[ ] Delos — 276 BC
face A.frg. a-f.1 τ̣ους Ι[— — —]
τὰς θύρας ποιήσαντι Δημητρίωι μνᾶς τριάκον[τα — — —]
καὶ τὴν θυρίδα οὗ οἱ τράγοι, μισθὸς ·ΗΗ· Δημητρίω[ι — — —]
γεις τὰς παραθυρίδας ποιήσαντι ·Δ𐅃𐅂· χοῖρος π[αρὰ — — —]
5 Βυζαντίου μετρηταὶ τέτταρες χοῦς ἡμίχουν, ὁ μ[ετρητὴς — {²multa desunt}² — κηρύ?]-
κεια ἀργυρᾶ ποιήσαντι δύο μισθὸς ΔΔ· ἅλες εἰς Ι[— — —]
ἐλέφαντος μναῖ δέκα πέντε, ἡ μνᾶ ·𐅃𐅂𐅂𐅂· χοῖρος παρ[ὰ — — —]
Στεφάνωι καὶ Χιμάρωι ἐπισκευάσασι τὰ τέγη τὰ τῶν [— — —]
τὴμ πρὸς τοῖς ἀνδριάσιν ἀνακαθάρασι καὶ ἐξενέγ[κασι — — — — — ἐκ τοῦ]
10 νεωρόφου οἴκου χοεῖς ἑπτὰ εἰς τὰς θύρας τοῦ ἱεροῦ καὶ τ[— — — — — τοῦ]
Ἀρτεμισίου καὶ τὴν στοὰγ καὶ τἄλλα ·Δ𐅃𐅂ΙΙΙ· μίλτος π[— — — — γόμ?]-
φους ἀγαγόντι ἐκ Τήνου ·ΔΔΔ· μισθωτῶι συμπλεύσα[ντι — —]
μναῖ τετταράκοντα τρεῖς ἡμιμναῖον 𐅄〚— — —〛· Νίκωνι δ [— — —]
δραχμαὶ ·Δ· Δεξίωι γομφωτηρίου ·𐅂𐅂𐅂𐅂· σανίδες φιλύριν[αι — — —]
15 τῶγ κυματίων τὰ σεσηπότα καινὰ ποιήσασιν μισθὸς τ[οῦ ποδὸς ἑκάστου {²numerus}² — —]
[σ]υνελογίσθησαν πόδες ·ΧΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅃ΙΙΙΙ· γίνεται μισθὸ[ς — — — — — ἀ]-
[ν]ενέγκασιν ἀπὸ τοῦ ναοῦ καὶ ἐπιθεῖσιν ἐπὶ τὸν οἶκον τὸ[ν — —]
[ἐ]ργασαμένωι καὶ ἐπιθέντι ·𐅄· Κτήσωνι τὰς ἀγκύλας τ[— — —]
[ἀ]ποξ̣έσασιν ·ΔΔ𐅃· Σωστράτωι κονιάσαντι τὸν οἶκον κ[αὶ — — — — — τὸ]
20 [ξ]ύλωμα τὸ ἐν τῶι ναῶι τοῦ Ἀσκληπιοῦ ἐργασαμένο[ις — — —]
τὰς παλαιὰς ἐπισκευάσασιγ καὶ τὰς ἐγλειπούσας ἐπ̣ι[— — — — — — παρὰ]
Βακχίου ·ΔΔ𐅂· χοῖρος τὸ ἱερὸγ καθάρασθαι παρὰ Ἐτεοκλ[είδου — — — τιμὴ καὶ ναῦλ]-
λ̣ον τῆς κονίας ·ΗΔΔΔ· τοῖς ἐξελομένοις καὶ ἀνακομίσασ[ιν — τῶμ μειζόνων —· τῶν δὲ]
ἐλαττόνων ·𐅄· τιμὴ σὺν τέλεσι καὶ παραγωγίωι ·𐅄ΔΔ [— — — — τῆς ἐργο]-
25 λαβίας τοῦ θεάτρου τῶν θάκων τὴν δευτέραν δόσιν ·Χ𐅅̣[— — —]
καὶ δόσιν τὴν πρώτην εἰς τὰ ὑπόλοιπα ἔργα τοῦ θεάτρου [— — — — — πα]-
[ρ]ὰ Βακχίου ·ΙΙΙΙΙ· καὶ παρὰ Λεωφάντου ·𐅂· Δεινο[μένει — — —]
