[ ] Att. — s. I p.?
col. I.1 [— — — μ]ος Χαρ —
[— — — Ἡ]ρα[κ]λε —
[— — — Ἀ]ρισταιν[ετ —
[— — — Ἀρι]σταινετ —
5 [— — Ὀ]φέλλιος Αἰλιεύς
— — — ος Πιερίων Θεσσαλ vac.
— — Ἀλεξάνδρου Νικο vac.
— — — λιος Οὔαρος Νικομ vac.
[Δημή]τριος Φιλώτ̣[α]ς vac.
9a — — —
col. II.10 ․ΤΟ —
Οὔα[ρος
Ἀπο —
Κοκ[κήιος
Search Help