[ ] Delos — 262 BC
See also:
face A.1           ΕΙΣ̣
         ΑΠ
         ΜΕ․․․ΑΣΙ
     —αις εἰς τ—
5 [ἄν]θρακες [ἐπ]ὶ βωμοὺς —
[Κ]οσμιάδηι τῶι Εὐμήδους —
․․α 𐅂𐅂𐅂· ἡλιαίαι Η· τοῖς ἐπ[ι]τιμήμασ[ιν δικαστηρίωι μισθὸς Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙΙ]
εἰς Νῆσον νεωκόρωι ΗΔΔΔ —
ΗΗΗ𐅄ΔΔΔ· λογισταῖς ἐφόδιον ΗΗΗ𐅄Δ· εἰς —
10 [κ]αὶ τάδε ἔργα ἐξέδομεν κατὰ ψηφίσμα[τα — multa desunt — ἐργο]-
[λ]αβήσαντι τὴν κρηπῖδα τὴν ἐν τ[ῆι Ν]ήσ[ωι]
․․ς τῆς ἐν Νήσωι παρὰ Κλειτο—
— — —#⁷Α․․ΡΑ̣ΙΤ —
{²vss. 3 oblitterati}²
17 καὶ ἄλλας κατὰ τὸν —
— — —οσια․․․․σ—
— — — —σ—
20 — — —𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ —
σθαι․․․․ν ΙΙΙ𐅁 —
— — ον τιμὴ 𐅂[— — — — — — — — — με]-
[τ]ρηταὶ τρεῖς —
— —Ι παρὰ Κλεω̣ν̣[ύμου? — — — — — λαμ]-
25 πάδ̣ας ․· τὰ δὲ —
— —ΩΙ․․ΜΟ̣Σ̣—
Φίλλις —
vss. 6 oblitterati
34 — — —ΙΣΧ—
35 [Σωσι]μαχ[είων]
․․․ΦΑ[— — — — — Κερ]αμε[ίου ὁ δεῖνα — — — —· Ἐπισθε]-
ν̣ε̣[ία]ς̣ [Ξέ]ν̣ω[ν]
․𐅂𐅂· Λυκωνείου Ἵππακος —
Δημολύτου, Ἀντιγένης Ἀνδρομένους —
40 καὶ οἵδε ὀφείλουσιν ἐνοίκι[α]
ΟΕ․ΔΡΑΣ
vss. 2 oblitterati
44 λα Η𐅄 —
45 ΟΕΝΑΤΟΥ —
τοῦ ξυλῶνος καὶ τοῦ —
𐅂𐅁𐅀 —
ληνοσ —
Ἀκροβ̣ιλ —
50 καὶ οἵδε ὀφείλουσι τῶι θεῶι καὶ οἱ [ἔγγυοι]
Δημόνους Νίκωνος τοῦ πορθμείου τ[οῦ] εἰς [Μύκονον {²⁷Ῥήνειαν?}²⁷ —]
․․ ἔγγυος Ἀκριδίων Ἐλπίνου ․․․․․․․ΛΙ —
Ἀριστόβουλος Λυσιξένου, Ἀριστ—
καὶ οἵδε τόκους οὐκ ἀπέδοσαν· Μ—
55 〚— — — — — — — — — — — — — — — —〛
Ναυτέλης 𐅃𐅂· Τελέσωνος τοῦ Χοιρύλου κληρο[νόμοι]
Ἀπολλόδωρος Κυζικηνὸς Δ· Λύσανδρος Δε[ξιπόλιος]
Μαψιχίδας ΔΔΔΔ𐅂ΙΙΙ· Φωκαέως τοῦ Πιστοξένου [κληρονόμοι]
〚— — — — — — — — —〛 Πολυξένου τοῦ Παρμενί[ωνος] κληρ[ονόμοι]
60 〚— — — — — — — — —〛 Ἀπήμαντος Φίλωνος 𐅄Δ· [Πολ?]ύ̣κριτος —
[Ν?]ησιάδου μαθηταὶ Γλαῦκος Σωσίλεω 𐅄· Ἀρίγνωτος Μ[νησικλέους]
[ο]ἵδε τόκους ἀπέδοσαν· Μενύλλου κληρο[νόμοι]
Ἀριστόδημος Δ· Δεξικράτης Δ· Κράτων Μνη(σιάδου) Δ· Τελέσων —
                 vac.