[πε]ριχάλκωι· παρὰ Ἀρτίμα ·𐅂𐅂· καὶ Πολυ[— — —]
[․․․․․․․]ς τὸ ξύλωμα τῶι ναῶι το[ῦ — — —]
30 [— — — — — —]. Κτήσωνι ποιήσ[αντι — — —]
[— — — — — — —] τὰ ἐπὶ τ[— — — — — —]
[— — — — — — —]ΝΤΕ[— — — — — — —]
[— — — ἐ]ργολαβή[σαντ]ι [τ]ὴμ περιοικοδ[όμησιν — — —]
τοῖχον τοῦ ἑστ[ια]τορίου τοῦ ἐν τῶι Κυ[νθίωι — —]
35 γόμφους καὶ δεσμοὺς εἰς τὴμ περιοικο[δόμησιν — — — — — εἰς τοὺς γόμ]-
φους καὶ τοὺς [δ]εσμος μολύβδου τάλαντα [— —]
Μνησιβούλω[ι κ]αὶ Κόνωνι λίθους τεμοῦσ[ι — — —]
εἰς τὸ ἀν[άλ]ημμα, τιμὴ ·𐅄ΔΔ· κα[ὶ] Ἀντι[γόνωι? — —]
             {²vac.}² μισθωτοῖς ἀνακομίσασ[ι — —]
40 vac. χοῖρος τὸ ἱερὸγ καθάρασθαι παρὰ Σωνί[κου — —]
δηι ἐπι[σ]κευάσαντι τὰ τέγ̣η τοῦ ἑστιατορίου [— —]
καύσαντι μετὰ Βακχίου ·𐅂𐅂𐅂· ξύλα δρύϊνα Γ[— —]
[․․․․]ίωι σινδόν[ες] παρὰ τῶν Ἀστυπαλαιέων [— —]
σασιν ὥστε ἐξαλεῖψαι τὰ διατειχίσματα 𐅂[— —]
45 δύο ·ΔΔΔ𐅂𐅂· παρ’ Ἡρακλείδου Φοίνικος πέτα[λα — — — — ῥάβ?]-
δομ ποιήσαντι τῶι ἀγάλματι τῶι ἐν τῶι Πο[υλυδάμαντος? — εἰς τοὺς στεφάνους τῶν]
ἐν τῶι Ἡραίωι ἀγαλμάτων πέταλα χρυσᾶ τα[— — — — — — — — — γε]-
νομένωι περὶ τὸ ἄγαλμα τῆς Λητος καὶ ε[— — —]
δραχμαὶ ·𐅄̣ΔΔΔ𐅃ΙΙ· Ἀπολλοδώρωι καὶ Θεο[— — —]
50 ναῦλλον ·ΔΔΔΔ𐅃· τοῖς ἐξελομένοις ·𐅃Ι[— — —]
σαντι καὶ τὸ κατάπροσθε τῶν θυρῶγ κα[ὶ — — —]
ἐξαλείψαντι τὸν τοῖχογ καὶ τοὺς βω[μοὺς — — — — — — — — — ἀνα]-
κομίσαντι ·ΙΙΙ· ταῖς ἱερείαις τῆς Δήμ[ητρος καὶ τῆς Κόρης — — —]
ἐπισκευάσαντι τὰς θύρας Δεινομέν[ει — — —]
55 ποιήσαντι Δεινομένει ·Δ𐅃𐅂· ῥητίνης [— — —]
καὶ συνανακαθάραντι ·𐅂· καὶ τῶι συ[ν— — —]
ξύ[λ]ων ἐλαΐνων παρὰ Μνησικλέο[υς τάλαντα? — — — — — — — ἀνακο]-
μίσασι πρὸς τὸν οἶκον ·ΙΙ· στάμνοι τῶ[ι — — —]
τιμὴ καί μισθὸς ·𐅃𐅂· Νίκωνι ἐργασα[μένωι — — — — — — ξύλα — — τῶι]
60 οἴκωι τέτταρα, τὰ μὲν δύο ἑκκαι[δεκαπήχη — — —]
χοῖρος τὸ ἱερὸγ καθάρασθαι 𐅂𐅂𐅂𐅂[— — — — — — — — — στομώματος?]
