ID 104(4)
[ ] Delos — stoich. — 360-350 BC
frg. a.face A.1                           vacat
․․․ΕΠΟ․․․․․Ο․․․․․Ω̣․Ε̣․#⁷․․․8․․․․#⁷․․․․․13․․․․․․#⁷Τ․․․․․[κ]αὶ μο[λύβδ]ωι καὶ κι[σ]ήρι[δ]ι Ι․․․․․․ΛΛ καὶ τἆλλ-
[α] ποιήσει κατὰ ταὐτὰ τοῖς ἐ̣[ν τῶι ἱερῶ]ι. ἐ̣[ὰ]ν̣ δὲ [εἰργασμέ]νοι ὦσι, δο[κιμάσει ὁ ἀρχ]ιτέκτων [ἐ]ν̣ [τῶι ἱ]ε̣ρ̣[ῶ]ι ἐν Δήλωι [π]-
άντας τοὺς λίθους. ἐπειδὰ̣[ν] δ̣ὲ [δ]ο̣[κι]μασθῶσιν, πα[ρα]λαβὼν [τ]οὺς στυλ̣οβ[ά]τα[ς κειμ]ένους καὶ πε̣ρ̣[ιξεσ][μ]ενος̣ [ὁμ]α̣λι-
5 εῖ κατὰ κίο[να] αὐτὸς αὑτῶι καν[όν]ι λιθίν[ω]ι ὀρθά. ὁμαλιεῖ δὲ [κ]α[ὶ] τὰ̣ς σ[π]εί̣ρα[ς] καὶ τοὺς κίονας καὶ τὰ ἐπίκρ[αν]α ἀπὸ
λιστ[ρ]ίο μὴ ἔλαττον ἢ ἐπὶ ἡμιπόδιον κύκλωι ἅπαντ̣α̣ καὶ καθιεῖ εἰς ἕδραν ὁμοίως πανταχῆι. τ̣ετρᾶναι δὲ καὶ τοῖ̣ς̣
ἐμπολίοις καὶ μολυβδοχοῆσαι ὡς ἂν ὁ ἀρχιτέκτων κελεύ[η]ι. καὶ ἀποδώσ[ε]ι ἑστηκότας ὀρθοὺς καὶ ὑγιε[ῖς κ]α[ὶ] ἴσου-
ς̣ ἀ̣λλήλοις κατὰ κεφαλὴν καὶ ὀρθοὺς πρὸς τὸν διαβήτην πανταχῆι. θήσει δὲ τ̣ο[ὺ]ς [λ]ίθους πά̣[ν]τας πα[ρόντο]ς̣ τοῦ ὑπ-
αρχιτέκτονος. ἐπειδὰν δὲ συγκείμενα ἦ̣ι̣ πάντ[α] καὶ μεταξὺ τιθέμε[να τὰ ἐμπόλια?] ․․Υ․․․․․12․․․․․ παρέξ-
ει δὲ αὐτὸς αὑτῶι ὁ μισθωσά[μ]εν[ο]ς τὸ ἔργον πάν̣τα ὅσων [ἂν δ]έηται πρὸς [τ][ἔ]ρ[γον πλὴν ἐμπ]ο[λίων κ]αὶ μο-
10 λύβδου. τοῦ δὲ παραδείγματος τοῦ πεποιημέν̣ο̣ [τ]οῦ ἐ̣[π]ικράνου [ἔστα]ι μ̣ί̣σθ[ωσις κατὰ λόγον] τοῦ [ἀρ]γυρίο-
υ, ὅσου ἀμ μισθωθῆι τὸ ἔργο[ν] ὅτ[ι] ἂν τάξει ὁ ἀρχιτέ[κ]των. κομιεῖ δὲ καὶ τὸ παρά[δειγμα το]ῦ ἐπικράνου
εἰς Δῆλ[ον] ὁ μισθωσάμενος τὸ ἔργον τέ[λ]εσι τοῖς αὑτοῦ ὑγιὲ{ι}ς {²⁶ὑγιὲς}²⁶ καὶ θήσει καθάπερ περὶ τῶν ἄλλων γέ-