64 παρέδομεν ἱεροποιοῖς Ξενοκλείδει Ἀφθονήτου, Τιμοκλεῖ Εὐέλθοντος Ι— — [ἐκ τοῦ θησαυροῦ τοῦ ἐν]
65 [Ἀ]φροδισίωι ΙΙΙ𐅀· ἐκ τοῦ ἐν Νήσωι Δ· καὶ ἄλλας ἀργυρίου δραχμὰς Χ[𐅅]ΗΗ —
       vac.
face B.1 — ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· κυν-
[βίον {²⁷κυν|[βία?}²⁷ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — οὗ] τὰ ἑπτὰ ἐν τῶι προδόμωι· στέφανος δ[ά]-
[φνης — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — στέφανοι δάφνης συντεθλασμέν]οι, ὁλκὴ Η𐅄Δ𐅃Ι· ἔνεισιν ἐγ κιβωτίωι ἐσκυτωμένωι· ψίλιον ἀργυ-
[ροῦν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κ]αὶ αὐτοὶ ἔφασαν παραλαβεῖν ἐν τῶι Πωρίνωι· φιάλη ἀργυρᾶ ΙΙ
5 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — φιάλαι ἐμ πλινθείωι τρεῖς, Στρατονίκης Μακέτ]ας ἀνάθημα· φιάλη Ῥοδίων ἐπ’ ἀρχιθεώρου Δαμονίκου· φιάλη ἐπ’ ἀρχι-
[θεώρου — — — — — — — — — — — — — — — — — φιάλη τῆς Ἀλεξανδρέων πόλεως ἐπ’ ἀρχ]ιθεώρου Θεοφίλου ΑΛΕΞΙΟΝΟΣ· φιάλη Πασικράτους ἀνάθημα· φιάλ[η]
[Ῥοδίων ἐπ’ ἀρχιθεώρου Εὐκλέος(?). ἐν τῶι Ἀρτεμισίωι σταθμῶι καὶ ἀριθμῶι· στέφανος χρυσοῦς κι]σσοῦ βασιλέως Πτολεμαίου, ὁλκὴ 𐅄ΔΔΔΔ· στέφανος χρυσοῦ[ς μυρσίνης],
[βασιλέως Σιδωνίων Φιλοκλέους, ὁλκὴ σὺν λίνωι 𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ· στέφανος δάφνης, Δηλιάδες, ἐπιδό]ντος Κλείτου, ὁλκὴ 𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂· στέφανος δάφνης Πευκέστα [ἐπιδόντος],
[ὁλκὴ σὺν λίνωι 𐅄Δ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ— — — — — — — — — — — — στέφανος χρυσοῦς δάφνης, Δηλιάδες, χορεῖ]α Φιλοκλέους ἐπιδόντος, ὁλκὴ σὺν λίνωι ΔΔΔΔ𐅃̣Ι̣Ι̣· στέφανος [μυρρίνης],
10 [Πτολεμαίου ἐπιδόντος, ὁλκὴ σὺν] λί[νωι καὶ κηρῶι Η𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂· στέφανος δάφνης Βερενίκης ὑπὲρ Πτολεμα]ίου, ὁλκὴ σὺν λίνωι 𐅄ΔΔ𐅂Ι· στέφανος μυρρίνης Καλλικρά[του ἐπιδόν]-
[τος, ὁλκὴ σὺν λίνωι Δ𐅃𐅂𐅂]𐅂𐅂· στέ[φαν]ος μυ[ρρίνης Δημητρίου, ὁλκὴ σὺν λίνωι καὶ κηρῶι 𐅄Δ𐅂𐅂𐅂𐅂· ξυστά]λλ̣ι̣ον ἐγ κιβωτίωι· στέφανος Ἰωμίλκου βασιλέως ἀνάθημα, [ὁλκὴ σὺν λί]-
