[ ] Delos — 174? BC
1                                    — μια̣ μ —
                                   — λι․οιλ̣ο̣υ̣· φιά[λη]
                           — Ἀγ̣λωχ̣άρου? τῶν ἀπὸ τῆ[ς]
                  — [Δηλιάδ]ων χορεῖα Ἀρτέμιδι· νόμι[σμα]
5 [— — — — — — — — —. κα]ὶ τάδε παρελάβομεν παρὰ ἱεροποι{ι}ῶν {²⁶ἱεροποιῶν}²⁶ στ̣αθ[μῶι καὶ ἀριθμῶι ἐν τῶι Ἀνδρίων οἴκωι παρούσης βουλῆς etc.]
[— — — — — — — — — — — μ]ηνὸς Ληναιῶνος πρὸ δεκάτης· θυ[μι]ατήριον, [Εὐμαρίδα ἀνάθεμα]·
[— — — — κρατῆρα ἀργυροῦν, ἀπὸ τοῦ ὠτὸς] ἑκατέρου χηνίσκον οὐκ ἔχοντα καὶ τοῦ ἑνὸς [ὠτὸς τὸν κόσμον οὐκ ἔχοντα καὶ ἄλλου ὠτὸς τὸ ἓν μέρος τὸν κὸσμον οὐκ ἔ]-
[χοντα· τράπεζαν περιηργυρωμένην· τρίποδα περιηργυ]ρωμένον· δίσκου κλάσματα ΙΙΙ· περόναι χαλκα[ῖ ΙΙ]·
[— — — — — — — — φιάλην ἐπιγραφὴν ἔχουσα]ν̣· ἐπ’ ἄρχοντος Καλλίου, ἐπιστατοῦντος Ἀμφιθ[άλου τοῦ Φιλωνύμου]·
10 [— — — — — — κυμβίον, ἐφ’ ἱερέως Πολύβου, Θεανδριδῶ]ν· χηνίσκους ΙΙ ἀπὸ τοῦ κρατῆρος· κλάσματα ΙΙ ἀ[πὸ τοῦ ὠτὸς τοῦ κρατῆρος]·
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — σκάφιον], ἐπ’ ἄρχοντος Δωριέως, Παταίκου ἀνάθεμα· ἀ[ρυ]σᾶ[ς, Παταίκου ἀνάθεμα· — — — — — — — — — — — — — — — — — — φιάλη, ἐπ’ ἄρ]-
[χοντος Ἀριστοβούλου, βασιλίσσης Στρατονίκης ἀ]νάθεμα· φιάλη, ἐπ’ ἄρχοντος Καλλίου, βασιλέως Ἀντι[γόνου ἀνάθεμα· — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κηρύ]-
[κειον ἐπιγραφὴν ἔχον· Ἀπόλλωνος Δηλίου, Ἀρτέμιδ]ος· κύαθος ἀπὸ τῆς ἐλάφου, ἐπιγραφή· θεοῦ· φι[ά]λη, Ῥανίο[ς ἀνάθεμα]
[— — — — — — — — — — — — — σκάφιον, Μηδείου ἀ]νάθεμα τῶν ἐγ Νήσου, ἐπ’ ἄρχοντος Πολύβου· φιάλη, ἐπ’ ἄρ[χοντος Καλλισθένου, Μαψιχιδῶν]·
15 [— — — — — — — — — — — — — σκάφιον στησίλειον, βο]υλῆς τῆς ἐπὶ Κοσμιάδου· σκάφιον, ἐπ’ ἄρχοντος Λε[υ]κί[νου, ἐπιγραφὴν ἔχον· Ξενότιμος Φάνου ἀπὸ τῶν γερῶν]·
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — χ]αλκοῦ κλάσματα παντοδαπά, ὁλ. ΤΔΔ𐅃Ι, μναῖ Δ· λ[έ]βης σ[υντετριμμένος]·
[— — — — — — — — — ἄλλος λέβης συντετριμμέν]ος· νεὼς ἔμβολον· λαμπὰς χαλκῆ ἐπὶ βάσεως· κέ[ρ]ας κριο[ῦ χαλκοῦν]·
