[ ] Delos — 297 BC
face A.1                              — ν̣τω̣[ν] ὑπάρχει —
[— — — — — — — — — — — — — — ἑκ]α̣τὸν εἴκοσι ποδῶν μῆκος, ὕψος ἡμιπο[δίου — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κατὰ συγ?]-
[γρ]αφὴν ἐν ἔτεσι τέτταρσι καὶ μησὶν ἕξ· εἰ δὲ μή, ἐπιφορὰν φερ[έτω — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —. ἐὰν δὲ]
[μὴ ἐ]πιτελέσηι, ἐξέστω τοῖς ἐπιστάταις καὶ ἀπεκδοῦναι τὰ κατα[λειφθέντα τῶν ἔργων καὶ — — — — — — — — — — — — — — —. εἰσπραξάντων δὲ]
5 [οἱ] ἐπιστάται τὸν ἐργώνην καὶ τοὺς ἐνγυητὰς ὧι ἂν τρόπωι ἐ[πίστωνται — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —. ἐξέστω δὲ καὶ ἀποδοκιμάσαι τοῖς]
ἐπιστάταις ὅσ[α] ἂν τῶν ἔργων μὴ δοκῆι αὐτοῖς ποιεῖν κατὰ τὴ[ν συγγραφήν], καὶ ἐπιτιμῆσαι ἀργύριον ἐν δ[έκα ἡμέραις. ἀναγκαζέσθω? δὲ τὰ ἔρ]-
[γα] ἀνελὼν ὁ [ἐργών]ης ποιεῖν τοῖς αὑτοῦ τέλεσιν, ἕως δοκιμα[σ]θῆι. [οἱ δ’ ἐπιστάται τὸ] μὲν ἀργύριον εἰσπραξά[ντων — — — — — — — — — — —]
— — γ̣ω̣σθεν? — — — — κ̣αὶ ὠνείσθωσαν δὲ τὰ ἔργα καὶ διατιμάσθωσαν καὶ? [ἱερὸν καὶ δημ?]όσιον καὶ σύνπαν? — — — — — — — — — — —
[δοὺ]ς ἕκ[αστος? δίκην] ψεύδους πρὶν ἐργωνεῖν ἐργωνείτω. ὁ δὲ νικήσας τῆι δ[ίκηι ψε][δους?] ἐγγυητὰς καταστησάτ[ω τῆς ἀληθείας — — — — — — —]
10 ․․ησ[— — πρὶν ἂν τ]ὸ ἔ[ρ]γ[ο]ν ἀνέληται. ἐπειδὰν δὲ καταστήσηι τῆς ἀληθείας ἐνγυητάς, λελύσθω ὁ τοῦ ψεύδους ἑ[αλωκὼς τῆς ἐργωνίας — — — —]
․φοιτῶσι ἢ̣ ἀν․․․․․ εὕρει ἀναπωλούμενον, ἐξέστω τοῖς ἐπιστάταις εἰσπρᾶξαι τὸν ἐργώνην καὶ τὸν ἐν[γυητὴν — — — — — — — — — ἐὰν]
[πρ]ο̣γινώσκωσιν, ἀζημίοις οὖσιν καὶ ἀνυποδίκοις. ἐπειδὰν δὲ τοὺς ἐνγυητὰς καταστήσηι ὁ ἐργώνης [— — — — —, ἀφελόντες οἱ ἱεροποιοὶ καὶ οἱ ἐπιστάται]
[ἀπ]ὸ τοῦ ἀλφήματος παντὸς τὸ ἐπιδέκατον, τοῦ λοιποῦ ἀργυρίου ἀποδόντων τὸ ἥμυσυ τῶι ἐργώνηι· ἐπειδὰν δὲ μέρη δ̣[ύο λοιπὰ ἦι τῶν̣ ἔργων, ἀποδόντων τοῦ ἡμύσεως]
[τ]ὸ ἥμυσυ· ἐπειδὰν δὲ τὸ τρίτον μέρος λοιπὸν ἦι τῶν ἔργων, ἀποδόντων τὸ λοιπόν. ἀπὸ [δ]ὲ ․․․του? ἐπιδεκάτου τοῦ ἀ[φαιρεθέντος ἀπὸ τοῦ ἀλφήματος, ἀφ]-
