[ ] Att. — 169/70
face A front.1     ἀγαθῆι τύχηι
Εἰσίδοτον Καρποδώρου Φυ-
λάσιον οἱ ἔφηβοι τὸν ἑαυτῶν κο-
σμητήν· ἀντικοσμήτης Τρόφι-
5 μος Ζωσίμου Εὐπυρίδης ἐπὶ τοῦ
μετὰ Τινήιον Ποντικὸν ἄρχον-
     τα ἐνιαυτοῦ.
col. I.8  γυμνασίαρχοι
[Βο]ηδρομιῶνα Εἰσίδοτος
10  Φυλάσιος καὶ ἡγωνο-
 θέτησεν Ἀντινοείων
 τῶν ἐν Ἐλευσῖνι
Πυανοψιῶνα Φλά Μαί-
 ορ Ἀθμονεύς
15 Μαιμακτηριῶνα Αἴλιοι
 Μαρκελλεῖνος καὶ Εἰσί-
 δωρος Ἁγνούσιοι
Ποσειδεῶνα· Ἦχος Ͻ Κηφι
Γαμηλιῶνα οἱ παῖδες τῶν
20  σωφρονιστῶν Εὔπο-
 ρος, Ἕλενος, Χαρίτων,
Δημήτριος, Μιλτιάδης
Ἀνθεστηριῶνα Ἐράτων Εὐ-
  μένους καὶ Ἑρμείας Εὐμέ
25 Ἐλαφηβολιῶνα καὶ Μουνιχιῶ-
  να ὁ ἄρχων τῶν ἐφήβων
  καὶ ἀγωνοθέτης τῶν Φι-
  λαδελφείων Φιλότιμος
  Ἀρκεσιδήμου Ἐλεούσιος
30 Θαργηλιῶνα Ὀρφ Κρίτων Σφή
 καὶ ἡγωνοθέτησεν Ἀντινο-
 είων τῶν ἐν ἄστει
Σκειροφοριῶνα Πομ Μάγνος
 Βερενικίδης καὶ ἠγωνοθέ-
35  τησεν Ἁδριανείων
Ἑκατονβαιῶνα Κλ Πάτροκλος
 Μαραθώνιος
Μεταγειτονιῶνα Κλ Εὔμολ-
 πος Μαραθώνιος
40 Γερμανίκεια οἱ ἔφηβοι vv Ἐπινίκια ὁ ἀντικοσμήτης
    Τρόφιμος Ζωσίμου Εὐπυρίδης
41a                                    phallus
col. II.175      σωφρονισταί
Ἡρακλείδης Ͻ Σφήττιος
Ἄνθος Παραμόνου Παλληνεύς
Ἰούλ Δόναξ Κυδαθηναιεύς
Δημήτριος Μιλτιάδου Μαραθώνι
180 Ἴακχος Ͻ
Δημήτριος Ͻ Ἁλαιεύς
 ὑποσωφρονισταί
Ἑρέννιος Χρυσέρωτος Ἀθμονεύς
Ἰούλ Μοντανός
185 Δόναξ Ͻ Κυδαθηναιεύς
Εὔοδος Ͻ Ἁγνούσιος
Σωφάνης Ͻ Μελιτεύς
Εὐφραντίδης Δημητρίου Ἁλαιεύς
 παιδοτρίβης διὰ βίου
190 Ἀβάσκαντος Εὐμόλπου Κηφι-
 σιεὺς ἔτος λδʹ
 ἡγεμών
Μείλιχος Ͻ Βησαιεύς
  ὁπλομάχος
195 Εὐκράτης Ͻ Ἐπικ
   διδάσκαλος ἐφήβων
Ἀπελλῆς Ͻ Φλυεύς
   γραμματεύς
Διονυσόδωρος Ͻ Κολωνῆθεν
199a             vac.