[νωι] ΔΔ𐅂· στέφανος μυρρίνης, Δηλιάδες, [χορεῖα στεφανώσαντος Νικοκρέοντος, ὁλκὴ σὺν λίνωι ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· στέ]φανος δάφνης ἐπιγραφὴν ἔχων ἐπὶ τοῦ πλινθείου· Κρατε[ροῦ· ὁλκὴ σὺν]
[λί]νωι 𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· στέφανος δάφνης ἐπιγρα[φὴν ἔχων ἐπὶ τοῦ πλινθείου· ἱερὸς Ἀρτέμιδος καὶ Ἀπόλλωνος, ὁλκὴ σὺ]ν λίνωι 𐅄ΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ· στεφάνια δύο, ὁλκὴ 𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ· [θη]ρίκλειος [χρυσῆ, Πτο]-
[λ]εμαίου ἀνάθημα, ὁλκὴ ΗΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· ῥό[δ]ον καὶ στ[έφανος χρυσᾶ Λυσάνδρου, ὁλκὴ σὺν ξύλωι καὶ τ]αινιδίωι καὶ λίνωι 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· φιάλιον χρυσοῦν], ὁλκὴ 𐅄𐅃̣․․․Ι̣Ι̣Ι· φιάλιον [ὃ καλεῖται]
15 [χ]ρ[υ]σίς, ὁλκὴ 𐅄· ἐπιχύτης χρυσοῦς, ὁλκὴ ΗΔ𐅂Ι𐅁· [τραγίσκοι χρυσοῖ δύο ἄστατοι· ἀσπιδίσκη χρυσῆ, ὁλκ]ὴ̣ 𐅂𐅂𐅂· φιάλη καρυωτὴ χρυσῆ, [Να]ξίων ἀνάθημα, ὁλκὴ Η𐅄Δ[ΔΔΔ𐅃𐅂]·
φιάλιον χρυσοῦν λεῖον, ὁλκὴ ΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙ· ψίλιον στρεπ[τόν, ὁλκὴ 𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· στλεγγίδιον χρυσοῦν ἐπ]ὶ ταινιδίου, ἀνέθηκε Δόναξ· ὅρ[μος] χρυσοῦς ἀμφορέων, ὁλκὴ σὺ[ν λίνωι Δ𐅃𐅂𐅂𐅂]·
ὅρμος χρυσοῦς λογχίων, Δημοστράτης ἀνάθημα, ἄστατ[ος· ἀριθμὸς λογχίων 𐅄ΔΔΙΙΙΙ· ἄμπελος χρυσῆ] ἄστατος· πρόσεστι[ν Ἀπόλλω]νος ἀπότυπος ἀργυροῦς ἐπίχ[ρυσος]·
[ὄφ]ις ἀργυροῦς ἐπίχρυσος ἄστατος· καὶ ἄλλα παντοδα[πὰ ἐπίχρυσα ἄστατα· ῥοαὶ ἐπίχρυσοι ἑπτά· ἱππάριον ἐπίχ]ρυσον· [ῥόδο]ν κ̣α̣ὶ̣ ἄ̣λ̣λ̣[α χρυσᾶ παντοδαπὰ ἄστατα]· καὶ ἀνδριαντίσκος [χρυσοῦς]
[τ]ὴμ μίαν κνήμην οὐκ ἔχων, ὁλκὴ 𐅃𐅂· πυρηνίδια καὶ μην[ίσκοι καὶ βοὸς κεφαλή· καὶ ἄλλα παντοδαπὰ ἀνειρ]μένα ἐπὶ λίνου, ὁλκὴ 𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· στλεγγίδιον ἐπὶ ναΐσκου ὑπόχαλκον [ἄστατον]·
