[ ] Delos — 297 BC
face A.1                                            — [τ]αῖς πλί[νθοις?]
                                          — ας· τιθέτω δὲ το[ὺ]ς λίθ[ους — — — — — — —]
                                       — [π]αλαιστάς· καὶ ἀντοικοδομήσει σ̣[τ]ρ̣ῶ̣[μά τε κ]-
[αὶ εὐθυντηρίαν? τὴν ἐπὶ τοῦ στρώματ]ο̣ς φεύγων ἀρτιλιθίαν τὸ ἐλάχιστον ἡμιπόδι[ον, ποιῶ]-
5 [ν δὲ τὰς ἕδρας τῆς ἐπιχωρίας πέτ]ρ̣ας τοῖς νομαίοις ὕψος μὴ ἐλάττους ἓξ δακτύλ[ων καὶ]
[πάντων ἐργαζόμενος τὰς βάσει]ς καὶ τὰς ἐπιβάσεις καὶ τοὺς ἁρμοὺς ἀποσσφύρας καὶ [ξοΐδ]-
[ος, ποιῶν πάντα ὀρθὰ καὶ σύμμιλ]τα· ἀποδώσει δὲ τὴν ἀντοικοδομίαν ἀεὶ κατὰ γένος [τ]-
[ῶν κειμένων?· θήσει δὲ τὴν κρηπῖδα] ὕψος ὑπὸ τοὺς καταληπτῆρας πρὸς τὰ κλίνη τὰ δοθέ[ν]-
[τα διαψαμμώσας? τὴν ἀντοικ]οδομίαν λείωι κοσκίνωι ἐσση̣μένωι, ἀρεστῶς ποιῶ[ν]
10 [τῶι ἀρχιτέκτονι· περιφράξας δὲ] περὶ τοὺς τοίχους καὶ τὰς παραστάδας στήσει κίονα[ς]
[τέτταρας ὕψος ποδῶν τεττάρ]ων καὶ δέκα σὺν κιοκράνωι, πά[χ]ος τῆς βάσεως ποιῶν
[δίποδας καὶ τοὺς σφονδύλους] μὴ ἐλάττους δύο πόδας· ἐπιθήσει δὲ τὰ κιόκρανα ἐπὶ τ-
[οὺς κίονας ὅπως ἂν καὶ? τὸ ἐ]πισστύλιον {²⁶ἐπιστύλιον}²⁶ ἐπιθήσηι κύκλωι· ἐπὶ δὲ τοῦ ἐπισστυλίου {²⁶ἐπιστυλίου}²⁶ τοῦ
[ἐπὶ τοίχου? ἐπιθήσει μετόπια?] ἔξωθεν λιτά· κατὰ δὲ τὰς παραστάδας καὶ τὸν κίονα ἕ̣[κ]-
15 [αστον ἐπιθήσει ἐπιστύλιον δ]ωρ̣ικόν, πλάτος τῶν ἐπισστυλίων πάντων τριημιπόδια [κα]-
[ὶ πέντε δακτύλους, λίθων δὲ συμ]φώ[νων] ὧν ποήσει πάχος εἰς τὸ ἐντὸς τρεῖς παλαστ[ὰ]-
[ς ἐπιθήσει ἐπ’ αὐτοῦ? συνθέσ]ε̣ις τριγλύφου καὶ μετοπίου· ἀντιθήσει δὲ τ[ῆ]ι τριγλύφωι ἀ[ν]-
[τίθημα ὕψος καὶ πλάτος ἁρμό]ζ̣ον, μῆκος μὴ ἐλάττοσιν λίθοις χρώμενος διπόδων· [θε]-
[ὶς δὲ ἐγγωνίαι? ἑκατέρωθεν? λίθ]ον διάτροχον ἔχοντα τὸν κόσμον τὸν αὐτὸν ἀπ[ὸ] μ̣ε̣τ̣[οπί]-
20 [ου καὶ τριγλύφου? μῆκος ἴσον] τοῖς ἑτέροις, πλάτος δύο ποδῶν παλαι<σ>τῆς, ὕψος τ̣ρι[ημ]-
[ιπόδιον, λίθους γείσου ἐπιθή]σει, μῆκος καὶ πλάτος τρίποδας δύο δακτύλων, ἀναφ̣ο̣ρ̣-
[ὰν ποιῶν τὴν καθήκουσα]ν τῶι γείσωι πρὸς τὰ μέτρα τὰ δοθέντα παρὰ τοῦ ἀρχιτέκτονος· τὰ [δὲ]
[ὄπισθεν γεῖσα ἐπιθήσε]ι τρία μὲμ μῆκος πενθημιπόδια, τ̣ὸ δ’ [ἓ]ν τριῶν ποδῶν· τὰ δὲ γ̣ω̣-
