[ ] Delos — 198-180 BC
See also:
face A.1 ․․․7․․․ι—
[ἐ]λαίου με. 𐅂[Δ𐅂𐅂? — — — — — — — — — —. Θαργηλιῶνος· χοῖρον τὸ ἱερὸν]
καθᾶραι 𐅂𐅂𐅂· π[εύκη καὶ κληματίδες —· στεφανώματα —· ξύλα ἐπὶ βωμοὺς καὶ Πύθιον]
καὶ ἱεροπόιον ΤΔ[—, τιμὴ Δ— — — — — — — — — — εἰς ἐπίκρασιν τοῖς Δι]-
5 [οσ]κούροις 𐅂Δ[𐅃]𐅂𐅂. Π[ανήμου· χοῖρον τὸ ἱερὸν καθᾶραι —· πεύκη καὶ κληματίδες —· στε]-
[φα]νώματα ΙΙΙ· ξύλα ἐπ[ὶ βωμοὺς καὶ Πύθιον καὶ ἱεροπόιον Τ —, τιμὴ —· ἄνθρακες —]·
[ἐ]λαίου με. 𐅂Δ𐅂𐅂𐅂. Πανήμου [ὑστέρου· χοῖρον τὸ ἱερὸγ καθάρασθαι —· πεύκη καὶ κλη]-
[μ]ατίδες ΙΙΙΙ· στεφανώματα 𐅂𐅂[𐅂?· ξύλα ἐπὶ βωμοὺς καὶ Πύθιον καὶ ἱεροπόιον ΤΔ𐅃ΙΙΙ, τιμὴ]
[Δ]Δ𐅂𐅂𐅂𐅂· ἄνθρακες Δ𐅃· ἐλαίου [με. 𐅂Δ𐅂𐅂?— — — — — — πίσσης με. — ὥστε χρῖσαι]
10 [τὸ]ν Κερατῶνα καὶ τὰ ἄλλα το․․․λ[— — — — — — —. Ἑκατομβαιῶνος· χοῖρον τὸ]
[ἱερ]ὸγ καθάρασθαι 𐅂𐅂𐅂· πεύκη κα[ὶ κ]λη[ματίδες —· στεφανώματα —· ξύλα ἐπὶ βωμοὺς]
[καὶ] Πύ[θι]ον καὶ ἱεροπόιον ΤΔΔΔ, [τ]ιμὴ [ΔΔΔ —· ἄνθρακες —· ἐλαίου με. —· Ἀφρο]-
[δ]ισίων τῶι χορῶι ῥυ[μ]ῶν καὶ λαμπάδω[ν — — — — —. Μεταγειτνιῶνος· χοῖρον τὸ]
ἱερὸν καθᾶραι 𐅂𐅂𐅂𐅂· πεύκη καὶ κληματίδες ΙΙΙΙ· στε[φανώματα —· ξύλα ἐπὶ βωμοὺς]
15 [κα]ὶ Πύθι[ον κ]αὶ ἱεροπόιον ΤΔΔ<Ι>, τιμὴ ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· ἄνθρα[κες —· ἐλαίου χοεῖς 𐅃Ι, τι]-
μὴ [𐅃𐅂ΙΙΙ· λιβανωτὸς̣ 𐅃𐅂̣. Β[ουφο]νιῶνος· χοῖρον τὸ ἱερὸν {τὸ ἱε[ρὸν} καθᾶραι —· πεύκη]
καὶ κληματίδες ΙΙΙΙ· στ[εφαν]ώματα 𐅂𐅂𐅂· ξύλα ἐπὶ βωμοὺς καὶ [Πύθιον καὶ ἱεροπόιον]
ΤΔΔ, τιμὴ ΔΔ𐅃{Χ?}· ἄνθ[ρακ]ες Δ𐅃̣· [ἐλα]ίου με. 𐅂Δ𐅂𐅂. Ἀπατουριῶ[νος· χοῖρον τὸ ἱε]-
[ρὸν κ]αθᾶραι 𐅂𐅂𐅂𐅂· πεύκη καὶ κ[λη]ματί[δες ΙΙ]ΙΙ· στεφανώματα 𐅂𐅂𐅂· ξύλα ἐπὶ [βωμοὺς καὶ Πύ]-