[— — — — — — — — — — — — λεβήτιον κατεα]γός· περόναι χαλκαῖ, ὧν [ὁλ.] ΤΔ̣Ι, μναῖ ΔΔΔΔ𐅃· λαβίδες σιδη[ραῖ καὶ ἄλλα κλάσματα παντοδαπά, ὁλ. Τ𐅃Ι]·
[— — — — — — — — — — — ἐπαέτιον ξύλινον μ]εμολυβδωμένον· σιδήρου παντοδαποῦ ὁλ. ΤΙΙ, μν[αῖ] ΔΔ· τρί[πους σιδηροῦς διαλελυμένος]·
20 [— — σιδήρια παντοδαπά, ἐν οἷς λαβίδες, ὁλ. ΤΙΙ, μνα]ῖ ΔΔ· περόναι χαλκαῖ, ὁλ. Τ𐅃Ι, μναῖ ΔΔΔ· λέβης χαλκοῦς κ[ατεαγώς]·
[— — — — — — — κασσιτέρου σκυτάλαι ΙΙΙ, ὁλ. μναῖ] ΔΔΙΙΙ· ἀνδριάντων κλάσματα 𐅄ΔΔ· ἄγκυρα σιδηρᾶ λίθον οὐκ ἔ[χουσα]·
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κα]νᾶ ΙΙ· ἐσχάραι ΙΙΙ· χαλκίον ὃ ἠγόρασαν ἱεροποιοὶ Δημήτριος καὶ Λεοντι[άδης, ὑγιές· τύπον ξύλινον κεραμίδων τῶν ἐπὶ τὸν Κερατῶνα· κύλικα μι]-
[κύθειον, ἐφ’ ἧς ἐπιγραφή· ἄρχοντος Ἐμπέδου, Μίκ]υθος γ̣ῆ<ι> Δήλωι, ἐπιστατοῦντος Ἀρησιμβρότου· ποτήριον στησίλει[ον, ἐπ’ ἄρχοντος Ἀριστοβούλου]·
[— — — — ἄλλο ποτήριον στησίλειον, ἐπ’ ἄρχον]τος Σ[ω]τέλου· ἄλλο ποτήριον στησίλειον, ἐπ’ ἄρχοντος Σωκλείδου· ἄ[λλο ποτήριον στησίλειον, ἐπ’ ἄρχοντος Ἀνέκτου· ἄλλο στησίλειον],
25 [Μαντίθεος Μαντιθέου ἱερητεύσας ἐπ’ ἄρχον]τος Μενεθάλου· ἄλλο ποτήριον, ἐπιγραφή· ἐπ’ ἄρχοντος Πολύβου, Τι[μοκράτης Ἀντιγόνου Ἀρτέμιδι Ἑκάτηι· ἄλλο ποτήριον στησίλει]-
[ον τὸ εὑρεθὲν ἐν τῶι νεωκορίωι, τεθλασμένο]ν. τάδε παρελάβομεν ἐν τῶι νεῶι οὗ τὰ ἑπτά· στέφανον [χρ]υσοῦν, Νι[κίου ἀνάθεμα]·
[— — — — — — — — —· φιάλας ἀργυρᾶς ἐμ πλινθ]είοις 𐅃ΙΙΙ· ἄλ[λη φι]άλη ἐμ πλινθείωι, Ἀντιπάτρου τοῦ Αἰνέου ἀνάθεμα· [ἀσπὶς ἀργυρᾶ, Τίτου Ῥωμαίου ἀνάθεμα. ἐν τῶι Πωρίνωι· φιάλας ἐμ πλιν]-
[θείοις ΔΙΙΙΙ· κεραμύλλιον ἀργυροῦν χῖον, Νου]μηνίου ἀνάθεμα· κόγχον ἀργυροῦν. καὶ οἵδε τόκους ὀφείλουσι τ[οῦ ἱεροῦ ἀργυρίου αὐτοὶ καὶ οἱ ἔγγυοι]·
[— — — — — — — — — — — — Ἀπημάντου κ]ληρονόμοι 𐅄Δ· Διαίτου τοῦ Ἀπολλοδώρου κληρονόμοι Δ𐅂𐅂ΙΙ· Χοιρύλου τ[οῦ Τελέσωνος κληρονόμοι ΔΔΔΔ]·
30 [— — — — — — — — — — — — — — Ἀρκεφ]ῶντος τοῦ Ἀ[ρ]κεφῶντος κληρονόμοι 𐅂𐅂𐅦· Ἐλπίνου τοῦ Ξενοχάριος κληρο[νόμοι ΔΔΔ𐅃]·
[— — — — — — — — — Παρμενίωνος τοῦ] Διο[δό]του κληρονόμοι Δ· Ἀγαθάρχου τοῦ Ἀγαθάρχου κληρονόμοι ΔΔΔΔ𐅃[𐅂𐅂𐅂· ἄλλας Δ]·
