[ ] Att. — 192/3
See also:
Supra aetoma:  ἀγαθῆι [τύχηι]
Infra aetoma fragmentum anaglyphi ad certamina gymnica epheborum pertinentis
1  ὁ κοσμητὴς τῶν ἐφήβων — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
 ἐπὶ ἄρχοντος Γ · Ἑλβιδίου Σ[εκούνδ]ου Παλληνέως ἀνέγραψεν
 τούς τε συνάρχοντας καὶ [τοὺς ὑ]π αὐτῷ ἐφηβεύσαντας.
 ἀντικοσμήτης Πο Αἴλιος ∙Ἰ∙[σόχρυ]σος Παλληνεύς.
col. I.5  παιδοτρίβης διὰ βίου
Νεικόστρατος Ἱλάρου Παλ
 γραμματεὺς διὰ βίου
ἱερεὺς Στρ[ά]των Ἀχαρ τὸ διʹ
 σωφρονισταί
10 Ἡρακλέων Ͻ Φλυ
Ἀπολλώνιος Ζωσίμου Βησ
Ἐλευσείνιο[ς] Σόφου Κηφι
Σωτᾶς Ͻ ἐξ Οἴ
Ἀφροδείσιο[ς Ἐπ]αφρο Στει
15 Ἐλπίνεικο[ς] Μυρι
   ὑποσωφ[ρονι]σταί
Ἰσίδοτος Ͻ Σουνι
Ἀπελλῆς Ͻ Ἀντ[ι]
Ἀθηνόδωρο[ς Ͻ] Ἑκα
20 Διονύσιος Σ[ώτ]ου ἐξ [Οἴου]
Λεωνίδης Σ[ωτί]ω Ἀθμ
Παράμονος [Ῥαδι]νοῦ Ὤαθ
  προστάτη[ς]
Πο Αἴλιος Παιδ[έ]ρως Παλ
25     ἡγεμών
Ἀθηνόδωρος Ͻ Ἀθμο
   ὁπλομάχος
[Ζω]ΐλος Εἰρηνα[ί]ου Φλυ
   δ[ιδ]άσκαλος
30 Ζώσ[ιμ]ος Ἀλεξάν Λαμ
  ὑποπαιδοτρίβης
Εὐτυχια[νὸ]ς Ὑακίν Σφήτ
  ὑπογραμματεύς
Πο Αἴλ Ἄνθος [Ἠ]ρεσί
35    κεστροφύλαξ
Κάρπος Ͻ Ἀ[․]αφ
ἐκ τῶν σεβαστοφορικ[ῶ]ν
ἐδόθη τοῖς ἐφήβ[ο]ις πᾶσι ἐ[ν]
Πλαταιαῖς τῶι δ[ι]αλόγω[ι]
40 ἑκάστωι (δην.) γʹ καὶ ὑπὲ[ρ] τῆς
ὑγείας τοῦ Αὐτοκράτορος
εἰς θυσίας τοῖς περὶ τ[ὴ]ν
ἐπιμέλειαν αὐτῶν τε[τ]α-
γμένοις ἑκάστωι (δην.) εʹ
45 καὶ ἐκ τῶν περισσῶν
ἐπετελέσθη ὁ ἀγὼν τῶ[ν]
 Ἀθηναίων
      vac.
48 Φιλιστείδ[ης Ͻ Πειρ]αιεὺς καὶ Πο Αἴλ Κορνήλιος Παλ
ναυμαχ[ήσαντε]ς Μουνίχια συνεστεφανώθησαν
     vac.