20 [θιο]ν καὶ ἱεροπόιον ΤΔ𐅃<ΙΙΙ>, τιμὴ ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· ἄνθρακες Δ𐅂𐅂𐅂̣𐅂· ἐλαίου χοεῖς [—, τιμὴ —. Ἀρη]-
[σ]ιῶνος· χοῖρον τὸ ἱερὸν καθάρασθαι 𐅂𐅂𐅂· πεύκη, κληματίδες ΙΙΙΙ· ξύλα ἐπὶ βω[μοὺς καὶ Πύ]-
θιον καὶ ἱεροπόιον ΤΔ𐅃ΙΙΙ, τιμὴ ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅁· ἄνθρακες Δ𐅃· ἐλαίου με. 𐅂Δ𐅂. Πο[σιδεῶνος]·
χοῖρον τὸ ἱερὸν καθᾶραι 𐅂𐅂𐅂𐅂· πεύκη καὶ κληματίδε[ς ΙΙ]ΙΙ· στεφανώματα 𐅂𐅂[𐅂· ξύλα ἐπὶ]
[β]ωμοὺς καὶ Πύθιον καὶ ἱεροπόιον ΤΔΔ𐅃, τιμὴ Δ̣[Δ]Δ̣𐅂𐅂? ἄνθρακες Δ𐅂𐅂𐅁· [ἐλαίου με. —].
25            vac.           τάδε ἀνήλωται εἰς τὰ κατὰ νόμους καὶ ψη[φίσματα]·
[Ἀπ]ολλωνίωι ΗΔΔΔ· Στεφάνωι [Η]ΔΔΔ· Κάρπωι ΗΔΔΔ· Σωτηρίχ̣ωι ὑπηρέτει Η[ΔΔΔ]·
․․ο̣κρατίδ̣[ει] εἰς παλαί̣σ̣τραν ὑπηρέτει ΗΔΔΔ· νεωκόρωι εἰς Σ̣[αραπιεῖ]-
[ον] Η̣ΔΔΔ· Λ̣υ̣σ̣ιθέωι? νεωκόρωι εἰς τὸν θεὸν ΗΔΔΔ· Τληπολέμωι νεωκόρωι εἰς Ν[ῆσον]
[ΗΔ]ΔΔ· Ξενοκρίτωι Ἀσκληπιοῦ ἱερεῖ ὥστε εἰς ὑπηρέτην ΗΔΔΔ· Λ̣υ̣σ̣ικ̣λεῖ? νεωκόρωι [ἐπ’ Ἀσκλη]-
30 [πιὸν] ΗΔΔΔ· Νικοκλεῖ ἰνωποφύλακι 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂̣ΙΙΙ· Τηλεμνήστωι κήρυκι τὸν μισθ[ὸν 𐅄Δ𐅃]·
[Δ]ημοσῶντι γραμματεῖ vac. Ἀπολλωνίωι τῶι ἀρχιτέκτονι 𐅅ΗΗ𐅄ΔΔΔ. ἄγαλμα τῶι Δ[ιονύ]-
[σ]ωι 𐅄Δ· ξύλα εἰς πτέρυγας ΔΔ𐅃· ἧλοι καὶ ἄξων καὶ περ[όν]αι ΙΙΙ· τῶι κατασκε[υάσαντι]
τὸ ἄγαλμα Δ𐅃· τῶι γράψαντι Δ𐅃· εἰς ἐπικόσμησιν ἐργάταις τοῖς τὸμ μό[λυβδον]
[ἐν]έγκασιν εἰς τὴν ἅμαξαν καὶ ἀπενέγκασιν 𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· πέτευρα καὶ τῶι γράψαντι [τὰς]
35 [διε]γγυήσεις καὶ τὰς συγγραφὰς Δ𐅃𐅂· Φ̣ωκ̣ίδι εἰς ἐπικόσμησιν τῆς Ἥρας Δ· πεύ[κη]
․․․ΙΙΙ· εἰς Θεσμοφόρια ὗς ἐγκύμων ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· τεῖ Κόρει καθαρὸν ΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· καὶ τῶι Διὶ τ[ῶι]
