[ ] Delos — 162/1-161/0? BC
face A.col. I.1     — ωι —
․․․․․ηολ․χλ —
[δρα]χμαὶ Η
․․․διαν
5 ὁλκὴ δραχ̣[μαὶ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· φιάλας γοργιεί]-
[ου]ς ἕνδεκα ὧ[ν]
․․․ διπ․λ —
ΔΔΔΔ𐅃· ζ̣ε̣αν —
[δ]ραχμαὶ ΧΗΗΗ[𐅄𐅃𐅂 — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλην — — — — — — — — — ἔ]-
10 χουσαν πρόσωπον Ἀπ[όλλωνος]
ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· ἀνάθεμα Ε[ὐτύχου· ἄλλην — — — — — — — — — — — — — — — ἀνάθημα Ἑρ]-
[μ]ίου· ἄλλας τέττα[ρας — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλην]
λείαν ἧς ὁλκὴ δραχμα[ὶ — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλην — — — ἧς ὁλκὴ δραχμαὶ]
𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ, ἀνά[θημα Θυεσταδῶν καὶ Ὠκυνειδῶν· ἄλλας — — — — — — ὁλκὴ δραχ]-
15 μαὶ Η, ἀνάθημα τῶν [αὐτῶν· φιάλας — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐν τῶι Ἀρτεμι]-
[σί]ωι ὧν ὁλκὴ δραχμαὶ Η[ΗΗΗΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· φιάλιον — — — — — — — — — — — — — ἀνάθημα]
Φιλοκράτου καὶ παίδων· —
ἄλλην καρυωτὴν πρό[σωπον ἔχουσαν Ἡρακλέους — — — — — — — ὁλκὴ δραχμαὶ 𐅃ΔΔΔ]
[Δ]𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ, ἀνάθημα Μαψιχι[δῶν· ἄλλην — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀνάθη]-
20 μα Θυεσταδῶν καἰ Ὠκυ[νειδῶν]
․․ν· καὶ τὸ περιγενόμενον ἀπὸ τῶν ξ̣[— — — — — — — — — — — — — φύλλα χρυσᾶ ἀ]πὸ
[σ]τεφάνων καὶ πέταλα ὑπάργυ[ρα — — — — — — — — — — — — — — ἐν — — — — — — ὑπο]κε-
[χ]ρυσωμένωι ὧν ὁλκὴ δραχμαὶ ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· [ἐν προχοιδίωι — — — — — τὸν εἰσπραχθέν]τα ὑ-
πὸ Φερε[κ]λέους καὶ Θηρομάχου τοῦ ἱεροῦ ἀ[ργυρίου ὃν τρόπον ἡ ἐπιγραφὴ ἔχει] ἐπὶ τοῦ
25 προχοϊδίου 𐅄𐅂𐅂𐅂𐅂· ἄλλας 𐅄Δ· ἄλλας Δ· ἄλ[λας — — — — — — — — — — — εἰς ἀ]ττικοῦ λόγον
δραχμαὶ ΗΔΔΔ̣ΙΙΙ· τριώβολον εὑρέθη δ[ήλιον — — — — — — —· φιάλην — — — —] τὴν μετε-
νεγθεῖσαν ἐκ τοῦ Πυθίου ὑπὸ Δημαράτου, ἀ[νά]θημα βα[σιλέως] Προυσίου, ἄστα-
τον· φιάλια τέτταρα ὧν ὁλκὴ δραχμαὶ ΗΗ· φα[ρέτρ]αν χρυσ[οποίκι]λτον ἔχουσαν τό-
[ξ]ον σκυθικὸν καὶ ταινίδιον, ἀνάθημα Στρατονίκης· ἄλ[λην] ἀργυρᾶν ἑλληνικὴν
30 [δι]άχρυσ̣ον ἐπὶ κιονίου· νόμισμα χαλκοῦν παντοδαπὸν [ἐν] ὑδρία[ι] χαλκῆι οὖς ἓν
[ἐχ]ούσηι ἀναρίθμητον· ἄλλην ὑδρίαν χαλκῆν παλαιὰν π[υθμέ]να οὐκ ἔχουσαν οὔ-
[τ]ε οὖς· ἐν ἐπιχυσιδίωι χαλκῶι δακτυλίους σιδηροῦς [κ]αὶ ὑποχρύσους καὶ ὑ-
[π]αργύρους ἀναριθμήτους· ἀρύταιναν χαχκῆν μόνωτ[ον]· λίθους ὄν̣υ̣χας εἴκο-
[σι]ν ἀργυροῦς ἐνδεδε[μέν]ους κύκλωι ἐν χρυσίωι ὧν οἱ δύο ἅλυσιν [ἔχ]οντες χρυσῆν ποδῶν
35 [δ]υεῖν καὶ ἡμιποδίου, ἀνάθημα Στρατονίκης· μυ<ο>σόβας δ[ύο λ]αβὰς ἐχούσας ὀνυ-
col. II.1a [χίνας — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
 indeterminate number of lines missing
1 Δ̣ΙΙ δραχμα[ὶ]
Δ̣𐅃· [ψή]γμ[ατα?]
