[ ] Delos — 268 BC
1 [λ]όγος ἱεροποιῶν [τῶ]ν ἱ[ερ]ο[ποιησάντων ἐπ’ ἄρχοντος Καλλίμου],
[Θ]αρσύνοντος τοῦ Χοιρύλου καὶ [Φίλλιος τοῦ Ποσειδίκου].
τάδε παρελάβομεν παρὰ ἱεροποιῶ[ν τῶν ἐπὶ Χαρίλα, Χαρίλα τοῦ]
Ἀντιγόνου καὶ παρὰ Ἀπημάντου τοῦ Ἀρκέ[οντος ἀργυρίου νομίσματος]
5 δραχμὰς ΜΜ𐅆ΧΧΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂 καὶ χρυσοῦς [ΙΙΙ· αἰγιναῖον ΙΙΙ· πάριον? ΙΙ].
καὶ τάδε εἰσήκει μισθώματα τῶν ἱερῶν τ[εμενῶν· παρ’ Ἀπολλο]-
δώρου Πορθμοῦ Χ[ΗΗ]ΗΗ𐅄𐅂𐅂· Τελέσανδρος [Διονυσίου 𐅅Η․․]·
τοῦ Ἱπποδρόμου Ἀντικράτης 𐅅ΗΗΔΔΔ𐅂𐅂𐅀Χ· [Νικοῦ χώρου]
Θαρσύδικος Λ̣ΙΑΧ̣ 𐅄𐅂· Χαρωνείας Τιμησίδη[μος καὶ]
10 Ἀριστό[δι]κος ΧΗ· Λιμνῶν Χοιρύλος 𐅅𐅄ΔΔ[𐅂𐅂𐅂· Ῥάμνων]
Ἄνεκτο[ς] Ἀντιγόνου ΗΗΗΗ𐅄ΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙΙ𐅀Χ· Σκι[τωνείας]
Δίδυμος 𐅅𐅄Δ· Πύργωγ Κλεινίας ΧΗΗΗΔΔ[ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅁Χ]·
τοῦ Κεραμείου Ἱερόμβροτος Η𐅄Δ𐅃𐅂· Χαρητεί[ας]
Ἐμπεδοκλῆς Χ𐅅ΗΗΗ· Σολόης καὶ Κορακιῶν [Τελέσων]
15 ΗΗΗ𐅄ΔΔ𐅂𐅂· Λειμῶνος Ὁδοιτέλης ἀπέδωκ[εν ΗΗΗΙΙ]·
τῆς Ἐπισθενείας Ξένων 𐅅ΗΔ𐅂𐅂· Ἄκρας Δή[λου Χαρίλας]
𐅄ΔΔΔ, τὰς δὲ ΗΗΗΗΔΔΔ𐅂𐅂· Πανόρμου Ἀρησίμβρ[οτος 𐅅ΗΗΗΔΔΔ]·
Φυταλιᾶς Διάκριτος 𐅄ΔΔ𐅂𐅂· Φοινίκων Καλλ[ισθένης]
Διακρίτου 𐅅ΗΗΔΔ𐅂𐅂𐅂· τοῦ Λυκωνείου Ἵππακο[ς Η․ΙΙΙ?]·
20 τὸ Σωσιμάχειον Πόλυβος Η𐅄. — — τόκους οἵδε ἀ[πέδοσαν]·
Πόλυβος ὑπὲρ Μενύλλου Η· Τελέσων ΔΔΔΔ — — — —
τοῦ Παρμενίωνος Η· Δαμάρους 𐅃𐅂ΙΙΙΙ· Πολ[ύζηλος? —]
Φωκαέως Η· Μνησικλέους ΔΔΙΙΙΙΙ· Δεξικράτο[υς — — —]
Στησίλεως ὑπὲρ Φίλτου Η𐅂𐅂· παρὰ Φίλτου 𐅂𐅂𐅂𐅂 — — —
25 τοῦ Αὐτοκλέους Η· ἐκ τῶν Ἀπολλοδώρου Δ— — — — — —
ἐνοίκια οἵδε ἀποδεδώκασι· τῆς Σωσιλείας [Ἀνδρόλας]
ΗΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· ἐκ τῶν Ἐφέσου παρὰ Σιγῆ[ς] 𐅄ΔΔ· [Βόηθος τῆς Ὀρθο]-
κλέους 𐅄· 〚— — —〛 Βούλων τῆς οἰκίας ἣ ἦν Ἀρκ[έοντος — — —]·
παρὰ Μάχωνος ἐκ τῆς Χαρητείας ΔΔΔ𐅂· ὑπὲ[ρ Ἀπολλοδώρου]
30 Φιλοχάρης τῆς Ἐπισθενείας ἧς Ἀπελλαῖο[ς ἐμεμίσθωτο 𐅄]·
καὶ ἄλλας Ἀριστόκριτος Δ· ἐκ τῆς Ἐπισθεν[είας τῆς ἑτέρας]
Ἀπολλώνιος 𐅄Δ· ἐκ τῆς Χαρητείας τῆς γ[υναικωνίτιδος]
Φιλοχάρης 𐅄ΔΔΔ· τῆς Πυθᾶ Διονύσιος ΔΔ· ἐ[κ τῆς Ἀριστοβούλου]
Ἀριστόβουλος 𐅄ΔΔ𐅃𐅂[𐅂]ΙΙΙΙ𐅁. vac.
