[ ] Delos — 231 BC
See also:
1                                      θεο[ί].
λόγος ἱεροποιῶν τῶν ἱεροπ[οιη]σάντων ἐπ’ ἄρχοντος Φιλοξένου Δ[ι]ογένου τοῦ Τελέσωνος, Ξένωνος τοῦ Ἀρχίου. τάδε π[αρελάβομεν ἐν Ἀρτεμισίωι παρ’ ἱεροποιῶν]
τῶν ἱεροποιησάντων ἐ[π’ ἄρ]χοντος Δεξικλέους Θυμίου τοῦ Ἐ[χ]εκρατίδου, Ἀριστο̣βο[ύλ]ου τοῦ Ἐχεμάντιος, παρούσης βο[υλῆς καὶ γραμματέων τοῦ τῆς πόλεως — —]-
μ̣?ένου τοῦ Ἀντιγόνου, το[ῦ τῶ]ν ἱεροποιῶν Τληπολέμου τοῦ Μαν[δ]ροῦ δραχμὰς ·𐅇ΜΜ̣ΧΧΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙΙ𐅀· vac. καὶ ἐπὶ τῆ̣ς̣ [ἡμετέρας ἀρχῆς? κατέθεσαν — name of treasurer — ἐπ’ ἄρ]-
5 χοντος Φιλοξένου καὶ οἱ κλ[η]ρονόμοι τοῦ ταμίου Λυσοῦ εἰς τὴν [δη]μοσίαν [κιβω]τ[ὸν ·ΜΧΧΧ?]ΗΗΗΔ̣Δ𐅃̣ΙΙΙ[/· κ]α[ὶ] Φωκ[αΐδα καὶ — — — — — — — — — — —]
ΗΗΗΗ𐅄̣ΔΙ/· κεφαλὴ ·𐅇ΜΜΜ𐅆ΧΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙ𐅀//·. ἐκ δὲ τούτου ἐξείλομεν παρούσης βουλῆς κ̣[αὶ γραμματέων τοῦ τῆς πόλεως — —μ?ένου]
τοῦ Ἀντιγόνου, τοῦ τῶν [ἱε]ροποιῶν Τληπολέμου τοῦ Μανδροῦ· [τ]ὸ̣μ μισθὸν τῶν αὐ[λη]τῶν καὶ ἔδομεν βουλῆι καὶ ταμίαι[ς —names?—]
ΧΧΧΗΗΗΗ𐅄ΔΔ· καὶ τοῦ εἰς τὰ ἔργα ἐξαιρεθέντος ἔ̣[ξ]ο̣δο̣ν ·ΧΧΧ[Η]𐅄Δ̣Ι̣․․․· κεφαλὴ τοῦ ἐ̣φ̣’ ἡ̣μῶ̣[ν? ἐξελθόντος ἀργυρίου ·𐅆Χ𐅅ΗΔΔΔ —]·
λοιπὸν ἐν Ἀρτεμισίωι ·𐅇ΜΜ𐅆Χ̣ΧΧΧ𐅅𐅃․․․ vac.? Ι̣Ι̣Ι̣𐅀̣· vac. [τ]οῦτ[ο π]αρέδομεν [ἐν] Ἀρτεμισίωι, [παρούσης βουλῆς καὶ γραμματέων τοῦ τῆς πόλεως Πυθο?]-
10 κ̣λέους̣ τοῦ Φερεκλείδου, [τ]οῦ τῶν ἱεροποιῶν Φερεκλείδου το̣ῦ̣ [Π]ο̣λ[ύβ]ου?, [ἱεροποιοῖ]ς Τ[λ]ηπολέμωι τῶι Ξενοχάριος, [Πολυστράτωι τῶι — — —. vac.?]
καὶ τάδε εἰσήκει· μηνὸς Ληναιῶνος· ἐκ θησαυρῶν· ἐκ τοῦ ἐν ἱερῶι ·𐅄ΔΔΔ· τοῦ ἐ[ν Νήσωι? — —]· τοῦ ἐπ’ Ἀσκληπιῶι· [— — τοῦ ἐν]
Ἀφροδισίωι ·𐅂𐅁· τὸ ἐκ [φ]ιάλης εἰς τὸν ἐνιαυτὸν ·ΔΔΔ𐅂ΙΙΙ. vac.