col. I.42     Ἐρεχθεῖδος
Ἦχος Ͻ Κηφισιεύς
Θεόφιλος Ͻ ἐκ Κηδῶν
45 Πραξᾶς Μυστικοῦ Λαμ
Μουσαῖος Ͻ Ἀναγυράσιος
Ἀφθόνητος Ἀπολλωνίδου Κη
Ἀλέξανδρος Ͻ Λαμπτρεύς
Φοιβιανὸς Πειρέως Λαμπ
50 Πρωτογένης Ͻ Λαμπτρεύς
Ὄλυμπος Ἡλιοδώρου Κηφ
Τελεσφόρος Συμφόρου Κη
  Αἰγεῖδος
Ἐλευσίνιος Προσδοκίμου
55 Ἑρμείας Ζωσίμου ἐκ Μυρ
  Πανδειονίδος
Εὔπορος Δόνακος
Ὀνησικράτης Φιλέρωτος Παι
Αἴλ Ἐπίκτητος Παιανιεύς
60 Διονυσόδωρος Ἀγάθωνος Παι
Ἀλέξανδρος Ζωσίμου Κυδα
Ῥόδων Στιριεύς
Ἰουλιανὸς Ὀνησίμου Παιανι
  Λεωντίδος
65 Ἀλέξανδρος Κίττου Αἰθαλίδης
Ἀρχιγένης Ἀριστοκράτους Χολ
Εἰσίδωρος Ἰαναρίου Εὐπυρίδης
Ἄννιος Διονύσιος Χολλεί
Διονύσιος Ἑρμείου ἐξ Οἴου
70 Ἀφροδείσιος Ͻ Λευκονοεύς
Ἀγαθόδωρος Ͻ Κήττιος
Τρόφιμος Θεμιστοκλέους Εὐ
Εὐφρόσυνος Εὐπόρου ἐξ Οἴου
  Πτολεμαίδος
75 Πομ Μάγνος Βερνικίδης
Δομέστιχος Λευκίου Βερ
Θεμίσων Εὐελπίστου Πεντε
Σεραπίων Δημονίκου Φλυ
  Ἀκαμαντίδος
80 Ὀρφ Κρίτων Σφήττιος
Ἕ<λ>ενος Ἡρακλείδου Σφήτ
Εὔκαρπος Ἔρωτος Κεφα
Ἀττικὸς Εὐδόξου Σφήτ
Ἀθήναις Ἀπολλωνίου Πόρ
85   Ἁδριανίδος
Φιλότιμος Ἀρκεσιδήμου Ἐλε
Δημήτριος ὁ καὶ Γλαῦκος
       Δαιδαλίδης
col. II.200 Ἐπίκτητος Ͻ Τρικορύσιος
Ὀνόμαστος Ζωσίμου Σκαμ
Εἰσίων Ἀλεξάνδρου Θριάσι
   Οἰνεῖδος
Εἰσίδοτος Ͻ Φυλάσιος
205 Ἀθηνίων Διονυσίου Φυλάσι
Κλ Ῥόδιππος Ἀχαρνεύς
Κλ Χαρήσιος Ἀχαρνεύς
Λούκιος Ͻ Ὀῆθεν
Ἴακχος ὁ καὶ Διονυσόδωρος
210   Κεκροπίδος
Χαρίτων Σωφάνους Μελι
Δημήτριος Ͻ Ἀλαιεύς
Λεωχάρης Εὐπόρου Ἁλαι
Ἀπολλώνιος Ζωσίμου Ἐπ(ει)
215 Ζώσιμος <Ͻ> Ἐπεικίδης
 Ἱπποθωντίδος
Ἐράτων Εὐμένους Ἀζηνιεύς
Ἑρμείας Εὐμένους Ἀζηνιεύς
Κρατεῖνος Δαιδάλου Ἀζηνιεύς
220 Σωσίπατρος Δαιδάλου Ἀζηνι
Γενέθλιος Ἐλευσινίου Πειρε
Εὐπραξίδης Φιλείνου ἐκ Κ
Πρεῖμος Ͻ Πειραιεύς
Δημοσθένης Ἀσκληπιάδου Ἀζ
225 Ὀλυμπιόδωρος ὁ καὶ Ἀλέξανδ
  Αἰαντίδος
Κλ Εὔμολπος Μαραθώνιος
Κλ Πάτροκλος Μαραθώνιος
Μιλτιάδης Δημητρίου Μαρα
230 Ζώσιμος Σατύρου Μαραθώ
[Κ]ράτων Ͻ Φαληρεύς
Καρπόδωρος Ͻ Μαραθώνιος
Ἀλκαῖος Πρείμου Μαραθώ
