[ ] Delos — 198 BC?
1 [τάδε παρελάβομεν ἐν τῶι ναῶι τοῦ Ἀπόλλωνος παρὰ ἱεροποιῶν — — — — — — — — — — — — — — — —]υ․․․․․υτ․․․ο․․․․σεου#⁷— — —
[— — — — — — — — — — — — — — — καὶ παρέδομεν τοῖς ἱεροποιοῖς — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ι․․α․․․ρο․․․․․․εντ— — — —
[— — — — — — — — δακτύλιον χρυσοῦν σάρδιον ἔχοντα ἐπίσημον Ἀπ]όλλωνα, [ὃν ἀνέθ]η[κ]εν τεῖ Λ[η]το[ῖ] Στρατονίκη, ὁλκὴ 𐅂[Δ]·
[καθετὴρ χρυσοῦς διάλιθος, ἀνάθεμα Στρατονίκης Λητοῖ, ἐκ θυρεῶν ΔΔΔΔ𐅃ΙΙΙ, καὶ ἡμίση δύο, καὶ ἐ]μ μ̣έ[σ]ωι εἷς [θυρεο]ῦ? ἑκατέρω̣θεν,
5 [σειστὰ ΗΔΔΔΔΙ, ὁλκὴ Η𐅃𐅂· δακτύλιος χρυσοῦς, ὃν ἀνέθηκεν Στρατονίκη Ἀπόλλω]ν̣ι, σάρδιον ἔχων [ἐπίσημον] Ν[ί]κην, ὁλκὴ
[σὺν τῶι κίρκωι ΔΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙΙ· στεφάνια χρυσᾶ ΙΙΙ, ἃ ἀνέθηκε ταῖς Χάρισι Στρατονίκη, τὸ] ἓν οὐκ ἔχον το[ὺς δεσ]μ[ο][ς ο][δὲ κίρ]κους,
[διαλελυμένον, ὁλκὴ 𐅄ΔΙΙΙ· χύμα χρυσίου ἀπὸ τοῦ ἀγάλ]μα[τος, ὁλκὴ 𐅄Δ]Δ[Δ]Δ̣[𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ]· ἄλλου χ[ρ]υσίου [χύμα ἀπὸ τῶ]ν̣ τ̣ριῶν,
[ὁλκὴ ΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — χρυ]σο[ῖ φιλί]π[πει]οι [ΙΙΙΙ]·[λεξάνδρειος Ι· νομίσμ]α[τος π]αντοδαποῦ
[ὁλκὴ 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] στέφανος [χρυσοῦς δρυός, Λυσάνδρου ἀνάθεμ]α, ὁλκὴ 𐅄Δ
10 [𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — στέφανος χρυσοῦς δάφνης, ἀνάθεμα] βασιλέω[ς]
[Δημητρίου, ὁλκὴ 𐅄ΔΔ𐅂ΙΙΙ· — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] στέφανο[ς χρυ]σ[οῦς] δάφνης — — — — — — — — — — —ια
                          —νο[․ χ]ρυσᾶ [— — — — — — — — — — —· στέφανος χρυσοῦς] ἀπεαγὼ[ς]
                          — — — — — —
      — [στέφαν]ος χρυ[σοῦς] δάφ[νης]
15 2 lines erased
17                                 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ιος
                                           — [σφαῖρα χρυσῆ ἐ]ν ἐλύ[τρωι? Φί]-
[λας τῆς Θεοδώρου ἀνάθεμα, ὁλκὴ 𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂· — — — — — — — — — —] χρυσᾶ — — — — — — — — — — — — —
20 13 lines erased
33 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — βασι]λέως Ἀντιγόνου ἀ[νάθεμα]
13 lines erased
48 [— — — — — — — ἄσ]τατος — — —
7 lines erased