γραπται, παραλαβὼν ὑγιὲ{ι}ς {²⁶ὑγιὲς}²⁶ Ἀθήνησι. τῶι τε [ὑ]παρχιτέκτονι συντελεῖ εἰς τὸμ μισ̣[θὸν] ἀπὸ τῆς ἡμ[έρ]α-
ς ἧς ἂν ἄρξηται ἐν Δήλωι ἐ[ρ]γάζεσθαι, ἕως ἂν ἐπιτελέσηι τὸ ἔργον ὃ ἂν ἦι [μεμι]σθωμ[ένος, τὸ τέταρτον]
15 τοῦ ἀργυρίου, καθάπερ τοῖς τοὺς ὀρθοστάτ[α]ς μεμισθωμένοις ἐν ταῖς συγ[γρ]α[φαῖς γέγραπται. ταῦ]-
τα δὲ ποιήσας ἅπαντα δόκιμα κατὰ τὴν συγγραφὴν ἀπο[δει]ξάτω τοῖς ναοποιοῖς [καὶ τῶι ἀ]ρχιτ[έκτον]-
[ι] ὁ μισθωσάμενος τὸ ἔργ[ο]ν τέλος ἔχοντ̣α ὀκτὼ μηνῶν ἀπὸ τοῦ χρόνου οὗ ἂμ μισθώσηται. τοὺ[ς δὲ ἐγγυη]-
τὰς καθιστάναι κατὰ ∶Χ∶ ἀξιόχρεως. ἐὰν δὲ μὴ πο[ι]ήσε[ι ἐ]ν τῶι χρόνωι δόκιμα κα̣[τὰ τὴν] συγγ[ραφὴν, ἀ]-
ποτινέτω ∶Δ∶ δραχμ[ὰ]ς τῆς ἡμέρας ἑκά[σ]τη[ς] ἕως ἂν πο[ιή]σει δόκιμα κατὰ τὴν συγγραφήν, εἰσπρ[ατ]τό-
20 ντων δὲ αὐτὸν καὶ το[ὺ]ς [ἐγγ]υητὰς οἱ ναοποιοὶ τ[ο][τ]ο [τὸ ἀ]ργύριον καὶ τἆλλα ποιούντων καθάπ[ε]ρ το-
ῖς ἄλλοις μισθωταῖς [κ]α[ὶ] ἐγγυηταῖς τῶν ἔ[ργ]ων ἐ[ν τῆι συγ]γραφῆ̣ι̣ γέ[γραπτ]αι. τοῦ δὲ ἀργυρίου λή-
ψεται τὸ μὲν ἥμισυ ἐπειδὰν τοὺς ἐγ[γυ]η[τ]ὰς [κ]ατ[αστήσει], τ[οῦ δ]ὲ λοιποῦ τὸ ἥμισυ ἐπειδὰν ἐξειργασ-
[μ]ένα ἦι τῶν ἔργων τὰ ἡμί[σ]η, τὸ δ[ὲ λοιπ][ν] ἐπειδὰ[ν πάντα] τέλος ἔχον[τα δείξει. ἐ]ὰν δ[έ τι ἀντιλέ]γ̣ωσ-
[ιν] οἱ μεμισθωμένοι πρὸς [ἀ]λλήλ[ους] πε[ρὶ τ]ῶν ἔργων [κρινοῦσιν οἱ ναοποιοὶ ․․․․9․․․․. κεφ][λα]ιον
25 [ἀρ]γυρίου μισθωμάτων τῶ[μ] μισθωθέ[ντ]ω[ν ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․43․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] ἱε-
[ρὰ?] ἀνηλωμένα ∶ΧΧΧΧ𐅅ΗΗΗΗΔΔ𐅃∶ ․․․․ΕΥ․Τ․․․8․․․․ΩΟ [․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․ ἐπὶ τῆ]ς Αἰγηίδο-