col. II.50  ἄρχων καὶ γυμνασίαρ[χος]
  δι ὅλου ἔτους
Φιλιστείδης Ͻ Π[ειρ]
στρατηγός
Πο Αἴλ Κορνήλιος Πα[λ]
55   κῆρυξ
Φλά Μαρεῖνος Παια
  βασιλεύς
Πο Αἴλ Φείδιμος Παλ
ἐπετέλεσεν τὸν ἀγῶνα
60  τῶν Ληναίων καὶ ἑστίασε
  τοὺς συνεφήβους καὶ
  τοὺς περὶ τὸ Διογένειον
       πάντας
  πολέμαρχος
65 Αὐρ Διονυσόδωρος Ἀχαρ
 ἀγορανόμοι
Διονυσόδωρος Ͻ Βησαι
Μηνόδωρος Εὐόδου Ἀχαρ
ἐπετέλεσαν τοὺς Κύθρους
70  ἀγωνοθέται
Ἀντινοείων ἐν ἄστει
Ἀπολλώνιος Ͻ Πειρ
  Ἁδριανείων
Αἴλ Ἐρωτιανὸς Φλυ
75 Ἀντινοείων ἐν Ἐλευσεῖνι
Νεικόστρατος Νείκωνος Τριν
   Θησείων
Περικλῆς Προσδέκτου Κεφ
 Φιλαδελφείων
80 Αὔρ Διονυσόδωρος Ἀχαρ
  τοῦ περὶ ἀλκῆς
Πο Αἴλ Κορνήλιος Παλ
Φλά Μαρεῖνος Παια
 Γερμανικείων
       vac.
85   Ἀθήναια
 ἐκ τῶν σεβαστοφορικῶν
  Ἐπινεικίων
 Πο Αἴλ Φείδιμος Παλ
 τὸν ἀγῶνα ἐπιτελέσας
90  ὅμο[ι]ον τῷ περὶ ἀλκῆς
 εἱστί[ασ]ε τοὺς συνε-
φήβο[υς] καὶ τοὺς περὶ τὸ
     Διογένειον
col. III.93a       Ἐρεχθεῖδος
94 ․․6․․․μ̣ος ὁ καὶ Ἐλευσείνιος Κηφ
95 ․․6․․․νιος ὁ καὶ Παιδ̣έ [Ἐ]λ[ε]υσι Κη
․․5․․ος Ͻ                  Κηφ
․․․․ρος Εὐπόρου              Κηφ
․․․․ητος Δημητρίου           Λαμ
․․․․ιος Δημητρίου            Λαμ
100 ․․․․ς Ͻ                    Κηφ
[Ἀπο]λλώνιος Σόφου          Κηφ
 ․․․λιος Ἐπιγόνου           Κηφ
 ․․․ιγένης Θάλλου            Φηγ
[Δη]μήτριος Ὀνησίμ         Κηφ
105 [ρμ]ῆς Ζωπύρου             ἐκ Κη
      Αἰγεῖδος
Ἀγαθοκλῆς Ἀττικοῦ          Γαρ
․․․․ν Ἐπικουριανὸς          Γαρ
    Πανδιονίδος
110 [Ἐπ]αφρόδειτος Ἀφροδει     Στει
[Αἴ]λ Λούκιος               Ἀγγε
[Ὀκ]τάβιος Ἐλπινείκου      Μυρι
Ἐλπίνεικος Ͻ              Μυρι
Μουσώνιος Ἡροξέν            Στει
115 Ἰσίδοτος Ἡροξένου          Στει
Θ․․γένης Σπόρου              Κυδα
Βάσσος Ͻ                   Κυθ
  Λεωντίδος
Σω[τ]ᾶς Ͻ                  ἐξ Οἴ
120 Ζω․․․․9․․․․ου                ἐξ Οἴ
Ἵλα[ρος ․․6․․․]σίου         ἐξ Οἴ
Πισ — — — — —                Παιο
Ζώχιμος Τ]ειμοκρά            Λευκ
Ἀττ[ικὸς Φ]ιλήτου           Εὐπυ
125 Πάν[νυχ]ος Ͻ               ἐξ Οἴ
   Πτολεμαίδος
Ἡρα[κλέ]ων Ͻ              Φλυ
Ἀθή[ναι]ος Ἡρακλέω         Φλυ
Διό․․․ος Φιλοστράτ           Βερ
130 Ἀρτ[έμ]ων Ͻ               Φλυ
Μητ[ρό]δωρος Ἀρτέμω         Φλυ
Σεκ[οῦ]νδος Ῥητορικοῦ       Βερ
   Ἀκαμαντίδος
Ἀκάμας Προσδέκτου           Κεφ
135 Αὐρ Ἀττικὸς                 Πόρι
Πα[ρ]άμονος Μόσχου
Διο[ν]υσόδωρος Μόσχ
col. IV.159   Ἁδριανίδος
160 Εὔπορος Ἀπολλωνίου    Βησ
Ζώσιμος Ἀρίστωνος     Βησ
Ἡδιανός Ͻ           Φηγαι
Μένανδρος Ἡδιανοῦ     Φηγ
Ῥαδινός Ͻ          Ὤαθ
165 Ἀγαθόπους Εἰσιδώρ    Ἀφι
Νεικηφόρος Γλύκωνος    Βησ
    Οἰνεῖδος
Χαρίτων Φιλήτου       Ἀχαρ
Γαργήττιος Φιλήτου    Ἀχαρ
170 Αἴλ Φιλωνίδης         Ἀχαρ
Στράτων Ὀρθαγόρου     Φυλά
Ἀθήναιος Φιλοστράτ   Ἀχαρ
    Κεκροπίδος
Φιλήμων Ͻ            Τρινε
175 Ἰσίδοτος Φιλήμονος    Τρινε
Εὐοδιανός Ͻ          Αἰξω
Ἀθήναιος Στεφάνου    Ἐπεικ
Ζώσιμος Πολυκτήτου     Μελι
         vac.
