[ ] Delos — stoich. 74 — 353/2-352/1 BC
1 [ἐπὶ Θουδήμου? ἄρχοντος Ἀθήνησι, ἐν Δήλωι δὲ ἐπὶ ․․․․10․․․․ ἄρχοντος. τάδε ἀπέφηναν ἐν τῶι Ἀ]-
[ρτεμισίωι καὶ παρέδο]σαν, μ[ετὰ βο]υλῆ̣ς Δη[λίων καὶ ἱεροποιῶν ․․․․․ καὶ συναρχόντων, Ἀμφικτ]-
[ύονες Ἀθηναίων ․․․․]ν․ς Εὐωνυμεὺς κ[α]ὶ συνά̣[ρ]χ̣[οντες, οἷς ἐγραμμάτευε ․․․․․․․17․․․․․․․․]
[․․, ὑπεγραμμάτευε δὲ? ․․․]φ̣ιλος̣ Φ̣ρε̣άρρ[ι]ος, Ἀμφικτύοσι Κ̣․․․․․․․․ Παλλ[ηνεῖ? καὶ συνάρχουσι]-
5 [ν, οἷς ․․․․․․․17․․․․․․․․]ς ἐγρα[μμάτ]ευε[ν] ∶ ἀργυρᾶ ․․․․․․․․․․․․․․․33․․․․․․․․․․․․․․․․
                        2 lines undecipherable
8 [․․․․․13․․․․․․ τούτωγ] κεν[τρ]ω[ταὶ ΔΔ𐅃ΙΙΙΙ. κύλικες Λακωνικαὶ ΙΙΙ. πέμπτος ῥυμὸς ΤΧ𐅅ΗΗΗΗ𐅄. ἐν τ]-
[ούτωι τάδε ἐστάθη· πρόχ]ο[ι] ἐξ Ἀτραμ[υτείο ΔΙΙ. ἑτέραι πρόχοι περίχρυσοι ΙΙ. καρχήσια 𐅃ΙΙ. ποτή]-
10 [ριον Κυδωνικόν. κύλικ]ες Λ[α]κωνι[καὶ ΙΙΙ. κύλικες Χαλκιδικαὶ ΔΔΔ𐅃. χορεῖα ποτήρια ΙΙ. κυμβίον Λ]-
[εωστρατίδης ἀνέθηκε]. ποτήριον κονδυλωτόν. τρ[ίβλιον. ὀξύβαφα ἐλαιηρὰ ΙΙ, ὀξηρὰ ΙΙ. τόμια ἀργυρᾶ]
[καὶ διακλείματα ΔΙΙΙΙ. δακτ]ύλιο[ι ΙΙ]. σατυρίσκο[ι] ἀπὸ [καρχησίων ΙΙΙ. πομφόλυγες ἐπίτηκτοι ΙΙΙ. κεφάλαι]-
[ον φιαλῶν ἀριθμοῦ 𐅅ΔΔΔΔ]𐅃ΙΙΙ[Ι. κρ]ατὴ̣ρ ἀργυρο͂ς [σταθμὸν ΤΧΧΧ𐅅Η. καὶ (?) τάδε πρὸς ἀργύριον ἐστάθ]-
[η· κύλικες Λακωνικαὶ Δ𐅃Ι σταθμὸν 𐅅ΗΗ]ΗΗ𐅄𐅂𐅂𐅂. κέρ[ας][λάφιον σταθμὸν ΗΔΔΔ𐅃Ι. κωδύα σταθμὸν 𐅄]
15 [ΔΔΔ․․․․․․․? φιάλη Νικοδρόμε]ι̣ο[ς] σταθμὸ[ν 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂. καρ]χήσ[ιον σταθμὸν ΗΔ𐅂𐅂𐅂, Θεοπόμπου]
[ἀνάθημα ․․․․․? κωδύα, κονδυλωτόν, κ]ύαθος σ[τα]θ[μὸν v ΗΗΔΔ]ΔΔ. τρ[ίβλια μόνωτα ΙΙΙ, ὀξίδες ΙΙ, κυα]-
[θίδες ΙΙ․․․․․․․17․․․․․․․․? ὀξύ]βαφα ἐλ[αιηρὰ ΙΙ, ὀξηρὰ ΙΙ, ΔΙΑΟΗΜΑ․․․․? σταθμὸν ΗΗ𐅄ΔΔΔ. κύλ]-
