[ ] Delos — stoich. 50 — 372/67-364/3 BC
1                                                          [τρίδ]-
[ραχ]μα Μαρω[νιτικὰ ΙΙ. σφραγὶς δακτύλιον ἔχοσα χρυσο͂ν ἄστατο]-
[ς]. σύ[μ]μ̣εικτον̣ χ̣ρ̣υσ[ίον σταθμὸν 𐅂𐅂ΙΙ𐅁. δακτύλιοι ΙΙ <ὧν?> ὁ μὲν ἀργ]-
[υ]ρο͂ς, ὁ δὲ ὑπόχαλκ[ος, ἄστατοι. ἀργύριον Ἀφροδίτης ἔκτυπον στα]-
5 [θ]μὸν 𐅃ΙΙΙ. ἀμφι[δέα ἀργυρᾶ σταθμὸν Δ. δακτύλιοι ἀργυροῖ συνει]-
[ρ]μένοι [𐅃 σταθμὸν 𐅂ΙΙΙΙΙ. ψίλιον ἀργυρο͂ν σταθμὸν 𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ. σφρα]-
[γὶ]ς χρυσίωι [δεδεμένη ἄστατος. τετράδραχμον Νάξιον. ὀβολὸς Ἀ]-
[ττικ]ός. δρα[χμὴ Ἀττική. δακτύλιος ἀργυρο͂ς σταθμὸν ΙΙΙ. τετράδ]-
[ραχμον] Ἀττικ[όν. δακτύλιοι ἀργυροῖ ΙΙΙΙ σταθμὸν 𐅂𐅂ΙΙ𐅁. γυναικ]-
10 [ὸς #⁷]ΙΟΟΣΙΑ̣ [Δα]ρει[κοὶ Δ v? ἄλλοι ἀνάθημα Δαρεικοὶ ΙΙΙ. ἀργύριον]
[τὸ] παρὰ Τέλλ[ιδος σταθμὸν 𐅂ΙΙΙΙΙ. Αἰσχυλὶς Κέλητος ἀνέθηκεν]
[δραχ]μ̣ὰ̣ς̣ [𐅄]𐅃[𐅂]. Μέ[δων Πάριος ἀνέθηκε στατῆρα Σικυώνιον. Ἀριστο]-
[φί]λη Ἀμοργίη ἐ̣π̣έβ̣αλ[ε δραχμὰς Ἀττικὰς Δ𐅂. Συμμαχὶς Μηλία ἀνέθ]-
[ηκ]ε Δήλιον ΙΙΙΙ̣[𐅁]. ἀργύριον [ἄσημον σύμμεικτον σταθμὸν ΔΔΔΔ𐅂𐅂]
15 [𐅂𐅂]. Θεοξενίδης [Κνίδιος ἀνέθηκεν ἀργύριον ἄσημον, v εὑρέθη στ]-
[αθ]μὸν ΔΙ𐅁. ἀ[ν]δρ[ιαντίσκος ἀργυρο͂ς σταθμὸν ΔΔ𐅃ΙΙΙ. δακτυλίδι]-
[α] ἀργυρᾶ συ[νηρ]μέ[να ΙΙΙ σταθμὸν 𐅂ΙΙ. τῶν ἀποπεπτωκότων ἀπὸ τῆς]
[Γ]εράνο σταθ[μ][ν ΗΗΗ𐅄ΔΔΔΙ. χρυσίον ὑπάργυρον σταθμὸν ΔΔΔΔ𐅂. ἀμφι]-
δέα ἀργυρᾶ σταθμὸν Δ̣𐅂̣[ΙΙ. ὅρμος χρυσο͂ς ὃν Λύδιον ἀνέθηκε, σταθ]-
20 μὸν Δ[Δ]𐅃𐅂𐅂𐅂. ὅρμος χρυσο͂ς ὃν [Ἀβρὼ ἀνέθηκε, σταθμὸν 𐅂?𐅂𐅂𐅂. περόνα]-
[ι] χρυσαῖ 𐅃Ι καὶ δακτύλιος στ[ρεπ]τὸ[ς καὶ κερχνία ΙΙ, σταθμὸν 𐅂𐅂]
[𐅂]𐅂ΙΙΙΙΙ. στέφανος χρυσο͂ς δάφνης σταθμὸν 𐅄[ΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ. στέφανο]-