[Εὐβ]ουλεῖ ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· εἰς τροφὴν τῆι ἱερείαι τῆς Δήμητρος Δ𐅃̣· καὶ τεῖ ἱερείαι τῆς Κ[ό]-
[ρης] Δ𐅃· ἐπισπλαγχνίδιοι 𐅃· [ξ]ύλα καὶ κληματίδες 𐅃𐅂· μαγείρωι ΙΙΙ· χοῖρος καθά̣-
[ρασ]θαι τὸ ἱερὸν̣ 𐅃· πεύκη καὶ κληματίδες 𐅦̣· Εὐπόρωι περιαλείψαντι τοὺς βωμοὺς —·
40 [νυκ]τοφυλαξίοις χοῖρος τὸ ἱερὸν καθάρασθαι 𐅃· ἔλαιον ἐπὶ ἀκ[ά]ν[θους]? 𐅂𐅂𐅂· ξύλωμα 𐅂𐅃̣·
[δε]σ̣μ̣ῶν? εἰς τὸ μέγαρον τὸ ἐν τῶι Θεσμοφορίω[ι ․․]𐅂𐅂· ἔνδυμα καὶ πέ[πλος?] ΛΥΣΛ̣ΝΤΟΣ
․․․․ λογισταῖς· Μαντιθέωι Ἀπολλοδώρου 𐅄[Δ]· Νικίαι Εὐέλθοντο[ς 𐅄Δ]· Ἀστ̣ί̣αι Μνη[σι]-
[κλέ]ους 𐅄Δ· Ἀναξιθέμιδι Πάχ̣η̣τος 𐅄Δ· Πολυξένωι Θαρσαγόρου [𐅄]Δ· σχοινίον
[εἰς τ]ὸ γυμνάσιον Δ𐅂𐅂𐅂𐅂· ν̣υ̣κ̣τοφυ̣λαξ̣ίοις εἰς τὰ νομιζόμε[να ․․]𐅂𐅂· vac.
45         vac.  ξύλα 𐅂𐅂ΙΙΙ. εἰς Ποσίδεα 𐅅Η· εἰ[ς] Εἰλειθύ[αια Δ]ΔΔΔ. στηλῶν δύο
[𐅄Δ]ΔΔ· βατήρων ΔΔ𐅃· τοῖς ἀπενέγκασι καὶ ἐργασαμέ[νοι]ς ΔΔΔ․· τ[ῶι] γράψαν-
[τι Η]Η𐅄Δ· μολύβδου 𐅃𐅂𐅂𐅂· δέλτου κυπαρισσίνης Δ𐅃· τῶι γράψαντι Δ̣Δ̣𐅃· Λ․Τ—
․․․α̣ς χοῖρον τὸ ἱερὸν καθάρασθαι τῆς Δήμητρος 𐅃· πεύκη, κληματίδες 𐅂𐅂. vac.
[τοῖ]ς ἄρασι τὸ σῶμα τὸ προσπεσὸν εἰς τὸ ΕΛΥΚΕ̣ΙΟΝ 𐅂𐅂𐅂· καὶ̣ Ἀλκ̣ί̣μ̣ωι? ἄραντι τὸ σῶμα τὸ προ[σ]-
50 [πε]σὸν πρὸς τὸν αἰγιαλὸν τὸν πρὸς τῶι Ἀσκληπιείωι 𐅂𐅂𐅂ΙΙ· Κ̣Λ̣Ε̣Ο̣ΛΛΛΙ̣ΩΙ ἄραντι τὸ σῶμα
[τὸ] προσπεσὸν πρὸς τὴν νῆσον τὴν ἱερὰν 𐅂𐅂· καὶ Εὐπόρωι ἄραντι τὸ σῶμα τὸ ἐκ τῆς στοᾶς τῆ[ς]
[π]ρὸς τῶι Ποσιδείωι 𐅂𐅂· Σωτηρίχωι ἀνακολυμβήσαντι τὸ σῶμα τὸ ἐμπεσὸν εἰς τὸ ὄρυγμα τὸ
[π]ρὸς τῶι Ἡρακλέωι 𐅃· καὶ Σώσωι ἄραντι τὸ σῶμα τὸ προσπεσὸν πρὸς τὸν αἰγιαλὸν τὸν
πρὸς τῶι Θεσμοφορίωι 𐅂𐅂𐅂. κοφίνων 𐅂𐅂̣· σφόγγων 𐅂. vac. ἐλάβομεν δὲ καὶ παρὰ τῶν ταμιῶν
55 εἰς ἆθλα 𐅄· ταύτας κατηθλήσαμεν μετὰ τοῦ ἄρχοντος καὶ τοῦ γυμνασιάρχου. vac.