καὶ τάδε εἰσήκει· μηνὸς Ληναιῶνος· παρὰ Φωκαιέως τοῦ [Ἀ]πολλοδώρου τὸ δάνε[ιο]ν ὃ ἐδανείσατο παρὰ [ἱεροποιῶν — — — — — — — καὶ τὸν τόκον ὃν ἔφη ὀφεί]-
λειν ·𐅄𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ· παρὰ Θεοφᾶ τοῦ Κλεοσθένου τὸ δάνειον ὃ ἐδανείσατο [παρὰ ἱεροποιῶν — — — — — — — — — — — λοιπὸν? τοῦ δα]-
15 [νεί]ου ὃ ἐδανείσατο πα[ρ’] ἱεροποιῶν Ζηλομένου καὶ Ἐπ̣ι․․․ου τοῦ ἱεροῦ ἀργυρίου ·𐅄· —
μηνὸς Ποσιδεῶνος· παρ[ὰ] Θεοδώρου τοῦ Πολυκρίτου τὸ δ[ά]νειον ὃ ἐδανείσατο [παρὰ ἱεροποιῶν — — — — — — — — — —].
καὶ οἵδε τόκους ἀπέδοσ[α]ν τοῦ ἱεροῦ ἀργυρίου· Ὄστακος [ὑπὲρ] τ̣ῆς̣ ο̣ἰ̣κ̣ίας ἣ ἦν Γορ̣[γοῦς ·Δ𐅁 {²⁷Δ?}²⁷· —]
․ν ἐγένετο λην̣․λλ․․․ο․υ̣․․․․ Θεόγνωτος ․․․․․․νεισαι τῶι ε․․εσ —
․νωκ․την οὗ ἔφη [αὐτ]ὸν ἐγγεγράφθαι ἐ̣ν̣ ταῖς στήλαις τόκον τῶι ἀργυρίωι ὧι [ἐδανείσατο]
20 [— — — — — — οὗ ἐδαν]είσατο Ἀρ̣ίγνωτος Ἀκριδίω[ν]ο̣ς̣ τοῦ νησιαδείου —
— — — — — — — — — Δ̣ιακτορίδης τῆς ἐγγύη[ς] ἧς ἠγγυήσατο Μοιραγέ[νην]
[— — — — — — — — — — — ἔφη] ὀφείλ[ειν ․․․․․․] Δεινοκράτης —
                       —ιου̣σ[․․ ἱερο?]π̣οιῶν ․․․․ε․να—
              — [Πιστόξενος? ὑπὲρ] τοῦ πατρὸς Γερύλλου τό[κον?]
25                       — [κατέβαλ?]ε̣ Πόλυβος Καλλιδίκου ὑπὲρ τοῦ [πάππου 𐅂ΙΙΙ?]·
                              —ος ·Δ𐅂𐅂Ι· καὶ ὑπὲρ Τιμοκλέους —
        — [παρὰ Βωληκράτου? καὶ Τ]ηλεμνήστου ὑπὲρ τοῦ πα[τρὸς ·ΔΔΔ?]·
                              —τος [Χ]αρμί[δο]υ? ·Δ· —
                               — — [Ἀρισ?]τόκριτος —
30                             — ΔΔΔ· Ἀριστοκύδη —
                 — [τὸ ἐπιβάλλο]ν̣ τῆς ἐγγύης ·ΔΔ̣ΙΙ—
                             — Παρμενίων [Δ]ιοκλ[έ]ου[ς]
                 — [τοῦ] ἑ̣σ̣τ̣[ιατι]κοῦ? τὸ ἐπιβάλλον —
                3 lines worn
37                        〚— — — — — — — — — — — —〛
                7 lines worn
45                        —ιοχο—
                       —οεραιοι —
                       —έρας ·ΙΙΙ· —
                2 lines worn
50                        — ἄλλας ․․․μ—
                       — — — — — —
                       —ονο․․․․σω—
                       — — — — — —
                       —ανολ— — —
55                        —στενιδιο— — — — — — —νείου—
                       —λικος̣ Χα̣— — — — — — — —ονεασ—
                       —Η․․· παρὰ Κλεωνύμου τῆς —
[καὶ τόδε ἄλλο ἀργύριον εἰσήκει παρὰ τῶν με]μισθωμένων τὰς ἱερὰς οἰκίας· παρ’ Ἀ<ρ>κίλεω τῆς Ἐπισθενείας —
[— — — — — — — — — — — — — — — — —· παρὰ] Μενεστράτου τῆς [Ἀ]ριστοβούλου ·𐅄ΔΔΔ𐅃̣𐅂𐅂𐅂𐅂· παρὰ Ἐ̣τ̣ε̣ο̣κ̣[λείδου?]