[ιξ Λακωνικὴ Ἐγκλέους ἀνάθημα σταθ]μ̣ὸ[ν vv ΔΔΔ]Δ̣[𐅂𐅂𐅂 v φιάλι]ον Λ[ητοῦς σταθμὸν ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂. κυμβία]
[ΙΙ σταθμὸν 𐅄Δ𐅂𐅂𐅂. κρατηρίσκος σταθμ]ὸν ∶ Η[ΔΔΔ]Δ𐅃𐅂. π[ινακίσκ]οι [ΙΙΙΙ στα]θ[μὸν Χ․𐅄ΔΔ𐅃ΙΙΙ. φιάλη]
20 [καὶ δακτύλιος ․․․․․13․․․․․․ ἀνέθ]ηκε σταθμὸν 𐅄[ΔΔ]ΔΔ𐅃𐅂. φιάλ[αι ΙΙ χ]ο[ρεῖα ΙΙ? Ἰφικράτος ἀνάθη]-
[μα σταθμὸν ΗΗΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂. Εὐπόλεμος] Ἀργεῖος ἀνέθηκε κ[υμ]βίον σταθ[μὸν ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂. φιάλαι ἀργυραῖ]
[ΔΙ σταθμὸν 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅃. φιάλιον] χ̣ρ[υ]σο͂ν σταθμὸν 𐅄𐅃ΙΙΙ. [φιάλαι χρυσαῖ βαλανωταὶ 𐅃Ι σταθμὸν Χ]
[Η𐅄ΔΔΔΔΙΙ. φιάλαι χρυσαῖ λεῖαι 𐅃ΙΙ στ]αθμὸν 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ[𐅂𐅂𐅂]ΙΙΙΙ[𐅁. φιάλαι χρυσαῖ ἀκτινωταὶ ΙΙ σταθμ. Η]
[․ φιάλη καρυωτὴ Ναξίων ἀνάθημα στ]αθμ. [Η]𐅄ΔΔΔΔ𐅃̣. οἰνοχόη χρυ[σῆ σταθμ. 𐅅Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙ. ἑτέρα οἰνο]-
25 [χόη χρυσῆ σταθμὸν 𐅅Η𐅄ΔΔΔ𐅃. πίναξ] χρυσο͂ς ὦτα κα[ὶ πυ]θμ[ένα ἀ]ρ[γυρᾶ ἔχω]ν, [λεῖος, σταθμὸν ἐπιγέγ]-
[ραπται ἐπὶ τῶι πίνακι τῶν ἀργυρ]ῶν v 𐅅ΗΗΗΔΔΔ𐅃[𐅂, το͂ δ]ὲ χρ[υσί]ου σ[ταθμὸν ἐπιγέγραπται ἐπὶ τῶι]
[πίνακι ΧΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂, συναμφότερα δὲ εἵλκ]υσε̣ ΧΧΔΔ𐅃[𐅂𐅂𐅂𐅂]. θυ[μ]ιατ[ήριον χρυσο͂ν ὑγιὲς ὑπόχαλκο]-
[ν, σταθμὸν το͂ χρυσίο ἐπιγέγραπτ]αι ἐ̣[πὶ τῶι θυμιατηρίωι 𐅅ΗΗΗΔΔΙΙ, συναμφότερα δὲ εἵλκυσε Χ]
[ΧΧ𐅅ΗΗ․․․ ἕτερον θυμιατήριον χρ]υσο͂[ν]
30                          6 lines undecipherable
36 [․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․ χρυ]σί[ον καθαρὸν ἄσημον· περόναι καὶ ἀνθέμια κτλ.]