τὰ δὲ ἐνηρόσια Θαλέου καὶ Δωρίου καὶ Χερσονήσου πράξαντες [ἐδ]ώκαμεν τοῖς πρυτάνε-
σιν εἰς τὰ κατὰ μῆνα καὶ τῆ̣ς φιάλη̣ς· τὸ δὲ λοιπὸν ἔδομεν τῶι ἐ[πι]στάτει. vac.
ἔδομεν δὲ προεισενέγκαντες τοῖς ἐπιστάταις τοῖς αἱρεθεῖσιν εἰς τὰς θυσίας τὸ ἀργύ-
[ρ]ιον ἐν τοῖς καθήκουσιν χρόνοις ἵνα συντελῶνται αἱ θυσίαι τοῖς θεοῖς. vac.
60 λόγος τῶν εἰς τὰ Ποσίδεα· βοὸς 𐅄ΔΔ𐅂𐅂· τροφὴ ΔΔ𐅂𐅂· ἱερείων· α̣ἰγ̣ῶν 𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· τροφὴ 𐅂𐅂𐅂·
[κ]ριῶν δύο Ποσειδῶνι Ἀσφαλείωι καὶ Ὀρθωσίωι ΔΔ𐅃𐅂𐅂· δελφάκιον ΔΔ𐅃𐅂̣𐅂𐅂̣· κάπρος Δ𐅃·
[γλ]υκέως με. ΙΙΙ, χοεῖς [𐅃Ι], τιμὴ ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· οἴνου Κνιδίων κεραμίων ΔΙΙ, τιμὴ 𐅄𐅂𐅂· ἀλφίτων
[με.] ΙΙΙ, τιμὴ Δ𐅂𐅂· ξύλων Τ𐅃ΙΙ, 𐅂ΔΙΙΙ· ὄξους Ι̣Ι̣Ι̣· σταφίδες Δ𐅂𐅂̣𐅂· ἀρτύματα ΙΙ· [ἅλ]ες 𐅂· ἔλαι-
[ον] 𐅂𐅂· κέραμος 𐅂𐅂𐅂𐅂· ἄνθρακες ΔΔ𐅂𐅂𐅂· ἄννησσον 𐅂𐅂· ἐργάταις Δ𐅃· μαγείροις Δ𐅂𐅂· ἐπισπ-
65 λαγχνίδιοι 𐅂𐅂ΙΙΙ· ἐ̣ρέ̣βινθοι 𐅃𐅂𐅂𐅂· κάρυα ΔΔ𐅃𐅂· ἰσχάδες [Δ𐅂]𐅂𐅂𐅂· κληματίδες καὶ ῥυ-
[μοὶ] 𐅂𐅂𐅂· τοῖς μὴ πορευομένοις εἰς ἀπόμοιραν 𐅄· [οἴνου] Κώιου κεραμίων ΔΔΔ𐅃,
[τιμ]ὴ ΗΔ𐅃𐅦· νικητήριον ἁμίλλης Δ· δευτερεῖον 𐅃𐅂𐅂𐅂. [ἔχομ]εν δὲ τὸ ἀποτεταγμέ-
[νον] 𐅅Η· καὶ τῶν ἡμιωβελίω[ν Δ]ΔΔΔ· δερμάτων 𐅃𐅂· κεραμ[ίω]ν 𐅃𐅂𐅂. vac.