[νιαῖα ποήσει ἀμφότερα? ἔ]χουσα τὸ ἑκάτερον μέρος τριῶν ποδῶν καὶ ἡμιποδίου· τὰ δὲ ἀ̣γ̣ε̣λ̣-
25 [αῖα ἐπὶ τοὺς μακρο]ὺς τοίχους ποήσει μῆκος μ̣ὴ̣ [ἐλ]άττω διπόδων, π[ά]χος τοῦ ἔ̣μ̣-
[προσθεν ἡμιπόδιον καὶ π]λάτος ἑπτὰ παλαι̣στάς· [φυγ]ὼν δὲ ἀρτιλιθίαν τὸ ἐ[λ]άχιστ[ο]ν τρὶς πα-
[λαιστὰς ποήσει τῶν ἑτέρων] γείσων πλάτος πενθημι[π][δια, πλά]τος τοῦ κόσμου παντὸς συ[γ]-
[κειμένου πενθημιπόδια καὶ] τρὶς δάκτυλοι· ἐπικόψας δὲ τὸ [γεῖσ]ον κύ[κλ]ωι ὀρθὸν πρὸς τὴν κ[α]-
[ταφορὰν τὴν καθήκουσαν], ἀνο[ί]ξει τοὺς ἀετοὺς ἐπ[ὶ τὸ] ἔνπροσθεν γεῖσον καὶ ἐπὶ τὸ
30 ὄπισθεν ἐπιτιθεὶς ἡγεμ]ονίους μὲν μέσου μῆκος τετράποδας, ὕψος κατὰ μέσους
[τριημιπόδια, κερκιδιαίους δὲ μ]ῆκος πεντάποδας, ὕψος πρὸς τὴν καταφορὰν τοῦ ἀετοῦ, πάχο-
[ς πάντων τριπαλάστους· τὰ δὲ μ]έσα τῶν ἀετῶν ἐκ τοῦ ἐντὸς ἐνκοιλαινέτω μὴ ἐλ-
[άττω — — — — — — — —· καὶ πρὸς τ]οὺς κειμένους ἀντιθήσει ἐκ τοῦ ἐντὸς λίθους τ-
[ρεῖς — — — — — — — — — — —, τ]ὰ δὲ πάχη τριπαλάστους, ἐκκοιλαίνων τὰ μέσα μ-
35 [ὴ ἐλάττω — — — — καὶ κατὰ μέσου] τἀντιθήματος ἐκτεμεῖ τῶι μελάθρωι πρὸς τὸ μέτρο-
[ν τὸ δοθέν· ἐπικόψας δὲ τοὺς αἰετιαί?]ους πρὸς τὴν καταφορὰν τὴν δοθεῖσαν, ἐπιθήσει γε-
[ῖσα ἐφ’ ἑκατέρου τοῦ ἀετοῦ πέντ]ε ε<ἰ>ργασμένα πρὸς τὰ μέτρα καὶ τὴν ὑπογραφὴν τὴν
[δοθεῖσαν, ποιῶν μὲν τὸ μῆκος? τῶν ἀγε]λαίων ἑκάστου τρεῖς πόδες παλαιστῆς, τὰ δὲ κ[ο]-
[ρυφαῖα ποιῶν πρὸς τὰ μέτρα τὰ δοθέντ]α· ἐπὶ δὲ τῶν γείσων τῶν καταετίων ἐπιθέ-
40 [τω ἐπαιετίδας καὶ λεοντοκεφάλους ἐγ γ]ωνίαι καὶ ἐπὶ τοὺς μακροὺς τοίχους κεραμ-
[ίδας λεοντοκεφάλους? εἰργασμένας κατὰ] τὰς ὑπογραφὰς τὰς δοθείσας ὑπὸ τοῦ ἀ-
[ρχιτέκτονος· ξύσει δὲ? πάντων τ]ῶν αἰ[ετιαίω]ν τὰς μὲν βάσει<ς> καὶ ἐπιβάσεις καὶ τοὺς
[ἁρμοὺς ἐργάσεται? ξοΐδι ἐφη]κονημένη̣[ι ἐκ] χλωροῦ ἐπὶ τρὶς δακτύλους κύκλωι τρίβον-
[τας, ποιῶν ὅσα ἂν? ὁ ἀρχιτέκτ]ων κε<λ>εύη̣[ι, ἐπὶ] δὲ τοῦ κόσμου παντὸς ἁρμοὺς ἐξοξ-
45 [έων — — — — — — — — — — — — — — — πο]ιῶν ἀρεστῶς [τῶ]ι ἀρχιτέκτονι· τοὺς δὲ τῆς κρηπῖδος καὶ
[τῶν καταληπτήρων? ἐξ ἐλ]αίου καὶ μολυβδίο[υ ἐ]ξοξέων τοὺς φαινομένους πάντα[ς]
[ἐπιδείξει? πάντα λειστρίωι ἐ]φηκονημένωι ξύων [σύ]μμιλτα, ποιῶν ἀρεστῶς τῶι ἀρχιτέκτονι.
