[ ] Att. — 212/3 or later
left.1 οἱ ἔφηβοι
right.1 τὸν κοσμη-
   τήν.
sinistra in corona.3 ὁ κοσμη-
   τής
dextra in corona.3 τοὺς ἐφή-
  βους.
col. I-III.5                         ἀγαθῆι folium τύχηι
ὁ κοσμητὴς τῶν ἐφήβων Αὐρ · Δωσίθεος ὁ καὶ Θαλῆς Δωσιθέου Παμβω-
τάδης καὶ ὁ ἀντικοσμήτης Αὐρ Ἀλέξανδρος Ͻ Μαρα · τούς τε συνάρχον-
τας καὶ τοὺς ἐφηβεύσαντας σὺν τῷ κρατίστῳ Φλα · Δρυαντιανῷ · συν-
κλητικῷ · ἐπὶ ἄρχοντος · Αὐρ · Διονυσίου τοῦ Ͻ Ἀχαρνέως · ἀνέγραψεν,
10 παιδοτριβοῦντος διὰ βίου Τελεσφόρου τοῦ Μενεκράτους Φιλάδ,
γραμματεύοντος διὰ βίου · ἱερ · Στράτωνος τοῦ Κιθαιρῶνος Ἀχαρ.
col. I.12     σωφρονισταί
Αὐρ Ξύστος Πρωτογένους Πειρ
Αὐρ Φρόντων Διοδότου Ἀζηνιεύς
15 Αὐρ Βειτάλιος Διονυσίου Λαμπ
Αὐρ Σερῆνος Εἰσιδώρου Μαρα
Αὐρ Ἐρασεῖνος Ἀσκληπιάδου Μαρα
Αὐρ Ἐλπίνεικος Εὐπόρου Ἀθμον
      ὑποσωφρονισταί
20 Αὐρ Ἀφφιανὸς Δημητρίου Μαρα
Αὐρ Ἀμέθυστος ὁ καὶ Σωσιγένης
       Ζωσίμου Ἀντινοεύς
Μᾶρκος Ποπίλλιος Ἰωνικὸς Ξυπεται
Λούκ Κορν Τελεσφόρος Πεντ
25 Αὐρ Ὀνήσιμος Εὐόδου Μαρ
Αὐρ Εὐφρόσυνος Εὐπόρ[ου ἐξ Οἴ]
      προστάτης
Τιβ Κλ Νίγρος ὁ καὶ Λε[ωσθένης Μελιτ]
       ὑποπα[ιδοτρίβης]
30 Αὐρ Εὐτυχι[ανὸς Ὑακίνθ]ου Σφήτ
      ἡ[γεμών]
[Αὐρ Παρράσιος Εὐτυ]χίδου Φυλασ
      [ὁπλομάχ]ος
Μᾶρ Αὐρ [Διονύ]σιος Νεικοστράτου Φαλ
35         [δι]δάσκαλος
Αὐρ Εὔπορος Ἐπιγένους Ἀχαρ
      ὑπογραμματεύς
Ἰούλιος Ἀριστείδης Ἀχαρ
         ἐπὶ Διογενείου κεστροφύλαξ
40 Αὐρ Διονύσιος Ͻ Ἠρεσίδης
      ἐπὶ Διογενείου
Αὐρ Διονύσιος ὁ καὶ Εὐκαρπίδης Μαρ
col. II.79            γυμνασίαρχοι
80 Βοηδρομιῶνα Αὐρ Ἡρακλείδης Θαλῆτος Παμ-
 βωτάδης καὶ ἀγωνοθέτης Ἀντινοείων τῶν ἐν
 ἄστει καὶ συνστρεμματάρχης
Πυανοψιῶνα Αὐρ Ἀπολλώνιος Φιλουμενοῦ
Ἀχαρ καὶ ἀγωνοθέτης Γερμανικείων
85 Μα[ι]μακτηριῶνα Ἀριστείδης Βειταλίου Λαμ
  καὶ Ἐρασεῖνος Ͻ Μαρα
Ποσειδεῶνα Ἀσκληπιάδης Σερήνου Μαρα
 καὶ Αἰγίαλος Κώμου Σουνιεύς
Γαμη̣λιῶνα Ἀρτεμᾶς Ͻ καὶ Διονύσιος Ἀρτ[εμᾶ]
90  Ἁγνούσιοι∶ καὶ συνστρεμματάρχαι
Ἀνθεστηριῶνα Φλάβιος Πολυδεύ[κης καὶ]
 Σεραπίων καὶ συνστρεμ[ματάρχαι]