[λόγ]ος τῶν εἰς τὰ Εἰλειθυίαια· ἀπὸ τῶν ΔΔΔΔ· πρόβατ[ον] Δ𐅃̣𐅂̣· πυροὶ Δ𐅂· τυρὸς 𐅂· ἐρέβιν-
70 [θοι] 𐅂𐅂· σήσαμα vac. μέλι 𐅂𐅂Ι· στεφανώματα Ι̣Ι̣Ι̣· ἀρτοκόπωι 𐅂𐅂ΙΙΙ· λάχανα vac.? τάριχος 𐅂𐅂· [ὄ]ψον 𐅃𐅂· κάρυα 𐅂𐅂ΙΙΙ· οἶνος 𐅃ΙΙΙ. vac. καὶ τάδε ἠγοράσαμεν· παρὰ Μνήσιος
[κ]αὶ Βοήθου σφηκίσκους 𐅄Δ, τὸν σφηκίσκον 𐅂Δ, τιμὴ 𐅅̣Η· Δωρίωνι ἐργατικὸν τῶν
[σφ]ηκίσκων 𐅂𐅄𐅂𐅂Ι̣//· τούτων κατεχρήσθη κελεύοντος ἀρχιτέκτονος εἰς τὴν ὀροφὴν
[τ]οῦ οἴκου τοῦ καινοῦ τοῦ πρὸς τῶι Σαραπιείωι σφηκίσκοι ΔΙΙ· καὶ ἐπὶ τὸν Ἰνωπὸν ΙΙ̣· καὶ εἰς
75 [τ]ὸ στωΐδιον τὸ πρὸς τῶι Σαραπιείωι Ι· καὶ εἰς τὴν στοὰν τὴν πρὸς τῶι Ποσιδέωι ΔΔΔ𐅃· vac.
παρὰ Ἀμφικλέους δοκοὺς στρογγύλας ΙΙΙ, 𐅂𐅄𐅂𐅂, ὥστε ἐπὶ τὸν οἶκον τὸν ἐπὶ τοῦ Κυνθίου· πα-
ρὰ <Μν>ησίλεω ξύλον τετράγωνον 𐅂Δ ὥστε εἰς τὴν στοὰν τὴν πρὸς τῶι Ποσιδέωι· παρὰ
[Θ]εοδώρου ξύλον ἐλάτινον ὥστε εἰς τὴν στοὰν τὴν πρὸς τῶι Ποσιδέωι 𐅂𐅃𐅂𐅂𐅂· καὶ παρὰ Κρέω-
[ν]ος κεραμίδες [𐅅Η?], 𐅂̣Η̣Η̣[𐅄]?· καὶ κα<λυ>πτῆρας ἀνὰ ΙΙΙ/̣, 𐅂̣Η̣Η̣Η̣ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ?· Εὐτύχωι ἐργατικὸν 𐅃𐅂𐅂ΙΙΙΙ·
80 ἀπὸ τούτων κατεχρήσθησαν κελεύοντος ἀρχιτέκτονος ἐπὶ τὴν στοὰν τὴν πρὸς τῶι Ποσιδέ-
ωι κεραμίδες 𐅄Δ𐅃ΙΙΙ, καλυπτῆρες Δ𐅃ΙΙΙ· καὶ ο[ὗ] αἱ τοῦ Κω̣λώτου̣ γραφαὶ κεραμί(δες) ΔΔΔΔ, καλυ(πτῆρες)
Δ̣ΔΙΙΙ· ἐπὶ τὸν οἶκον τὸν πρὸς τῶι Ἐσχαρῶνι κ̣εραμίδε̣ς ΗΗΔΔΔ· ἐπὶ τὸν ναὸν τοῦ Ἀπόλλω-
νος κεραμί(δες) ΔΔΙΙ, καλυπ̣(τῆρες) ΔΔΙΙΙΙ· ἐπὶ τὸν Ἰνωπὸν κερα[μί(δες)] ΔΔ· [εἰ]ς Ν[ῆ]σον ἐπὶ τὸν οἶκον κεραμί(δες) 𐅄Δ·
ἐπὶ τὸν οἶκον τὸν πρὸς τῶι Σαραπιείωι κεραμ̣ί̣(δες) 𐅄̣Δ𐅃̣, κα[λυ]π[τῆ]ρε̣ς Η𐅄ΔΔΔ̣· ἐπὶ Κύνθιον ἐπ[ὶ]
85 τοὺς οἴκους κεραμί(δες) 𐅄ΔΔΔΔ·, καλυπ(τῆρες) 𐅄ΔΔΔ· παρὰ Ἡρώιδου κερ[α(μίδας)] 𐅄Δ ἀνὰ ΙΙ𐅁, τ[ὸ] π̣ᾶ̣ν̣ ΔΔ𐅃· —
τινον 𐅄· αὗται κατεχρήσθησαν ἐπὶ τὸν οἶκον τὸν Θεορρήτου· παρὰ Φιλοφῶντος δέκα τρ̣[— — — ἀνὰ 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ?]