 Ἀντι<ο>χίδος
235 Δημοσθένης Ἄνθου Παλλη
Ἀττικὸς Ἄνθου Παλληνεύς
Ζώσιμος ὁ καὶ Ἑρμείας Πα
Θεόφι[λ]ος Κάλλωνος Παλ
Νεικόστρατος Λογίσμου
240 Εὔοδος Ͻ Ἐργαδεύς
 Ἀτταλίδος
Αἴλ Μαρκελλεῖνος Ἁγνού
Αἴλ Εἰσίδωρος Ἁγνούσιος
Φλ Μάϊορ Ἀθμονεύς
245 Τερψίλαος Ἀντιφῶντος
Εὔοδος Ͻ Ἁγνούσιος
col. I.89 ὑποπαιδοτρίβης Τελεσφόρος Ἀβασκάντου Μιλήσιος
89a                             vac. 0.52
face B right.col. I.90           ἐπέγγραφοι
Ἡρακλείδης Εἰσιδ
Πάνκαρπος Φιλοπ
Μαιαμμᾶς Φίλωνος
Κλ Νάρκισσος
95 Ἰούλ Σίνων
Τυχικός Ͻ
Ἀγαθόπους Ͻ
Μύρων Συμφέρον
Ἔρως Ͻ
100 Εὔκαρπος Ἔρωτος
Ἰούλ Εὔθυμος
Ὀρφι Ἐλευσίνιος
Ὑάκινθος Μενεκρ
Καρείνας Διονυ
105 Ἀθήναιος Ἀττά
Θάλλος Ἀντιόχου
Ἀφροδείσιος Ͻ
Εὔκαρπος Εὐφροσύ
Φιλοκύριος Ζωσί
110 Ἀφροδᾶς Νίκωνος
Ἕλενος Θάλλου
Ὀνήσιμος Ἐπιγόνου
Εὐτύχης Ἐπαγάθου
[Χρ]υσόγονος Ἐπαγάθου
115 Παναθήναις Θεοφίλου
Φιλουμενὸς Πλουτι
Ὄνασος Ἔρωτος
Μάρκελλος Ζωσᾶ
Παράμονος Κόσμου
120 Ἀφροδίσιος Ͻ πρ
Ὑγεῖνος Ἀλεξάνδρου
Ζώσιμος Πειρέως
Εὐτύχης Τρύφωνος
Ἑρμῆς Τειμοθέου
125 Καλλικράτης Εὐφράστου
Εὔκαρπος Μελίσσου
Εἰσίων Ͻ
Πυθῆς Ͻ
Ἑρμῆς Φιλέρωτος
130 Γλαῦκος Καρπίωνος
Ἐλπιδηφόρος Ͻ
Μέμ Τελεσφόρος
Ζώσιμος Ἡρακλείδου
Εὐάγγελος Ͻ
135 Ῥουστικὸς Ἀθηναίου
Εὐφραντίδης Ἀθηνο
Αἰφίδιος Χρυσόγονος
Ἀλέξανδρος Ἀνταίου
Γ Φλά Διαδουμενός
140 Ἀντῶνις Μενάνδρου
Ἑρμείας Τυχικοῦ
Ἀγαθοκλῆς Ͻ
Λεωνίδης Ͻ
Ζώσιμος Ἐπαφροδίτου
145 Σύμφορος Ζωσίμου
Σεκοῦνδος Διονυσίου
Ἡρακλείδης Φιλοδή
Δωσίθεος Εὐτυχίδου
Κλάδος Ἀρισταινέτου
150 Εὔπλους Ͻ
Ἐπίγονος Ͻ
Εὐφρᾶς Εὐφροσύνου
Ἀπολλώνιος Σπόρου
Εὐκαρπᾶς Ἐλευσινίου
155 Κλ Λάκων
Μηνόφιλος Σωκρά
Ἀφροδίσιος Ἀττάλου
Φιλόστοργος Ἰερονεί
Ἐπίγονος Ἀπολλο
160 Ἀρίστων Ἑσπέρου
Ἀνέγκριτος Ἀνεγκλή
Τρύφων Ἀσκληπιά
Διονύσιος Ͻ
Χρῆστος Ἔρωτος
165 Ἀρτεμίδωρος Ͻ
Ἀφροδᾶς Ὑγείνου
Σωκράτης Ἀσκληπιά
Πωσφόρος Ὑγείνου
Ἀφροδίσιος Ὑγείνου
170 Ἀντώνιος Μενάνδρου
Καλλικράτης Αἰθάλου
Ὀνησᾶς Ͻ
Ζώσιμος Εὐκάρπου
173a      vac. 1 vs.