[— — — — — — — — — Κόνωνος τοῦ Φωκαιέ]ως κληρονόμοι Δ· ἄλλας Δ· ἄλλας 𐅃· ἄλλας ΔΔΔΔ· ἄλλας ΔΔ· Ἀπολλόδω[ρος Κυζικηνὸς Δ]·
[— — — — — — — — — — — — — — — — κλ]ηρονόμοι Δ· Φιλάρχου τοῦ Θεοκύδου κληρονόμοι ΔΔ𐅂𐅂𐅁𐅀· Ἀρκέων Θεοδ[ώρου 𐅄Δ]·
— — — — — — — — — — — — — — — — —ω̣κράτου Δ· Κλειτάρχου κληρονόμοι Δ𐅃𐅂𐅂𐅦· Ἐπαρχίδης Ἐτεοκλείδου Δ𐅂ΙΙΙ· —
35 [— — — — — — — — — — — — — — — κλ]ηρονόμον κατὰ τὸ ἥμισυ Δ𐅃· Τιμέας Δ· Ἀριστόδικος Η· Φίλλιος κληρονόμοι [ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ𐅁]·
— — — — — — — — — — — — — — — — — 𐅂Ι𐅁· ἄλλας 𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· Σωσιδήμου κληρονόμοι ΔΔ· Σωσίλου τοῦ Θεαίου κληρον[όμοι ΗΔΔ𐅃]·
[— — — — — — — — — — — — — — — — Ἐ]κεσθένης 𐅃· Κλειτάρχου κληρονόμοι κατὰ τὸ ἥμισυ Δ𐅂ΙΙ. [Θ]εμισταγόρα κ[ληρονόμοι ΔΔ]·
[— — — — — — — — — — — — — — — κληρ]ονόμοι 𐅄Δ· 〚— — — — — — — — — — — —〛 Κοσμιάδου τ[οῦ Σήμου κληρονόμοι Δ𐅃]·
— — — — — — — — — — — — — — — — νος 𐅄Δ𐅂𐅂𐅂ΙΙ· Φίλ[λ]ακος Θεοφραστίδου 𐅄ΔΔ𐅃· Φωκίων Κλεοκρίτου 𐅄Δ· Λ#⁷ —
40 [καὶ τούσδε ἐγγράφομεν ὀφείλο]ντας τῶι θεῶι αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐγγύους· Σατυρίωνα Εὐφιλήτου 𐅄· Θ[εόγνωτον Ἀλεξιδήμου ΔΔ]·
[— — — — — — — — — — — — — Τελ]εσίππου 𐅄· Δημέας Ἀντιγόνου 𐅄· Ἐπίχαρμος Βωληκράτου ΔΔ𐅃#⁸⁹⁹[—· Ἀνδροθάλης Τιμησιέργου]
[ὃ ἐνέγραψαν Εὐβοεὺς καὶ Παρμενί]ω̣ν Τιμησίεργον Ἀνδροθάλου τοῦ πορθμείου τοῦ εἰς Ῥήνειαν ΗΗ𐅃𐅂̣𐅂̣𐅂̣· vac. Ἐλ̣[πίνην?]
[— — — — — — — — — — — ο]υ κληρονόμους καὶ τὸν ἔγγυον Τελεσαρχίδην Ξένωνος τῶν αἱρεσίων 𐅂 —
— — — — — — — — — — — — ον καὶ τὸν ἔγγυον Ξενοκλῆν Θεοφραστίδου στροφέων ΔΔΔ𐅂. vac.
45 [— — — — — — καὶ τοὺς] ἐγγύους Θεοδωρίδην Θεοδωρίδου, Νίκανδρον Θυμίου οὐκ ἀποδόντα[ς]
[— — — — — — — — — Ἀ]ριστογένους τὸν ἔγγυον οὐκ ἀποδόντας τὸ ἐνοίκιον 𐅄ΔΔΔΔ𐅃ΙΙΙΙ.  vac.
[εἰ δέ τινας μὴ ἐγγεγραφήκαμεν ὀφείλοντας τ]ῶ̣ι̣ θ̣εῶι, ἐγγράφομεν ὀφείλοντας αὐτοὺς [καὶ τοὺς ἐγγύους ὀφείλοντας τῶι θεῶι].
                                            vac.
Search Help