[ς δευ]τέρας πρυτανείας, κυρωτὴς ἐ[κ] τῶ[ν] π̣[ρυτάνεων το]ύτω[ν ․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․], Βοηδρομ-
ιῶνος τρίτηι ἱσταμένου, δικαστήριο[ν ․․․․10․․․․]ον ∶ λ[ίθους ἐμισθώσατο σύμπαν]τας ∶𐅅Η𐅄Δ𐅃ΙΙ,
τὸν λίθον ἕκαστον ∶Δ𐅂∶ κεφάλαιον ἀργυ[ρ][ου λίθων τ]ούτω[ν ἁπάντων ∶ΤΧΗΗΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂]∶ μισθωτὴς Κ-
30 άνων Διονυσοδώρου Θεσπι[ε]ύς̣· ἐγγυ[ηταὶ ․․․․9․․․․]οκράτου ․․․7․․․ίδη[ς, Νικόδ?]ημος Πίστωνος Ἀ-
θμονεύς, Πυργίων Γναθίου Ἀφ[ιδ]ναῖο[ς, ․․․․10․․․․] Οἰνοστράτ̣ου̣ Ἀ[ν]α[γ]υ[ράσιος], Θουκυδίδης Ἀλκισ-
θένους Ἀφιδναῖος. μέτρα [τῶ]ν [λί]θων [πάντων τ]άδε ∶ λίθους ∶ΙΙ∶ μῆκος τεττάρωμ πο[δ]ῶν καὶ πέντε
δακτύλων, πλάτος τεττάρωμ ποδῶν καὶ δακτύλου ∶ ἑτέρους ∶𐅃Ι∶ μῆκος τεττάρωμ ποδῶν καὶ ἡμιπ-
οδίου, πλάτος τεττάρωμ ποδῶν καὶ πέντε δακτύλων ∶ ἑτέρους ∶Δ𐅃Ι∶ μῆκος τεττάρωμ ποδῶν, πλάτ-
35 ος τριῶν ποδῶν ∶ ἑτέρους ∶𐅃ΙΙΙ∶ μῆκος τεττάρων ποδῶν καὶ πέντε δακτύλων, πλάτος δυοῖμ ποδο-
ῖν καὶ τριῶν δακτύλων ∶ ἑτέρους ∶𐅃ΙΙΙ∶ μῆκος τεττάρωμ ποδῶν, πλάτος δυοῖμ ποδοῖν καὶ τριῶν
δακτύλων ∶ ἑτέρους ∶𐅃ΙΙΙ∶ μῆκος τεττάρωμ ποδῶν καὶ παλαστῆς, πλάτος δυοῖμ ποδοῖν καὶ τριῶ-
ν δακτύλων ∶ ἑτέρους ∶𐅃ΙΙΙ∶ μῆκος τεττάρωμ ποδῶν καὶ πέντε δακτύλων, πλάτος τριῶμ ποδῶν ∶ ἑτ-
έρους ∶𐅃ΙΙΙ〚․〛∶ μῆκος τριῶμ ποδῶν καὶ δέκα δακτύλων, πλάτος δυοῖμ ποδοῖν κ[α]ὶ τ[ρι]ῶν δα[κ]τύλ-
40 ων. ἑτέρους ∶𐅃ΙΙΙ∶ μῆκος τριῶμ ποδῶν καὶ τριῶμ παλαστῶν, πλάτος δυοῖμ ποδοῖν καὶ τριῶν δακτ-
ύλων ∶ ἑτέρους ∶ΙΙΙ∶ μῆκο[ς] τριῶμ ποδῶν καὶ δακτύλου, πλάτος δυοῖμ ποδο[ῖ]ν [κ]αὶ τριῶν δακ[τύ]λων.