τιμὴ 𐅂ΔΔΔ𐅃· αὗται κατεχρήσθησαν ἐπὶ τὸν αὐτὸν οἶκον· παρὰ Τρεβίου ξύλον δρύινον ․ερ̣ — — — —
ον εἰς τὸμ βωμὸν τοῦ Διονύσου· παρὰ Πυθίωνος ξύλα δρύινα εἰς τὰ ὑπερτόναια — — — — — — — —
Ι․․․· παρὰ Γλαύκωνος κερα(μίδας) Η𐅄Δ, ἀνὰ [ΙΙ𐅁], τιμὴ 𐅄Δ𐅃𐅂[ΙΙΙΙ]· αὗται ἐπὶ τὸ [— — κατεχρήσθησαν κελεύοντος]
90 [ρχι]τέκτονος· τῶν προϋπαρχόντων ἐν τῶ[ι ἱ]ερῶι Ἰατ[ρο]κ̣λεῖ κεραμί(δες) — καὶ καλυπτῆ[ρες — παρεδόθη]-
[σα]ν̣ ἐπὶ τὸ Φιλαδέλφ̣εον, τιμὴ 𐅆𐅅?․․ΙΙ· καὶ ἱεροῖς καθ’ ἱερὸν Η𐅄ΔΔΔ. vac.
                             vac.
face B vestigia
1 [Ἀ]γλωγ[ένης?]
λω—
․εν κατα—
δυ—
5 νας καὶ ΛΙΙΡΟ—
Τ̣Ο̣Ρ̣․ΚΑΘΥ—
χη τοῦ λ—
καὶ—
λε̣σ—
10 Ἀπολλο—
ν․νες—
𐅄ΔΔΔ—
καὶ ο—
15 ․αι—
ναπε—
δ̣ωκεν —
ἀνεμισθώσαμεν καὶ ἐμισθώσατο ΛΛ—
σον․ΕΤΤΑ․․ΕΡΚΕΙ—
20 κλείσιον, θάλαμον [— — — — ἀ]νδρῶν[α — — — — — — — — — — — — ὑπερώι?]-
δια δύο, προβατῶνα, [— — — — ἀμπέ]λους [․․․․𐅄]ΔΔΔΔ𐅃[— — — — — —· Θάλεον δὲ καὶ]
Χερσόνησον [καὶ] Δω[ριοῦς], οὐ καθιστάντος τοὺς ἐγγύους Μ̣ελ̣? — — τοῦ — —ένου, ἀν[ε]-
μισθώσαμεν, καὶ ἐμισθώσατο Ἀντίγονος Μενύλλου τοῦ ἴσου ΗΗ̣[Η?]Δ· καὶ ἐγγύο[υς] κατέσ[τη]-
σε Τελέσανδρον Τελεσάνδρου, Ἀσ․․ΛΥ․Ι․․․․․δου καὶ παρέλαβ<ε>ν κλείσιον τεθυρ[ω]-
25 μένον, βούστασιν, ἀχυρῶνα, ὑπερώιδιον — — — — — — — — — — — — — — — — —
ας Δ𐅃, σ̣υ̣κ̣ᾶς ΔΔΔΔ𐅃ΙΙ, ΛΣΙ․ΕΛΛΙΝΛΣ— — — — καὶ? ․ΛΛΛΙ․Ι— — — — — —
ΗΗΗ𐅄̣, μυρσίνας ΙΙ, καρύας ΙΙ, μηλέας 𐅄. vac.
                                       vac.
28 καὶ ὧι πλέον ἐδαπανήσαμεν εἰς τὰ ἔργα 𐅄[— —. εἰ δέ τινας τῶι θεῶι] ὀφείλοντας [μὴ ἐγ]-
γεγράφαμεν, ἐγγράφομεν ὀφείλοντας αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐγγύους [αὐτ]ῶν — — — — — — — — —. vac.
30 τὸ δὲ περιὸν ἐν ταῖς στήλαις ἐν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —αν ἔθεμεν εἰς τ[ὸ]
ἱερὸν 𐅂𐅆ΧΧΧΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂. vac.
                     vac.
Search Help