60 — — — — — — — — — — — — — — — — —υσα— — — — — —
                     — — —
                   —ιο․․․․ο—
[φαρέτρα ἡρακλεωτι]κὴ χρυσοποίκ[ιλτ]ο̣ς [τόξον ἔχουσα καὶ ταινία χρυσῆ ἐφ’ ἧς ἐπιγραφή· βασίλισσα Στρατονίκη βασιλέως Δημητρίου καὶ βα]-
[σιλίσσης Φίλας Ἀπό]λλωνι· μυοσ[όβαι ΙΙ ὀνυχίνας λαβὰς ἔχουσαι, καὶ ποτήριον ὀνύχινον, ἀνάθεμα Κοίντου Ῥωμαίου· στέφα]-
65 [νος χρυσοῦς καὶ στ]ρ̣επτὸν χρυσοῦν [κρεμαμένα πρὸς τῶι τοίχωι· — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — φιά]λη ἀργυρ̣ᾶ [ἐμ πλινθείωι, Θεοδότου ἀρχιθεώρου Ῥοδίου· — — — — — — — — — —· φιάλη ἀργυρᾶ, θεω]-
[ρῶν ἀνάθεμα, ἀρχιθ]εώρ̣[ου Ἀλέξιος. δεξιᾶς εἰσιόντι εἰς τὸν νεὼ τοῦ Ἀπόλλωνος· φιάλαι ἀργυραῖ ἐμ πλινθείοις 𐅄, ὧν μία ἐν τῶι]
αῶι ἐστι, καὶ πῖλ]ος ἀργυροῦς· [στέφανος χρυσοῦς ἐπὶ προκομίου· καὶ ἡ ἀνατεθεῖσα φιάλη ἐπὶ ἄρχοντος Τηλεμνήστου ὑπὸ τῆς πόλε]ω[ς]
[τῆς Κώιων, ἀρχιθεώρ]ου Ἀ[λθ]αιμένου. [ἀριστερᾶς εἰσόντι εἰς τὸν νεὼ τοῦ Ἀπόλλωνος· φιάλαι ἀργυραῖ ΔΔΔ𐅃· σκάφια ΙΙ καὶ χρυσοῦς ἐμ πιν]ακί-
70 [ωι, Νικολάου ἀνάθεμ]α· δραχμή, [τ][τραχμον ἐφέσιον, ἃ ἔφασαν ἀνενεχθῆναι Μνησικλῆς, Διογένης παρ’ ἰδιωτῶν· φιάλη κ]α<ρ>υω[τὴ ἐφ’] ἧς ἐπιγ̣[ρα]-
[φή· Νικάνωρ Ἀπόλλω]νι, ἱεροποιούντων̣ [Ἀφθονήτου, Θεοξένου· κυμβίον οὗ ἐπιγραφή· Ἱστιαιεύς μ’ ἀνέθηκε Κάλλωνος ὕπερ, φίλ’ Ἄπο]λλον, τ[ήν]-
[δε· συναμφοτέροις εὐτ]υχίην ὄπασον· κυλ[ίκιον μόνωτον, Ἐπιάναξ Μυτιληναῖος Ἀπόλλωνι· φιάλη, ἐπ’ ἄρχοντος Πανταίνου, βασι]λέως Ἀντιγό-
[νου ἀνάθεμα, ἐπιστατοῦντος] Ὠκυνείδου Σωτήρ̣[ια· φιάλη καρυωτή, Νικήρατος Πολύβου Δήλιος καὶ παῖδες Ἀπόλλωνι· σκάφιον, ἐπ’ ἄρχοντ]ος Παντα[ί]-
[νου, ἱεράζοντος τῶι Ἀσκλ]ηπιῶ<ι> Ξενοκράτου· [σκάφιον, ἐπ’ ἄρχοντος Μειλιχίδου, ἱεράζοντος δὲ τοῦ Ἀσκληπιοῦ Καρυστίου· σκάφιον], ἐπ’ ἄρχοντος Σ[ω]-
75 [τέλου, στησίλειον, ἐπι]σ̣τατοῦντ[ο]ς Σα[τύρου τοῦ Πυρρίδου· σκάφιον, ἐπ’ ἄρχοντος Ἀπολλοδώρου, ἱεράζοντος τῶι Ἀσκληπιῶι Λυσανίου· σκάφ[ιον, ἐπ’ ἄρχ[ον]-
[τος Ἀγκιθείδου, στησίλειον]· μαστός, ἐπ’ ἄρ[χοντος Τλησιμένου, ἱεράζοντος τοῦ Ἀσκληπιοῦ Σωτέλου· φιάλιον, Δηλιάδων χορε[ῖα ἐπιδόντος]
[Φιλίππου τοῦ Πτολεμαίο]υ· φιάλιον, Ἐπίκτη[τος Ἀμόργιος Ἀρτέμιδι Ἑκάτει· σκάφιον, ἐπ’ ἄρχοντος Σωτίωνος, ἱεροποιῶν δὲ Λυ]σάνδρου, Ἐλπίνου,