60 — — — — — — — — — τῆ[ς — — — —]ΗΗ𐅄𐅃· παρὰ [․․․․․․․ τ]ῆς — — — — — —μ—
[․․․· π]αρὰ Σωσθένου τ[ῆς Πυθᾶ?] 𐅄Δ· παρ’ Ἀπολλοδώρου τῆς Χαρητείας ·𐅄—
[τῶν ἀν]δρώνων ·ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· παρὰ Ἐ̣μ̣πέδ̣ου τῶν πρὸς τῆι θαλάσσηι ·𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂Ι̣· παρὰ Θεο—
— —. —— καὶ τόδε ἄλλο ἀργύριον εἰσήκει· παρὰ τῶν μεμισθωμένων τὰ τέλη· παρὰ Τιμοκράτου τοῦ [— — — — — — —· παρὰ]
[Ἀγκ?]ιθείδου τῆς πορφύρας ·ΔΔΔΔ· π[α]ρὰ Ἀμφικλέους τῶν ἡμιωβελίων ·․․· παρὰ Θεοκ̣[ύδ]ου? τῶν σ̣[τροφείων?]
65 — — — — — — — —· παρ’ Ἱεροθέμιδος τοῦ π[ορ]θμ[εί]ου τοῦ εἰς Ῥήνειαν ·—ΔΔΔ𐅃· παρὰ Τελέσωνος τοῦ ὁλκοῦ τ[οῦ ἐν Νήσωι] —.
[τ]άδε ἀνήλωται· μηνὸς Ληναιῶνος· χοῖρ[ο]ς τὸ ἱερὸν καθάρασθαι — — — — — — — — — — κληματὶς — — — — — — —
— — — — τοῖς ἀπαγαγοῦσιν καὶ τοῖς πλ[έ]ξασιν ·𐅃𐅂· εἰς θυσίαν τῶι Ἀπόλλωνι καὶ τῆι Ἀρτέμιδι [καὶ τῆι Λητοῖ —· λιβανωτοῦ ταρ̣τήμο]-
[ρον] ·𐅂̣ΙΙΙΙ· πλινθεῖον ·𐅂ΙΙ· Νικίαι τοὺ[ς] θησαυροὺς ἀνοίξαντι ·𐅂𐅂𐅂𐅂· Παρμένοντι κρατῆρα καὶ λυχνίαν [ἐπισκ]ευάσα[ντι — — — — — — —]
τὸν ἐν ἱεροποιίωι κηρώσαντι Κάρπω[ι] ·𐅂𐅂𐅂· παρ’ Ἡρακλείδου εἰς ἱεροποίιον καὶ ἐπὶ βωμοὺς ξύλων τά[λαντ]α ·ΔΔΔ[· ἀνὰ — —· τιμὴ — — —· μισθω]-
70 [τοῖς] ἀπενένκασιν ·𐅂· ἅλες εἰς νε[ω]κόριον καὶ εἰς ἱεροποίιον ·𐅂𐅂· χάρτης ·𐅂ΙΙΙ· ἐργάταις ἀνακαθ[άρασι] τὸ ἱερὸν [— — — —· πέτευρον ταῖς]
διεγγυήσεσιν ·ΙΙΙ· κέραμος εἰς ἱερο[π]όιον ·𐅂𐅂Ι· ἄνθρακες ἐπὶ βωμοὺς καὶ εἰς ἱεροπόιον ·Δ𐅂𐅂𐅂𐅂· Πα[ρμέν]οντι κατ— — — — — — —