179  Ἱπποθοωντίδος
180 Πιστοκράτης Πιστικοῦ   Πειρ
Διονύσιος Γενεθλίου    Πειρ
Διονύσιος Ἰσιδότου    ἐκ Κοί
Ἑρμείας Ζωσίμου       Πειρ
Φιλοκράτης Γενεθλίου   Πειρ
185    Αἰαντίδος
Κλ Ἕλενος             Μαρα
Ἰούλ Ἀγρίππας        Μαρα
Αὐρ Λυκοῦργος          Μαρα
Ἰουλ Διόσκορος        Μαρα
190 Κράτων Διονυσίου       Φαλη
Ἀρίστων Ͻ           Ψαφι(άδης)
   Ἀντιοχίδος
Κλ Ῥουφεῖνος          Παλ
Πομπηιανὸς Εὐνόμου     Παλ
195 Ἑρμείας Κλεωνύμου     Φυρν
Φιλων Ͻ             Ἰτέα(θεν)
  Ἀτταλίδος
Γοργίας Ἡρακλείδου    Σουν
Μόσχος Κορνηλιαν      Ἁγν
200 Βακχύλος Εὐκάρπου     Ἀπολ
col. III.138   ἐπένγραφοι
Εὐδαίμων Ἀφροδεισίου
140 Αὐρ Σύνφορος
Πρ[ό]σχολος Σωσιπάτρου
Φιρμάνιος Πειερίων
Κλ Ἑρμείας
Φλ Νεικήτης
145 Ζωτικὸς Μητροδώρου
Κλ Ἐπίκτητος
Εὐτυχιανὸς Περσέ[ω]ς
Φ[ι]λοσέραπις Ζωσίμου
[Ἀ]ριστοκλείδης
150 Λάιος Νηρέως
Ἐπιχάρης Ἰσιδώρου
Ζώσιμος Χρυσίωνος
Νεικηφόρος Ζωσίμου
Γέλως Ͻ
155 Ὄλυμπος Ἀγαθημέρου
[Ε]ὔτυχος Ὀνησίμου
Πάμφιλος Ͻ
Ἔφηβος Ͻ
col. IV.201 Αὐρ Σωτήριχος
Πραξιτέλης Ͻ
Δομετιανὸς Μαρκέλλου
Ἀρέσκων Ͻ
205 Μηνόφιλος Σωτῦ
Ζώσιμος Αὐγαίου
Ἱππεὺς Εἰσᾶ
Παράμονος Ͻ
Εὔτυχος Ἀσκληπιάδου
210 Ζώσιμος Ἀντωνείνου
Ἀττικὸς Ἰκέλου
Ἀντιπᾶς Νείκωνος
Στρατοκλῆς Πρείμου
Δάφνος Ͻ
215 Ἀγαθόπους Εὐφήμου
Ἐπαφρόδειτος Εὐφήμου
Αὐρ Ἡρᾶς
Εὐήμερος Ἀπολειναρίου
Νεικηφόρος Διονυσίου
         vac.
220 θυρωρός· Κορνήλιος Δημήτριος
λεντιάριος· Μέλισσος Διοφάντου
             vac.
Search Help
Contact Us