ἀ̣πο —
β[οτρυ]ωτά, ἀνά[θη]μα [— — — — — — — — — — — — — — — — — — —] εν· τέ[τραχμον φαρ]-
5 νάκειον· τετράνομον· [δίνομον· νόμον· δραχμὴν ἀλεξανδρ]είαν· ῥοδίας [δέκα· ἱστιαιι]-
κὰ δύο· λυσιμάχειον [τέτραχμον· — — — — — — — — — — —] σικυωνίαν δ[ραχμὴν· ἄλλην λα]-
κωνικὴν καὶ φωκαΐδ[ος — — — — — — — — — — — —· ἀργυρωμά]των παντοδα[πῶν ․․․․․․]
λων· ὁ πρῶτος ῥυμὸς [— — — — — — — — σὺν — — — — — — κατ]τιτέρωι μναῖ 𐅄[𐅂𐅂𐅂𐅂· ὁ δεύτερος]
ῥυμὸς μναῖ ΔΔΔ· [ὁ τρίτος ῥυμὸς μναῖ ΔΔΔΔ· ὁ τέταρτος ῥυμὸς] μναῖ ΔΔΔΔ· ὁ πέμπ[τος ῥυ]-
10 μὸς μναῖ ΔΔΔΔ· ὁ ἕ[κτος ῥ]υμὸς μναῖ [ΔΔΔΔ· ὁ ἕβδομος ῥυμὸς] μναῖ ΔΔΔ· ὁ ὄγδοος ῥ[υμὸς]
μναῖ 𐅄· ὁ ἔνατος [ῥυ]μὸς μναῖ [𐅄]· ὁ δέκατος ῥυμός, μναῖ [— — —· ὁ ἑν]δέκατος ῥυμὸς μν[αῖ — — —]
ΙΙΙΙ· ὁ δωδέκατος ῥυμὸς μναῖ 𐅄𐅂𐅂𐅂𐅂· ὁ [τρισκαιδέκατος ῥυ]μὸς μναῖ 𐅄𐅂𐅂𐅂𐅂· ὁ τετταρασκα[ι]-
δέκατος ῥυμὸς μναῖ 𐅄· ὁ πεντεκαιδέκατος ῥυμὸς ․․․ω̣τ̣α ἐν τῶι λέβητι μναῖ ․․․
ὁ ἑκκαιδέκατος ῥυμὸς μναῖ 𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂 {²⁷𐅄̣𐅂𐅂𐅂𐅂 Tod}²⁷· ὁ ἑπτακαιδέκα[τος ῥ]υμὸς μναῖ 𐅄𐅂𐅂𐅂𐅂· ὁ ὀκτωκαι[δέκα]-
15 τος ῥυμὸς σὺν ταῖς ἠλακάταις καὶ τεῖ οἰνοχόει [ἐφ’ ἧς ἐ]πιγραφή· Ἀπόλλωνος Δηλ[ίου],
ὁλκὴ δὲ ὡς ἡ ἐπιγραφὴ ἔχει δραχμαὶ 𐅅ΗΗ𐅂𐅂𐅂 ἀ̣[κριβεῖς?]   vac.