τρόχιον ποιήσαντι εἰς παλαίστραν ·𐅂𐅂ΙΙΙ· καὶ κλειδὸς καὶ χελωνίου εἰς παλαίστραν ·𐅂𐅂ΙΙΙ· Γ̣․․π̣ωι σχοι[νίον — — — — —. Ἱεροῦ· χοῖρος]
τὸ ἱερὸν καθάρασθαι ·𐅂𐅂𐅂· δᾶις ·ΙΙ· κληματὶς ·𐅁𐅀· ξύλα· ΙΙ· δάφναι, μυρρίναι ἐπὶ βωμοὺς καὶ εἰς [ἱε]ροποίιον· Ι— — — — — — — — —
σι ·ΙΙ· Ἡράκοι καὶ Παρμένοντι κλειδὸς [κ]αὶ χελωνίου ἐπὶ τὸν νεώροφον ·𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ𐅁· Κτησισθένει τὸν τοῖχ[ον] παροικοδομή[σαντι — — —]·
75 τοῖς τὰς πλίνθους προσενέν[κ]ασιν ·Ι․· Ἀπολλωνίοις δάφναι καὶ μυρρίναι ἐπὶ τοὺς βωμοὺ[ς] καὶ τὰ πρό[π]υλα̣ ·𐅂𐅂𐅂𐅁· ῥυμ[ὸς ·— — —]
[ῥ]υμὸς ·𐅂· ξύλα ·𐅂ΙΙΙ· ἔλαιον καὶ ἐλλύχν̣ια τοῖς φανοῖς· 𐅂· ῥάβδους τεμοῦσιν ὥστε εἰς τὸν χορὸν ·— — — — —αιλει— — —
ἔλαιον καὶ ἐλλύχνια τοῖς φανοῖς ·𐅂· ξύλα ·𐅂̣Ι̣ΙΙΙ· πεντεκαιδεκάτει τῶι χορῶι δᾶιδες ·𐅂𐅂𐅂𐅂· ῥυμὸς ·Ι/· [ξ]ύλα ·Ι/̣· [— — —· Πτολεμαι?]-
εί̣ων τῶι χορῶι ῥυμὸς ·ΙΙΙ· λανπάδες ·ΙΙΙΙ[· ξ]ύλα ·Ι̣Ι̣· ἔλαιον, ἐλλύχνια τοῖς φανοῖς ·𐅂· Ἀντιγ[ον]είων τῶι χορῶι [λαμπάδες —· ῥυμοὶ —· ξύλα —· ἔλα]-
[ι]ον καὶ ἐλλύχνια τοῖς φανοῖς ·𐅂· εἰς ἱεροπόιον ἐ[λαίου] χόιες· ΙΙΙΙ· δραχμῶν ·𐅃𐅂· Δημητριείων τῶι χο[ρ]ῶι λαμπάδες [—· ῥυμοὶ —· ξύλα —· ἔλα]-
80 ιον καὶ ἐλλύχνια τοῖς φανοῖς ·𐅂· Πτολεμαίων τ[ῶι χ]ορῶι λαμπάδες ·𐅂𐅂𐅂· ῥυμοὶ ·𐅂· ξύλα ·ΙΙΙ/· ἔλαι[ο]ν καὶ ἐλλύχνια τ[οῖς φανοῖς —· εἰς ἱεροπόι]-
[ον] καὶ ἐπὶ τοὺς βωμοὺς ξύλων τάλαντα ·ΔΔΔ· ἀ[ν]ὰ ·𐅂ΙΙΙ· τιμὴ ·ΔΔΔΔ𐅃· ἐργάταις ἀπενένκασ[ι] ·𐅂· ἄνθρακε[ς — — — — — —].
