[ ] Delos — stoich. — 434-315 BC
face A.1                                                 #⁷#⁷
                              [συν?οι]κ̣ί̣α̣ ἣ ἦν Ἀ̣φ̣ ∶
                                   — — ιον ὃ ἦγ Καλλω̣[ν— {²⁷Καλλα̣[—?}²⁷ —]
                                  𐅂̣𐅂 v ο[ἰ]κία καὶ ὑπε̣[ρῶιον? — —]
5                                   𐅃Ι̣ v ο̣ἴκ̣ημα καὶ — —
                             [Χαι?]ρ̣εστ̣[ρά]του v Η̣𐅄
[τὰ κεραμεῖα ἃ ἦν Εὐφάντο οἷς γεῖτον τὸ?] βαλανεῖον̣ [τὸ Ἀρίστωνος? — —]
                                  𐅃[ v ο][κ]ήματα δ̣ύ[ο — —]
face B                                                    {²non-stoich.}²
1                         Α
                    — — — — — —
                  ΑΙΕΥΣΛ
                    ΙΝΙ
5                   — — — — — —
                       ΡΙΟΝΤΟ̣ΤΙΙ
                           Υ̣․Λ
            #⁷Ν̣ΤΡ
[Δημά?]δ̣η̣ς Δ̣ημέ̣ο̣υ Παιανιεὺς ἐγκ̣αυσ̣— —
10         — —νε̣υσ̣αι ὑπὲρ τ[ῆς] πό̣λεω[ς] (?)
        — —υ τοῦ Μαρ̣σ̣ύου ․․․Δ̣Δ
                  vacat
Search Help