36                                  — —ανδρος ἐξ Οἴου ὑπὲρ Καλοδίκου τὴν ἐγγύην ἣν ἐνεγυήσατο Ὀλυμπιόδωρος Σαρπηδόνος [ὃ] ἐδανείσατο τοῦ — — 8-10 — — τοῦ φιλωνιδείου 𐅅ΔΔΔ· καὶ τοῦ χερσο[νησί]ου τὸ δάνειον καὶ τόκον — — c.11 — — 𐅄Δ𐅃𐅂·  vacat
[κ]αὶ τάδε δάνεια ἔπεσεν ἐπὶ Ποσειδωνίου· Μαιμακτηριῶνος ․․ολφις τὸ δάνειον ὃ ἐδανείσατο παρὰ Ἀλεξάνδρου καὶ Ζωπύρου ἐπὶ ταῖς οἰκίαις δραχμὰς 𐅅ΗΗΗΗ καὶ τό-
κον Η𐅄Δ· Σκιροφοριῶνος Τρέβιος Λοίσιος τὸ δάνειον σὺν τό[κωι] 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ· Σκιροφοριῶνος Ἕρμων Σόλωνος τὸ δάνειον ὃ ἐδανείσατο [ἐπ’] ἄρχοντος Ἀλκιμάχου παρ’ ἱε-
[ρ]οποιῶν Εὐέλθοντος καὶ Παρμενίωνος σὺν τόκωι Χ[․· Ἐ]χενίκη Παρμενίωνος οἰκοῦσα ἐν Δήλωι τὸ δάνειον ὃ ἐδανείσατο παρὰ ἱεροποιῶν Λυσιθέου καὶ Ἡγίου σ[ὺν]
40 [τόκω]ι ΧΧ𐅅ΗΗ𐅄 〚— — — — — — — — — — — — — — — —〛 [Ν]υμφόδωρος τὸ δάνειον ὃ ἐδανείσατο Ἀριστοφίλη σὺν τόκωι δρα. Χ𐅅· Βασιλείδης τὸ δάνειον ὃ ἐδανείσατο
․․․δος ΗΗΔΔ καὶ τὸν τόκον τὸν ἐπὶ Ποσειδωνίου ΔΔ𐅂𐅂· Εὐθ[υτίμ]η̣? τὸ δάνειον ὃ ἐδανείσατο ὁ πατὴρ Ἔμπεδος σὺν τόκωι 𐅄ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· Φιλοφῶν παρὰ Πακτύου καὶ Γλαύκωνος
[τὸ] δάνειον ὃ ἐδανείσατο Διάκριτος ἐπὶ τῆι οἰκίαι τῆι Οἰνέως τ[οῦ] ἱεροῦ ἀργυρίου 𐅅ΗΗ καὶ τόκον 𐅅Η𐅄Δ𐅃· Δεινομένης Δεινομένου [κ]αὶ ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ τὸ δάνειον ὃ ἐδανε[ί]σα-
[το] ὁ πατὴρ αὐτῶν σὺν τόκωι ΗΗΗΔΔΔ· Πανάριστος Πράξεως τ[ὸ δ]άνειον σὺν τόκωι δρα. Η𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· Εὔδημος τὸ δάνειον ὃ ἐδανείσατο Διάκριτος Εὐδήμο[υ] σὺν τόκωι ΗΗΗ· Θεόξενος
[․․․κ]λέους τὸ δάνειον τὸ ἐπὶ τῆι οἰκίαι σὺν τόκωι ΗΗΔΔ· Φιλοξένη τὸ λ[οι]πὸν τοῦ δανείου οὗ ἐδανείσατο Ἐπαρχίδης ἐπ’ ἄρχοντος Τιμοξένου Η̣Δ𐅃̣ καὶ τόκον 𐅅ΗΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ· καὶ τὸν ἐπὶ Ποσειδωνίου τόκον