ἑτέρους ∶𐅃̣∶ μῆκος δυοῖμ ποδοῖν καὶ τριῶν δα̣κ[τ]ύλων, πλάτος δυοῖμ ποδοῖν. ἑ[τ]έρους ∶𐅃̣∶ μ[ῆ]κος δυ-
οῖμ ποδοῖν καὶ τριῶν δακτύλων, πλάτος δυοῖμ ποδοῖν ∶ ἑτέρους ∶Δ𐅃ΙΙΙ∶ μῆκος δυοῖμ ποδοῖν καὶ
τριῶν παλαστῶν, πλ[ά]τος δυοῖμ ποδοῖν καὶ τριῶν δακτύλων ∶ ἑτέρου[ς] ∶ΙΙΙΙ∶ μῆκος πενθ’ ἡμιποδί-
45 ων καὶ δακτύλου, πλάτος δυοῖ[μ] ποδοῖν καὶ τριῶν δακτύλων ∶ ἑτέρου[ς ∶Ι]ΙΙΙ∶ μῆκος τριῶμ ποδῶν κα-
ὶ ἐννέα δακτύλων, πλάτος [δυ]οῖ[μ] ποδοῖ[ν] καὶ τριῶν δακτύλων ∶ ἑτέρου[ς ∶]Δ∶ μῆκος δυοῖμ ποδοῖν καὶ
τριῶν δακτύλων, πλάτος δυοῖμ ποδοῖν καὶ δυοῖν δακτύλοιν ∶ ἑτέρους ∶𐅃ΙΙ[Ι]∶ μῆκος τριῶμ ποδῶν κ-
[αὶ] δακτύλου, πλάτος δυοῖμ ποδοῖν ∶ ἑτέρους ∶Δ𐅃ΙΙ[Ι]∶ μῆκος τριῶμ ποδῶν, πλάτος δυοῖμ ποδοῖν [∶ ἑ]τ-
έρους ∶ΔΔΔΙ∶ μῆκος τριῶμ ποδῶν καὶ ἓ̣ξ δακτύλων, πλάτος δυοῖν ποδοῖν καὶ τριῶν δακτύλων ∶ ἑτέρ-
50 ους ∶ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΙΙ∶ μῆκος τριῶμ πο[δ]ῶν, πλάτος δυοῖμ ποδοῖν καὶ τριῶν δακτύλων. πά[χ]ος οὗτ[ο]ι̣ ἅπαν-
τες ποδιαῖοι ∶ ἑτέρους ∶𐅃∶ μῆκο[ς] πέντε ποδῶν καὶ τριῶν̣ παλαστῶ[ν], πλάτος δυοῖμ ποδοῖν καὶ τρι-
ῶν παλαστῶν καὶ δυοῖν δακτύλοιν [∶] ἑτέρους ∶ΙΙ∶ μῆκος τεττάρωμ ποδῶν καὶ τριῶμ πα[λασ]τ[ῶν] καὶ δ-
ακτύλου, πλάτος δυοῖν ποδοῖν καὶ τριῶμ πα[λ]αστῶν καὶ δυοῖν δακτύλοιν ∶ ἑτέρους ∶ΙΙΙΙ∶ [μῆ]κο[ς δυ]οῖμ π-
ο[δ]οῖν καὶ τριῶν παλαστῶν καὶ τριῶν δακτύλων, πλάτος δυοῖμ ποδοῖν καὶ τριῶν παλαστῶν [κ]αὶ δυο-
55 [ῖ]ν̣ δακτύλοιν ∶ πάχος οὗτοι ἅπαντες ποδιαῖοι καὶ δυοῖν δακτύλοιν ∶ ἑτέρους ∶𐅃Ι∶ μῆκος ὀκτὼ π-
οδῶν καὶ δέκα δακτύλων, πλάτος παλαστῶν ἐννέ̣α̣ καὶ δακτύλοιν δυοῖν, πάχος δ̣υ̣[ο]ῖμ ποδοῖν καὶ δυ-
οῖν δακτύλοιν. α̣[ἵδε] α[ἱ] συγγρα[φ]α̣ὶ καθ’ ἃς ἐμισθώθησαν· τούτους ․Ε[․․․․10․․․․ τὸν] μ̣ι̣σ̣θωσ̣[άμε]νο-
[ν] ἐμπά[ξ]α̣ι? ἐπὶ θάλατ[ταν ․․․․10․․․․]Ω̣Ι ἐπὶ τῶι χώματι μὴ π[λ]έον
                                                Χ̣#⁷
face B.1 3 lines missing
4 ․․․․․․․#⁷#⁷ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ΟΝ
5 ․․ΕΝΟ․Ο․Ι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ․․․․
․․․․Ε̣Ρ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ΙΟ․Ι
․․ΟΥΣ#⁷ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ΟΙΝΜΕΤ
․․․Η — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ΥΣ τ-
ὰ̣ δ̣ὲ̣ ἔ̣ρ̣γ̣α — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Ο
10 Ι̣ τοὺς ναοπ̣[οιοὺς ․․․․․․․․․․․․․․․32․․․․․․․․․․․․․․․ καθάπερ τοῖς ἄλλοις μισθωταῖς καὶ ἐγγυητ]αῖ[ς]
τῶν ἔργων [ἐν τῆι συγγραφῆι γέγραπται. τοῦ δὲ ἀργυρίου λήψεται τὸ μὲν ἥμισυ ἐπειδὰν τοῦς ἐγγυητὰς] κατ-
α̣[σ]τήσει, τ[οῦ δὲ λοιποῦ τὸ ἥμισυ? ἐπειδὰν ․․․․․․․․․․․․․․․․․36․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․, τὸ δὲ λοιπὸν?] ἐπειδ-
ὰν τὰ τρια[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —. ἐὰν δέ τι ἀντιλέγωσιν οἱ] μισθωσά-
μενοι πρὸ[ς ἀλλήλους περὶ τῶν ἔργων κρινοῦσιν οἱ ναοποιοί]. — — — — — — — — — — — — —ΛΟΝ̣․․․․Ι̣Ι̣
15 ὁ λίθος ∶𐅃̣[?∶ κεφάλαιον ἀργυρίου λίθων τούτων ἁπάντων ∶? — — — μισθωτὴς Κ]άνων Διονυσο-