ς χρυσο͂ς μυρρίνης σταθμὸν [𐅄]𐅃𐅂. ὅρμος χρυσο͂[ς σταθμὸν σὺν τῶι λ]-
ίνωι καὶ τοῖς προσεπηρτημένοις ΗΗ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂. δ[ακτύλιοι ἀργυροῖ]
25 καὶ ἐνώι[δια], ἡ καλομένη Γέρανος, σταθμὸν ΧΧ[ΧΧΗΗΗΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂. πρὸ]-
ς τοῖς κίοσι [καὶ] τῶι ὑπερτοναίωι προσηλω[μένο κοίλο ἀργύρο σ]-
ταθμὸν Τ[𐅆]Η[ΗΔΔ]ΔΔ, ἀριθμὸς Η̣𐅄ΙΙΙ. ἐν τότοις [τάδε ἐστάθη· λεβήτι]-
α ΙΙ· ἀλάβαστοι 𐅃· λέοντος κεφαλή· οἰνοχόαι Ι[ΙΙ· ἔκπωμα· κέρας· κα]-
ρχήσιον· κυλιχνίς. στέφανος χρυσο͂ς δάφνη[ς περὶ ξύλωι καὶ ἅλυ]-
30 [σι]ς ἀργυρᾶ, ἄστατος. στλιγγὶς χρυσῆ ὑπάργυ[ρος πρὸς τεῖ καλιά]-
[δ]ι ἄστατος. ὅρμος χρυσο͂ς Ἐριφύλης ἄστα[τος. ἄμπελος περίχρυσ]-
[ο]ς ἄστατος. [μ]ῆλα χρυσᾶ κηρωτῆς με[στά ․․․․10․․․․ ἀριθμὸς 𐅃ΙΙ]
ΙΙ, ἄστατα. ἐν ξ̣[ύ]λ̣ο̣ις ἐνηρμοσμέ[νη φιάλη ἀργυρᾶ φολιδωτή, ἣμ Φύ]-
[λ]ακος Ἐλαΐτης ἀνέθηκε. φιάλ[η ἀργυρᾶ λεία, ἣμ Φιλώτας Σικυώνι]-
35 ος ἀνέθ[η]κε. φιάλη λεία ἀργ[υρᾶ, ἣν Λεοντῖνοι ἀνέθεσαν. ἀνδριαν]-
τίσκος χρυσο͂ς ἀργυρο͂ν βάθ[ρον ἔχων, σταθμὸν Δ𐅂𐅂. ἀμφιδέαι ἀργ]-
υραῖ σταθμὸν ΔΔ̣𐅂𐅂𐅂. ἕτερος ἀ[νδριαντίσκος ἀργυρο͂ς προσδεδε]-
[μένας ἔχων] π̣ρ̣ὸ̣ς̣ τεῖ χειρὶ δρα[χμὰς Ἀττικὰς ΙΙ, σταθμὸν ΔΔ𐅂𐅂𐅂. λ]-
[ην][ς] ἀργυρᾶ καὶ ἔκτυπον, σταθμ[ὸν Δ𐅃𐅂. κλάσματα ἀργυρᾶ παντοδ]-
40 [απὰ σταθ]μὸν 𐅄𐅂𐅂𐅂𐅂. ὅρμος χρυσο͂ς [βοὸς κεφαλὰς ἔχων περὶ τῶι αἰ]-
[ετῶ]ι ΙΙ, σταθμὸν Δ𐅂ΙΙ. ὄφις ἀργυρ[ο͂ς πεντόροβον ἔχων χρυσο͂ν Ι π]-
ερὶ τῶι αἰετῶι, σταθμὸν Δ𐅂𐅂ΙΙΙ. ὑπ[οδερὶς χρυσῆ λευκοῦ χρυσίο]-
[υ] ἐ̣ν̣ ῥαβδίωι ἀργυρῶι σταθμὸν Δ𐅂𐅂[𐅂. Δηλίαι δραχμαὶ ΙΙ. Φωκικὸν]
τριώβολον. Ἀττικὸν τριώβολον. ῥόδ[ον χρυσο͂ν ἐγ ξύλωι ἄστατον].