45 — — — — — τὸ δάνειον ὃ ἐδανείσατο Νίκανδρος ΗΗΗ καὶ τόκον 𐅄ΔΔΔΔ· Νυ[μ]φόδωρος τὸ δάνειον ὃ ἐδανείσατο Ἀριστόβουλος ἐπὶ τῆι οἰκίαι τῆι [Ἀ]ριστοφῶντος ΗΗ καὶ τόκον ἐπὶ Ποσειδωνίου ΔΔ· Φε̣-
— — — — — παρὰ Πακτύου τὸ δάνειον ὃ ἐδανείσατο Πολύκριτος ἐπὶ τῆι οἰκίαι [τ]ῆι παρὰ τὸν Ἱππηλάτην ΗΗ καὶ τόκον ἐπὶ Π[ο]σειδωνίου ΔΔ· Κλεινόδημος Σίφνιος τιμὴν οἰκίας ΧΗΗ․․ 〚— — — — — — — —〛
〚— — — — — — — — — —〛 ἐπ’ Ἀριστόλα Ἑκατονβαιῶνος Ἡρακλείδης ὑπὲρ ․․․․․ύ̣θ̣ου καὶ Φιλοκλέους τὸ δάνειον καὶ τόκον ΗΔ 〚— — — — — — — — — — — — — — — —〛 Παρμενίων ὑπὲ[ρ]
[— — — — — κα]ὶ Παρμενίωνος τὸ δάνειον ὃ ὤφειλεν ὁ πάππος αὐτοῦ ἐπ[ὶ τῆι ο]ἰκίαι καὶ τόκον 𐅄𐅃· Τελεσίππη τὸ δάνειον ὃ ἐδανείσατο Τιμοφῶν ἐπὶ τῆι οἰκίαι σὺν τόκωι 𐅅𐅄· Σιμυλὶς Γλαύκου τὸ δ[ά]-
[νειον ὃ ἐδαν]είσατο Διόφαντος ἐπὶ τῆι οἰκίαι τῆι ἐπὶ Κολωνοῦ 𐅅ΗΗΗ [κα]ὶ τὸν γινόμενον τόκον 𐅄ΔΔΔ καὶ τὸ δάνειον ὃ ἐπεγράψατο Διόφαντος ὀφείλειν ἐπὶ τῆι οἰκίαι τ[ῆι ἐ]γ Κολωνῶι Η𐅄̣Δ.
50 〚— — — —〛 καὶ τόκον ΗΔ𐅂𐅂 καὶ τὸ κηρυκικὸν 𐅄Δ.  vac.
face B.col. II.1  traces of five lines
6                        — [ἄ]λλην ․ε —
                             — ης· ἄλ[λ]
                     — ὡς διπάλαστον· ἄλλ —
                               —απ․․α—
10                      — εχ — — — — υ καὶ μη —
                       — ε — — — — οσ —
                 — [χ]α̣λκίον, ἀνάθημα —
                     — πάλαστον ․․․τα προσ —
                            — ποντο —
15                      — ἀποθραυσμάτων δραχμ —
                     — ἔχουσαν πρόσωπον Ἀρ[τέμιδος?]
                              — ἀνάθημα —
                           — ν[ίκ?]ας ἐχ —
                           — νος συν —
20                               — ἡδυ[ποτ?]