                         2 lines undecipherable
39 [․․․․․․․16․․․․․․․ χρυσίον] σύνμ[εικ]τ̣ον [σταθμὸν ΗΗΔΔΙΙ. κύαθος ἀργυρο͂ς σταθμὸν ΗΗΗΔΔΔ𐅃. ἕτ]-
40 [ερον ἄσημον ἀργύριον καὶ φιάλιον σταθ]μ[ὸν ΗΔΔΔ𐅃𐅂. σύνμεικτον χρυσίον καὶ ἀργύριον σταθμ]-
[ὸν ΔΔΔΔ. Ξάνθη Γ․․․ου Μυκ]ον[ία][νέθηκε τ]ετρ̣ά̣[δραχμα Ἀττικὰ τρία καὶ ὅρμ?ον ὀκτὼ χαλκῶν καὶ τ]-
[ὸν ἀρυστῆρα, ἀργυρο͂ν, στ]αθμὸν Δ[Δ𐅂𐅂𐅂]. Ὀρχομενίο [νομίσματος ὁ͂ ὁ ὀβολὸς ἠρίθμηται ἐν τρισὶν ἡμ]-
[ιωβελίοις καὶ ἦγον Η𐅂𐅂. Αἰγιναῖοι στατῆρες ΙΙΙ]· τότωγ [χαλκο͂ς Ι. τετράδραχμα Ἀττικὰ 𐅃ΙΙΙ· τότω]-
[γ χαλκᾶ ΙΙΙΙ, πεπληγμέν]ον Ι. τρίδραχ[μα Μαρωνιτικὰ ΙΙ. σφραγὶς δακτύλιον ἔχοσα χρυσο͂ν. σύνμεικ]-
45 [τον χρυσίον σταθμὸν 𐅂𐅂]ΙΙ𐅁. δακτύ[λιοι δύο, ὁ μὲν ἀργυρο͂ς, ὁ δὲ] ὑπό[χαλκος, ἄστατοι. v Ἀφροδίτης ἀ]-
[ργύριον ἔκτυπον σταθμὸ]ν 𐅃ΙΙΙ. ἀ[μφιδέ]α ἀρ[γυρᾶ σταθμὸν Δ. δα]κτύλιοι σ[υ]νηρμέ[νοι 𐅃 σταθμὸν 𐅂ΙΙΙ]
[ΙΙ. ψίλιον ἀργυρο͂ν σταθμ. 𐅂]𐅂ΙΙΙΙΙ. [σφραγὶς χρυσίωι δεδεμένη] ἄστατος. τετράδραχμον [Νάξιον. v]
[ὀβολὸς Ἀττικός. δραχμὴ Ἀτ]τικ̣ή̣. [δακτύλιος ἀργυρ]ο͂ς στα[θμ. ΙΙΙ]. τετράδ[ρ]αχμον Ἀτ[τικόν. δακτύλ]-
[ιοι ἀργυροῖ ΙΙΙΙ σταθμὸν] 𐅂𐅂ΙΙ[𐅁. γυναικὸς ․․․․․․․ Δαρεικοὶ Δ, ἄλλοι Δαρεικο]ὶ ΙΙΙ. ἀργύ[ριον τὸ παρ]-
50 [ὰ Τέλλιδος σταθμὸν 𐅂ΙΙΙΙΙ. Αἰ]σ[χυλὶς Κέλητος ἀνέθηκεν δραχμὰς Ἀττ]ικᾶς v 𐅄̣𐅃𐅂̣. Μ[έδων Πάριος ἀν]-
[έθηκεν στατῆρα Σικυώνιον. Ἀριστοφίλη Ἀμορ]γί[η ἐπέβ]αλ[ε δραχμ]ὰς Ἀττικὰς Δ𐅂. Συ[μμαχὶς Μηλί]-
[α ἀνέθηκε τριώβολον Δήλιο]ν [καὶ τριτήμορον Ἀττι]κόν. ἀργύριον ἄσημον σύνμεικτον v σταθ[μὸν]
[ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂. Θεοξενίδης ἀνέθη]κ[εν ἀργύριον v ἄ]σημον, ηὑρέθη σ[ταθμ. ΔΙ𐅁]. ἀνδριαντίσκ[ο]ς ἀργυρο͂ς στα[θ]-
[μ. ΔΔ𐅃ΙΙΙ. δακτύλιοι συνηρμ]έ̣[νοι ΙΙΙ σταθμ.] v 𐅂ΙΙ v. τῶν ἀπὸ τ[ῆς Γεράνο ἀ]ποπεπτωκ[ότ]ων σταθμ. Η[ΗΗ𐅄]
55 [ΔΔΔΙ. χρυσίον ὑπάργυρον σταθμ. ΔΔΔΔ𐅂. ἀμφιδέα ἀργυρᾶ σταθμ. Δ𐅂ΙΙ. ὅρμ]ος [χρ]υσο͂ς ὃ[ν Λ]ύδι[ον ἀνέθη]κε[ν σ]-
[ταθμὸν v ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂. v ὅρμος χρυσο͂ς ὃν Ἀβρὼ ἀνέ]θηκε στα[θ]μ. [v 𐅂𐅂]𐅂𐅂. [πε]ρ[όναι] χρυσ[αῖ 𐅃Ι] καὶ δ[ακτύλιος]
[στρεπτὸς καὶ κερχνία ΙΙ, σταθμ. 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ. στέφ]ανος χρυσο͂ς δάφνης σταθμ. v 𐅄ΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ. στέ[φανος χρυσ]-
[ο͂ς μυρρίνης σταθμ. 𐅄𐅃𐅂. ὅρμος χρυσο͂ς σὺν τῶι λίν]ω[ι] καὶ [τ]ο[ῖς ἐπη]ρ[τ]ημένοι[ς] σταθμὸ[ν ΗΗ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂. δακ]-
[τύλιοι ἀργυροῖ καὶ ἐνώιδια, ἡ καλομένη Γέρανος], σταθμὸν ΧΧΧ[ΧΗ]ΗΗΗΔ[Δ]𐅃𐅂𐅂[𐅂. πρὸ]ς [τοῖς κίοσιν]
60 [καὶ τῶι ὑπερτοναίωι προσηλωμένο κοίλο ἀργύρο] σταθμὸν v Τ𐅆Η[Η]ΔΔΔΔ, ἀριθμὸς Η𐅄Ι[ΙΙ. ἐν τότοις τ]-
[άδε ἐστάθη· λεβήτι]α [ΙΙ]·[λά]βασ[τ]ο[ι 𐅃]· λέ[ον]τ[ος] κ[εφ]αλή· οἰνοχόαι [ΙΙΙ]· ἔκπωμα· κέρας· καρ[χήσιον· κυλ]-
[ιχνίς. στέφανος χρ]υσο͂ς δάφνης [π]ερὶ ξύλω[ι] καὶ ἄλυσ[ι]ς ἀργυρᾶ ἔπεστι, ἄστατος. στλε[γγὶς χρυσ]-
[ῆ ὑπάργυρος πρὸς τῆ]ι [κα]λ[ι][δι ἄ]στατος. ὅρ[μ]ος χρυσο͂ς Ἐρ[ι]φύλης ἄστατος. ἄνπελος πε[ρίχρυσος]
[ἄστατος. μῆλα χρυ]σᾶ κ[η]ρωτῆ[ς με]στά, [ἀριθμ]ὸν v 𐅃̣[ΙΙΙΙ]. ἐν [ξ]ύλωι ἐνηρμοσμένη φιάλη ἀργυ[ρᾶ φολιδω]-