Ἐλ[α]φηβολιῶνα Ἰούνιος Εἰσίδω[ρος καὶ συν]-
 στ[ρε]μμα[τ]άρχης
95 Μουν[ι]χιῶνα Ἄνθος Τείμωνος κα[ὶ συν]-
 στρεμματάρχης
Θαργηλιῶνα Ἐπάνοδος καὶ Πίστο[ς]
 οἱ Μηνογένους Κυρτεῖδαι καὶ ἀγωνοθέτα[ι]
 Ἀντωνείων καὶ Ἁδριανείων
100 Σκειροφοριῶνα Αὐρ Δωσίθεος Θαλῆ-
 τος Παμβωτάδης καὶ ἀγωνοθέτης
 Ἀντινοείων ἐν Ἐλευσεῖνι
Ἑκατομβαιῶνα Αὐρ Δωσίθεος καὶ Ἡρακλεί-
 δης οἱ Θαλῆτος Παμβωτά Ͻ καὶ ἀγωνοθέται βʹ
105  Ἐπινεικε[ί]ων καὶ Κομοδείων
Μεταγειτο[ν]ιῶνα ἐκ τῶν σεβαστοφορικῶν
 καὶ ἀγῶν[ε]ς Θήσια καὶ Ἀθάνεα
Σεβηρείων ἀγωνοθέτης Εὔτακτος Μηνογένους
Ἀμφιεράων ἀγωνοθέτης Αὐρ Σέμνος Βει-
110       ταλίου Λαμπτ
συνστρεμματάρχης Ἀρτεμᾶς Μηνογένους Κυρτεί
συνστρεμματάρχης Ἱεροκλῆς Μηνογένους Κυρτεί
col. III.169      στρατηγοί
170 Αὐ Φοιβιανός Ͻ, Αὐ Κτησίας Φοιβιανοῦ
     κήρυκες
Αὐ Κῦρος Δότου, Αὐ Εὐτυχιανὸς Μιλ-
   τιάδου
          βασιλεύς
175 Αὐ Ζώσιμος Ͻ Οἰόθεν
        π[ολέμαρχος]
Αὐ Ξύσ[τος]
[— —]
4 vs. perierunt
178 [— — — — —]εν
[— — — — —]αι
180     [ἀγορ]ανόμ̣[οι]
[— — — — —]φι̣αι
     ἀστυν̣[όμοι]
[— — — Φ]ω̣σφό[ρου — — —]
[— — — — Τε]λεσφό[ρου — — —]
185 [— — — —]οφορι[— — — —]
[— — — —] Σπό[ρου? — — —]
[— — — —] Φρόν[τωνος — — —]
[— — —] Διογέ[νους — — —]
[— — —]ας Διεμ̣[πόρου — — —]
190 [— — — Σ]ωφί[λ]ο[υ — — —]
[— — —]ρ̣π[․]ν[— — — —]
[— — —]π[— — — — —]
[— — —]ω[— — — — —]
col. I.43           οἱ ὑπόλοιποι τῶν πολειτῶν κατὰ φυλὴν ἔφηβοι
    Ἐρεχθεῖδος
45 Αὐ Νυμφόδοτος Ͻ Περγ
Αὐ Καλλίνεικος Τυχάρου Ἀνα
        Αἰγεῖδος
       Πανδιονίδος
Αὐ Νηρεὺς Ζωσίμου Ἀνγ
50 Αὐ Εἰσίδωρος Εὔπλοος Ἀνγ
     Λεωντίδος
Αὐ Μένανδρος Μάρκου Εὐπ
Αὐ Φιλοκράτης Ͻ Εὐπ
Αὐ Μινουκιανὸς Φιλοκράτους Εὐπ
55 Αὐ Τρύφων Ͻ ἐξ Οἴου
Αὐ Εὐφρόσυνος Ͻ ἐξ Οἴου
Αὐ Μηνόφιλος Χρήστου ἐξ Οἴ
       Πτολεμαίδος
Αὐ Δημόκριτος Ͻ Βερ
60 Αὐ Νέων Ἀριστοτέλους
Αὐ Νεικηφόρος Ἀριστοτέλους
         Ἀκαμαντίδος
Αὐ Εὐτυχίδης Νείκωνος Χολαρ
Αὐ Ἀθήναιος Ἑσπέρου Σφήτ
65 [Αὐ] Ῥητορικός Ͻ Ἕρμειος
[Αὐ Ζώ]σιμος Ͻ Θορίκ
Αὐ Ὑγεῖν[ο]ς Ζωσίμου Θορίκ
Αὐ Στράτω[ν] Χολ
Αὐ Χρυσέρως Σ[τρά]τωνος Χολ
70 Αὐ Διονύσιος Ͻ Χ̣[ολ?]