παρὰ Δεξίου μναῖ τρεῖς ·𐅃𐅂· στε[φανώματα? — — — — — — — — τὴν]
οἰκίαν οὗ οἰκεῖ Στρυμογένης [— — —]
εἴκοσι δραχμῶν ·𐅄· παρὰ Τελε[— — —]
65 εἰς ἐπίκλιντρα ταῖς κλ̣ίναις τλ̣[— — —]
[․․]ίων δύο ·𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ· σανίδες δ[ύο {²⁷δ[ρύϊναι?}²⁷ — — —]
                           {²vac. ad finem}²
frg. g {²vac. = vss. 2}²
3 [— ——]ΛΕ[— — —]
[— — —]τὸμ πὸδα [— — —]
5 [— — —]ΔΙ παρὰ Ἀριστ[— — —]
{²vss. 2 deleti}²
6 [— — —]όνου [— — —]
[— — —]ρ̣αστασ̣[— — —]
[— — —]ε̣ίου ο[— — —]
[— — —]ίωι σ[— — —]
{²vss. 2 deleti}²
12 [— ——]ΦΑ[— — —]
[— — —]ΛΗΝΟ[․]ΚΛ[— — —]
[— — — — — —]
15 [— — —]ΑΣΤΩ[— — —]
     [— — —]ΛΥ[— — —]
[— — — — — —]
face B.frg. a.1          — κεραμο—
            —υτ— — —ίου—
             —ω․․․ ἀρ̣χιτε[κτον․․ ․․․]ΙΙΙΙ․ καὶ #⁷— — — —
    — [γρά]ψα̣ν̣[τ]ι τὰ κυμάτια τὰ ἐν τῶι βάθρωι τῶν ἀγ[αλμά]-
5 [των — μισθ]ὸς τοῦ ποδὸς ·𐅂Ι𐅁· Εὐφράνορι χρυσώσαντι τὰ[ς]
  — [ο]υ οἴκου τὸγ κ[έ]ρ[α]μον εἰς τὸν οἶκον τὸν Θεορρήτ[ου]
          —ς τῆς π[ε]ρι[οικοδ]ομίας πάλιν ἐνοικοδομήσαν[τι]
                         — εἰς τὰς ὀροφὰς τοῦ ἱ[ε]ρ̣ο̣π̣ο̣<ί>ου?
                              — [λ]αβόντι καὶ ἐπιθέντι τ̣ὴ̣[ν]
10                          — τὸν ἧλον ·ΙΙΙΙ· καὶ χ̣οινικίδ[α]
                                       — τῆι παλαίστραι παρὰ
                               — ἀπαγαγόντι ·ΙΙΙΙ· Πόρ[ωι]
                                    — εἰς τὴν ἐξέδραν ὥστ[ε]
                                           — διὰ τὴν αὐτὴ[ν]
15                                             — καὶ τὴν ὀροφὴν
                                         —α ἐνῆ̣σ̣αν̣ αἷς [ἐ]-
          [νεγέγραπτο? — — — — — — — — — — — ε]ὐθυντηρί̣α τ̣ῆ̣ς̣
                                                — τοῦ Π̣υθίου
                                            — εἰς τὰς μ․․․․․
20                                                  — τάλαν[τα]
                                       — τὸ πτῶμα τῆς κρηνῖ-
              [δος — — — — — — — — — — — — — — — —]σαμένω[ι]
                                                    — παρ[ὰ]
                                         —ους [τ]οῦ κυμ[α]-
25               [τίου — — — — — — — — — — — — — — — —] ε̣ἰς τὸν
                                                     vac.
26                      — τὰς θυσίας ․․․․ΙΛ․․․․ΛΙΟ․․․․ ΧΧΧΧΗ
                — [τοῦ κυ]ματίου χρυσώσαντι μισθὸς ․․ΔΔ․ΛΙ
                                            —σαν․․․․․․ΛΙΓϹ
                                              — τῶι —
frg. dg.1                                    —ΔΟΣ—
                         — [ψηφισ]αμένου τοῦ δ̣ήμο̣[υ — — — —]
                                  vac.