Γαλαξιῶνος· χοῖρος τὸ ἱερὸν καθάρασθαι ·𐅂𐅂𐅂Ι· ξύλα ·ΙΙ· κληματὶς ·𐅁𐅀/· δᾶις ·ΙΙ· στεφανώματα ἐπὶ βωμοὺς καὶ εἰς ἱερο[πόιον — — —]
Π̣ΛΛΤΙ τῶν ἐν τῶι ἱεροποίωι ·𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ· Παρμένο[ν]τι κλειδὸς ὥστε ἐπὶ τὸ Διοσκούριον ·𐅂𐅂· εἰς κόσμη[σ]ιν τῶν ἐν ․τ̣ε̣— — — — — —
κηρός, σπόνγοι, νίτρον, ἔλαιον λευκὸν ·Δ· παρὰ Μ̣․․․α̣νο̣υ [μύρον? ὥσ]τε εἰς Ἀρτεμίσιον ·𐅃𐅂𐅂𐅂· εἰς ἱ[ερ]οποίιον ἐλαίου χό[ες — — —· ἄνθρακες ἐπὶ βωμοὺς]
85 καὶ εἰς ἱεροπόιον ·𐅃𐅂· παρὰ Πυρρίου εἰς ἱεροπόιο[ν κ]αὶ ἐπὶ βωμοὺς ξύλ[ω]ν τάλαντα ·ΔΔΙΙ· ἀνὰ ·𐅂Ι· τι[μὴ ·ΔΔ𐅃ΙΙ]ΙΙ· ἐργ̣[άταις ἀπενένκασι ·—. — — Ἀρτεμι]-
[σ]ιῶνος· χοῖρος τὸ ἱερὸν καθάρασθαι ·𐅂𐅂ΙΙΙ· δᾶις ·ΙΙ· [κ]ληματὶς ·𐅁𐅀· ξύλα ·ΙΙ· στεφανώματα ἐπὶ βωμ[οὺς] κ[αὶ ε]ἰς ἱεροπόιον — — —·
ξύλα ·ΙΙΙΙΙ· ῥυμοὶ ·𐅂ΙΙΙ· κληματίδες ·Ι· ἔλαιον καὶ ἐλλύχνια ·𐅂·· δᾶιδες εἰς Ἀρτεμίσιον ταῖς ἱ[ε]ρε[ίαι]ς̣ ·𐅂̣𐅂̣𐅂· Ἀρτε[μισίοις λαμπάδες εἰς τὸν χορὸν — —]·
ξύλα ·Ι· κληματίδες ·ΙΙΙ𐅀· ἔλαιον καὶ ἐλλύχνια τοῖς φανοῖς ·𐅂· Φιλοκλείοις τῶι χορῶι δᾶιδες ·𐅂̣𐅂̣𐅂̣𐅂̣ΙΙ· [ξύλα —]· ῥυμ[οὶ — — — — — —]
— — — — — — — — — — — τοῦ Ἀσκληπιοῦ ·𐅂𐅂𐅂· ξύλα, πεύκη, κληματὶς ·Ι̣ΙΙ[Ι]𐅁· Πτολεμαίων τῶι χορῶι δ̣ᾶ̣ιδες κα̣[ὶ ῥυμοὶ? — — — —]
90 — — — — — — — — — — — — — —· παρὰ Νουμηνίου εἰς ἱεροπόιον καὶ ἐπὶ τοὺς βωμοὺς ξύλων τάλαντα· [— —· ἀνὰ — —· τιμὴ — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —· ἐ]λαίου εἰς ἱεροπόιον χόες τρεῖς ·𐅂𐅂𐅂𐅂Ι𐅁[·] χο<ῖ>ρος τὸ ἱερὸν καθάρασθαι τοῖς Ἀρτέμιδ[ος — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —· Ταργηλιῶνος· χοῖρο]ς τὸ ἱερὸν καθάρασθαι ·𐅂𐅂Ι[ΙΙ]· ξύλα ΙΙ[Ι?]· δᾶιδες ·Ι𐅁̣· κ̣ληματ[ίδες — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κ]λεῖδα ἐπιθέντι ἐπὶ τὸ Διοσκο[ύριο]ν ·․․ΙΙΙ𐅁· παρὰ Σεύθου ξύλων̣ τ̣ά̣λ̣α̣ν̣[τα — —· ἀνὰ —· τιμὴ — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἄ]νθρακες ἐπὶ βωμοὺς καὶ εἰς ἱ[εροπό]ιον ·𐅃𐅂. —— Πανήμου· χοῖρος [τὸ ἱερὸν καθάρασθαι —]
95 [— — — —· στεφανώματα ἐπὶ βωμοὺς καὶ] εἰς ἱεροπόιον ·ΙΙΙ· ἄνθρακες ἐπ[ὶ ἱερ]οπόιον ·𐅂𐅂𐅂· ἐλαίου εἰς ἱεροπόιο[ν — — — — — — — — —]