       Ἁδριανίδος
Αὐ Εἰσίδοτος Ὕλλου Βη
       Οἰνεῖδος
Αὐ Ἑρμηδίων Κορίνθου Ἀχα
75 Αὐ Καλλίστρατος Ποσειδωνίου
Αὐ Καλλίστρατος Ͻ Φυλά
col. II.113     Κεκροπίδος
Αὐ Νεικόστρατος Νείκωνος Με[λ]
115 Αὐ Εὐοδιανὸς Νείκωνος Μελ
   Ἱπ̣ποθωντίδος
Αὐ Εἰσίδοτος Ζωσίμου Ἀζη
Αὐ Ἐπίκτητος Φιλήτου Ἀζη
     Αἰαντίδος
120 Αὐ Ἤλεις Κο[ι]τωνικοῦ Μαρ
Αὐ Ὀνήσιμος Ͻ Μαρ
Αὐ Ἀσπασιανὸς Ὀνησίμου Μαρ
Αὐ Ἀρίστων Φροντείνου Μαρ
 Ἀττικὸς Σοβάρου Μαρ
125 Αὐ Ξενικός Ͻ Μαρ
Αὐ Σύμφορος Ͻ Φαλ
Αὐ Νάρκισσος Θεαγένους Μαρ
Ἀβίδιος Θεηκόλος Μαρ
      Ἀτταλίδος
130 Αὐ Πεισίστρατος Ἀρέσκοντος Οἰ
Αὐ Σόφος Πειρέως Χολαρ
    ἐπένγραφοι
Αὐ Ἀγαθήμερος Καλπουρν̣
Αὐ Ἀφροδείσιος Ἱέρακος
135 Αὐ Ἀρτεμίσιος Εὐρυμέδοντο[ς]
Αὐ Ἀντέρως
Αὐ Ἀβάσκαντος Ͻ
Αὐ Ἀθήναιος Φοιβιανοῦ
Αὐ Ἀφροδείσιος Καλλῆ vac.
140 Αὐ Ἀττικὸς Περγάμου
Αὐ Ἀλέξανδρος Εὐόδου
Αὐ Ἀρτεμίδωρος Βίκτορ[ος]
[Αὐ] Ἀγαθοκλῆς Ζωσίμ
[Αὐ Αἰσ]χρίων Ζωσ[ίμ]
145 Αὐ Α#⁷[․․5․․]ος Ἀντιπά[τρου]
col. III.148 Αὐ Γλαῦκος Εὐελπίστου
[Α]ὐ Λη[— —]
150 Α[ὐ — —]
Α[ὐ — —]
Α[ὐ — —]
Α[ὐ — —]
Αὐ [— —]
155 Αὐ [— —]
Αὐ [— —]
Α[ὐ  — —]
{²ca. 11 vs. perierunt}²
158 [Αὐ] Ἐπίκτητος Ἐπ[— —]
[Α]ὐ Ἑλικὼν Εὐφροσ[ύνου]
160 Αὐ Εἰρηναῖος Ͻ
[Α]ὐ Εὔφορβος Εἰσιδ[— —]
[Α]ὐ Ζώσιμος Νεικο#⁷
Αὐ Ζώσιμος Εὐτύχο[υ]
Αὐ Ζώσιμος Ͻ
165 Αὐ Ζώσιμος Ζ<ω>πύ̣[ρου]
Αὐ Ζωσιμιανὸς Θησ[έως]
Αὐ Ἡλιόδωρος Ἐπ[— —]
infra col II-III.146        οἱ [να]υ[μαχ]ήσαντε[ς]
infra col I.77 Αὐ Δωσίθεος Θαλῆ-
       τος
{²anaglyphum naviculam cum}²
{²duobus ephebis repraesentans}²
infra col II.147 Αὐ Ἡρακλείδης Θ[αλῆτος]
  {²anaglyphum naviculam cum}²
  {²duobus ephebis repraesentans}²
infra col III.168 Αὐ Ἄνθος Τείμ[ωνος]
{²anaglyphum naviculam cum}²
{²duobus ephebis repraesentans}²
Search Help
Contact Us