[ ] Att. — p. post 200 p. — IG II² 2203 Add. (pt. 2.2 p. 816)
frg. a-e,f [— — — — — — — — — — — — ἀντι?]-
1 κοσμη[τ — — — — — — — — — — — — — — —]
Σφηττίου, πα[ιδοτριβοῦντος — — — — — — — — —, γραμματεύ]-
οντος διὰ βίου Στράτων[ος τοῦ Κιθαιρῶνος Ἀχαρνέως ἀνέγραψαν]
τοὺς ὑπ’ αὐτοῖς ἐφήβους fractura
col. I.5     σωφρονισταί
ἱερεὺς Ἰσίδωρος Σωστράτου Μαρ
Εὐτυχίδης <Θε>οδώρου Μελι vac.
Πρεῖμος Ζωσίμου Σκαμβ vac.
Ἡρακλείδης Σωτέλους Ἑστια[ι]
10 Φαῦστος               Πειρα[ι]
Στάτιος Δῶρος         Παι[αν]
     ὑποσοφρωνισταί
Σέμνος Ζωσίμου Ῥαμ[νού]σιος
Εὐτυχίδης Ͻ    Φλ[υεύ]ς
15 Ἐλπίνικος Ἱέρωνος Ἁμ[αξ]αντεύς
Ἡρακλέων Ἡρακλείδου Ἑσ[τια]ι
Ἐπάγαθος Ͻ      Ἀγρυλῆ
Ὑγεῖνος ὁ καὶ Λάμπος Ἀθμ
 ἡγεμὼν διὰ βίου
20 Τιμαγένης vac.
 ὁπλομάχος διὰ βίου
Διονύσιος vac.
 ὑποπαιδοτρίβης διὰ βίου
Εὐτυχιανός Ὑακίνθου
25   διδάσκαλος διὰ βίου
Εὔπορος Ἐπιγένους Ἀχαρ
 ὑπογραμματεύς
Μηνόδωρος Ἀγαθοκλέους
 κεστροφύλαξ
30 Διονύσιος Ἡρακλείδου Ἐπ(?)ι
 γυμνασίαρχος δι’ ὅλο[υ ἔ]τους
Μουνάτιος Θεμίσων
 ἄρχων
Μουνάτιος Θεμίσων
35  στρατηγ<ό>ς
Κασσιανὸς Βάσσο[ς]
 κῆρυξ
Κασσιανὸς Μουσώνιος
 βασιλεύς
40 Εὐκαρπίδης Ͻ Βερν(ικίδης)
 πολέμαρχος
Εὐτυχίδης Ͻ Με[λι]
 θεσμοθέτα[ι]
Σωσίστρατος Εἰσιδώρου Μα
45 Θάλλος Εὐτυχίδου Μελ
Ἀσκληπιάδης Πρείμου
Φιλόεσσος Ἡρακλείδ Ἑστ
Φαῦστος Ͻ Πει[ρ]
Στάτιος Μαρκιανός Παιο
50        Γ
50a     vac. 0.03
51      ἀγωνοθέται
 Ἀντινοείων ἐν ἄστει
Εὐκαρπίδης Ͻ Βερεν
 Ἀντινοείων ἐν Ἐλευσεῖνι
55 Κασσιανὸς Μουσώνιος
 Ἁδριανείων
Κασσιανὸς Βάσσος
 Θησείων
Θεόπομπος Τρύφωνος
60  Ἀθηναίων
Φλ Βερενικιανός
 Ἀντωνείων
Κασσιανὸς Μουσώνιος
 Σεβηρείων
65 Κασσιανὸς Βάσσος
 Φιλαδελφείων
Γάιος Διο[μ]εεύς
 Ἐπινικίων
Δομέτιος Πυθαγόρας
70 [Γ]ερμανικείων
[Μ]ουνάτιος Θεμίσων
 Κομοδείων
Ἀριστόβουλος Ͻ Μαρ
 Ἀμφιαρείων
75 Εὐτυχίδης Ͻ Μελιτ
 συνστρεμματάρχαι
Μουνάτιος Θεμίσων
Κασσιανὸς Μουσώνιος
Κασσιανὸς Βάσσος
80 Εὐκαρπίδης Ͻ Βερ
Δομέτιος Πυθαγόρας
Φλάβιος Λύγξ
Γάιος Ͻ Διομεεύς
Ἰστλήιος Νηρεύ[ς]
85 Φλάβιος Τρύφ[ων]
Φίλητος Π — — —
Κλύμεν[ος — — —]
87a  vac. spatium unius vs.
frg. g.col. I/II.100        — ος Ͻ Φιλάδης
[ἡμέρας τ]ὰς ὑστέρας
       — υ — —
frg. a-e,f.col. II.88 Σωτηρι —
Εὐκαρπίδ[ης —
90 Μητρόδω[ρος —
Ὀνήσιμος —
Ἐπίκτητος Χ — — —
92a vs. 7 perierunt
93 Φλβ Τρύφων
Φλβ Μηνόφιλος
95 Ἱέρων Ἀφροδεισί
95a vs. 18 perierunt
96 Πλώτιος Ἀσκληπιάδης
    Βησεεύς
97a     vac.
98 Ἀτταλίδος
Π Αἴλ Ἑρμείας Ἀθμ[ο]
99a     vac.
juxta col I, vs. 80
Ἀριστόβου[λος
Search Help