15 [ελό?]ντων, ἐπειδὰν συντελεσθῆι τὸ ἔργον ἅπαν καὶ δοκιμασθῆι κατὰ τὴν συνγραφ[ὴν ταύ]την, ἐπιτίμημα ἐπιτιμή̣[σαντες ἀφελόντων, τὸ δὲ λοιπὸν]
[ἀργύ]ριον ἀποδόντων τῶι ἐργώνηι. ἐὰν δὲ μὴ διδῶσιν οἱ ἱεροποιοὶ καὶ ἐπιστάται [τ][ἀ]ργύριον, ὡς γέγραπται, ἢ ἄλλο [τι παραβαίνωσιν τὴν συνθή]-
[κη]ν, ὀφειλόντων οἱ ἱεροποιοὶ καὶ οἱ ἐπιστάται τῶι ἐργώνηι τὴν ἴσην ἐπιφοράν, καὶ ὁ [ὦ]νος ἐπίμονος ἔστω καὶ ἡ πρᾶξις ἔστω. καὶ [ἀτέλεια δὲ ἔστω τοῖς ἐργώ]-
[ναις] καὶ ἀσύλια ἐν Δήλωι καὶ αὐτοῖς καὶ ἐργάταις καὶ σκεύεσι καὶ ὅσα ἂν ἐξάγωσιν <ἢ> εἰσάγωσιν ἐφ’ ἑαυτῶν χρείαι· καὶ ὅταν συντελεσ[θ]ῆι τὸ [ἔργον ἅπαν, ἐξέστω αὐ]-
[τοῖς ἐ]ν τριάκονθ’ ἡμέραις ἐξαγαγέσθαι τὰ ἑαυτῶν πάντα ἐπὶ τῆι αὐτῆι ἀτελείαι. ἐπειδὰν δὲ συντελεσθῆι τὸ ἔργον, ἐπανγειλάτω ὁ ἐργώνης το[ῖς ἐπι]σ[τ][ταις καὶ τῶι]
20 [ἀρ]χιτέκτονι· ἀφ’ ἧς δ’ ἂν ἡμέρας ἐπανγείλει, ἀποφαινέσθωσαν ἐπίσταται καὶ ἀρχιτέκτων τὴν δοκιμασίαν ἐν δέκα ἡμέραις· ἐὰν δὲ μὴ δέ[κα ἡμερῶν δοκιμάσωσι, δόκι]-
[μ]α ἔστω τὰ ἔργα, καὶ τὸ ἐπιδέκατον ἀποδότωσαν τῶι ἐργώνηι. δοκιμάσουσι δὲ αὐτοὶ καὶ κατὰ μέρος ἕκαστον τῶν ἔργων καὶ συμπάντων τῶν ἔ[ργων συμ]-
[π]ᾶσαν τὴν ἐργασίαν. ἐὰν δὲ πλέονες ἐργῶναι ὦσι καὶ κατὰ μέρη διέλωνται τὰ ἔργα, ἐάν τι ἀνφισβητῶσιν πρὸς ἀλλήλους, διακρινέτωσαν οἱ ἐπιστάτ[α]ι
ἐν τῶι ἱερῶι καθίσαντες· ὅ τι δ’ ἂν οὗτοι διακρίνωσι, κύριον ἔστω. χαλκὸν δὲ τῶι ἐργώνηι ἡ πόλις παρέξει εἰργασμένον πρίονι ὕψος τ[ρ]ι[ημι]πο[δίου? ἀπὸ]
τῆς ὀργυᾶς τῆς ἐν τῶι πρυτανείωι. vac. τὸ στρῶμα τοῦ νεὼ τοῦ Ἀπόλλωνος ἠργολάβησε Δαμασ[ίας Κ]υπραγόρου [Πάρ]ιος δραχμῶν ἀ[ργυρίου — — — χι]-
25 λίων ἐνακοσίων ἐνενήκοντα. ἔγγυοι· Ἀνδρο[μ]ένης Δημόνου, Νίκων Δημόνου. μάρτυρες οἵδε· ἀπὸ τῆς πόλεως ο[ἱ] ἕνδεκα καὶ [οἱ γραμματεῖς]·
Ἐπιθάλης Ἀριστοδίκου, Ὀλυμπιόδωρος Ἑλικάνδρου, Ἱεροκλῆς Φρασίλα, Θεόγνωτος Πατροκλέους, Λεωκράτης Μνησιδώρου, Νικόστρατ[ος τοῦ δεῖνα, Σατυρίων?]
