[ ] Delos — beg. 2nd c. BC
frg. a.1 ἀγαθᾶ τύχα· ἐπὶ προτάνιος ἐ[μ] Μ[υτιλήνα — — — — μῆνος]
Θεδ̣αισίω, ἐν δὲ Μαθύμνα ἐπὶ προτ[άνιος — — — — —, ἐν δὲ]
Ἀντίσσα{ς} ἐπὶ προτάν<ι>ος Κλεαφέν[εος — —, ἐν δὲ Ἐρέσω ἐπὶ προτάνι]-
ος Ἀγεμόρτω Με[λ]αν̣τάω, μῆνος Δα[— — — — — — — — — εἰς]
5 τὸν ἀεὶ [χ]ρόνον ἐμ Μέσσω ἐπὶ τ̣ῶν ο[— — — τὰν φιλίαν? τὰν πρόσ]-
[θ]ε ὑπάρχοισαν αὔτοισι διὰ τῶν ἀ— — — — — — — — — — — —
Πολυδεύκη {ς} Μέγωνος, Εὐαγ̣ένη Α— — — — — — — — — — — —
Ἐρμογένη Ἀδ̣ράστω, ἐγ̣ δὲ Μα̣θύμ[νας — — — — — — — — — —]
Ζωίλω Δαμοδικείω, Δ̣[ί]η Διονυσο[δ]ω[ρείω, — — — — — Προσ]-
10 εχείδα Θεοκλε[ιτεί]ω, [Σ]ίμμιδ̣[ο]ς? Ἀ[γε]μον[είω — — — — — — —]
τω Σκαμανδ[ρ]ωνα[κ]τε[ίω — —]Ν— — — — — —#⁷#⁷— —Ο— — — —,
Γ̣λ̣αύκωνος [Ἀγ]νωνε[ί]ω — — —Ο— —Ν— —Ο— — — —ΠΑ— — —
․#⁷ω κασιγν— — — — — —Σ#⁷— —Λ— — —ΚΓΑΝ— — —
․․#⁷ Φιλονε[ίδη — — —]#⁷— — — —ΝΤΑΣΚΑΙΑ— — —
15 — — —#⁷Ο#⁷#⁷ΣΙΑΙΔ#⁷— —Ρ#⁷— — — —Σ— — —
— — — — — — —ΤΕ#⁷Λ#⁷— — — — — — — — — —
— — — — — — — —ΝΤ— — —#⁷— — — — — — —
frg. b.1                                 —#⁷ΑΑ#⁷Λ—
                       — ἄρχοισι ὐπαρχέτωσ[αν]
                — [στρ]ατιώταις εἰς τὰν χώραν ἔτι ἀ̣ν —
             —χεσθαι ἐπὶ τὰ μισθόφορα ἄ κε διατ̣—
5 [ἐκ μὲν Ἐρέ]σω ἐξακοσίων, ἐγ δὲ Μαθύμνας τε[τρακοσίων]
           — συμμαχίας δεύη βολλεύεσθαι ἐξαποσ[τελλ]
            —[α]ς ἐκλησιαζόντεσσι μηδὲ χειροτόνην α—
           — π̣αντες φυλάσσοντον καὶ δόντες ἐπι—
           — συνβολλεύην δὲ ἐξέστω ἐν τᾶ ἐκλησ[ία]
10            — ἐκλησίας ἔκαστοι τοῖσι παρ’ ἐαύτω[ν]
          —ύχοντες οἰ ὐπὸ τῶ κοί[ν]ω δεδειγμένοι ἐπ’ ἀρχ—
         — [ἐ]κτίθεντον ἐν ταῖς πολίεσσι πρὸ ἀμέραν —
         — τὰν κοίναν ἀσφάλειαν φέρων ἔκαστος ἀπ—
         — τᾶν ἐλαίαν καὶ τῶν ἄλλων δένδρων καὶ κτη[μάτων]
15        —ναι τᾶς ἐξηκοίστας τᾶς Μυτιληνάων χώρας —
     —αις κυρίοι[ς θ]έμεναι τοὶς παρ’ ἐκ[ά]στοις ὐπάρ[χοντας]
  — [ἐκάσ]τα πόλε[ι τ]αῖς ὄνναις πρὸς τὸ τᾶς πόλιος νόμ[ισμα?]