65 [τή, ἣν Φύλακος Ἐλαΐ]της ἀνέθ[ηκ]ε, ἄστατος. φιά[λη] ἀργυρᾶ λ[ε]ία, ἣν Φιλώτας Σικυώνιος [ἀνέθηκε, ἄσ]-
[τατος. φιάλη ἀργυ]ρᾶ λεία, ἣν Λεοντῖ[ν]ο[ι ἀνέθεσα]ν, ἄστατ[ο]ς. ἀνδριαντ[ί]σκος χρυσο͂ς [ἀργυρο͂ν βά]-
[θρον ἔχων, σταθμὸν v] Δ[𐅂]𐅂 v ἀμ]φι[δέα v ἀργυρᾶ στα]θμὸν v Δ[Δ]𐅂𐅂𐅂 v ἕτερος ἀνδριαντίσκ[ος ἀργυρο͂ς]
[πρὸς χειρὶ ἔχων δραχμὰς προ]σ̣δ̣ε̣[δεμένας Ἀττικὰς ΙΙ στα]θμ[ὸ]ν ἕλκει Δ[Δ𐅂𐅂𐅂. ληνὶς ἀργυρᾶ καὶ ἔκτυπ]-
[ον σταθμὸν Δ𐅃𐅂. κλάσματα ἀργυρᾶ παντοδαπὰ σταθμὸν 𐅄]𐅂̣[𐅂𐅂𐅂. ὅ]ρμο[ς χρυσο͂ς — — — — — — — — — — —]
70            at least 14 lines missing between the two fragments
84 [․․․․ ὁ τρίτος v 𐅄]Δ𐅃𐅂𐅂𐅂[ΙΙΙΙΙ v ὁ τ]έταρτος v 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ[Ι v ὁ πένπτος v ΗΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ v ὁ ἕκτος v 𐅄Δ𐅂𐅂𐅂 v ὁ ἕβδ]-
85 [ομο]ς v 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ v ὁ ὄγδοος v 𐅄Δ[𐅃]𐅂𐅂Ι. ὁ ἔνατος v 𐅄Δ[𐅃v?]𐅂𐅂𐅂. ὁ δέ̣κ̣[ατο]ς v 𐅄ΔΔΔΔ[𐅂𐅂𐅂ΙΙ v ὁ ἑνδέκατος]
[𐅄Δ𐅃]𐅂ΙΙΙΙ v ὁ [δ]ωδέκατος v 𐅄ΔΔΔΙ[Ι𐅁] v ὁ τρίτος καὶ δέκατος v 𐅄Δ[Δ]Δ̣Δ̣․․․․ ὁ τέταρτος [καὶ δέκατος δάφ]-
[νης], ὃς ἐκομ̣[ί]σθ̣η̣ ἐ̣κ̣ Θ̣η̣βῶν, σταθμὸν v ΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ. πένπτος καὶ δέκατος ὁ ἐκ τῆς π[εντετηρίδος σ]-
[τα]θμὸν τούτο v 𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ𐅁 v φιάλαι ἀργυραῖ v ΙΙΙ ἄστατοι ἐν ξύλω[ι, ἃ]ς Ταυρομενῖ[ται ἀπὸ Σικελί]-
[ας ἀνέθεσαν. ἑτέρα φιάλη ἐν λίθωι ἄστατος, ἣν Εὐθύδικος Διοκλέους Ἀθηναῖος [ἀνέθηκεν. στλε]-
90 γγίδες ἐπίτηκτοι, ἃς Καλλίας Ἀθηναῖος ἀνέθηκε, προσηλωμένα[ι] v ΗΔ𐅃Ι[ΙΙΙ] v ἄστα[τοι. στλεγγίδε]-
