[ ] Delos — 177 BC
See also:
face A                — — — — — — — — — —
1                      — υι․υ —
               — ις τωι — — γε̣ωι —
                — Ἀριστόβουλος Γ —
            — τὴν ἐ̣γγύην ἐνι —
5 — ιέωι κ[αὶ] τὸ — — — — — — — — ίδου ο —
                  — τοῦ Πυθοκ̣[λ]έους τ̣ο —
               — ΔΔΔ𐅂𐅂, καὶ τόκ[ον]
                         — ω̣λ̣ο —
                         — η̣ν —
10 c. 12 lines completely worn
22                                             — ωμε —
                                             — υ̣ —
                                            — λκ —
25                              — λν — — — — — — — σ̣ι —
            — ΛΛΦΗ̣ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τάδε ἀν[ήλωται]
[εἰς τὰ κατὰ νόμους καὶ ψηφίσματα· — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ΗΔΔΔ· ἱματισμοῦ̣ [Δ𐅃· Σω?]τίωνι ὑπηρέτει ΗΔΔΔ· ὑπηρέτει ε[ἰ]ς παλαί[στραν ΗΔΔΔ]·
— — — — — — — — — — — — — — ΔΔΔ𐅀․․· μαγείρ[ωι — — — — — — — —]ΗΔΔΔ· Φιλουμένει αὐλητρίδι ΗΔΔ[Δ]·
— — — — — — — — — — — — — — τῶι ἀρχιτέκτο[νι — — — — — — — —]· ἄγαλμα τῶι Διονύσωι 𐅄Δ· ξ[ύλ]α εἰς πτέρ[υ]-
30 [γας — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐρ]γάταις τοῖς τὸν μόλυ[βδο]ν ἐπὶ τὴν ἅμαξαν ἐνέγκασιν καὶ ἀπ̣ενέγκασιν 𐅃𐅂̣․․․․
— — — — — — — — — — — — — — τ̣ῆ̣ι̣ Δ̣ή̣μ̣η̣τρι εἰς Θεσμοφόρια ὗς ἐγκύμων ΔΔΔ𐅃𐅂· τεῖ Κόρει καθαρ[ὸ]ν ΔΔ𐅃· τῶι δήμωι γυ —
— — — — — — — — — — — — — — ιο̣ι 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ̣Ι· ξύλα, κληματίδες 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ· μαγείρωι ΙΙΙΙ· χοῖρος τὸ ἱερὸν καθᾶραι 𐅂𐅂𐅂𐅂𐅃𐅁̣· χ —
— — — — — — — — — — — — — — Λ#⁷ΡΙΛ 𐅃𐅂· ξ̣ύλα — 𐅄̣ΔΔ· εἰς θυσίαν ἀπὸ τοῦ — — — — — — — — — — — — Δ𐅃· εἰς τὰς κ —
— — — — — — — — — — — — — — [λο]γισταῖ[ς ἐφόδιον] Σωκλείδει 𐅄Δ· ․․․․․․τει 𐅄Δ· σχοινί[ον εἰς παλ]αίστραν ΔΔ𐅃· κάπρος τὸ ἱερὸν κ[αθάρασθαι]
35 — — — — — — — — — — — — — — την ․․․․․ΙΙΟ̣ΙΚΛΙ․․․ή̣σ̣ασιν̣ 𐅂𐅂. εἰς Ποσίδεα 𐅅[Η]· εἰς Εἰλειθύαια [ΔΔΔΔ]·
— — — — — — — — — — — — — — [στήλης —· μόλυβδον —]𐅂𐅂· τῶι γράψαντι Δ· πέτευρα τῶι λόγωι [καὶ] παραδόσεσιν ․․· τῶν̣ —
 — — — — — — — — — — — — — — κληματὶς 𐅂ΙΙΙ· τοῖς τὰ σώματα τ̣ὰ̣ [προσπ]εσόντα ἄρασιν 𐅃𐅂․․․․․․․ιον
[— — — — — — — — —. παρελάβομεν] δὲ ἐν ἱεροποίωι 〚— — — — — — —〛 παρελάβομεν δὲ καὶ τὰς μ — — — —
[— — — — — — — — — — — — —. μηνὸς] Γαλαξιῶνος προεί[λομεν] τρία τάλαντα παρόντος ἄρχοντος καὶ γραμματέως καὶ πρυτάνεων καὶ παρέδομε[ν — — — — —]
40 [— — —. καὶ οἵδε τόκους ὀφείλουσιν] τοῦ ἱεροῦ ἀργυρ<ί>ου αὐτ[οὶ] καὶ οἱ ἔγγυοι αὐτῶ[ν]· Ἑ̣ρ̣[μ]οδότου κληρονόμοι Δ𐅃· Ναυτ[έ]λου κληρονόμοι 𐅃· Ἀπημάντ[ου]
[κληρονόμοι 𐅄Δ· Χοιρύλου] τοῦ Τελέσω[νος] κληρονόμοι [ΔΔΔΔ· Ξε]ν̣οκ̣ρ̣άτου κ[λ]η[ρονόμοι 𐅄]· Ἀρκεφῶντος τοῦ Ἀρκεφῶντος κληρονόμοι 𐅃· Ἐλπίνου [κλη]-
[ρονόμοι ΔΔΔ𐅃· Διοδότου τοῦ Φ]άν̣ου [κληρονόμοι Δ]· Ν̣ικοκράτης Βλεπύρου 𐅄[Δ· Παρμενί]ωνος τοῦ Διοδότου κληρονόμοι Δ· Ἀγ̣α[θ]άρχου τοῦ Ἀγαθάρχου κ[λη]-
[ρονόμοι ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· ἄλλας Δ· Κόνωνος τοῦ Φωκ]αιέ̣ω̣ς̣ κληρονόμοι Δ· ἄλλα̣ς̣ [Δ· ἄλλας 𐅃]· ἄλλας ΔΔΔΔ· ἄλλας ΔΔ· Ἀπολλόδωρος Κυζικηνὸς Δ̣· Νικόλεω [τοῦ]
[Ἀπολλοδώρου κληρονόμοι 𐅄· — — —]ων 𐅃· [Εὐκτ]ήμονος [κληρονόμοι Δ· Φιλάρχ]ου τοῦ Θεωρύλου κληρονόμοι ΔΔ𐅂𐅂𐅁̣𐅀· Ἀρκέων [Θεοδώρου 𐅄Δ]·
45 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Κλειτάρχου κλ[ηρονό]μοι Δ[𐅃𐅂𐅂𐅦· Ἐπ]αρχίδης Ἐτεοκλείδου Δ𐅂ΙΙΙ· Θεαίου κληρονόμοι Δ𐅃· Πυθ[οῦς?]