[ἀπὸ τῶν αἰγῶν καὶ τῶν ἄρ]κ̣ων· σκάφιον, ἐφ̣’ [ἱερέως Πολύβου, Θεανδριδῶν, ἐπ’ ἄρχοντος Λυκάδου· κυμβίον, Ἥρηι Θῆρις τήνδε] ἀ̣[ν]έθηκεν παῖς Ἀμ̣ι-
[άντου· κυμβίον, Πρόξενος] καὶ παῖδες δεκά[την τῶι Ἀπόλλωνι· σκάφιον, ἐπ’ ἄρχοντος Χαρίλα, στησίλειον, ἐπιστατοῦντος Ἑλικ]άνδ̣ρου· σκάφιον,
80 [ἐπ’ ἄρχοντος Φιλοξένου, ἱερά]ζ̣οντος τῶ<ι> Ἀσ[κληπιῶι Ξένωνος τοῦ Πιστοῦ· φιάλη, ἐπ’ ἄρχοντος Πολυστράτου, βασιλεὺς Ἀντίγονος Παν]ί, ἐπ[ι]στατοῦντ[ος]
[Τελεσάνδρου· σκάφιον, ἐπ’ ἄρχο]ντος Σωτίων̣[ος, ἱεροποιῶν Ἐλπίνου καὶ Λυσάνδρου, ἀπὸ τῶν αἰγῶν καὶ τῶν τράγων ὧν ἀνέθηκαν Τιμόξε]ν̣ος, Παρμεν<ί>ων·
[φιάλιον, Μύνδιος Ἀρτεμῆς Θεοκ]ρ̣ίτου Ἀ[π]όλλω[νι Δηλίωι· μάνης, ἐπ’ ἄρχοντος Ξενομήδου, ἱεροποιῶν δὲ Ἀστία, Ἱερομβρότου, ἱερὸν Ἀπό]λλωνι ἀπὸ τοῦ ἀργ[υ]-
[ρίου — — — — — — — — ἐπέγ]ρ̣αψεν ἐπὶ τῆ[ι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· φιάλη καρυωτή, Κτησυλίς, Ἀριστολό]χου θυγάτηρ, Πυ-
[θέου δὲ γυνή, Εἰλειθυίει· ψυκτή]ριον, ἐπ’ ἄρχον̣[τος Ἀπολλοδώρου, ἱεροποιοὶ Σῆμος καὶ Πυθοκλῆς ἀπὸ τῆς ἐλάφου καὶ τῶν τράγω]ν· σκάφιον, ἐπ’ ἄ[ρ]-
85 [χοντος Ἀμφοτεροῦ, στησίλειον], ἐπισστα[τοῦντ]ος Ἡρακλείδου τοῦ Ἐχεκράτου· φιάλη, Ἀμφικλεῖδαι Νάξιοι· τὰ πάντα ΔΔ𐅃ΙΙ], ὁλκὴ μν. Δ𐅃ΙΙΙ, 𐅂𐅄̣
[ΔΔ — — — — — — — ἱεροποιοὶ] Διογένης, [Μνησικλῆς? — — — — — — — — — — — — —· ἀργύριον τὸ περι]γενόμενον ἀπὸ
[τῶν ἐπιθύρων· — — — — — χύμα κα]ὶ ἄλλα λεπ[τά, ὁλ. 𐅂ΔΔΔ𐅂· — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἄλ]λα χρυσία πα<ν>τοδα-
[πά — — — — — — — — — — —]πο— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ΙΤΟΛΗ θέντων
— — — — — — — — — — — —ος ․․․ολ[— — — — — — — — — — — — φιάλη, ἐπιγραφή· Δᾶζος Δαζίσ]κου Ἀζαντῖνος ἀφ’ ὧ[ν]
90 [εἰργάσατο Ἀπόλλωνι, ὁλκὴ το]ύτων τῶν τριῶν ΗΗΔ𐅃̣𐅂𐅂· χρυσίον ἀπ’ ἀνδριάντων καὶ ἀπὸ δακτύλου, ὁλκὴ 𐅃· ἄλλαι φι<ά>λαι ΙΙΙΙ ἃς ἔφα̣<σαν ...>·
[στέφανος χρυσοῦς δάφνης ὃν ἀνέθηκεν Περσεὺς β]ασιλέως Φιλίππου Ἀπόλλωνι Δηλίωι· φιάλαι Δ𐅃Ι· ἃς παρέδοσαν ταμίαι Καλλίας, Τ[ελ]εσ̣αρχίδης, ὁλκὴ
[μν. Δ𐅃Ι· — — — — — — — — — — ἔφασαν] αὑτοῖς ἀνενεχθῆναι ἱεροποιοὶ Εὐξενίδη<ς>, Ἀντίγονος 𐅂ΔΔ𐅂𐅂̣𐅂· ἄλλα ἀπ’ ἀνδριάντων ἀργυρᾶ ἐπίχρυ-
[σα — — — — — — — — —· ἄλλαι φιάλαι ΙΙΙΙ], παρὰ ταμιῶν Καλ<λ>ία, Τελεσαρχίδου, ὁλκὴ ΗΗΗΗ· καὶ ἣν ἔφασαν παραλαβεῖν παρὰ τ[ρι]κτυάρχου Πολ[ύ]-