— — — — — — — — — — — — — — — — — —· Ἡράκωι κλεῖδα ἐπιθέντι ἐπὶ τ[ὸ Ἀ]σκληπιεῖον καὶ τὰς θύρας ἐπισκ[ε]υάσα[ντι — — — — — — —]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — πίσσης μετρηταὶ ·Δ𐅃· ὁ μετ[ρ]ητὴς ·Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· τιμὴ [ΗΗ𐅄ΔΔ· — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — —. Ἑκατομβαιῶνος· χοῖ]ρος τὸ ἱερὸν καθάρασθαι ·𐅂𐅂𐅂 ․․ΙΙΙ· δᾶιδες ··𐅃· κληματὶς ·𐅁· — — — — — — —
[— — — — — — ἐλαίου χοεῖ]ς δύο ·𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ·· Ἀφροδισίων [τ]ῶι χορῶι ῥυμοὶ ·ΙΙΙΙ․· λαμπάδες — — — — — — — — — —
100 [παρὰ — — εἰς ἱεροπόιον καὶ ἐπὶ τοὺς βωμοὺς ξύλων] τάλαντα ·ΔΔ· ἀνα ·𐅂· [τ]ιμὴ ·ΔΔ·· ἐργάταις ·𐅂𐅂𐅂𐅦· χ[οῖρ?]ος — — — — — —
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἔλαιον καὶ ἐλ]λύχνια ·𐅂· Διονυσίω[ι κ]λ[ε]ιδὸς καὶ χελωνίου ἐπὶ τὸ ἐκλησιαστήριο[ν — — — —].
[Μεταγειτνιῶνος· χοῖρος τὸ ἱερὸν καθάρασθαι —· δᾶις?] ·ΙΙΙ· ξύλα ·ΙΙ· στεφανώματα ἐπὶ βωμοὺς καὶ εἰς [ἱ]εροπόιον· Ι̣Ι̣Ι̣Ι̣· — — — — —
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κ]ληματίδες ·ΙΙ𐅁· [Ἄ]ν[δ]ρωνι? χρίσαντι τοὺς βωμοὺς ἐν τῶι Θ[εσμοφορίωι — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — ξύλων] τάλαντα ·Δ· ἀν[ὰ] ·𐅂Ι· τιμὴ ·Δ𐅂ΙΙΙ[Ι]· ἀπενένκασι ·ΙΙ/. —— [Βου]φ̣[ονιῶνος· χοῖρος]
105 [τὸ ἱερὸν καθάρασθαι — —· στεφανώματα ἐπὶ βωμοὺ]ς καὶ εἰς ἱεροπόιο[ν] ·ΙΙΙ· ἄνθρακες ἐπὶ βωμοὺς καὶ εἰς ἱεροπόιον ·Δ̣𐅂𐅂· — — — — —
[—· ξύλων τάλαντα ·ΔΔ· ἀνὰ ·—· τιμὴ ·— —· ἀ]π̣ενένκασι ·ΙΙΙΙ· Ἡράκωι τὴν πύλην τοῦ ἱεροῦ ἐπισκευάσ<αν>τι ·𐅂𐅂𐅂𐅦𐅁//. [—— Ἀπατουριῶνος· χοῖ]-
[ρος τὸ ἱερὸν καθάρασθαι — —· δᾶις —· στεφανώματα ἐπὶ] βωμοὺς καὶ [ε]ἰς ἱεροπόιον ·ΙΙ̣Ι̣/̣· ἄνθρακες ἐπὶ βωμοὺς καὶ εἰς ἱ̣ε̣ρ̣ο̣π̣[όιον]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Ι· ἐργάταις ἀπενένκασι ·Ι̣Ι̣· Ἡράκωι καὶ Παρμένοντι ε̣․․․ε̣—
[Ἀρησιῶνος· χοῖρος τὸ ἱερὸν καθάρασθαι — —· στ]εφανώματα ἐπὶ βωμοὺς καὶ εἰς <ἱε>ροπόιον ·ΙΙΙ· ἄνθρακες ἐπὶ βωμο[ὺς καὶ εἰς ἱεροπόιον —]