                              vac.
face B.1                                                            — αν κα —
                                                          — τωι καὶ τ —
                                                       — [καθ]άπερ καὶ Ι —
                                  — ει καὶ ἀσυλία [ἐν Δήλωι καὶ αὐτ]οῖς καὶ ἐ[ργάταις]
5 [καὶ σκεύεσι — — — — — καὶ ὅσα ἂν ἐξά]γωσιν ἢ εἰσάγω[σιν ἐφ’ ἑαυτῶν χ]ρείαι, καὶ ὅτ[αν συντ]-
[ελέσθηι τὸ ἔργον, ἐξέστω ἐξαγαγέσθ]αι τὰ αὑτῶν ἐπὶ τ[ῆι αὐτῆι ἀτελεί]αι ἐν τριάκοντα ἡ[μ]-
[έραις ἐπειδὰν] δοκιμασθῆι τὰ ἔργ[α· π]οησάτω δὲ καὶ στ[ήλην τῆι συγγρα]φῆι καὶ ἀναγραψάσθ-
[ω καὶ στήσηι ἐς] τὸ ἱερόν, ὅταν οἱ ἐπιστάται κ[ε]λεύωσιν· ἔσται δὲ ἐς [μὲν τὸ ὕψος] τετράπους, πλάτ-
[ος τρι]ημιπόδιος, πάχος πέντε δακτ[ύλω]ν· ὠνείσθωι δέ, κα[θότι εἴπο]μεν, ἑνὶ τιμήμα-
10 [τι π]ᾶν τὸ ἔργον· ὀρύξει δὲ τοῦ θεμελί[ου] τὸ βάθος τρεῖς πόδα[ς· ἐὰν δὲ ἔλ]αττον ὀρύντ-
[ηι, ἀ]φαιρήσομεν ἀπὸ τῆς ὀργυᾶς ἑκάσ[τη]ς ἔξωθεν μετρού̣[μενοι δραχ]μὰς δέκα·
[καὶ] ἐὰμ πλέον ὀρύττ[ηι], προσθήσομεν κατ[ὰ τ]αὐτά. ἐπὶ Πυρρίδου ἄ[ρ]χοντο[ς, μη]νὸς Παν-
[ήμ]ου ἕκτει ἀπιόντος, ἠργώνησε Νίκων Νικοκλέους, Νικήρατος Σωσιπόλι[ο]ς, Σῖμ-
[ος] Νικαγόρου Σύριοι τρισμυρίων τριακοσ[ί]ων. ἔγγυοι· Μένανδρος Πραξι[μέν]-
15 [ου]ς, Διόδοτος Φάνου, Παρμενίων Πολυξένου, Γέρυλλος Π[ύθ]ωνος, <— —> Σιμίου, Ἐγ․-
․․․κ̣κος Ἄμνου, Προστάτης Γλαυκιάδου. [μ]άρτυρες· ὁ ἄ[ρχων] Πυρρίδης. βουλευ[τ(αί)]·
[Ὀλ]υνπιόδωρος Ἑλικάνδρου, Αὐτοκράτης Μνήσιος, Ἀντίγ[ονος Τιμο(κράτου)], Ἐπιθάλης Ἀρ[ι(στοδίκου)],
[Ἀντί]γονος ∶ Κριτο(βούλου) ∶ Ἀντίπατρος ∶ Δημητρί(ου). ∶ ἀγορα[ν]όμοι· ∶ Φᾶ[νος Διοδότου] ∶ Γλαῦκος Σκύλ(ακος) ∶
[Ἐμμέ]νης ∶ Ζη(νοθέμιδος) ∶ ἰδιωτῶν· Εὔδημος ∶ Προστάτης ∶ Θεόδωρος ∶ Ἀπ̣[ολλόδωρος ∶ —]ίπολις
20 — — — — —ιος ∶ Αὐτοκλῆς, Τελέσων, Παρμενίων, Ἀντίγονος, Π— —.
                                vac.
Search Help