ς ἐπίτηκτοι ΗΙΙΙ v καὶ στέφανος ἄστατος, ἃς Νικίας Ἀθηναῖος ἀνέθηκε. σ[τ]έφα[νο]ς [χρυσο͂ς, ὃν Αὐτο]-
κλῆς Ἀθηναῖος ἀνέθηκε, ἄστατος v τάδε προσπαρέδομεν ἐν τῶ[ι] νεὼι τῶι Ἀθηνα[ίων ἐκ τῆς πεντε]-
τηρίδος ἐπὶ Καλλιστράτο ἄρχοντος· στέφανος χρυσο͂ς v σταθμὸν τοῦ χρυσ[ί]ο v 𐅄[ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ𐅁. ἐν τῶι Δ]-
ηλίων νεώι· στέφανος χρυσο͂ς ἀνπέλο ἄγει 𐅄Δ[ΔΔΔΙΙΙ]. στέφανος χρυσο͂ς δάφνης ἄγ[ει σταθμὸν ΔΔΔΙΙ]
95 [ΙΙ]. στέφανος χρυσο͂ς δάφνης ἄγει 𐅄𐅃[𐅂?]𐅂̣𐅂𐅂. στέφανος χρυσο͂ς δάφνης ὁ κρεμάμενο[ς ἄγει 𐅄ΔΔ𐅂𐅂𐅂 v σ]-
[τ]έφανος χρυσο͂ς δάφνης κρεμάμενος σταθμ. v 𐅄𐅂ΙΙΙΙ v στρεπτὸς χρυσο͂ς ὑπόχαλκος, [ὃ]ν [Βάτησις Βάβιδος ἀ]-
ν̣έ̣θ̣η̣κ̣ε̣ ἄγε σὺν τῶι ἀλυσίωι ΔΔΔ[𐅃]𐅂ΙΙ v τάδε παρέδομεν ἐκ τῆς πεν[τετ]ηρίδος· φιάλ[αι ἀργυραῖ περ]-
ιγ[ε]νόμεναι ἀπὸ τῶν ἄθλων v Δ[ΙΙΙΙ] v τούτων λ[ε]ῖαι ΔΙΙ, ἐκτυπωταὶ [v ΙΙ v], σταθμὸν τούτω[ν v Χ𐅅ΗΗΗΗΔΔΔ
σὺν ἐργάστροις· ἔργαστρα [τῆς φιάλη]ς ἑκάστης v 𐅂ΙΙΙΙΙ vv τάδε χαλκᾶ· κρατῆρες ὑ[πόστατα ἔχοντε]-
100 ς ΙΙΙ v ὑπόστα[τ]ο[ν] τ̣οῦ κρατῆρος τ[ο]ῦ ἀργυρο͂. κ[ρ]α̣τῆρες ἐλάττο[ς 𐅃ΙΙΙ]. ἠ̣[θμ]ός. ὑδ[ρίαι ΔΔΔΙ. χερνιβεῖα]
ΔΔΙ v κανᾶ μικὰ πλατέα ΔΙΙΙΙ v με[γ]άλα πλατ[έα Ι]ΙΙΙ. ὁ[λ]κεῖα ΙΙ v θυμ[ιατήρι]α 𐅃[ΙΙΙΙ? v λυχνο͂χοι ΙΙΙΙ? v οἰνοχ]-
όαι ΔΔΔΙΙΙ. χο͂ς. ἐπιχύται ΙΙΙΙ v κάδ[ο]ι ΙΙΙ[Ι] v ἀμφ[ο]ρίσκος. πανιών[ι]ος κρατὴρ ὑπόστα[τον ἔχων σιδηρο͂]-
[ν]. ἀρυστῆρες v ΔΔΙΙΙ. οἰνοχόη μικά. προχο[ΐ]δ[ιο]ν. ψυκτήρια̣ ΙΙΙ v [κρατῆρε]ς [τριη]ρι[τικοὶ ΙΙ v οἰνοχόαι]
Δ̣ΔΔ v τό[τ]ων ῥέ[ο]σαι Δ v προχοΐδια κα[τεαγότα] ΔΙ. κύαθοι 𐅃̣ΙΙΙ v [τούτων κατεα]γὼς [Ι v ἀρυστῆρες 𐅃 v?]