[δ]ώρου Θε[σπιεύς· ἐγγυητ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ι]ῶνο[ς] ἐνάτη-
[ι μ]ε̣σ̣ο̣ῦ̣[ντος, δικαστήριον — — — ? μέτρα τῶν λίθων ∶ λίθους ∶ — — ∶? μῆκος — — — —, πλ]άτος δυοῖν
[πο]δοῖν [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — παλ]α̣σ̣τῶν κα-
[ὶ] τριῶ̣[ν δακτύλων — — — — — — — — — — — — — — — — παλα]στῶν καὶ τρι-
20 [ῶν] δ[α]κτύ[λων — — — — — — — — — — — — — — ἑ]τ[έ]ρο[υς ∶]ΙΙΙΙ∶ μῆ-
[κ]ο[ς] τ̣ε̣τ̣τ̣[άρων ποδῶν — — — — — — — — — — — — — — — ων π]οδῶν [κ]αὶ τρ-
ιῶν π[α]λα[στῶν — — — — — — — — — — — — — — — — — — πάχος οὗτ]ο[ι ἅπ]αν̣τε-
ς ποδιαῖοι [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — μῆκος — ων π]οδῶν, π-
λάτος πε[ν]θ’ ἡμιποδίων [— — — — — — — — — — — — — — — — πλά]τος πενθ’ ἡμ-
25 ιποδίω[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἡμιπ]οδίων καὶ
δυοῖν δ[ακτύλοιν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — πλάτ]ος πενθ’ ἡ-
[μι]ποδίω[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] παλαστῶ-
ν κ̣αὶ̣ [—? δακτύλ — — — — — — — — — — — — — — — — — ἑτέρο]υς ∶ΙΙ[ΙΙ]
μῆκος [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — παλα]σ̣τ-
30 [ν, πλ]άτο[ς] π[ενθ’ ἡμιποδίων — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἑ]τ-
ρους ∶𐅃ΙΙΙ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ω[ν ποδ]-
ῶν καὶ δ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — αἵδε αἱ]
συγ[γ]ραφα̣[ὶ καθ’ ἃς ἐμισθώθησαν — — — — — — — — — — — — — — — — — —]․․․․
․ΤΩΙ․Λ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ΛΛΛΣ
35 Ι․․․․․Ν̣ΩΙ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Ω̣Ν
ΕΙΣ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ε]ὐγων-
ίους — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ΤΟ․․
ΝΙ․ΙΩΙΟ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Ο․․Γ
ΟΟΞ․․․․ΙΕ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κα]ὶ δυοῖ-
40 ν δακτύλοιν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — αι τὰ-
ς συγγραφὰς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — #⁷#⁷․․∶ ΓΝ
ΗΚ̣ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — #⁷․
Τ̣Ο — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — [μι]σθ-
ω[σ]αμε[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐ]πὶ τῆι
45 θα̣λάτ[τ]ηι [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἔ]χ̣ον-
τα ΔΟ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — μὴ ἔ̣λ̣-
αττον ἢ̣ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ΟΥ ἀ̣π̣-
ογράψασθ[αι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ΘΟΣ
ΤΟΥΛΓΩΔ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — λ[ί]θω[ν] τ-
50 ῶν δεδοκι[μασμένων — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] ἐ̣π-
ιμελέστατα ․․Ο — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ΛΙ κ-
ομιζον[τ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κα-
ὶ τούτων Ι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ․․․․
ν μὴ ὑγιεῖ[ς] — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ΣΙ