[τῆς Συνωνύμου] κλ[ηρονόμ]οι [𐅄𐅃· Τιμ]έ̣α̣ς Δ· Ἀ[ριστόδικος Η]· Φίλλιος κλη[ρο]νόμοι 𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ𐅁· Τηλέμνηστος, Ἀριστείδης, Πρωτόμαχος, Κλ —
[— — — τὸ ἐπιβά]λλον α[ὐ]τοῖς — — — — — —· Σωσιδήμου κληρονόμοι ΔΔ· Σωσίλο[υ] τοῦ Θεαίου κληρονόμοι ΗΔΔ𐅃· Φανόδικος Στησίλεω Δ𐅃· Σωσι[πόλιος]
[κληρονόμοι —· — — κληρον]όμ[οι — — — — — — —] κληρονόμοι 𐅃· Κλειτάρχου κληρονόμοι κατὰ τὸ ἥμυσυ Δ𐅂ΙΙΙ· Ἐλπίνης Φιλλάκου ΔΔ· Εὐέλθοντος [κλη]-
[ρονόμοι ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· Ἀ]νέκτου [κληρον]όμοι 𐅄· [Ἑβ]δομ[ί]σκου τοῦ Ἀρίστιος κλ[ηρ]ονόμοι Η𐅂𐅂̣𐅂ΙΙ· Εὐβούλη Θεοδώρου Η· Ἀμφέας Δημοκράτου Δ· Φίλλακος Θεοφ[ρασ]-
50 [τίδου — — —· — — — — — — — —]φ̣․․․․․․․․․ΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙΙ𐅁//· [Δ]η̣μέας Ἀντιγόνου ․․· Ἐπίχαρμος Βωληκράτου ΔΔ𐅃· Φίλλακος Θεοφραστίδου 𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ//· Σωκρίτου τοῦ Ἀρ[χ]ε-
[δάμα? κληρονόμοι — —ΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙ· — — — κ]ληρονόμοι ․𐅂ΙΙΙΙ· Φωκίων Κλεοκρίτου ΔΔΔΔ· Ἀντίγονος Ἀλεξικοῦ 𐅄· Ὀρθοκλῆς Ὀρθοκλέους 𐅄ΔΔΔ· 〚— — — — — — — —〛
vac. ἐγγράφομεν δὲ καὶ Μνῆσιν Φωκαιέως καὶ τὸν ἔγγυον Εὔβουλον Πολυσ․․․ος τέλους αἱρεσίων 𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂. εἰς δὲ τὸ περιὸν τοῦ νησ[ια]-
[δείου ἐγγράφομεν αὐτοὺς κα]ὶ τοὺς ἐγγύους αὐτῶν· Σατυρίωνα Εὐφιλήτου 𐅄̣· Θεόγνωτον Ἀ[λ]εξιδήμου ΔΔ. εἰ δέ τινας τῶν ὀφειλόντων μὴ ἐγ<γ>εγραφήκαμεν, ἐγ[γράφομεν]
[αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐγγύους αὐτ][ν]. τὸ̣ δ̣ὲ περιὸν ἀργύρ[ιον ․․․]χ․․ο․ου τοῦ ἐκ τῆς στήλης 𐅂𐅆ΧΗ𐅄ΔΔΔΔΙ𐅁. vac. ἔθεμεν εἰς τὸν ν̣α̣ὸν τοῦ Ἀπόλλω[νο]ς
55 [— — — — — — — — — κατὰ τὸ ψήφισμα τ]οῦ δήμου. vac.
                                        vac.
[κεφαλὴ πάσης εἰσόδου ΜΜΜΜΜ]ΜΧΧΧ𐅅ΗΗΗΗΔΔΔ𐅂𐅂𐅂Ι. κεφαλὴ πάσης ἐξόδου ΜΜΜΜΜΜΧΧΧ𐅅ΗΗΗΗΔΔΔ𐅂𐅂𐅂Ι.
face B.1          — [ἀνά]θεμα· σκάφιον [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· φιάλη ἐμ πλινθείωι ἐπιγραφὴν]
[ἔχουσα· ἁ πόλις ἁ Κώιων, ἀρχιθεώρου Πό]μπιος καὶ συνθεώρων· κηρύκειον, [ἐπιγραφή· Ἀπόλλωνος Δηλίου, Ἀρτέμιδος Δηλίας· κύαθος ἀπὸ τῆς ἐλάφου, ἐπιγραφή· θεοῦ· φιάλη],
[Ῥανίος ἀ]νάθεμ̣α̣· τ̣ο̣[ῦ] κόσμου το[ῦ κρατῆ]ρος κλάσ[ματ]α ΙΙ· σκάφιον, Μηδείου ἀνάθ[εμ]α, τῶ[ν ἐγ Νήσου, ἐπ’ ἄρχοντος Πολύβου· φιάλη, ἐπ’ ἄρχοντος Καλλισθένου, Μαψιχιδῶν φιάλη],
[ἀν][θε]μα Ἀντιπάτρου Κυρηναίου, ἐπ’ ἄρχοντος Σωτίωνος· σκάφιον στησίλειον, βουλῆς [τῆς ἐπὶ Κοσμιάδου· σκάφιον, ἐπ’ ἄρχοντος Λευκίνου, ἐπιγραφὴν ἔχον· Ξενότιμος Φάνου]
5 [ἀπὸ] τῶν γερῶν· ἐβένου μν. ΔΔΔΔ𐅃ΙΙΙ· κρατὴρ χαλκοῦς ὦτα οὐκ ἔχων· ἐλέφαντος μ̣ν̣. ΔΔΔΙ̣Ι̣· χαλκο[ῦ κλάσματα παντοδαπά, ὁλ. ΤΔΔ𐅃Ι, μν. Δ· λέβης συντετριμμένος· χαλ]-
[κίον] τετρυπημένον· ἄλλο χαλκίον τετρυπημένον· λέβης συντετριμμένος· [ἄ]λλος λέβης συντετριμμέν[ος· νεὼς ἔμβολον· λαμπὰς χαλκῆ ἐπὶ βάσεως· κέρας κριοῦ χαλ]-
[κ]οῦν· σκέλος χαλκοῦν· κρατὴρ χαλκοῦς ἓν οὖς ἔχων, [π]υθμένα οὐκ ἔχων· ἀνδ[ρι]αντίδιον χέρα οὐκ ἔχον· λεβήτ[ιον κατεαγός· περόναι σιδηραῖ, ὧν ὁλ. ΤΔΙ, μν. ΔΔΔΔ𐅃· λαβίδες σι]-
[δ]ηραῖ καὶ ἄλλα κλάσματα παντοδαπά, ὁλ. [Τ𐅃Ι]· ἄκμων· ἄγκυρα σιδηρᾶ καὶ λίθος μολυβδοῦς, ὁλ. ΤΙΙΙΙ, μν. ΔΔ· ἐπ[αέτιον ξύλινον μεμολυβδωμένον· ἄλλου σιδήρου παντοδαποῦ, ὁλ.]