105 κανᾶ ὀρθηλὰ v ΙΙΙ̣. ποτήρι[α] τρία v ἄωτ[α v κρατὴρ] στρογγύλος. [χ][τρ]α κατ[ε]αγῦα [χαλκο͂ μεστὴ σταθμ]-
ὸν v ΤΤ v κρατὴρ τριηριτικὸς χαλκο͂ με[στ][ς στα]θμὸν [v Τ v] ποδ̣[α]ν̣[ιπτὴρ κατεαγὼς καὶ κανο͂ν καὶ χ]-
αλκία παντοδαπὰ σταθμὸν v Τ v ψυκτὴρ [μ]έ̣[γα]ς. [ὑπ]όστ̣α[τ]ο[ν] κ̣ρ̣[α]τ̣[ῆρ]ο̣[ς. λυχ]ν[εῖον. κ][τταβος. θυμιατ]-
ήριον. στρεπτόν. τριήρων ἔνβολοι v ΙΙΙ. κρα[τῆρε]ς v ΙΙΙ[Ι] v ὁλκε[ίο ἄγμ]α. λ[έβητες v ΔΔΔΙΙΙΙ v τούτων σ]-
τέγοσιν v ΔΙΙΙΙ. περιραντήριον ὑπόστατον ἔ[χ]ον σιδηρο͂ν. τρ[άπεζαι v ΙΙ v. κρα]τ[ὴρ μέγας. ποδανιπ]-
110 τῆρες v ΙΙΙ. ἐξαυστὴρ v χαλκο͂ πα%⁸⁰ντοδαπο͂ σταθμὸν v Τ v ψυκτῆρες ἀπὸ τῶν προβά[των ΙΙ. καὶ αὐτοὶ?]
προσπαρέ%⁸⁰δομεν ψυ%⁸⁰κτῆρα ἀπ%⁸⁰ὸ [τῶν ἐ]ρίων τῶν v προβάτων [ἐκ τῆς] π̣[εντετ]ηρί̣δ̣[ος ․․․․․․․ τάδε? ἐ]-
πὶ τῆς ἡμ%⁸⁰ετέρας ἀρ%⁸⁰χῆς ἐλάβ%⁸⁰ο[μεν] Χ̣․․ ἀποθαν̣ο͂σα ․Η̣ΕΚΤ․․․․#⁷Κ̣․․ΙΟ․ΝΛ ․․․․․․․․․ [σιδηρᾶ]
τάδε· λ[υχ]ν%⁸⁰εῖα v 𐅃ΙΙΙ κατε%⁸⁰αγ%⁸⁰ότα v 𐅃 v. τρο[χ]ὸς [ἐκ] παλαίσ[τρας v ὀβελ]ίσκοι [v 𐅄ΔΔ v γαστρόπτης]
ὑγιής. [ἑ]τέ%⁸⁰ρα κατεα%⁸⁰γῦα. v ἐσχ%⁸⁰άρα μεγάλη αὐτόστρ[ο]φο[ς v ἐσχάραι μι]κα[ὶ v ΙΙΙ v ξύλινα· κλῖναι ὑγιεῖ]-
115 ς v ΗΔΔΔΔ̣ΙΙΙ v κατεαγυῖαι v 𐅃ΙΙ v τράπεζα[ι μι]καὶ ΔΔΙΙ̣Ι̣Ι v μεγά[λαι ΔΔΙΙ? ․․․․․․․16․․․․․․․ ἐ]-
σχάραι χα%⁸⁰λκαῖ v 𐅃ΙΙΙ.             vacat
             vacat
Search Help