174 λεντιάρι<ο>ς· Ἕλενος Θάλλου Μιλήσιος
col. II.247 Ἐπίγονος Ͻ
Ζωσιμίων Ͻ
Ὀνησᾶς Εὐρώτα
250 Τρόφιμος Ἀσκληπιάδου
Σύμφορος Ͻ
Εἰσᾶς Ὀνησίμου
Σωτᾶς Φιλήτου
Κόρινθος Ὀνησίμου
255 Ἐλπίνικος Ὀνησίμου
Θράσων Ͻ
Ἀπολλοφάνης Ὀνάσου
Μενεκράτης Ἀφθονήτου
Ἄμβροτος Ζωσίμου
260 Ζ<ω>ίλος Συμφόρου
Δεῖος Διονυσοδώρου
Εὐήμερος Συμφόρου
Κλ Ἀχιλλεύς
Σωκράτης Μάρκου
265 Σύμμαχος Ͻ
Ζωσιμιανός Ζωσίμου
Ἀριστόβις Ζωσίμου
Ἀθήναις Ζωσίμου
Εὐφρόσυνος Ͻ
270 Ὀνησᾶς Ͻ
Ζώσιμος Ἐπαγάθου
Εὐτυχᾶς Ͻ
Δημύλος Ζωσίμου
Ἐπαφρόδειτος Ἑρμείου
275 Ἐπάγαθος Ἀθηνοδώρου
Σαυφήιος <Ζ>ώσιμος
Μηνόφαντος Ͻ
Ἐπαφρόδιτος Ἔρωτος
Διονυσόδωρος Ͻ
280 Λέων Εὐφροσύνου
Ἐπίκτητος Ἀρίστωνος
Ἀφροδίσιος Εὐκλέους
Νικηφόρος Νικοστράτου
Κλ Εὐτυχιανός
285 Ἵλαρος Ͻ
Ἀρκόλυκος Ͻ
Κόσμος Ͻ
Ζώσιμος Ἀγαθόποδος
Διονῦσις Ͻ
290 Διονῦσις Ͻ
Φίλων Διονυσίου
Τελεσφόρος Παρθενίου
Ἰουλιανὸς Ἀσκληπιάδου
Σαβεῖνος Ἐπαφρᾶ
295 Ῥοῦφος Πρείμου
Ζώσιμος Καλλιμάχου
Μητρόδωρος Ͻ
Εὔπορος Ͻ
Ἰούλ Θεμιστοκλῆς
300 Διονύσιος Λευκίου
Ζώσιμος Εἰσιδώρου
Τρόφιμος Εὐτύχους
Μέλισσος Εἰσιδώρου
Νίκων Εἰσιδώρου
305 Εὔπορος Μηνοφίλου
Ἐπίκτητος Ἀγάθωνος
Εὔπλους Μηνοφίλου
Ἤλεις Θεοδώρου
Αἴλ Διόφαντος
310 Ἀστράγαλος Ζωσίμου
Καρπίων Πριμίωνος
Πρώταρχος Διονυσίου
Σωτᾶς Φιλήτου
Ἐλευσίνιος Ῥούφου
315 Εὔκαρπος Ζωσίμου
Ἀπολλώνιος Ͻ
Ἀφροδίσιος Τυχικοῦ
κεστροφύλαξ· Ἀφρο-
δείσιος Προβαλεί-
320    σιος
ἐπὶ Διογενίου·
Ἀβάσκαντος
Εἰσιδότου
     vac. 0.21
Search Help
Contact Us