                               — αω —
                          — τω — — — — η —
                      — ὧν ὁλκὴ 𐅂Ι —
                  — ὧν ὁλκὴ 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· χαλ[κ]
25                   — ακ․․νη [φ]ύλαξ —
                     — ο[— — — ἐ]ν? τῶ[ι]
                     — τα — — — — ο․ δ[ύ]ο
                     — τα [— — — — ἄ]στατ —
                        — — ιαν․․ ὡς —
30                         — ισ̣αι․․․ω —
                 c. 20 lines indistinct
51       — ασ —
     — ον εχοντ —
      — — — — — —
      — ω — — — — ακ —
55      — ε — — — υσ —
     — δ — — — α —
       — μνα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ΗΛ
      ειον․․․α — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ν Δ̣ΛΑ
   σ[․․․ χρ?]υσῶν α — — — — — — — — — — — — — — — — — — οσα
60    ωνα․․․η ΛΠΛΛΝ — — — — — — — — — — — — — — — — — — ον δυ̣ —
              λ․․λ․․․․․α — — — — — — — — — — — — — νων ὡς δυ —
   α ἐπ[ι — — — —] ἄρχοντος — — — — — — — — — — — — — — — χ․
                [τ]αῦτά ἐστ[ι] — — — — — — — — — — — — — — σ
                 — ο[ν] ἔχον — — — — — — — — — — — καρ̣[υ]ωτὴ
65                      — οση — — — — — — — — — — — — — — — διου
   — σ — — — λ — — — — — τ․․α ἐκ․․ε․α̣ — — — — — — — — — ΙΙ𐅁
           — ατ̣α̣ — — — — σὺν τοῖς — — — — — — — — — — — ΙΙΙ Α
[σὺν τῶι λιθ]αρίωι καὶ α․․․․․τωι, ἀ[νάθημα? — — — — — — — —]ηλι
        — υ․λ̣ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — δ․ηλη
70         — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — οδ̣
     — Δ — — — — — — — σα — — — — — — — — — — — — — — — λ․οκλε
                   — ΙΔΠΑ․Λ — — — — — — — — — — — — — — — ισ
         — λ — — — — υπ — — — — δ̣ύο κα[ὶ — — — — — —]β․․․ιυλα
   — σὺν [τ]οῖς ․․․․․․․𐅂𐅂ΙΙ𐅁· ἄλλ — — — — — — — — — — μέρη δύ[ο?]
75      — ΙΙ ἀλλι — — — — — δύο ․․․․․․․λιου Λ․․Λ — — — — — ε διαν π․
     — αα̣να̣ — — — — — — τη — — — — — — — — — — — — — ἔχων ἓν ΤΛ
     — ολκη — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — υ αυ —
                — [ἐπὶ β?]ά̣[σ]εως — — — — — — — — ας τῆς βασε —
                          — ατ — — — — — — — — — — — — — — ωχε
80      — α — — — — — — — — — — — — — οσ․․α․․λι — — — — — — α․κ̣του
    — τραλ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — δ․․․․․Δ̣ΓΛ̣
face C right.col. II.1       — α —
      — να —
        — ρ —
[Ἡρ]ακλει —
5    — ἰατρεῖον τὸ —
   — ομενον π —
face D left.col. II.1           — εν․ρ —
        — εναι —
    — ι τρεῖς τρ —
          — — — — — — —
5 — — — — η. ἐν τῶι — — — — —
[ρ]ους [οἴκ]ωι· κλί-
[ν]η μία. ἐν τῶι [Ξενοκρά]-
[τ]ου οἴκωι· κλῖναι [σανι]-
[δ]ωταὶ Ι̣Ι̣Ι̣Ι̣· τρι̣ό̣δον[τες]
10 τέτταρες ὧν ὁ εἷς [ὀδόν]-
τ̣ας ἔ̣χ̣ε̣ι̣ δύο· βα․․․․
․․εις· χελωνίς· διφ[ρία ξύ]-
λινα δύο· λυχνία σι[δη]-
[ρ]ᾶ· κλεῖδες τοῦ ἱεροῦ
15 τρεῖς καὶ τῶν οἴκων
τρεῖς. vac.
φιάλην ἀκτινωτὴν
χεῖλος παρατεθραυ[σ]-
[μέ]νην ὡς ποδιαίαν ἧς
20 ὁλκὴ 𐅅ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂·
Search Help