ΤΙΙ, μν. ΔΔ· τρίπους σιδηροῦς διαλελυμένος· κλάσματα χαλκᾶ παντο[δ]απά, ὁλ. Τ, μν. ΔΔΔ𐅃· σιδήρια παντοδαπά, ἐν οἷς λ[αβίδες, ὁλ. ΤΙΙ, μν. Δ· περόναι χαλκαῖ, ὁλ. Τ𐅃Ι, μν. ΔΔΔ· λέ]-
10 [β]ης χαλκοῦς κατεαγώς· δίσκων κλάσματα καὶ ἄλλα παντοδαπά, ὁλ. Τ, μν. Δ̣· ἐλέφαντος σκυταλίδες Δ[𐅃ΙΙ]· κασσι[τ]έρου [σκυταλίδες ΙΙΙ, ὁλ. μν. ΔΔΔΙΙΙ· ἀνδριάντων κλάσμα]-
[τα 𐅄]ΔΔ· ἄγκυρα σιδηρᾶ λίθον οὐκ ἔχουσα· δόρυ σιδηροῦν· ἀνδριαντίδια χαλ(κᾶ) 𐅃ΙΙΙ· σιδηροῦν Ι· ἐρείσματα σιδηρᾶ ΙΙ· κύαθος χαλκ[οῦς· βουπάλινα ΙΙΙΙ· κανᾶ ΙΙ· ἐσχάραι ΙΙΙ]·
[χαλκίον] ὑγιές· τύπον ξύλινον κεραμίδων τῶν ἐπὶ τὸν Κερατῶνα· κύλικα μικύθειον, ἐπιγραφή· ἄρχοντος Ἐμπέδου, Μίκυθο[ς τῇ Δήλωι, ἐπιστατοῦντος Ἀρησιμβρότου]·
[ποτήρι]ον στη{στη3]σίλειον {²⁶στησίλειον}²⁶, ἐπ’ ἀρχοντος Ἀριστοβούλου· ἄλλο στησίλειον, ἐπ’ ἄρχοντος Ὀρθοκλέους· ἄλλο στησίλειον, ἐπ’ ἄ[ρχοντος Σωτέλου· ἄλλο, ἐπ’ ἄρχοντος Σω]-
[κλείδου, στ]ησίλειον· ἄλλο, ἐπ’ ἄρχοντ[ος] Ἀνέκτου, στησίλειον· ἄλλο ποτήριον, ἐπιγραφή· Μαντίθ[ε]ος Μαντιθέου ἱερητεύσας ἐπ̣’ [ἄρχοντος Μενεθάλου· ἄλλο ποτήριον, ἐπιγραφὴν]
15 [ἔχ]ον· [ἐπ’ ἄρχον]τος Πολύβου Τιμοκράτης Ἀντιγόνου Ἀρτέμιδι Ἑκάτει· ἄλλο, τὸ εὑρεθὲν ἐκ τοῦ νεωκορίου τεθλασμένον τῶν ε̣[— —σίων. καὶ τάδε παρελάβομεν ἐν]
[τ̣ῶι νεῶι οὗ τ]ὰ ἑπτά· στέφανον χρυσοῦν, Νικίου ἀνάθεμα· ἄλλο<ν> στέφανον χρυσοῦν, Αὐτοκλέους ἀνάθεμα, ἐπὶ πίνακος· στεφά[νην ἐπίχρυσον· φιάλας ἀργυρᾶς ἐμ πλιν]-
θείοις 𐅃̣ΙΙ[Ι· ἄλλ]η φιάλη [ἐμ] πλινθείωι, Ἀντιπάτρου τ[ο]ῦ Αἰνέου ἀνάθεμα· ἀσπὶς ἀργυρᾶ, Τίτου Ῥωμαίου ἀνάθεμα. καὶ ἐπὶ τῆς ἡμετέρα[ς ἀρχῆς· — — — — — — — — — — —]
δώρου ἀνάθεμα, Δηλιάδων χορεῖα. καὶ ἐν τῶι Πωρίνωι οἴκωι· φιάλαι ἐμ πλινθείοις ΔΙΙΙΙ· κεραμύλλιον ἀργυροῦν χῖον, Νουμηνίου ἀ[νάθεμα· κόγχον ἀργυροῦν. καὶ ἐπὶ τῆς]
ἡμετέρας ἀρχῆς παρέδομε[ν ἐ]ν τῶι ναῶι τοῦ Ἀπόλλωνος· φιάλας, ταμιῶν τῶν ἐπ’ ἄρχοντος Ξενοτίμου Τιμοφῶντος τοῦ Δια[κρίτου, Ξένωνος τοῦ — — —, {φιά}]-
20 {λας} ΔΔ, ὁλ. μν. ΔΔ· καὶ ἐπ’ Οἰνέως [ἄρχ]ο̣ντος, φιάλας, ταμιῶν Κτησικλέους καὶ Διοφάντου, ΔΔ, ὁλ. μν. ΔΔ· καὶ Δημητρίου καὶ Μειλιχίδ[ου, φιάλας δύο, Εὐτυχείων],
Φιλαδελφείων, ὁλ. ΗΗ· ποτήριον, παρὰ βουλῆς τῆς ἐπ’ ἄρχοντος Ξενοτίμου, στησίλειον· φιάλη, Θυεσταδῶν καὶ Ὠκυνειδῶν, τρ̣ι̣[κτυαρχούντων τοῦ δεῖνα τοῦ]
[δεῖνα], ὁλ. Η. τάδε παρε̣λάβο[μ]εν ἐν τῶι ναῶι τῆς Ἀρτέμιδος μηνὸς Γαλαξιῶνος, ὅτε ἧσαν οἱ κοσμηταί, παρ’ ἱεροποιῶν Δημητρ[ίου καὶ Μειλιχίδου, παρούσης βουλῆς]
κ̣α[ὶ γρα]μματέως τοῦ τῆς πόλεως Κλέωνος τοῦ Καίβωνος, τοῦ τῶν ἱεροποιῶν Τελεσαρχίδου τοῦ Εὐδίκου· θηρίκλεον χρυσῆν, ἐ[πιγραφὴν ἔχουσαν· Πτολεμαῖος Λάγου]
Μα[κε]δὼ[ν Ἀ]φροδίτει, ὁλ. 𐅂ΗΗΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· φιάλη χρυσῆ καρυωτή, ἐπιγραφή· [Νάξ]ιοι Ἀπόλλωνι θεῶι, ὁλ. 𐅂Η𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· φιάλη ῥαβδωτὴ ἀν[επίγραφος, ὁλ. 𐅂𐅄Δ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ἐπιχύτης, ἐπιγρα]-
