκῃ οἰκία[ι τεῖ πρὸς τῶι Πο]υλυδάμαντι τεῖ γενομένει [πρότερον ․․]
75 μοκράτου εἷ γειτονεύει [ἡλίου ἀνιόντ]ος οἰκία Τη̣λ̣ε̣μ̣ν̣ή̣σ̣του [τοῦ — — — —],
βορρᾶθεν ὁδὸς δημοσία, [ἡλίου δυνομένου οἰκία? Δι]ακρίτου τοῦ [— — — —, νοτό]-
θεν οἰκία Τηλεμνήστου [τοῦ Ἀντιγό?]νου, ὥστε [εἶναι] τὴν̣ [οἰκίαν ἱερὰν τὴν]
ὑποκειμένην τῶι θεῶι [ἕως ἂν] ἀποδῶι τὸ δάνειον [καὶ τὸν τόκον· ἐν δὲ τῶι]
χρόνωι τῶι κατὰ τὴν συ[γγραφὴν ἀπ]οδότω τὸ δάνειον, τὸν δὲ τόκον κατ’ ἐ-
80 νιαυτὸν Σαραπίων τοῖς [καθεσταμέ]νοι<ς> ἐπὶ τὰ ἱερὰ χρήματα· ἐὰν δὲ μὴ ἀπο-
δῶι, εἴσπραξις ἔστω τοῖ[ς καθεσ]ταμένοις ἐπὶ τὰ ἱερὰ χρήματα ἔκ τε τῆς
οἰκίας τῆς ὑποκειμένης καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ὑπαρχόντων Σαραπίωνος καὶ ἐκ τῶν
ὑπαρχόντων τῶν ἐγγυητῶν πάντων παντεῖ ἀνυπευθύνοι[ς οὖσι]ν καὶ ἀνυπο<δί>-
κοις τοῖς πράττουσιν ὡς πράττωσιν· ἀπέδοντο καὶ οἱ ἐγγυηταὶ τὰ αὐτῶν ὑπάρ-
85 χοντα τῶι θεῶι πρὸς τὴν ἐγγύην καὶ ἐπιχωροῦσιν· ἐὰμ μὴ ἀποδῶι Σαραπί-
ων τὸ δάνειον καὶ τὸν τόκον καθότι γέγραπται, τὴμ πρᾶξιν ποιεῖσθαι
καὶ ἐκ τῶν αὐτοῖς ὑπαρχόντων πάντων πανταχεῖ καθ’ ἃ καὶ ἐκ τοῦ δε-
δανεισμένου γέγραπται πράττειν· ἐγγυηταὶ Ἀμμώνιος Ἀμμωνίου Παμ-
βωτάδης, Ἀριστόμαχος Ἀρίστωνος Παμβωτάδης, Νικίας Λε̣ω̣νί̣δ̣ου ἐξ [Οἴου?]
90 μάρτυρες Τιμόθεος Νίκιος Παι{ε}ανιεύς {²⁶Παιανιεύς}²⁶, Ἀρτεμίδωρος Ἡροδότου Μαραθ̣ώ̣ν̣ι[ος],
Ἕρμαιος Δημητρίου Κικυννεὺς τὰς συνθήκας ἔθεντο παρὰ Δήμωνι κ[αὶ Κλε]-
άνδρωι τραπεζίταις. vac. ἄρχοντος Ἀθήνησι Καλλιστράτου μηνὸς
Μεταγειτ{ο}νιῶνος {²⁶Μεταγειτνιῶνος}²⁶ ἐδάνεισαν οἱ καθεσταμένοι ἐπὶ τὴν φυλακὴν [τῶν ἱερῶ]-
γ χρημάτων καὶ τῶν ἄλλων προσόδων τῶν τοῦ θεοῦ Διόφαντος [Ἑκαταίου]
95 Ἕρμειος καὶ Θεόδωρος Στράτωνος Μαραθώνιος Ἀμμωνί[ωι — — — — — —]
Καρυστίωι οἰκοῦντι ἐν Δήλωι τοῦ ἱεροῦ ἀργυρίου δραχμὰ[ς — — — — — — —]
εἰς ἔτη πέντε τόκων ἐπιδεκάτων ἐπὶ ὑποθήκει οἰκίαι τῆι [— — — — — ἧι γειτονεύει]
μὲν ἡλίου ἀνιόντος οἰκία ἡ γενομένη Κοσμιάδου, [νο]τόθεν ο[ἰκία — — — —, βορ]-
ρᾶθεν οἰκία ἡ γενομένη Φι̣λ̣ίστα τοῦ Χαρμικοῦ, ἡλίου δυνομέ[νου οἰκία Χαρ]-
100 μικοῦ τοῦ Ἐρ<η>τυμένου ὥστ’ εἶναι τὴν οἰκίαν ἱερὰν τὴν ὑπο[κειμένην]
τῶι θεῶι ἕως ἂν ἀποδῶι τὸ δάνειον καὶ τὸν τόκον· ἐν δ[ὲ τῶι χρόνωι τῶι]
κατὰ τὴν συγγραφὴν ἀποδότω τὸ δάνειον, τὸν δὲ τόκον κατ’ [ἐνιαυτὸν]
Ἀμμώνιος τοῖς καθεσταμένοις ἐπὶ τὰ ἱερὰ χρήματα· ἐὰν δὲ [μὴ ἀποδῶι, ἡ εἰσ]-