45 αἰετὸς ἀργυρο͂ς ἄστατος. ὅρμος περ[ὶ τεῖ Γεράνωι περίχρυσος ἄ]-
στατος. κλιμάκιον ξύλινον περικε[χρυσωμένον ὄφεσιν ἀργυρο]-
ῖς διεζωμένον ἄστατον. ἀργ[ύ]ριον Λ․․․․10․․․․ΛΗΛ․․․ [σταθμὸν]
ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂. χρυσίον καθαρόν· μῆλα καὶ ἀν̣θ̣[έμια κα?]ὶ ΙΕ̣Ρ․․․․10․․․․
σταθμὸν Δ𐅂. δακτύλιοι ἀργυρο[ῖ] ΙΙ σ[ταθμὸν ․․][ττικὸν τριώβολ]-
50 ον. Ἀττικὸν ΙΙΙΙ𐅁. Ἀττικὸν 𐅁𐅀. τάδε ἐν τῶ[ι Ἀθηναίων ν]εώ[ι· στέφαν]-
οι χρυσοῖ ΔΙΙ. ὁ πρῶτος ὁ πρὸς τῆς Λητο͂ς ἄγ[ει Η. ὁ] δεύτερος [ἄγει Η]
ΔΔ𐅂ΙΙΙΙ. ὁ τρίτος ἄγει v 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ. ὁ τέ[ταρτος] ἄγει 𐅄Δ[𐅃𐅂𐅂ΙΙΙΙ]
ὁ πέμπτος ἄγει ΗΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ. ὁ ἕκτος ἄγει 𐅄[Δ𐅂𐅂𐅂. ὁ ἕ]βδομος [ἄγει 𐅄Δ]
𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ. ὁ ὄγδοος ἄγει 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂Ι. ὁ ἔν[ατος ἄγει 𐅄]Δ𐅃𐅂𐅂𐅂. ὁ [δέκατ]-
55 ος ἄγει 𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙ. ὁ ἑνδέκατος ἄγει [𐅄]Δ𐅃𐅂[ΙΙΙΙ. ὁ δωδέ]κατο[ς ἄγει]
𐅄ΔΔΔΙΙ𐅁. στλιγγίδες χρυσαῖ καὶ στ[έφ]ανος [ἃς Νικίας Ἀ]θη[ναῖος]
ἀνέθηκε ΗΙΙΙ, ἄστατοι. στέφανος χ[ρ]υσο͂ς ὃν [Αὐτοκλῆς Ἀθηναῖος]
ἀνέθηκε, ἄστατος. στλιγγίδες χρ[υ]σαῖ προσ[ηλωμέναι ἃς Καλλία]-
ς Ἀθηναῖος ἀνέθηκε ΗΔ𐅃ΙΙΙΙ, ἄσ[τ]ατοι. φιάλ[αι ἀργυραῖ ΙΙΙ ἐγ ξύ]-
60 λωι ἃς Ταυρομενῖται οἱ ἀπὸ Σι[κ]ελίας ἀνέθε[σαν, ἄστατοι. ἑτέρα]
φιάλη ἐν λίθωι ἄστατος ἣν Εὐθύδικος Διοκλέ[ος Ἀθηναῖος ἀνέθ]-
ηκε. ἐν τῶι Δηλίων νεώι· στέφ[α]νος χρυσο͂ς ἀμπέ[λο σταθμὸν 𐅄ΔΔΔΔ]
ΙΙΙ. στέφανος χρυσο͂ς δάφν[ης] ἄγει ΔΔΔΙΙΙΙ. [στέφανος χρυσο͂ς δά]-
φνης ἄγει 𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂. στέφανο[ς χ]ρυσο͂ς δάφνης [ὁ κρεμαμένος ἄγει 𐅄Δ]
65 Δ𐅂𐅂𐅂. στέφανος χρυσο͂ς δ[άφν]ης ὁ κρεμαμέ[νος ἄγει 𐅄𐅂ΙΙΙΙ. στρεπτ]-
ὸς χρυσο͂ς ἁλύσιον ἔχω[ν ἀρ]γυρο͂ν ὃμ Πάτ[ησις Βάβιδος ἀνέθηκεν],
ἄγει ΔΔΔ𐅃𐅂ΙΙ. τάδε χα[λκᾶ]· κρατῆρες ΙΙ[Ι ὑπόστατα ἔχοντες. ὑπόσ]-
τατον το͂ ἀργυρο͂ κρα[τῆ]ρος. κρατῆρες [ἐλάττος 𐅃ΙΙΙ. ἠθμός. ὑδρία]-
ι ΔΔΔΙ· πυθμένας ὀκ [ἔχ]οσι τότων ΙΙΙ[Ι? χερνιβεῖα ΔΔΙΙΙ. κανᾶ μικ?]-
70 ὰ πλατέα ΔΙΙΙ. κανᾶ [πλ]ατέα μεγάλα [ΙΙΙΙ. ὁλκεῖα ΙΙ. θυμιατήρια 𐅃]
ΙΙΙΙ. λυχνο͂χοι ΙΙ. [οἰν]οχόαι Δ𐅃. χο͂[ς. ἐπιχύται ΙΙΙΙ. κάδοι ΙΙΙΙ. ἀμ]-
φορίσκος. πανιώ[νιος κρα]τ[ὴρ ὑπόστατον ἔχων σιδηρο͂ν. κρατὴρ σ]-
τρογγύλος ὑπό[στατον ἔχων σιδηρο͂ν. ἀρυστῆρες ΔΙΙΙΙ. οἰνοχόη]
μικά. προχ[ο]ΐδ[ιον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
75 — — — —
Search Help