25 φή· Ἀρτέμιδος Δηλίας, ὁλ. 𐅂ΗΔ𐅂̣ΙΙΙ· φιά[λη] ῥαβδωτή, ἐπιγραφή· θεοῦ, ὁλ. 𐅂𐅄̣ΔΔΔ𐅃ΙΙΙ· φιάλιον ῥαβδωτόν, ἐπιγραφή· Ἀπόλλωνος Δηλί[ου, ὁλ. 𐅂𐅄𐅃· φιάλη ἀπότυπος, ἐπιγραφή]·
βασιλεὺς Ἄτταλος Ἀπόλλωνι Δηλίωι χαριστήριον, Δηλιάδων χορεῖα, ἐπ’ ἄρχοντος Ἀντικράτου, ὁλ. 𐅂ΗΔ𐅂[Ι]ΙΙ· φιάλη ὀμφαλὸν οὐκ ἔχο[υσα, ἀνεπίγραφος, ὁλ. 𐅂ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ποτήρι]-
ον λεῖον διάλιθον, ἐπιγραφή· Ἀρτέμιδι Φίλα βασιλέως Θεοδώρου, ὁλ. 𐅂ΗΔ𐅃· τραγίσκοι ἀ[νε]πίγραφοι, ὁλ. 𐅂Δ𐅃𐅂· δακτύλιος χρυσοῦς λίθ[ον ἔχων, ἐπιγραφή· βασίλισσα Στρατο]-
νίκη βασιλέως Δημητρίου Ἀρτέμιδι Δηλίαι, [ὁ]λ. 𐅂ΔΔ𐅂· κανοῦν <χρυσ>οῦν ὦτα ἔχον ἀργυρᾶ καὶ πυθμένα καὶ ἀστραγαλίσκους, ἐπιγρα[φή· Ἀπόλλωνος Δηλίου, ὁλ. 𐅂ΧΧΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂]·
κανοῦν ὀρθὸν ἐπίχρυσ[ον], ἄστατο[ν, ἐπιγρ]αφή· Ἀπόλλωνος Δηλίου, σταθμὸν χρυσίου [Χ]Η̣ΗΗΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙ𐅁̣. ἐκ τῆς κιβωτοῦ· πέταλα χρυσᾶ ἐγ κ[ιβωτίωι, ὁλ. 𐅂ΗΗ𐅄Δ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ἄλλα πέταλα]
30 χρυσᾶ, ὁλ. 𐅂̣𐅄· χρυσίον ἐν [κιβ]ωτίωι παντοδαπόν, ἐν οἷς χύματα ΙΙΙ, ὁλ. 𐅂ΗΗΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· χρυσίον λευκόν, ὁλ. 𐅂𐅄Δ· δακτύλιοι χρυσοῖ καὶ ψ[ήγματα παντοδαπά, ὁλ. 𐅂𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂]·
ψήγματα χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ καὶ ἐπίτηκτα παντοδαπά, ὁλ. 𐅂ΗΗ𐅄· δακτύλιοι σιδηροῖ χρυσίωι ἐπίτηκτοι ΙΙΙ· δακτύλιοι ἐγ κιβωτίω[ι χρυσίωι ἐνδεδεμένοι κατεαγότες 𐅃Ι, ἐν οἷς χρυ]-
σοῦς καὶ ἑξάγωνος, ὁλ. Δ𐅃· χρυ[σ]οῖ ΙΙΙ· ἀλεξάνδρειοι ΔΔΙΙ[Ι]· φιλίππ̣ε̣ιοι 𐅃· ἀντιόχειος Ι· καρυστία 𐅂 χρυσῆ· πτολεμαϊκὰ τέταρτα ΙΙ· φωκ[αΐς· χρυσοῖ δαρεικοὶ —· φωκαΐδος νό]-
μισ[μ]α Ι· ἀργυρίου ἀττικοῦ 𐅂[Δ]𐅃[𐅂]· ἀλεξα[νδρείου 𐅂]Δ[Δ]𐅂· πτολεμαϊκὸς στατήρ· ἐφέσιος στατήρ· δηλία 𐅂· ν[ο]μίσματα 𐅃ΙΙΙΙ· χῖαι 𐅂𐅂· δακτύ[λιος χρυσοῦς ἔχων ἐπίσημον Ἀρτε]-
μίσιον, ὁλ. 𐅂𐅃ΙΙ· λίθος χρυσίωι ἐνδεδεμ[έ]νο[ς] ἐπίσημον ἔχων τραγέλαφον· ἀετοῦ κεφαλὴ ἀργυρᾶ ἐπ[ί]χρυσος, ὁλ. ΔΔΔΔ𐅃𐅂· χρυσᾶ ψ̣ή̣[γματα ἀπὸ στεφάνων, ὁλ. 𐅂ΗΔΔΔ𐅂· στε]-
35 φ[άνω]ν χρυσῶν κλάσματα καὶ ῥοα[ὶ] ΙΙΙΙ [καὶ ἀνδρ]ιαντίδιον καὶ δακτύλιος, ὧν ὁλ. 𐅂Η𐅄ΔΔΔ𐅃· ἀνδριαντίδια ΙΙ ἐπὶ βάσεως ξυλίνη[ς, ἐπιγραφή· Κλεινὼ Ἀδμήτου Ἀπόλλωνι]
Ἀρτέμιδι εὐχήν· ὀβολοὶ ὀρχομένιοι ΗΗΗ𐅄𐅃ΙΙΙ· καὶ δηλίου χαλκοῦ 𐅂̣𐅂̣𐅂̣𐅂̣ΙΙΙ𐅁𐅀· καὶ βοιώτιον ΙΙΙ· φιάλιον χρυσοῦν, ἐπιγραφή· Δημοσῶν Μυκ[όνιος ὑπὲρ Λυσι?θάλου Ἀρτέμιδι δεκά]-
τη̣ν, ὁλ. 𐅂ΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· στεφάνου χρυσοῦ κισσίν[ου] κλάσματα, <ὁλ.> 𐅂̣Η[ΔΔ]𐅃𐅂· στέφανος χρυσ(οῦς) δάφνης, ὁλ. 𐅂ΔΔΔΔ𐅄𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ἄλλος δάφνης, ὁλ. 𐅂ΔΔΔ· [ἄλλος μυρσίνης, ὁλ. 𐅂ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· ἄλλος]