35 πίσσης ἐπριάμεθα μετρητὰς δύο, τιμὴ ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙ· ξύ[λα — — — plus dimidio versus —]
Δεινομένει τὸν λουτρῶνα ἐπισκευάσαντι τὸν ἐν τῆι παλ[αίστραι — — — — — — — — — —]
[ἔ]δομεν 𐅃𐅂𐅂𐅂· Ἑκατομβαιῶνος· χοῖρος καθάρασθαι τὸ ἱερ[ὸν — — — —· εἰς τὸν λουτρῶ?]-
[ν]α δοκοὶ παρὰ Ξενοκλείδου τέτταρες, τιμὴ ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· Α[— — — — — — — — — — ἀνε]-
[ν]έγκασι Ι𐅁· καλαμῖδες παρὰ Μνησικλείους ΙΙΙΙ· τιμὴ 𐅃Ι — — — — — — — — — — — —
40 εἰς τὸν ἰπνὸν ἐπιβλῆτες 𐅂𐅂𐅂ΙΙ· Πρώτωι τοὺς θαλάμ[ους τοὺς — — — — — — — — — —]
λείους ὥστε ὑπέρθυρον ταῖς τοῦ κλεισίου θύραι[ς — — — — — — — — — — — τὸν λου]-
τρῶνα ἐπισκευάσαντι τὸν ἐν τῆι παλαίστραι 𐅂̣𐅂̣[— — — — — — — — — — — — — ἐπι]-
βλῆτες 𐅂𐅁· Ἀρτίμου υἱῶι ἐπισκευάσαντι χαλκίον [— — — — — — — — — — — — — τοὺς]
ἐπιβλῆτας συμπρίσαντι 𐅂· τὸ Θεσμοφόριον περιτ[ειχίσαντι? — — — — — — — — — — τῆς]
45 οἰκιας ἣ ἦν Ἀρκέοντος 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ· τῶν οἴκων τῶν ἐν Νή[σωι — — — — — — — — — —]
χους 𐅂Ι𐅁· ξύλων τάλαντα τέτταρα, τιμὴ 𐅂𐅂𐅂𐅂𐅁· Με[ταγειτνιῶνος· χοῖρος cet. — — εἰς τὸ Ἡ]-
ρακλεῖον καὶ εἰς τὴν οἰκίαν ἣ ἦν Ἀρκέοντος, τιμὴ — — — — — — — — — — — — — —
ΔΔ𐅂𐅂· Αἰγυπτίωι τῆς ἐγκύμονος ΔΔ𐅃· ἄλλο ἱερεῖον Γ— — — — — — — — — — — — —
σι 𐅂· ῥυμοὶ ΙΙ· ξύλων τάλαντα τρία, τιμὴ 𐅂𐅂𐅂· τὸ ἱερὸν — — — — — — — — — — — —
50 KATA\ YH/FISMA E)/DOMEN TW=N U(DRIW=N TO\ A)RGU/RION O(\ E)LA/B[OMEN _ _ _ _ _ _ _ LI/QOUS KOMI/]-
σαντι εἰς τὸ θέατρον ΔΔΔΔ𐅃ΙΙ, τοῦ λίθου ἑκάστου [τιμὴ — — — — — — — — — — —]
δραχμαὶ 𐅃𐅂𐅂· κλεὶς τῆι παλαίστραι 𐅂ΙΙ· ἐξέδομεν — — — — — — — — — — — — — —
καὶ τὰ ἐν τῆι στοᾶι ἐξαλειφθῆναι καὶ τὰς κρηπῖδα[ς — — — — — — — — — — — — — —]
Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· Σωτᾶι χαλκεῖ μισθὸς τῶν σιδηρίων οἷς [χρῆται? — — — — — — — — — — — —]
55 ξύλα αὐτοῦ παρέχοντος μισθὸς 𐅂𐅂𐅂 κατὰ ψήφισ[μα — — — — — — — — — — — — — —]
καὶ Μένωνι τοὺς διάρρους τοὺς ἐν τῶι θεάτρωι — — — — — — — — — — — — — — —
θαι 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ὥστε τὸγ Κερατῶνα ἀλεῖψαι καὶ τὰς θύρας [— — — πίσσης μετρητὰς — — καὶ]
χοῦν, τοῦ μετρητοῦ τιμὴ ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· ἡ πᾶσα τιμὴ ΗΔ[—· — ἀλείψαντι τὰς θύρας τάς τε τοῦ]
ἱεροῦ καὶ τὰς ἐν τῶι ἱερῶι μισθὸς Δ𐅂𐅂· τὴν σκηνὴ[ν — τὴν ἐν τῶι θεάτρωι ἀλείψαντι — —· σανί?]-
60 [δ]ες 𐅃ΙΙΙΙ· χάρται δύο, τιμὴ 𐅂𐅂𐅂𐅂· ὑπηρέταις μισθὸς — — — — — — — — — — — — —
καὶ ἐν τῶι Πωρίνωι ἐπισκευάσαντι 𐅂· τὸν διάρ[ρουν τὸν ἐν τῶι θεάτρωι — — — — — — — —]