[βου καὶ Μνησικλέους, ὁλ. 𐅂Η· ἄλλη φιάλη, ἣν ἔφα]σαν παραλαβεῖν παρὰ τρικτυάρχων Τελεσαρχίδου, Χαρίλα, ὁλκ. Η· φιάλαι ΙΙ, ἃς ἔφασαν παραλαβεῖν̣
95 [παρ’ ἱεροποιῶν Σωκρίτου καὶ Πολυξένου, ὁλ. ΗΗ· ἄλλας φι]άλας Δ𐅃Ι, ἃς ἔφασαν παραλαβεῖν παρὰ ταμιῶν Μνησιάδου, Ἄμνου, ὁλκὴ μν. Δ𐅃Ι· σκάφιον στη̣-
[σίλειον, ὃ ἔφασαν αὑτοῖς παραδοῦναι βουλευτὰς τοὺς ἐ]π̣ὶ Λευκίνου, ὁλκὴ 𐅂𐅄Δ· καὶ ἃς ἔφασαν παραλαβεῖν ἱεροποιοὶ Δημόνους, Τηλέμνηστος
[φιάλας ΙΙ Εὐτυχείων, Φιλαδελφείων, ὁλ. ΗΗ· σκάφιον στησίλειον, ὃ ἔφασαν αὑ]τοῖς παραδοῦναι βουλευτὰς τοὺς ἐπ’ ἄρχοντος Σωσιστράτου, ὁλκὴ 𐅂𐅄Δ· χρυσί-
[ον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — χρυ]σ̣οῦ καὶ ἐν<ώ>ιδιον· φιάλας Δ𐅃Ι, ἃς ἔφασαν αὑτοῖς παραδοῦναι ταμίας Πόλυβον,
[Ἀντίγονον, ὁλκὴ μν. Δ𐅃Ι· — — — — — — — — — — — — — — ἱεροποιῶν] Ε̣ὐξεν<ί>δου, Ἀντιγόν<ου> φιάλας ΙΙ Εὐτυχήων, Φιλαδελφείων, ὁλκὴ ΗΗ· καὶ χρυ-
100 [σ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Δ𐅂𐅂𐅂𐅂· ἄλλα ἀργυρᾶ παντοδαπὰ ἀπ’ ἀνδριάντων, δακτύλιοι, κρίκια ΙΙΙ, ἱστ[ι]-
[αϊκὰ ΙΙΙ, ὁλ. 𐅂Δ· δακτύλιοι ὑπάργυροι ΙΙΙΙ καὶ κονδύλιον ὑπόχρυσον· στέ]φ̣α̣νος χρυσοῦς βασιλέως Ἀττάλου, ὁλκὴ 𐅂Η. ἀριστερᾶς εἰσιόντι εἰς
[τὸν ναὸν τοῦ Ἀπόλλωνος· φιάλαι Δ𐅃Ι, ἃς παρέδοσαν? ταμίαι Εὐφράνωρ καὶ Ἀλκιμίδης], ὁλκὴ μν. Δ𐅃Ι· καὶ οἱ ταμίαι Πόλυβος, Ἀντίγονος φιάλας
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· σ̣κάφιον στησ<ί>λειον, ἐπιστάτου Διοδότου, ὁλκὴ 𐅄Δ· καὶ
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· καὶ] τ̣ὸ̣ ἀνενεχθὲν σκάφιον στησίλειον βουλῆς τῆς ἐπ[ὶ]
105 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· σκάφιο]ν̣, βουλῆς τῆς ἐπὶ Σωσιστράτου, στησίλ[ει]-
[ον, — —𐅄Δ· — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· φιάλη χρυσῆ λ]εία ἐπιγραφὴν ἔχουσα{ν}· Ἀπόλλωνο[ς Δη]-
[λίου, Ἀρτέμιδος Δηλίας, ὁλκὴ ΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· ἄλλη λεία, ἐπιγραφὴ ἡ αὐτή, ὁλκὴ ΗΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· ἄλλη λεία?, ἐπιγρα]φὴ ἡ αὐτή, ὁλ<κ>ὴ ΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· ἄλλη{λη} λ̣[εία],
[ἐπιγραφὴ ἡ αὐτή, ὁλκὴ ΗΔΔΔΔ· — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] Δ[—· ἄλλη λεί]α, ἐ̣πιγραφὴ ἡ αὐτή, [ὁλκὴ]
                                                      — [ἐπιγραφὴ ἡ αὐ]τ̣ή̣, ὁλκὴ Η𐅄— — —
Search Help