[ ] Att. — med. s. I a.
face A front.1 — — νκ — —
— — α vac.
2a  vac. 0.20
3   ἐξ Οἴου
[Ἀ]πόληξις Ἀπελλικῶ[ντος]
5 [Ἀπ]όληξις Φιλοκράτου
[Λε]ύκιος Ποπίλλιος
[Ἀγάθων Ἐπικ]ράτους
[Λυ]σικράτης Ἐπικράτου
[Δη]μήτριος Ͻ
10 [Δ]ημήτριος Φιλίππου
[Χ]είλων Φιλίνου
[Φι]λῖνος Χείλωνος
[Δι]ονύσιος Εὐφροσύνου
[Δ]ημήτριος Ͻ νε
15 [Ἀ]σκληπιάδης Φιλίππου
[Ε]ὐτυχίδης Ͻ
Ἀρτεμίδωρος Ἀρτέμων[ος]
Εὐτυχίδης Ἀριστομάχο[υ]
[Ἡ]γησίας Ͻ
20 Νικόβουλος Νικομήδου
Λεύκιος Ͻ
[Ἡ]γήτωρ Μηνοδώρου
Πόπλιος Τυρράνιος
Νικομήδης Ͻ
25 Ἀπολλώνιος Ͻ
Λεύκιος Λάχης
Πόπλιος Λευκίου
Παράμονος Κλέωνος
[Κ]όιντος Φιλότιμος
30 Πτολεμαῖος Ἀττάλου
[Δ]ημήτριος Ͻ
Πολυδεύκης Κράτητος
Ξοῦθος Ἀρίστωνος
Λεύκιος [Δ]ημητρίου
35 Διοσκορίδης Ͻ
Δημήτριος Ͻ μέσος
․․μ̣․․ος Διονυσίου
37a — — —  — — —
38   Δ̣ε̣[ιραδιῶ]ται
․․φων Διο[νυ]σοδώρου
40 [Ἀρ]κεφῶν Θωμυρίωνος
[Θ]ωμυρίων Ἀρκεφῶντος
[Νι]κόστρατος Ἀρτέμωνο[ς]
[Ἀ]πολλώνιος [Κ]λεάδα
[Κλ]ε[άδα]ς Ͻ
45 [Ἀγ]άθ[ιπ]πος Ͻ
[Βί]οττ[ο]ς Φιλοξένου
[Ζ]ώπυ[ρ]ος Ἑ[σ]τιαίου
Λ[ύ]σανδρος [Ͻ]
— — —
50 ․․․οι․․c.7․․σ[․]#⁷αρδος̣
[Αἰ]θαλίδαι
[Ἀ]ρτέ[μω]ν Ͻ νε
[Ἀ]πολ[λών]ιος Ποσιδίππου
[․․․7․․․ Αἰ]νήου
55 [Π]ρώταρχος Αἰνήου
Πάμφιλος Ͻ
[Ἰ]σίδοτος Ἀλεξάνδρου
[Σ]τράτων Διοδώρου
[Σ]τράτων Ͻ
60 [Λ]εύκιος Ͻ
[Ε]ὔδοξος Ἀρτέμ[ων]ος
[Δι]ονύσιος Ͻ
[Λ]ήναιος Φιλώτου
[Ἰ]σίδοτος Φίλωνος
65 Τιμοκράτης Ͻ
Τιμοκράτης Ͻ
Ποσίδιππος Ἀπολλωνίο[υ]
Ἀπολλώνιος Ͻ μέ
68a     vac.0.035
69  Εὐπυρίδαι
70 [Θε]ογένης
[Ἀλ]έξανδρος Ͻ
[Δι]ονύσιος Σωστράτου
[Δη]μοσθένης Ἀπελλοῦ
[Δι]ογένης Ἀπολλοφάνου
75 [Εὔ]δωρος Δημοφίλου
[Δι]οκλῆς Εὐνίκου
․․․δίας Ζωπύρου
[Ἀ]ριστοτέλης Φίλωνος
[Φί]λων Ἀριστοτέλου
80 [Ἀ]ριστοτέλης Νικίου
[Ν]ικίας Ἀριστοτέλου
[Α]ὖλος Ἰσιγένης
[Δ]ημοσθένης Ἀπολλωνίου
[Ἀ]πολλώνιος Ͻ
85 [Ζ]ώπυρος Θεογένου
[Ἐ]πιγένης Φίλωνος
[Ἀ]λέξανδρος Ͻ
[Ἀ]ντίοχος Ἡ[ρώ]δου
[Ἡρ]ώδης Ἀντιόχου
90 [Ἀρισ]τόμαχος Σωκλέους
․․5․․ίας Ἀριστομάχου
[Θ]εό[κ]ριτος Ἀλεξάνδρου
[Ε]ὔδημος Θεοδώρου
[Λ]ήναιος Ἀκάμαντος
95 Μοσχίων Διοδώρου
Διόδωρος Μοσχίωνο[ς]
Μάαρκος Νεμέριος
[Ἀ]πολλώνιος [Μι]κίωνος
Διονύσιος Ͻ
100 [Π]ολύφρων Ἡλι․․․ο —
Πύθων Μενε․․․ ο[υ]
[Π]ύθων Ͻ
Ἡλιόδωρος ․․․ο —
[Ε]ὐφάνης Χαιρίπ[π]ου
105 [Ν]ικόμαχος Α․․․ελ —
[Π]υθόκριτος Νίκ[ων]ος
[Νι]κόλαος Ͻ πρ
[Νικ]όλαος Ͻ
[Σαρα]πίων Εὐκλέ[ου]
110 [․․․δ]οτος Γοργίο[υ]
․․․․μίων Χρύσω[ν]ος
․․5․․έλης Γοργίου
․․․․ Ἡρακλέωνος
[Δημ]οσθένης Ἀπολλωί]ο[υ]
115 [Διον]υσόδωρος Διογένους
  Χολλεῖδαι
[Εὐκρ]άτης Εἰρηναίου
․․․․οκράτης Φιλοκράτους
[Ἀλέ]ξανδρος Θεοφί<λ>ου
120 [Δη]μήτρ<ι>ος Ἀντιόχο{σοσ}υ̣ {²⁶Ἀντιόχου}²⁶
[Ξά]νθος Ͻ
[Ἐ]πικράτης Νικάνδρου
[Νι]κόλαος Τιμοκράτου
[Δ]έκμος Λικίνιος
125 [Φυ]ταῖος Σωσιβίου
[Θε]όφιλος Ἑρμαίσκου
[Σ]τράτων Ἑρμαίσκου
[Ε]ὔδημος Σ̣ — — —
[Λε]ύκιος Σ — — —
130 [Λεύ]κιος — — —
130a — — —
face B right.131 ΙΕ[․] Λευκονοεῖς
[Δ]ημόφιλος Τιμαίου
[Τ]ίμαιος Χαβρίου
 Δημόφιλος Χαβρίου
135  Δέκμος Ͻ
 Τειμαγέ[ν]ης — —
Δημήτριος Παρ[α]-
  μόνου
 Διονύσιος Πολυ-
140   χάρμου
   vac.
Search Help