55 παρὰ τὸ ἔρ[γον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]․․․․
οδίτωι Ἀγ[κ]υ[λῆθεν] {²⁷Ἀγ[ρ]υ[λῆθεν]?}²⁷ — — — — — — — — — ΔΔΔ
δραχμὰς Ι— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —Ι -
μέραι παρ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — πρ̣ο-
σοφείληι̣ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ΛΙ․․νό-
60 μοις τοῖς [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τῆς ἡμέρας?] ἑ̣[κάσ?]-
της, εἰσπρα̣[ττόντων δὲ — — — — οἱ ναοποιοὶ — — — — — — — — — — —  ἀπο]τίν-
εσθαι τοὺς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ․․․․
Ι̣ ἀποτινέτω [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τ]-
οὺς νόμους Λ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐ]-
65 γγυητὴν Α̣ΥΤ̣Ο̣ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ․․․․
ενι μισθωσα[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τ] [τ]ρ[ίτ?]-
[ο]μ μέρος ἐπειδ[ὰν — — — — — — — — — — — — — — — — — — [τ]ο[ῦ] δ[ὲ] λοιποῦ
[τ]ὸ ἥμισυ ἐπειδὰν Ο — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ․․․․
frg. b.face A.1                                 Π̣ΟΥ
                       #⁷#⁷ΔΕΚΡΙ#⁷#⁷
                        #⁷ΕΙΣΟΛΟΧΕΙ
                       ΦΕ․Σ τὰ δὲ ἄλλα κατα̣
5                   [αὐ]τὸς αὑτῶι τὸ ἔργον ὁποι
                 —ος πλὴν τῶν ἐπιστυλίων ΠΡΟ
[οἱ ναοποιοὶ καὶ ὁ ἀρχ]ιτέκτ̣ων κ[ε]λεύ[ωσ]ιν̣ ἀ̣πελέκιστα̣
                     πλάτος̣ [παλα]στῆς πανταχεῖ, βάθος δ[ὲ]
                                                       ΞΕ
10                            [ὃ?]ς ἂν [ἦι με]μισ̣[θ]ωμένος τὸ [ἔργον]
                                 Ο̣ καὶ τοῦτομ μέγεθος παρ[έξει]
                    [— μ]ένωι ἐὰγ κελεύωσιν ο̣ἱ [ναοποιοὶ (καὶ ὁ ἀρχιτέκτων?)]
            [ν]όμωι τ̣ὸ [αὑ]τοῦ ἔργον ὃ ἂν ἦι μεμισθω[μένος]
           [ἀποδ]ειξάτω τοῖς ναοποιοῖς καὶ τῶι ἀ̣ρ[χιτέκτονι]
15             [ἐν τ]ῶι Ποσιδειῶνι μηνὶ το[ὺ]ς τρίτο[υς]
                   παρέξει δὲ τῶν̣ [λ]ίθωμ πρώτους
              [μὴ ἐ]λάττηι κατὰ τὸ μέρος ἕκαστον̣
              [μὴ] ἔλαττον ἢ τριημιπόδια [κ]αὶ Μ
                 — — ο[ι] ὦσιν [ο]ἱ λίθοι ἀπογραψ — —
20                            [λί]θων τῶν δεδοκ[ιμασμένων]
                       [θάλ]ατταγ κομίζοντι Τ
                       — — α τὸμ πλοῦν ἑκαστο — —
                           — — ωι καὶ ὑγιε — —
                            — — ες τῶν λί[θων]
25                                  ΩΝΕΠΙΤ
                                   ΚΛ
face B.1                                      Ι
                                  ΚΝΑΡ#⁷
                          Α․․․․#⁷#⁷ Ο
                             ΓΙ#⁷
5                                         Ι
                                        ΝΙ
                    ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ΟΟ
                    Η․Ε̣Ρ̣                   Ν̣
10
                    Ι․Α․Τ
                   Υ̣ΝΤΟΥ․Ν
                     ΟΝΙ․Σ
Search Help