πρᾶ[ξ]ις [ἔ]στω τοῖς καθεσταμένοις ἐπὶ τὰ ἱερὰ χρήματα [ἔκ τε τῆς οἰκίας]
105 τῆς ὑποκειμένης καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ὑπαρχόν[των Ἀμ]μωνίου καὶ ἐ-
κ τῶν ὑπαρχόντ[ων τῶν τοῦ] ἐγγυητοῦ πάντ[ων πα]νταχεῖ ἀνυπευ-
[θύν]ο<ι>ς οὖ[σιν καὶ ἀνυπο]δ̣ί[κοις] ὡς [πρά]ττωσιν· [ἀπέδοτο] δὲ καὶ ὁ ἐγγυητὴς
τ[ὰ αὑτοῦ] ὑπάρχοντα τῶι [θεῶι] πρὸς τὴ[ν ἐγγ]ύην καὶ ἐπιχ̣ωρεῖ
ἐὰμ μὴ ἀποδῶι Ἀμμώνιος τὸ δάνειον καὶ τὸν τόκον καθότι
110 γέγραπται τὴμ πρᾶξιν ποιεῖσθαι καὶ ἐκ τῶν αὐτῶι ὑπαρχόντων
πάντων πανταχεῖ καθ’ ἃ καὶ ἐκ τοῦ δεδανεισμένου γέγραπται
πράττειν· ἐγγυητὴς Αἰσχρίων Αἰσχρίωνος 〚— — — — —〛 Φλυεύς· μάρ-
τυρες Νυμφόδωρος Νυμφοδώρου Μαραθώνιος, Ἑρμαῖος Δημητρίου Κι-
κυννεύς, Παρμενίων Δαζίμου Ταραντῖνος τὴν ἐσφραγισμένην
115 ἔθεντο κοινεῖ παρὰ Δήμωνι καὶ Κλεάνδρωι τραπεζίταις.
ἄρχοντος Ἀθήνησι Καλλιστράτου μηνὸς Μεταγειτ{ο}νιῶνος {²⁶Μεταγειτνιῶνος}²⁶ ἐδάνεισαν οἱ καθεσταμένοι ἐπὶ τὴν φυλακὴν τῶν ἱερῶν χρημάτων καὶ τῶν
ἄλλων προσόδων τῶν τοῦ νεοῦ {²⁶ναοῦ}²⁶ Διόφαντος Ἑκαταίου Ἕρμειος καὶ Θεόδωρος <Σ>τράτωνος Μαραθώνιος Τιμοθέωι Νίκιος Παιανιεῖ τοῦ ἱεροῦ ἀργυρίου
δραχμὰς ΧΧ𐅅̣ εἰς ἔτη πέντε τόκων ἐπιδεκάτων ἐπὶ ὑποθήκη<ι> οἰκίαι τῆ<ι> ἐγ Κολωνῶι ἧι γειτονεύει ἡλίου ἀνιόντος ἡ οἰκία ἡ Γαλέστου
face C left.col. II.1 — — — — — υ․․ρίω
[ν]οτόθεν ΑΜΦΡ̣ΩΙ̣Ν̣ [ὡσ]-
[τ’] εἶναι τὴν οἰκίαν
ἱερὰν τὴν ὑποκειμέ-
5 νην τῶι θεῶι ἕως ἀπ[ο]-
δῶι τὸ δάνειον καὶ
τὸν τόκον· τὸν δὲ τό-
κον ἀποδιδότω Τι-
μόθεος ἀεὶ κατ’ ἐνι-
10 [α]υτὸν ἕκαστον τοῖς
[κ]αθεσταμένοις ἐ-
[π]ὶ τὰ ἱερὰ χρήμα-
[τ]α, τὸ δὲ δάνειον ἐν
τῶι χρόνωι τῶι συγ-
15 γεγραμμένωι· vac.
  vac. ἐὰν δὲ
[μ]ὴ ἀποδῶι, ἡ εἴσ-
πραξις ἔστω τοῖς
καθεσταμένοις
20 ἐπὶ τὰ ἱερὰ χρή-
ματα ἔκ τε τῆς
οἰκίας τῆς ὑπο-
κειμένης καὶ
ἐκ τῶν ἄλλων ὑ-
25 παρχόντων vac.
τῶν Τιμοθέου
καὶ ἐκ τῶν ὑπαρ-
χόντων τῶν ἐγ-
γυητῶν πάν-
30 των [παν]ταχεῖ
ἀνυπευθύνοις
οὖσιν καὶ ἀνυπο-
δίκο̣ις τοῖς πράτ-
[τουσιν] ὡς ἂν πρά-
35 [ττωσιν· ἀ]πέδον-
[το καὶ] οἱ ἐγγυ-
ηταὶ τὰ αὑτῶν
[ὑπάρχοντα] τῶι
[θ]εῶι πρὸς τὴν ἐγ-
40 γύην καὶ ἐπιχω-
ρο̣ῦ̣σιν [ἐὰν μὴ]
ἀποδῶι Τιμόθεος
τὸ δάνειον κα[ὶ]
τὸν τόκον καθ’ [ἃ]
45 καὶ γέγραπται
τὴν πρᾶξιν
[ποιεῖσθαι καὶ] ἐ-
[κ — — — — —]της
— — — — —ων
50 κατὰ τὴν ἐγγύην
— — — —α καὶ
ἐ̣γγύων τοῦ δε
— — — — —νου
— — — — — — —
Search Help
Contact Us