[μυρσ]ίνης κατεαγώς, ὁλ. 〚— —〛 ἄλλος δάφ[νης, ὁλ. 𐅄ΔΔ· ἄλλος] δάφνης κατεαγώς, ὁλ. 𐅂ΔΔ𐅃· ἄλλος δάφ[νης], ὁλ. 𐅂ΔΔ𐅃· ἄλλος δάφνης, [κ]α[τεαγώς, ὁλ. 𐅂ΔΔΔ𐅃[ΙΙΙ· στέφανος δάφνης]
[κατεα]γὼς καὶ κλάσματα παντοδα[π]ά, [ὁ]λ̣. [𐅂Η· στεφάνων κλάσματα] παντοδαπά, ὁλ. 𐅂Η𐅄𐅂· ταῦτα [ἐπ]ίκειται 〚— —〛 ἐπὶ τοῦ κ̣[άδ?ου τοῦ ἐλεφαντίνου — — — — — σὺν? τῶι]
40 [τρίπο]δι τῶι ἐπιχρύσωι· στ[ε]φάνων [κ]λ[ά]σματα καὶ ἄλλα [χρυσία παν]τοδαπὰ ἐγ κιβωτίωι, ὧν ὁλ. 𐅂̣[ΗΗΔ]𐅃𐅂𐅂· ὅρμος οὗ ὁ λέων καὶ ὁ τ[αῦρος καὶ γρῦπες 𐅃, ὁλ. 𐅂ΗΗ𐅂· ὅρμος]
διά[λι]θος διαλελυμένος, ἐπιγραφή· βασιλίσσ[α] Στρατονίκη βασιλέως Δημητρίου καὶ βασιλίσσης Φίλας Ἀρτέμιδι Δηλίαι, ὁλ. 𐅂𐅄[ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· μηνίσκος διάλιθος καὶ ἄνθε]-
μον· [π]όρπη ἀργυρᾶ ἐπίχρυσος, ὁλ. 𐅂Δ𐅃· ὅρμοι ΙΙ καὶ [πε]ρισ[κελί]ς, ὁλ. 𐅂ΔΔΔ𐅃· βουκεφάλια χρυσᾶ καὶ ἀμφο[ρε]ῖς καὶ σφίγγες καὶ ἄλλα χρυσία παντοδαπά, ὁλ. 𐅂𐅄𐅂𐅂·
[τ]αιν[ί]αι κατεαγεῖαι ΙΙ χρυσαῖ προσηλωμ[έναι],[ν] ὁλ. 𐅂[ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· κ]όσμο[ς χρυ]σοῦς ἐπὶ φοινικιδίου Ἐ[ριφύλης, ὁλ. 𐅂]Η𐅄𐅃𐅂𐅂· ἄστατα· βασιλέω[ς Δημητρίου περιδέραια χρυσᾶ ἐπὶ]
[ταινιδ]ίου· ἀριθμὸς τῶν ἐκ τῆς σειρᾶς κρεμαμένων, τῶ[ν μειζόνων ΔΔ]ΙΙΙ, τῶν ἐλασσόν[ων 𐅄ΔΙΙ· περισκε]λίδες ΙΙ κα<ὶ> ψέλιον, ἄσ[τατα, ἐν ὀθονίωι· χρυσοῖ ΙΙΙ ἐπὶ ταινιδίου, Κοίν]-
45 [τ]ο[υ Ῥ]ωμαίου ἀνάθεμα· ταινίδια προσηλωμένα ΙΙΙ· ὅρμος [χρ]υσοῦ[ς ἐπὶ τ]αινιδίωι, ἄστ[ατος· χρυσοῦς τύπο]ς μητρικὸς πρὸς [ξύλωι· γέρανος ἀργυρᾶ, ὁλ. 𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· μῆλα]
[τὰ ἀ]πὸ τῆς γεράνου, εἵλκυσεν 𐅂ΗΗ𐅄· δακτύλιοι χρυσοῖ καὶ χύματα Ι̣Ι̣ [κ]αὶ ἄλλα [χρυσία παντοδαπά, ὁλ.] 𐅂ΔΔ· χαλκᾶ καὶ [ἀργυρᾶ ἐπίτηκτα, ὁλ. 𐅄Δ· νόμισμα· φωκα]-
[ΐς· λ]υσιμάχειον τέτραχμον· μήλιον δίδραχμον· αἰγιναία 𐅂· ῥόδιαι 𐅃𐅂𐅂· σικυωνία 𐅂. πρῶ[τος ῥυμός, ἐν ὧι οἰνοχόαι 𐅃ΙΙΙΙ, χελιδόνειαι ΔΔΔΔ𐅃ΙΙ, κέρατα ΙΙ, ἀλάβαστρα ΙΙ],
[τὰ πά]ντα 𐅄Δ, ὁλ. Τ, πεπονηκότα. δεύτερος ῥυμός, ἐν ὧι οἰνοχόαι 𐅃ΙΙ, παλιμπόται 𐅃, καν[οῦν Ι, καὶ ΙΙ Πύρρου καὶ Ἀλεξάνδρου, καὶ] ἄλλ[α ποτήρια καὶ ἀργυρώματα 𐅄, τὰ πάν]-
[τα 𐅄]Δ𐅃, ὁλ. Τ. τρίτος ῥυμός, φιά[λαι 𐅄ΔΔΙΙΙ καὶ] ποτή[ρια παντο]δαπὰ 𐅃ΙΙ καὶ σπονδοχοΐδιο[ν Ι, τὰ πάντα 𐅄ΔΔΔΙ, ὁλ. Τ. τέταρτος ῥυμός· φιάλαι 𐅄Δ𐅃ΙΙΙΙ, κυμβία ΙΙΙΙ],
50 [τὰ πάν]τα 𐅄ΔΔΙΙΙ, πεπονηκότα, ὁλ. [Τ. πέμπτος ῥυμ]ός, ἐν ὧι φ[ιάλ]αι 𐅄Δ𐅃ΙΙΙΙ, πεπονηκεῖαι, ὁλ. Τ. [ἕκτος ῥυμός, φιάλαι 𐅄ΔΔΙΙ, πεπονηκεῖαι, ὁλ. Τ. ἕβδομος ῥυμός, φι]-
[άλαι 𐅄ΔΙ κ]αὶ λάγιον Ι, τὰ πάντα 𐅄[ΔΙΙ, πεπονηκό]τα, ὁλ. Τ. ὄγ[δο]ος ῥυμός, ἐν ὧι φιά̣[λαι] 𐅄Δ[𐅃ΙΙ καὶ κυμβίον Ι, τὰ πάντα 𐅄Δ𐅃ΙΙΙ, πεπονηκότα, ὁλ. Τ. ἔ]-
[νατος ῥυμός, φ]ιάλαι [𐅄Δ𐅃Ι]ΙΙΙ, ὁλ. Τ. δέ̣κ̣α[τος ῥυμός], φιάλαι 𐅄[ΔΙΙ, ὁλ. Τ. ἑνδέκ]ατο[ς ῥυμός], ἐ̣ν̣ [ὧι φιάλαι — — —, ὁλ.] Τ. δωδέ[κατος ῥυμός, ἐν ὧι φιάλαι]
[ΔΔΔΔ𐅃ΙΙΙΙ, χε]λιδόνε[ιοι ΙΙ], ἀναγκαιο[πότης Ι, ὑδρίαι Ι]Ι, λέβης [καὶ ἄλλα παντοδ]α[πά, τὰ πάντα 𐅄𐅃Ι, ὁλ. Τ. τρεισκ]αιδέκατος [ῥυμός, ἐν ὧι φιάλαι — —, — — — —]-