20 ὅρμος χρυσοῦς ἀμφορέων, ὁλκὴ σὺν λίνωι ΔΔ𐅃𐅂· [ὅ]ρμ[ος] χρυ[σοῦς ἀμφορέων, ὁλκὴ σὺν λίνωι Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· ὅρμος χρ]υσο[ῦ]ς λ[ογχ][ω]ν ὃν ἀνέθηκε Σιμίχη, ἄστατος· ἀριθμὸς λογχίων 𐅄ΔΔ[ΔΔΙΙ]·
ὅρμος τῆς Ἐριφύλης ἄστατος· στέφανος δάφνης [χρυσοῦς, ὁλκὴ σὺν λίνωι 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂· σφραγὶς σμαράγδου ἄστα]τος· φιάλιον χρυσοῦν ἐν πλινθείωι ἄστατον [Δημοσῶ?]ντος· ἀσπιδίσκη χ[ρυσῆ]
καὶ περιδέραια καὶ ἐνώτια καὶ φυκίον, ὁλκὴ Δ𐅃𐅂̣𐅂̣ σὺν λίνωι καὶ κηρῶι· [ὅρμος ὁ πρὸς τῶι κλισμῶι προσπ]ε̣παρ̣μένος?, ὁλκὴ σὺν λίνωι ΗΗΔ𐅂𐅂𐅂𐅂Ι· μῆλα χρυσᾶ τέτταρα καὶ τετ[ταρά]-
κοντα περί<χρυσα> καὶ γυπὸς κεφαλήν· πέταλα χρυσᾶ ἐν κιβωτίωι ἑξήκοντ[α, ὁλκὴ ΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· χρυσίου κλ]άσματα ἀπὸ στεφάνων καὶ [πε]ρόναι καὶ στλεγγίδων κλάσμ[ατ]α [καὶ] πεν[τό]-
ροβος χρυσᾶ, ὁλκὴ Δ̣ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· χρυσίου παντοδαποῦ λευκοῦ ὁλκὴ ΗΗΗΔΔ[Δ· χρυσοῖ ΔΙΙ· χρυσίου παντο]δαποῦ ὁλκὴ 𐅂𐅂𐅂· δακτύλιος χρυσοῦς Ἀρτεμίσιον ἔχων, ὁλκὴ 𐅃[ΙΙΙ]·
25 χρυσίου παντοδαποῦ ὁλκὴ ΗΗΗΔΔ𐅃𐅂𐅂· δακτύλιοι ἕξ, τούτων διάλιθος εἷς, ὁλκὴ [𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· ἄλλος λ]εῖος, ὁλκὴ 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ἄλλος χρυσοῦς ἐπίσημον ἔχων Ἔρωτα, ὁλκὴ 𐅂𐅂· ἄλ[λος]
σφραγῖδα ἔχων, ὁλκὴ 𐅃Ι· κύλινδρο̣ς, ὁλκὴ 𐅂𐅂𐅂𐅂· σφραγὶς χρυσένδετος, ὁλκὴ 𐅂𐅂· ἄ[λλη σφραγὶς χρυσένδετος, ὁλκὴ 𐅂]· ἄλλη σφραγὶς χρυσένδετος, ὁλκὴ 𐅂· λυγγούριον χρυσένδετον, ὁλκὴ 𐅂Ι[ΙΙ]·
ἄλλη σφραγὶς χρυσένδετος, ὁλκὴ 𐅂𐅂ΙΙΙ· ἄλλη σφραγὶς ἀργυρένδετος, ὁλκὴ 𐅂· δ̣[ακτύλιος Καλλικρίτης] ἐν ταινιδίωι ἄστατος· δακτύλιος σιδηροῦς ἐπίχρυσος, ὁλκὴ 𐅃· ἄλλος δα-
κτύλιος σιδηροῦς ἐπίχρυσος, ὁλκὴ 𐅂𐅂· μῆλα χρυσᾶ {χρυσᾶ} <ὁλκὴ> 𐅃ΙΙΙΙΙ· δακτ[ύλιος χρυσοῦς — c.10 —]ΙΙΛ․․․ Δημητ[ρίου] περιδέραια χρυσᾶ· περισκελίδες καὶ ψίλια̣ [ἄστατα?]·
[ἀ]ργύριον δόκιμον καὶ χαλκοῦ δηλίου 𐅄ΔΔ𐅃𐅂𐅂· [ἀ]ετὸς χρυσοῦς ἐν πλινθείωι ἄστατ[ος — c.10 —] αἰγιναῖοι στατῆρες καὶ κρητικοὶ ΔΙ· μαυσσώλεια τέτραχμα 𐅃ΙΙΙΙ· νάξια [ΙΙ]·