     —[χ]αν τὰν καθήκοισαν παρ’ ἐαύτοις· ἐπεὶ δὲ κ[αὶ?]
    — πόλεις πρὸ ἀμέραν δέκα· αἰ δὲ πόλεις ἐξα․․—
20      —αν τᾶν πολίων καὶ δίδων εἰς τὰ ἀναλώμ[ατα]
[πέντ]ε ἐκάστας πόλιος· μετὰ δὲ τὰν πρᾶσιν τᾶν ὄνν[αν]
     — [αἰ δ]έ κέ τις πόλις μὴ δίδω τὰ χρήματα, γράψαι —
        — ἀπὸ τᾶς τριακοίστας τᾶς ἀποτεταγμ<έ>να[ς]
        — [τ]ᾶν προσόδων καὶ κέ ποθεν ΑΙ․․․ΕΙΣΘΗΤΟ—
25           — [τα]ῦτα τὰ χρήματα, ἀλλ’ ὐπ[αρχ]έτωσαν ἐν —
       — [αἰ πό]λεις 〚ἄνευ〛 ἄνευ ἀπογράφας καὶ συνβόλ[ας]
         —ι πρὸς τοὶς στροτάγοις καὶ εἰς φύλαν ἅν κ[ε]
         —ματα καὶ ἀγόραις ἐπίμελες πόησθον οἰ σ[τρόταγοι]
         —υόμ[ε]νοι βολλεύσονται· ἴνα δὲ καὶ νόμοι εἰσενεχ[θῶσιν]
30 [ἐγ δὲ Μυτι]λήνας ἔννεα, ἐγ δὲ Μαθύμνας ἔξ, ἐγ δὲ Ἀντίσ[σας]
           —ον νόμοις εἰς τὰν πρώταν ἐκλησίαν περί τε ἐφο—
           —ων εἰσαχθησομένων εἰς μέσσον ἔνεκα τᾶς χρ—
      — [εἰς? αὔ]ξησιν καὶ ὀμόνοιαν τῶν Λεσβίων καὶ περιπι—
               — μετὰ ταῦτα ὂν τρόπον οἰ ἐνκαλέν[τες]
35                   — ἔστω δὲ καὶ ἄλλω τῶ θέλοντι Λ[εσβίων?]
                 — [σύ]νθηκα· δίδοντον δὲ τοὶς νόμοις —
              — [ἐν πέ]ντε ἀμέραις πρόσθε τᾶς ἐκλησ[ίας]
                      —θέντων πάντων τῶν πρότε[ρον]
                      —ασθαι ταὶς πόλεις καὶ μάλιστα —
40              — [ὀμογν]ωμονέωσι περὶ τῶ κριτηρίω ε#⁷—
               — [τᾶν] ἀπογραφείσαν πο[λί]ων ἀποκλα̣ρ̣ῶ̣[ς]
             — [τᾶν] λαχοίσαν πολίων τεσσάρων —
                    —τ̣α· [εἰσ]αγώγεας δὲ πένπεσθαι —
                           —τοις καὶ εἰσαγώγεα[ς] ἐπε—
45                             —οι ἐν τῶ ἴρω τῶ ἐμ Μέσ[σω]
                          —νωσιν γράψαντες ε—
                         — τὰ διαλυθέντα ἢ κριθέν[τα]
                   — [τὰ κριθ]έντα κύρια· αἲ δέ κέ τινε[ς —]
                              —#⁷#⁷ αὐταὶς δικάσασθα[ι]
50                              — [ἀ]ποστέλλωσι τοῖς —
                             — πρὸ τᾶς συνθή[κας]
                             — [πε]ριεχομένων —
frg. c.1                        —σ̣ιν̣—
                       —ον—
                      —γρα—
                      — ἐπι—
5                       —μια—
                   — [π]όλιν —
                     — ἐπαρ—
                      —σσιε—
                   — [κ]αὶ οἰ γ—
10                        — ἐχο—
Search Help