[του κλάσμ]ατα καὶ φιαλῶν κλ[άσ]μ̣[ατ]α 𐅃Ι̣Ι̣Ι, [ἑλικτὰ 𐅃Ι, ποτήρια παντοδαπὰ 𐅄Δ𐅃· ἐν τούτοις ἔνι φιάλια] ΙΙ, ὀξίδ[ες ΙΙ, καδίσκοι ΙΙΙ, κύαθος ἀργυροῦς, ἄλ]-
55 [λος μέγας λέβ]ης πε〚——〛πονηκὼς {²⁶πεπονηκὼς}²⁶ [καὶ ἄλλων παντοδαπῶν κλάσματα Δ, ὧν ὁλ. μν. 𐅄𐅃Ι· ταῦτα ἔνεστιν ἐν — — — — — — — —]χλο․․ν— — — — — — — — — — — — — — — —
[— — — — — —. ἀρ]ιστερᾶς εἰσιόντω[ν· φιάλαι ἐμ πλινθείοις Δ𐅃ΙΙΙ. ἐν τῆι ὀροφῆι φιάλαι ΔΔΔΔΙΙΙΙ· ἄλλη ἐμ πλινθείωι, Γλαύκωνος ἀνάθεμα· ἄλλη ἐμ πλινθείωι, Φίλας τῆς Θεοδώρου ἀνάθεμα· ἄλλη ἐμ]
[πλινθείωι, Ἀρισ]τοκύδης τῆ[ς Ξενοκλείδου ἀνάθεμα· ἄλλη, βασιλίσσης Φθίας τῆς Ἀλεξάνδρου. τῶν ἀπὸ τῆς ὀροφῆς πεπτωκότων ἔνει?σιν ἐν τεῖ παπυρίνει κιβωτῶι φιάλαι ΔΔΙ· ἠλεκάται],
[ὁλ. μν. ΔΙΙΙΙ,𐅂]ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· φι[άλη ἐμ πλινθείωι, ἐπιγραφὴν ἔχουσα· Φίλων Δεξίου ὑπὲρ Δηλιάδων χορεῖα Ἀρτέμιδι]·
— — — — — — —ΣΣΙΛ𐅂?ΒΟΙ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ταῦτα παρέδ]ομ[εν τοῖς μεθ’ αὑτοὺς ἱεροποιοῖς Ἀριστοβούλωι, Λυσεῖ, Δημοχάρει, Δημοδόκωι, ἐν τοῖς]
60 [καθήκουσιν? χ]ρόνοις̣ [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]απ[— — —. καὶ τάδε ἔργα ἐξέδομεν κατὰ]
[νόμον καὶ κατὰ σ]υγγ[ραφὰς τ]ὰς [παρὰ τῶι δεῖνι? — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ατ —
— — — — — — — — συ — — — — α̣θ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]αρ —
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — σ]ατο ἐμ —
— — — — — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — — 𐅂ΙΙΙ —
65 [τῶι δεῖνι ἐργ]ολαβ[ήσαντι]
— — — — — — — — τοῦ πο̣ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ην —
[κελεύοντος ἀρχ]ιτέκτον[ος]· ΙΓ#⁷— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — του[— — — — — — — — — — — — — τὸ] θύρετο[ν]
[— — — — — — — — — —· τ]ὸ δ[ὲ] λοιπὸν συ[ντελέσαντι ἔδομεν κελεύοντος ἀρχι]τέκτ[ονος καὶ ἐπιμελητῶν? — — —]ων̣ι ἐργολ[αβήσαντι]
[— — — — — — — — — τῶι Σα]ραπιείωι [— — — — — — — — — — ἔδομεν — — κελεύοντο]ς ἀρχι[τέκτονος. τῶι δεῖνι ἐργολαβήσαντι]
70 [— — — — — — — — — — — κελ]εύοντος ἀρ[χ]ιτ[έκτον]ος̣· [τὸ δὲ λοιπὸν συντ]ελ[έσαντι ἀ]π̣έδ̣ο̣[μεν ․․․․ κελεύοντος ἀρχ]ιτέκτο[νος]
— — — — — — — — — — — — ην ἔδομεν πρώ[την δόσιν — — —] κ[ελεύοντο]ς ἀ[ρχιτέκ]τον[ος]
— — — — — — — — — — — — — — άσαι τὸ ἐν τῶι — — — — — — — — — — — — — — — — — — σ̣η ․․Ω̣․Υ̣ΗΝ̣Λ —
[— — κελεύοντος ἀρχιτέκ]τον[ο]ς. Ζωπύρω[ι ἐργολαβήσαντι τὰ] κατὰ τὴν ὀρ[οφ]ὴν το[ῦ]
[— — — — — κελεύοντος ἀ]ρχιτέκτονος· [τὸ δὲ] λ[οιπὸν συν]τελέσ[αν]τι ἔδο[μ]εν 𐅂Δ κ[ελεύοντος ἀρχιτέκτονος]
75 — — — — — — — — — — — — — τὸ̣ νεωκόριον [τὸ ἐν τ]ῶι [— — — ἔδομ]εν π[ρώ]τ[ην δόσιν] ΔΔΙΙΙ —
— — — — — — — — — — — — — — — — οντι̣ ἐργολαβήσ[αντι — — — — — — — — —]α τὸν ὑ[π — — — — — — —]Σ̣ΚΥΔΛ— — — — — — — — η —