30 [κ]ορίνθιοι στατῆρες Δ̣Ι καὶ φωκαῒς καὶ φοκαϊκὸς ὀβολός· ἀργυρίου νομίσματο[ς ὁλκὴ ΔΔ𐅃𐅂𐅂· δα]ρεικοὶ [𐅃ΙΙΙ]· καὶ ἄλλο χρυσίον παντοδαπὸν καὶ λιθάριον χρυσένδετον
[κ]αὶ δακ[τ]ύλιος καὶ κύλ<ι>νδρος χρυσοῦς, ὁλκὴ σὺν τοῖς δαρεικοῖς ΔΔΙΙΙΙΙ· χρ[υσᾶ ὀφίδια καὶ ἀνθέμιον ἀργυ]ρ̣οῦν καὶ φιάλιον ἀργυροῦν καὶ χρυσίον παντοδαπόν, ὁλκὴ πάν[των Δ𐅂𐅂]·
[ἀρ]γυρίου παντοδαποῦ ὁ πρῶτος ῥυμὸς Η̣Η̣Η̣𐅃𐅂· ὁ δεύτερος ῥυμὸς ΗΗ[𐅄𐅂𐅂· ὁ τρίτος ῥυμὸς ΗΗΗΗ𐅄]ΔΔΔΔ𐅃 ὁ τέταρτος ῥυμὸς ΗΗΗΗΔΔΔ𐅂̣· ὁ πέ̣ν̣π̣τος Η𐅄ΔΔ𐅂· [ὁ ἕκτος]
[𐅅Η]Η𐅄Δ𐅂· ὁ ἕβδομος 𐅅𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· ὁ ὄγδοος 𐅅ΗΔΔΔ𐅂· ὁ ἔνατος ΗΗ[ΗΗΔΔΔΔ]· ὁ δέκατος ΗΗΗ𐅂· καὶ] δακτύλιος ἀργυροῦς φωσφόριον ἔχων· ἀργυρίου νομίσματος [παν]-
[τ]οδαποῦ ὁλκὴ Δ𐅂𐅂· φιάλη ἐν πλινθείωι, Λυσικράτους ἀνάθημα· ἄλλη φιά[λη — c.10 — ]υ̣ς ἀνάθημα· ἄλλη φιάλη ἐν πλινθείωι ἔκτυπος, Ὀνήσανδ[ρος]
35 καὶ ἡ γυνὴ Νικοβούλη ἀνέθεσαν. ἐν τῶι νεῶ<ι> τῆς Εἰλειθυίης· φιάλη καρ[υωτή, ἀνάθημα Κλεαρχίδος, ἄστατος]· φιάλη ἀργυρᾶ, Κτησυλίδος ἀνάθημα, ὁλκὴ 𐅄ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ· ἀμφιδῆ ἀργ[υρᾶ]
καὶ τύποι καὶ ἄλλα παντοδαπά, ὁλκὴ Η𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ὅρμος χρυσοῦς λογχίων, [ὁλκὴ 𐅃𐅂𐅂· τύποι χρυσοῖ καὶ τ]ύπος Κλεινοῦς καὶ πυρηνίδια καὶ ἀνδριάντια καὶ ἀνδριάντιον ξύλιν[ον]
ἐπίχρυσον καὶ ἐνώτιον καὶ δακτύλιος καὶ ἐνώτιον καὶ ἄλλα παντοδαπ[ά, ὧν ὁλκὴ πάντων ΔΔΔ𐅂ΙΙΙ· μῆλ]α χρυσᾶ ἄστατα 𐅃ΙΙΙΙ· ἁλύσιον χρυσοῦν διάλιθον, ὁλκὴ 𐅂ΙΙΙ· ἄλλο [ἁ]-
λύσιον διάλιθον, ὁλκὴ 𐅃· ἐνώτια δύο ἐπὶ ταινιδίων χρυσᾶ ἄστατα· ἐ[κκλαστρίδια δύο, Λαμιδίου ἀνάθη]μα· δακτύλιος χρυσοῦς ἐπὶ ταινιδίου, Κερκίδος ἀνάθημα· δακτύλιος διάλιθο[ς]
ἐπὶ ταινιδίου, Καλλιφάντης ἀνάθημα· δακτύλιος λυγγούριον χρυσένδετον [ἄστατος? δακτύλιον χρυσοῦν κον]δύλιον, ὁλκὴ ΙΙΙΙΙ· χρυσίου παντοδαποῦ ὁλκὴ ․․․𐅄Δ ἐπὶ ταινιδί[ου. ἐν τῶι ναῶι]
40 τοῦ Ἀσκληπιοῦ· θυμιατήριον — — — Κλεινοῦς ἀνάθημα· στέφανος [χρυσοῦς ὧι τὸ ἄγαλμα ἐστε]φάνωται. vac.
vac.                                                         vac.
Search Help