Εὐφιλήτου, Ἐπαρχίδης Ἀπημάντου, Ἀντίγονος Τιμοκράτους, Ἡρακλείδης Διαδήλου, Ξενομήδης Ἀπατουρίου· γραμματεὺς βουλῆς Διόγ[νη]τος Τι — — —·
γραμματεὺς ἱεροποιῶν καὶ ἀγορανόμων Θεόγνωτος Πατροκλέους· ταμίας̣ τῆς πόλεως Τλησιμένης Ἐρα(σίνου)· ἀγορανόμοι· Γ̣λ̣αῦκο̣ς Σκύλα[κος, Ἐμμένης Ζη]-
[νοθ]έμιδος, Φᾶνος Διοδότου. ἰδιωτῶν· Ξενοκλῆς Τληπολέμου, Δίαιτος Ἀπολλοδώρου, Ἀριστείδης Ἀριστέου, Ἀνδροφείδης Χοιρύλου, Ἀνάξ̣α̣ν̣δ̣ρ?[ος — — α]-
30 κτος, Δημήτριος Ἀντιπάτρου, Ἀνδροκράτης Δεινοκράτους, Ἀριστόθεος Τιμοθάλους, Ἀριστόπαππος Θεοξένου, Τεισίας Παμφίλου, Αὐτ̣όν[ομος — —]
[— —, ὁ δεῖνα τοῦ δεῖνα], Ἀμεινίων Εὐπαλάμου, Ἀρκέων Νο[υμηνίου?, Ἀπ]ολλόδωρος Πιστοξένου, Παρμενίων Πολυξένου, Ἀρκιλε̣ὺς̣ Ση?—
face B.1  6 lines effaced
7              — ποι —
            — ταις ἀσ —
      — αν․δι․ ὕψος ἀναφερο —
10          — η ἄλλης μὴ χειρ[ο]
        — ντας καὶ προσαγαγ —
— ι̣αν — — — — ιωσάμενος τὰς —
— βένθους? κατα․․․․ψω —
 8 lines effaced
22            — νι καθάπερ καὶ ․․ν —
             — σπι —
           — ἐπιστάται —
25       — [ἀ]νελ?όμενος
         — — — —
         — επισ —
         — — — —
       — π․․․λομε
30          — οἱ ἐπι —
face C [οἱ ἕνδεκα? — — Ὀλυμ]-
1 [πιό]δω<ρ>ος Ἑ[λι]κάν[δρου],
[Αὐτ]οκράτης Μνήσι[ος]
[Ἀ]ντίγονος Τιμο(κράτους), Ἐ[πιθά]-
λης Ἀριστο(δίκου), Ἀντίγ[ονος]
5 Κριτο(βούλου), Ἀντίπατρο[ς Δη]-
μητρίου. ἀγορανό[μοι]·
Φᾶνος Διο(δότου), Γλαῦκ[ος Σκύ]-
λα(κος), Ἐμμένης Ζη̣(νοθέμιδος). ἰδι-
[ω]τῶν· Εὔδημος Ἀ[πολλο(δώρου)],
10 [Πρ]οστάτης Γλαύκο̣[υ, — —]
δωρος Ξενο(—), Ἀπο[λλό]-
[δ]ωρος Πι[στ]ο(ξένου), Δη̣μ̣?—
— — —διος, Δε— — — —
․․ους, Ἀμ— — — — — — — —,
15 [Π]υθέ̣ας Νικοδρόμ[ου, Τε]-
λέσων Χοιρύλου, Π[αρ]-
[μ]ενίων Πολυ(ξένου), Ἄν[εκτ]-
ος Ἀνέ(κτου), Παυσανίας ․․
           vac.
Search Help