— — — — — — — — — — — —· τὸ δὲ λ[ο]ιπὸν σ[υ]ντε[λέσαντι ἔδομ]εν 𐅄ΔΔ𐅂̣ —
[— — — — — — — — ἔδομ]εν πρώτην δόσιν ΔΔ — κ̣[ελεύοντος] ἀρχι[τ]έκτον[ος· τὸ δὲ] λ[οιπὸν συντελέσαντι ἔδομεν — — κελεύοντος ἀρχιτέκτονος. τῶι δεῖνι ἐργολαβήσαντι]
[— — — — — — — τὸν πε]ρίβολον τοῦ Διοσκορίου ἔδο̣[με]ν [πρώ]τ[ην] δόσ̣ι[ν ․․․․]𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ[— — — — — — — — — — — — — — — — — —· τὸ δὲ λοιπὸν συντελέσαντι ἔδομεν — — — κελεύοντος]
80 [ἀρχιτέκτονος. Με]ιδίαι ἐργολαβήσαντι ἐπ[ισ]κ[ευ]άσ[α]ι τ̣[ὸ]ν τοῖχον τοῦ Θεσμοφορίου [ἔδομεν πρώτην δόσιν — — — — κελεύοντος ἀρχιτέκτονος· — — — — — — — — — —· τὸ δὲ]
[λοιπὸν συντελέσαν]τι ἔδομεν 𐅄Δ𐅂․․𐅀 κελ[εύοντο]ς ἀ[ρ]χιτέ[κ]τονος. Διοκλεῖ ἐργολα[βήσαντι]
[δόσιν — — — κελεύ]οντος ἀρχιτέκτονος· τὸ δὲ λοιπὸν συντελέσαντι ἔδομεν ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ[— — κελεύοντος ἀρχιτέκτονος]
[— — — — — τὸν μέδι]μνον 𐅂𐅂𐅦𐅁̣, ἔδομεν τὸ γιν̣όμενον 𐅅𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ ․ΛΛΥ․․․․․σαν[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —. τῶι]
[δεῖνι ἐργολαβήσαν]τι κατασκευάσαι ․․․․ ἐπὶ τὸ νεωκόριον τὸ ἐν τῶι [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κελεύοντος ἀρχιτέ]-
85 [κτονος. τῶι δεῖνι] ἐργολαβήσαντι τὴν τράπεζαν τὴν πρὸς τῶι Ἀ̣[φροδισίωι?]
[κελεύοντος ἀρχι]τέκτονος· καὶ ἐργολαβήσαντι κατασκευάσαι ․․․․․ν τῶν [— — — — — — — — — — — — ἔδομεν πρώτην δόσιν — — κελεύοντος ἀρχιτέκτονος· τὸ δὲ]
[λοιπὸν συντελέσ]αντι ἔδομεν ΔΔ𐅃 κελεύοντος ἀρχιτέκτονος. Μαι․․․․ ἐργολαβήσαντι [— — — — — — — — — — — — — — — — — — ἔδομεν πρώτην]
[δόσιν — — — —]ΙΙ κελεύοντος ἀρχιτέκτονος· δευτέραν — — — ἔδομ[εν κελεύοντος ἀρχιτέκτονος· τὸ δὲ λοιπὸν συντελέσαντι — — — — — — — —]
[— — — — — — — ἔδ]ομεν κελεύοντος ἀρχιτέκτονος [Η?]𐅄ΙΙΙΙ. [τῶι δεῖνι ἐργολαβήσαντι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἔδομεν πρώτην δόσιν — — κελεύοντος ἀρχι]-
90 [τέκτονος· τὸ δὲ λο]ιπὸν συντελέσαντι ἔδομεν κελεύοντος ἀρχιτέ[κτονος. τῶι δεῖνι ἐργολαβήσαντι — — — — — — — — — — — — — — — ἔδομεν πρώτην δόσιν — — κελεύοντος]
[ἀρχιτέκτο]νος· τὸ δὲ λοιπὸν συντελέσαντι ἔδομεν 𐅄Δ𐅃 κελεύοντος [ἀρχιτέκτονος. τῶι δεῖνι ἐργολαβήσαντι — — — — — — — — — — — — — — ἔδομεν πρώτην]
[δόσιν — —] κ̣ελεύοντος ἀρχιτέκτονος· τὸ δὲ λοιπὸν συντελέσαντι ἔδομεν Δ𐅂𐅂ΙΙΙ [κελεύοντος ἀρχιτέκτονος. τῶι δεῖνι ἐργολαβήσαντι — — — — — — — — — —]
[ἔδομεν πρώτη]ν δόσι[ν] ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ κελεύοντος ἀρχιτέκτονος· τὸ δὲ λοιπὸν [συν]τελέ[σαντι ἔδομεν — — — — κελεύοντος ἀρχιτέκτονος. τῶι δεῖνι ἐργολαβήσαντι]
[— — — — τὸ νε]ωκόριον τὸ ἐν τῶι Ἀρτεμισίωι ἔδομεν πρώτην δόσιν ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂 [κελεύοντος ἀρχιτέκτονος· τὸ δὲ λοιπὸν συντελέσαντι ἔδομεν — — κελεύοντος ἀρχιτέκτονος].