σαντι οὗ Ἐμμενίδης οἰκεῖ αὐτοῦ πάντα παρέχ[οντος — — — — — — — — — — — — — —]
ξύλων τάλαντα 𐅃ΙΙ, τιμὴ 𐅃𐅂𐅂· Ἀπατουριῶνος χοῖ[ρος τὸ ἱερὸν καθάρασθαι — — — — — —]
τιμὴ ΔΔΔΔ𐅃· καὶ εἰς ἀνάλωμα 𐅂𐅂𐅂· εἰς παλαίστραν [— — — — — — — — — — ἀρχιτέκτονι]
65 εἰς τὸμ μισθὸν δραχμαὶ ΗΗΗΗ· ξύλων τάλαντα — — — — — — — — — — — — — — — —
τι εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Διὸς τοῦ Κυνθίου δραχμαὶ Δ𐅃𐅂· μ[— — — — — — ἀρχιτέκτονι τὸ λοι]-
πὸν τοῦ μισθοῦ ΗΗΗΔΔ· Σίμωι λίθων πέντε ν[αῦλον — — — — — — — — — τοῦ Διὸς]
τοῦ Κυνθίου ἔδομεν δόσιν τὸ ἐπιδέκατον δραχ[μὰς — — — — — — — — — — — — — —]
σαντι τὸν οἶκον τὸν ἐπ’ Ὀρτυγίαι καὶ ἀπογεισώ[σαντι — — — — — — — — — — — τῶι Θεσ]-
70 μοφορ<ί>ω̣ι̣ μισθὸς 𐅃𐅂· Ἀρησιῶνος χοῖρος τὸ ἱερὸν [καθάρασθαι — — — — — — — — — — —]
πλίνθων Η, τιμὴ 𐅃· τοῖς ἀνενέγκασιν 𐅂𐅂· ἐπιτ[ιμήμασιν? — — — — — — — τοῦ Διὸς τοῦ]
Κυνθίου κατὰ ψήφισμα δραχμὰς ΔΔΔΔ𐅃· ὑπηρ[έταις — — — — — — — — — — — — —]
τῶι τὴν στήλην γράφοντι ΔΔΔ· ἐργάταις τοῖς — — — — — — — — — — — — — — — —
ἐν τῆι Σωσιλείαι 𐅃· τοῖς οἰκοδομήμασι τὸ πτῶ[μα — — — — — — — — — — — — — — —]
75 χοεῖς δύο, 𐅂𐅂𐅂𐅂𐅁· κατὰ ψήφισμα εἰς κονίαν ἔδομ[εν — — — — — — — — — εἰς ἱμάτι?]-
ον τὸ τῆς Λητοῦς πορφύρας τιμὴ ΔΔ· μισθ[ωτοῖς? — — — — Ποσιδεῶνος· χοῖρος τὸ ἱε]-
ρὸν καθάρασθαι 𐅂𐅂𐅂· ὑπηρέταις ὁ αὐτὸς μισθ[ὸς — — — — — — — — — — — — —]
ὀξύνοντι τὰ σιδήρια οἷς Βάκχιος χρῆται δραχμ[αὶ — — — — — — — — — — — — — — —]
ρησιν τῶι Ποσειδῶνι καὶ τοῖς καθύπερ α — — — — — — — — — — — — — — — — — —
80 Η̣𐅂𐅂· Ἁρπάλιδι τὸ πτῶμα τὸ ἐπὶ Θεσμο[φορίωι διακεσαμένωι — — — — — — — — — κερα]-
μίδας ἀνενέγκασι καὶ τὸν κέραμ[ον — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ΔΔ· Ἐπιτέλει τῶι κονιάσαντι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
σαντι τὴν οἰκίαν ἣ ἦν Ὀρθοκ[λέους — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
καὶ οἵδε τόκους ἀπέδ[οσαν ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς· — — — — — — — — — — — — —]
85 Φωκίωνος υἱοὶ Δ· Ξέ[νων Ἑρμιονεὺς — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Μαψιχίδαι ΔΔΔΔ𐅂ΙΙΙ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
οἵδε τόκους οὐκ ἀποδ[εδώκασι ἀλλὰ ὀφείλουσι τῶι θεῶι — — — — — οἱ Φερεκλείδου κληρονόμοι ὑπὲρ]
Προξένου ΔΔ𐅂Ι𐅁· Κ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
καὶ ἄλλο ἀργύριον ε̣[ἰσεπράξαμεν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
90 Πολύξενον τό[κον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Ἑρμοκρέοντ[α {²⁷Ἑρμοκρέοντ[ος?]}²⁷ — — — — — — — — —]
      vac.
Search Help