[ ] Att. — non-stoich. — 414 a.
frg. a.1 — — — — — — — — — ν v
— — — — — — — — —  ο̣σίο v
[οἰκία — — — — —]ει παρὰ
— — — — — — — —  vacat
5 [Πολυστράτ]ο το͂ Διοδ-
[όρο Ἀγκυλε͂]θεν οἰκία
[κειμένη ὑ]πὸ Μονιχ-
[ίαν καὶ γεπ]έδο ἕμισυ
[πρὸς το͂ν] τειχο͂ν
10 [Ἀχσιόχο] το͂ Ἀλκιβιάδο
[Σκαμβον]ίδο συ<ν>οικία
— — — —  vacat
[κεφάλαι]ον οἰκιο͂ν
[․c.6․․]ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ
15 [χορία ὑ]περόρια ε[․․]
[․․․7․․․]ΕΣΑΡ — —
[Νικί]δ̣ο το͂ Φ[οινικ]-
[ίδο Μελι]τέος ἐν Δίροι
[ἐντός] τε Ῥόο καὶ Κ<α>νέ-
20 [θο κ]αὶ οἰκία τεθυρο-
[μένε] ℎάπασα· ἐν το-
[ῖς ἐν το͂ι] χορίοι μετορ-
[χίοις ․․c.7․․ ἔ]πεστι
23a      — — — — — — —
frg. b.frg. a.23b             — — — —
24            [․]δε — — — —
25             νιδ[— — — Σκαμ]-
            βον[ιδ — — — — —]
vacat      Ἀλκ[ιβιάδο το͂ Κλενίο]
0.04        Σκαμ[βονίδο — —]
            ἐν Σκ̣[αμβονιδο͂ν — —]
30             π̣αρ̣ — — — — —
                   lacuna
frg. c.frg. a.31             vestigia
— — 𐅂     λει — — — —
— 𐅂̣   και — — — —
            Σκα[μβονιδ — —]
35             γυλ — — — —
            Σκ[αμβονιδ — — —]
            — — — — — — —
Search Help