110 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — ξύλων εἰς ἱεροπόι]ον καὶ ἐπὶ βωμοὺς τάλαντα ·Δ· ἀνὰ ·𐅂Ι· τιμὴ ·Δ𐅂ΙΙΙΙ· ἐργάταις [ἀπενένκασι — —]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τοῖχον κα[ὶ ἐ]νοικοδομήσαντι ·․𐅂̣𐅂/̣. —— Ποσιδεῶνος· χοῖρος τὸ ἱερ[ὸν καθάρασθαι — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — ἄνθρακες ἐπὶ βωμ]οὺς καὶ ἐ[π]ὶ ἱεροπόιον ·𐅂𐅂𐅂𐅂· ξύλων τάλαντα ·Δ· ἀνὰ ·[—· τιμὴ — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐπισ]κευάσαν[τ]ι ·𐅂· πέτευρον ·𐅂𐅂ΙΙΙ/· —— καὶ τάδε ἄλλα [ἀνήλωται]·
[— — — — — — — — — παρὰ ταμιῶν τῶν δείνων εἰς ἆθλα ·Η]· τοῦτ[ο] κατηθλήσαμεν μετὰ το[ῦ] ἄρχοντος καὶ γ<υ>μ<ν>ασιάρχο[υ]·
115 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ΔΔΔΔ· Τιμοστράτωι νεωκόρωι εἰς τὸ Ἀρχηγέσιον ·𐅄Δ̣· —
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀρχιτ]έκκτο[ν]ι διμήνου ·𐅄ΔΔΔΔ· Βρομιάδι αὐλητρίδι ·Η𐅄ΔΔΔ· —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 𐅃𐅂𐅂𐅂· [χ]ιτῶνος ·Δ𐅂𐅂/̣/̣· Πάπωι παλαιστροφύλακι ·ΗΔΔ· κ̣[αὶ εἰς ἐσθῆτα —].
[λογισταῖς· — — — — — — — — — Διακ]τορίδ[ει] Θεωρύλου ·𐅄ΔΙ· Πυρ<ρ>ίδει Εὐκλείδου ·𐅄Δ·· π̣αρὰ Φιλο-
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —𐅂𐅂· ἐργάταις μόλυβδον ἀνενένκασι ἐπὶ τὴν ἅμαξα[ν]
120 [— — — — — — — — — — ταῖς ἱερείαι]ς εἰς Ἡραῖον εἰς κόσμησιν ·ΔΔ· Θεσμοφόροις ὗς ἐγκύμω[ν]
— — — — — — — — — — — — — — — — — ωνος ·Δ𐅃· εἰς τροφὴν τοῖς ἱερείοις ·Δ𐅂𐅂𐅂· ξύλα ἐ[πὶ?]
[— — — — — — — — — δελφάκιον τῶι Διὶ τ]ῶι Εὐβουλεῖ ·𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ· στήλης τιμὴν Σωσ̣ίαι ·ΔΔΔ· Η—
— — — — — — — — — — — — — — — — 𐅂𐅂𐅂· Παρμένοντι ποιήσαντι ·𐅂Ι· τὰ ἱερὰ τὰ γενόμ[ενα ἐν τῶι Ἰνωπῶι ἀπε]-
[φέρομεν τῆι Εἰλειθυίαι? — — — — — — — — — — — — — —]Δ· τῶι Ποσειδῶνι εἰς τὴν θυσίαν ·𐅅Η· vac.
125 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ων Ἰσοδίκωι ἐργολαβήσαντι θυμέλην ἐπισκευάσαι ἐν [τῶι θεάτρωι?]
                                              — — —πι̣ο̣․․․․․․․ 𐅂𐅂𐅂𐅂․․․․αμ— — — — — —
Search Help