[ ] Att. — non-stoich. — ante med. s. IV a.
frg. a.col. I.1 — — —  — — — ου
— — —  — — — ου
2a 3 vs. perierunt
3 — — —  — — πίο
3a 2 vs. perierunt
4 — — — σ — — —
5 [— — — Δ]ημοστράτο
— — — Θεοτίμου
6a 1 vs. perierunt
7 — — — τος
[— — — Φυ]λακίδου
[— — — Φι]λιττίου
10 [— — — Ἀ]πολλοδώρο
[— — — Νι]κοστράτο
[— — — δ]ωρος
[— — — ο]υς
— — — Παυσαν[ίο]
15 — — — ικα —
col. II.16 ․․․․#⁷Ω#⁷
[Ξεν]οπείθ[ης]
[Εὐ]πόλιδο[ς]
[Ἡ]φαιστόδω[ρος]
20 Αἰσχύλου
Αἰσχύλος
Ἡφαιστοδώρου
Ἀσκληπιόδωρος
Μίλκωνος
25 Ξένων Δημητρίο
Νόσσος Παυσανίο
Νίκων Παυσανίο
Φίλων Παρμενίσκο
Μικίνας Ξείνιδος
30 Ἀπολλωνιὰς Φύλ[ητος?]
Νίκων Σιμίου
Αὐτόβουλος
Φιλοδήμου
Φιλώτας Λυ[σ — —]
35 Διονυσι — — —
Καλλίας — — —
Φάλαι[κος — — —]
Μοσ[χ — — — —]
Ἐπ — — — — —
40 Π — — —  — — —
40a — — —
frg. b.col. I.40b Σ
Ε[․]ΟΣ
 Η Σ
1 vs. periit
 Ο Σ
col. II.41 Ω — — —
Το — — —
Α — — —
43a — — —
— — —
— — —
— — —
— — —
44 Ζευ[ξι —]
45 Λιμν[αίο]
Λ[υ]κίω[ν]
Κλεαγό[ρο]
Ἀπολλοδ —
Παντακλ[έο]υς
50 Ὀρέστης
Παντακλέου[ς]
Παντακλῆς
Ὀρέστου
[Αὐ]τοκράτης
55 [Κα]λλικρ[ά]του
[Εὐκ]λείδης
[Πυθ?]ολάο
․․5․․ητος
․․․7․․․ίου
frg. c.col. I.60 — ος
— ου
— δωρος
62a 1 vs. periit
63 — ος
— δώρου
65 — αλέου
— μος
— λου
— — ς
col. II.68a — — —
— — —
— — —
69 — — — — ε̣σιλα —
70 ․․ΛΛ․․․Σ
Εὐθυ․․․ου
Μένανδρος
Πολυξένου
Βείδυρος
75 Εὐρυλόχο
Νικόστρατος
Ἀμφηρίτου
Πυθόδηλος
Πυθοκλέος
80 Κτοίτας
Λε̣άνδρου
Ἡγησίστρα[τος]
Πειθολάο
Α[․]ΛΗΓ —
85 Αὐτ — —
85a — —
col. III.86 ․․․Λ
Ἐπικρα —
Πανταλέ —
Διογένη
90 Λυσίας Ξ —
Νικήτη
Ἀρισ —
Ἐπ —
Αἰσ[χ —
95 Ἀμ —
Κ —
Π —
97a — —
frg. d.col. I.98 ․․․․#⁷Α
․․․ρ̣ά̣ειο[ν]
100 [Ἀρι]στόλα
․․․λαώ
․․․․ελ[α]
․․․αμερτ[ώ]
[Ἐπα]ινετώ
105 [Ἀγα]θόκλε[ια]
[Κλε?]ιώ
․․5․․ώ
[Φιλα]ρετώ
[Ἐπί]γονος
110 [Μνη]σ̣ιππώ
[Χρ]υσιππώ
․․․δαμώ
  vac.
Search Help