3      [παρεδώκαμεν ἱερ]οποιοῖς τοῖς ἐπὶ Φίλλιδος [Στησιλέωι]
[καὶ Φιλίωι παρόντων βουλευτῶν καὶ γραμματέων τοῦ τῆς πόλεως — — —, τοῦ τῶν ἱεροποιῶν — — —, ἀργ]υρίου νομίσματος δραχμὰς
5 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — καὶ ἀργυρίου παντοδαποῦ εἰς ἀλεξα]νδρείου λόγον ·Δ𐅂𐅂· vac. καὶ ἄλλα[ς ·Χ]𐅅ΔΔ
[— — — — — τῆς ἐγδείας? τῶν] μισθωμάτων ἧς ἐγέγραπ[το — — — — — — — — τῆς Χα]ρητείας καὶ τῆς [Σ]κ̣ιτ[ωνεί?ας — — — — —]
— — — — — — — — — — —ΙΙης κληρονομίας καὶ ἄλλας ·ΗΗΗ𐅄 [— — — — — — — — Δημό?]ν̣ους Ἀντίγονος ․․․․․δημος· [καὶ]
[τὸ ἐκ τῶν θησαυρῶν ἐξαιρ]εθὲν ·Η𐅄ΔΔΔΔ𐅂ΙΙΙΙΙ· καὶ πτολεμαϊκοῦ ·ΔΔΙΙΙ· καὶ χρ[υσοῦς] — — vac.
[σύμπαγ κε]φάλαιον οὗ παρέδομεν τοῖς ἱεροποιοῖς ἀργυρίου σὺν ταῖς ·ΜΜΜ𐅆[— — — — ἃς ὁ δῆμος ἐψηφίσατο παραλαμβ]άνειν ἐμ παραδόσει [ἱεροποιοὺς] τοὺς
10 [ἐν τέ]λει ὄντας δραχμαὶ ·𐅇ΜΜΜΧΧΧ𐅅ΗΗΗΔΔΔ𐅃ΙΙ· καὶ χρυσοῦς ·ΔΙΙΙ· κ[αὶ τεττίγια δύο καὶ φωκαΐδα? καὶ — — —]ΙΙ· καὶ ἄλλου ἀργυρίου [παντοδαποῦ εἰ]ς ἀλε-
[ξα]νδρείου λόγον ·Δ𐅂𐅂. vac.
 vac. = vss. 3                                   vac. = vss. 3
12 — — — — — — — — — — — — τῶι Ἀπόλλωνι καὶ τῆι Ἀ[ρτέμιδι — — — — — — — — —]ωνος 〚— — — — —〛
[— — — — — — — — — — — — τῶι [γ]ενομένωι ․․ΧΙΛΕ̣․Σ․․Π — — — — — — — — — — — ΙΙΙ ὧι πλέονο[ς ἐ]μισθ[ώσατο — — — — — —]
[— — — — — ἡ περιοικοδόμη?]σις τοῦ Κυνθίου ἐργολαβήσας τὸ ἔρ[γον — — — — — — — —] καταστήσας λίθον — — — — — — — — — —
15      〚— — — — — — —〛 vac.                             vac.
[μηνὸς] Ἑκατομβαιῶνος ἐνάτηι ἐπ’ εἰκάδος ἐπιβάλλουσιν οἱ ἱεροποιοὶ Δημητρίωι τῶ[ι — — — — —]ΤΛ․․Ε— — — — — — — — —
[τῶν προτέ?]ρων ἔργων οὐ γράφει, ἀλλὰ ψεύδεται τοὺς ἱεροποιοὺς καὶ αἴτιός ἐστιν τοῦ μὴ — — — — — — —ΙΟ— — — — — — — — — —
— — — — ΙΙ ἕκτηι πέμπτη ․․․․ ἐπιβάλλουσιν οἱ ἱεροποιοὶ Σίμωνι Ῥοιτειεῖ δύο δραχμὰς ἱερὰ[ς]
vac.                                                     vac.
19 τάδε φυτὰ τὰ ἐν τῆι γεωργίαι τῆι Χαρωνείαι ἀπέδειξαν καὶ παρηρίθμησαν ἡμῖν οἱ ἱε[ροποιοὶ — — — — —] σύκινα <ΔΔ>Δ̣ΔΙΙΙ· vac.
 vac. ad finem                                           vac.
Search Help