95 [τῶι δεῖνι] ἐργολαβήσαντι τεγοποιῆσαι τὴ[ν Μι]νόην ἔδομεν πρώτην δόσιν Η̣Δ̣Δ̣ κελεύοντος ἀρχιτέκτονος· [τὸ δὲ λοιπὸν συντελέσαντι ἔδομεν — — κελεύοντος]
[ἀρχιτέκτονος. — —]ωι ἐργολαβήσαντι τὰ κατ’ ὀροφὴν τοῦ ναοῦ οὗ τὰ ἑπτὰ ἔδομεν πρώτην δόσιν — κελεύοντος ἀρχιτέκτονος· [τὸ δὲ λοιπὸν συντελέσαντι ἔδομεν — κελεύ]-
[οντος ἀρχιτέ]κ̣[τονος]. Π̣ολιάνθῃ ἐργολαβήσαντι ἐπισκευάσαι τὴν τράπεζαν τὴν ἐπ̣ὶ τοῦ Ἀφροδι̣σ̣ίου τῶι στωϊδίωι καὶ [— — — — ἔδομεν πρώτην δόσιν — — κελεύοντος]
[ἀρχιτέκτονος· τὸ δὲ λοιπὸν συντε]λέσαντι ἔδομεν Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ κελεύοντος ἀρχιτέκτονος. Χρησίμωι ἐργολαβήσαντι κατασκευάσαι τῆς — — — — — — — —
[— — — ἔδομεν πρώτην] δόσιν 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ κελεύοντος ἀρχιτέκτονος· τὸ δὲ λοιπὸν συντελέσαντι ἔδομεν ΔΔΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙΙ κελεύοντος ἀρ[χιτέκτονος. τῶι δεῖνι ἐπισκευά]-
100 [σαντι? τῆς οἰκίας τῆς καλ]ουμένης Ἐφέσου τὰ χρείζ[ον]τα ἔδομεν πρώτην δόσιν ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· τὸ δὲ λοιπὸν συντελέσαντι ἔδομεν ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ κελ[εύοντος ἀρχιτέκτονος —]
— — — — — — — — — — τῆς Μινόης κελεύοντος ἀρχιτέκτονος ξύλα τετράγωνα ΔΙΙ παρὰ Ἰσα[γόρου? ․․․․․․] καὶ παρὰ Ἀρχίππου ․․․𐅃ΙΙ· καὶ παρὰ Δέρκ̣[ωνος?]
— — — — — λ̣α? 𐅄̣ΔΔ̣Δ, 𐅂ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙ· καὶ παρὰ Νικοκλέους ἐπιβλῆτας ΧΧ, 𐅂Η· καὶ παρὰ Ἐργασίωνος ․․․․․․․․․․․․· ἐργατικ̣ὸν̣ 𐅂𐅂𐅂· καὶ παρ[ὰ Ἀ]νδ̣ρ[ο]
[εἰς τὴν σκηνο]θήκ̣ην̣ ἐπι[βλῆ]τας ΗΗ𐅄Δ· καὶ εἰς τὴν Μινόην ἐπιβλῆτας ΧΧ· τὰς δὲ περιούσας [․․․ παρέδο]μεν τοῖς μεθ’ αὑτοὺς ἱεροποιο[ῖς]
— — — — — όφιλος τῆ̣[ς σκ]ηνοθήκης κελεύοντος ἀρχιτέκτονος· παρὰ Θεοφίλου κε․․ρ̣ρων [․․․․․․․ π]αρὰ Διοφάντου μόλυβδος —
105 [παρὰ — —]ωνος ἐπριά[μ]εθα κεραμίδα μολυβδῆν 𐅃𐅂 καὶ κέν[τ]ρων μνᾶς δύο καὶ ταρτήμορα ΙΙΙΙ․․․․․․․πιον τοῦ Σαραπιείου ․ΛΙΚΛ —
— — — — — στῆρα 𐅃· καὶ κατεσκευάσθη εἰς τὴν θύραν τοῦ Ἀσκληπιείου καὶ κλῆιδας ἐπὶ τοὺς Ο̣[․․․․․․․ κ]εραμίδων 𐅄ΔΔΔΔΙ —
— — — — — — τοῦ Θεσμο<φορί>ου?· ἐπριάμεθα δὲ καὶ πυρῶνα̣ παρ’ Ἀγάθωνος, τὴν μνᾶν 𐅂𐅂𐅂𐅂, ὁλ. μν. Δ, τιμὴ [ΔΔΔΔ· ․․]ων 𐅂· ἐπριάμεθα δὲ καὶ ει[— — — — — — — —· τού]-
[των κατεχρή]σθησαν [․․· ἄλ]λας παρελάβομεν παρὰ Μειλιχίδου καὶ Δημητρίου δοκοὺς στρογγύλα[ς ․․· τετρ]αγώνους δοκοὺς ΔΙΙΙ· μ —
[— — — — — κερ]αμίδας 𐅅̣․․․․․ΔΙΙΙ· καλυπτῆρας ΗΔΔΔ̣· ἀπὸ τούτων κατεχρησάμεθα εἰς τὴν [․․․․․ δοκοὺς σ]τρογγύλας 𐅃ΙΙ· καὶ εἰς τὴν σ —
110 [τὰς δὲ λοιπὰς? παρέδομεν [τοῖς μεθ’] αὑτο<ὺ>ς ἱεροποιοῖς· 〚— — —〛 τὰς δ’ ἀφαιρεθείσας̣ [δοκοὺς?] ἀπὸ στωιδίου τ[οῦ — — — — — κατεχρησάμε]-
[θα εἰς τὸ νε]ωκόριον τ[ὸ] τ[ῆς ἱ]ερείας τῆς Ν̣ίκ̣ης? κελεύοντος ἀρχιτέκτονος. παρέδομεν δὲ καὶ τ[ῶι ἄρχοντι] Φωκαιεῖ φιάλην γοργίει[ον]
— — — — — — τὸ ἐφ’ ἡμῶν, ὁλ. 𐅂Η· καὶ τοῖς ἱεροποιοῖς Ἀριστοβούλωι, Λυσεῖ, Δημοχάρει, Δημοδόκω[ι φιάλας ΙΙ, Ε]ὐτυχείων, Φιλαδελφ[είων, ὁλ. 𐅂ΗΗ].
               vac.
face C 15-20 lines effaced
 vac. 3 lines
1 ΗΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂̣Ι̣Ι̣Ι̣𐅁//· [λ]οι-
[πὸν] 𐅇ΜΧΧ[Χ]𐅅Η
Η[ΗΗ]𐅄Δ𐅂𐅂Ι𐅁//· τ̣ο̣ῦ̣-
[τ]ο παρέδομεν
5 τ[οῖ]ς μεθ’ αὑτοὺς
ἱεροποιοῖς Ἀρισ[τ]ο-
βούλωι, Δημοχά-
ρει, Λυσεῖ, Δημοδό-
κωι. vac.
10  vac.?
Search Help