[ ] Att. — 155/6 — IG II² 2068 Add. (pt. 2.2 p. 816)
1     ἀγαθῆι τύχηι
ἐπὶ Ποπιλλίου Θεοτίμου Σουνιέως ἄρ-
χοντος ∙ ὁ κοσμητὴς τῶν ἐφήβων Τρύ-
φων Διομήδους Παλληνεὺς τοὺς συν-
5 άρξαντας καὶ τοὺς ἐφηβεύσαντας ἀνέ|γραψεν.
col. I.6 ἀντικοσμ[ήτη]ς·
Κλ ∙ Ἀσκληπ[ιάδη]ς        Φλυ
       ἡγεμών·
Γν Ἀττικὸς
col. II.62      παιδοτρίβης διὰ βίου ἔτος κʹ
     Ἀβάσκαντος Εὐμόλπου    Κηφ
     ὁπλομάχος· Ὀνήσιμος    Παλ
col. I.10   σωφρονισταί
Καρπόδωρος Ἀπολ ∙         Εὐπυ
Θεόπομπος Ͻ                Φλυ
Ἀθηνίων Ͻ                 Φιλά
Ἔκλεκτος Μηνοφι             Μελ
15 Εὔοδος Δωροθέου              Εὐπυ
Θεόφιλος Διονυσ              Παια
col. II.65         ὑποσ[ωφρ]ονισταί
     Ἐπίγονο[ς Ἀτ]τικοῦ    Φλυ
     Νικόστ[ρατο]ς Θεοπόμπ   Φλυ
     Παρδαλᾶς [Στ]εφάνου     Γαρ
     Μηνόφιλ[ος] Ἀλκίμου    Μελι
70      Δωσίθεος Δωρ            Εὐπ
     Εἰσίδωρος Θεοφίλου      Παι
col. IV.184 Τί Κω(πώνιος) Ἐπίγονος Συβρίδης
185   γραμματεύς
   γυμνασίαρχοι
μῆ Βοηδρο ὁ ἱερεὺς τοῦ Ἀντινόου
Διομήδης, κῆρυξ Τρύφων Ͻ Παλληνεῖς
μῆ Πυανοψι ∙ θεσμοθέτης Πόπλιος Βησ
190 μῆ Μαιμακτη ∙ βασιλεὺς Σύμμαχος,
πολέμαρχος Δωσίθεος Γαργήττιο
μῆ Ποσει ∙ θεσμο ∙ Καλλίφρων, Δημήτριος
μῆ Γαμη ∙ θεσμο ∙ Ἀφροδείσιος,
Καρπόδωρος
195 μῆ Ἀνθεστη Κλ Ἕλενος
μῆ Ἐλαφη ∙ ὁ ἄρχων Φλ Λεωσθένης
μῆ Μουνι ∙ ὁ στρατη Φλ Ἀλκιβιάδης
μῆ  Θαργη ∙ θεσμο ∙ Μάρων, Εὔχρους
μῆ Σκιρο ∙ Εὔοδος, Ἀριστογένης
200 μῆ Ἑκα ∙ Φειδόστρατος, Ἀρτέμων
μῆ Μετα Δημήτριος
     ἀγωνοθέται
Ἀντινο τῶν ἐν ἄστει· Διονύσιος
Ἀντινο τῶν ἐν Ἐλευσεῖνι·
205 Λούκιος Ἐπίγονος
Ἁδριανείων· Ἀρτέμων
Γερμανικείων· Ἕλενος
χορηγοί· Ἀγάθων, Εὔοδος Ͻ.
col. III.120 Θεόμνηστος
ἀγωνοθέτης
Ἀντωνείων.
ἀγωνοθέτης
Γ Λικ Παυλεῖ-
125 νος Κολ
τοῦ περὶ ἀλ-
κῆς.
col. I.17   πρωτένγραφοι
Θεόπομπος Ͻ         Φλυ
— — ος Θε[οπ]όμ       Φλυ
20 [— — — Θεο]πόμ        Φλυ
[— — — Εὐ]όδου        Εὐπ
[— — — Ε]ὐόδου        Εὐπ
— — — ς Ἐκλέ         Μελι
— — — ης Ἐκλέκτ<ο>υ  Μελιτεύς
25 [— — δ]ωρος Θε        Παια
— — — ς Ͻ           Παια
— — — ς Θεμ           Κηφ
— — — ς Ἀσ          Ἰφεισ(τιάδης)
— — — —               Κολ
30 — — — — ιδος          Κολ
[Σώζ?]ων Σωτ         Ὤαθ
— — ν Ͻ            Ὤαθ
․․․․ων Πυθο           Περ(γασῆθεν) {²⁷Περ(ιθοίδης)?}²⁷
․․․․ Πρόκλος
35 [Προσ]δόκιμος
[Ἀγα]θόπους          Παλ
[Ἀπο]λλώνιος Ͻ
․․․․νος Ͻ          Ὀρτυ(—)  {²⁷Ὀ<τρ>υ(νεύς)?}²⁷
[Ἀσκλ]η[π]ιάδης      Σφήτ
40 [Ἀχιλ]λεὺς Εὐφρ      Εὐπυ
[Ἀφρο]δείσιος Ͻ   Ἀθμο
․․5․․εος Ͻ          Φυλά
․․․․ος Ͻ            Ψαφ(ιάδης)
․․5․․μος Θ̣αλ          Ψαφ(ιάδης)
45 ․․6․․․φορος Ͻ      Ἕρμ
․․6․․․νικος Ͻ      Ὑπω(ρείαθεν)
[․․6․․․ Ἐ]λ̣πινεί    Ὑπω(ρείαθεν)
․․6․․․οχος Σωφίλ
․․6․․․σιος            Σφήτ
50 〚— — —〛
․․6․․․ουλος Συμ
․․․․νος Ͻ Πιθ
Ἀττικὸς Ͻ Ἀπολλωνιε
Ἀσκληπιάδης Ζω Σφήτ
55 Ἡρακλείδης Ἀλεξάν Λαμ
  Πομ Δημήτριος Ἀζη
  Καπίτων Ἠρ̣
col. II.72 Ἀθηνίων Ͻ Φιλά
Εὐέλπιστος Συντ Εὐω
Νικόστρατος Ͻ Ῥαμν
75 Γ Βουσσηνὸς Διονύσιο[ς] Γαρ
Γ Βουσσηνὸς Τυχικὸς  [Γα]ρ
Φανίας Δημητρίου     Σφή
Πλάτων Πρείμου      Ἀλω
Ζώσιμος Ͻ          Παλ
80 Καλλῆς Ἑρμεί       Ἀχαρ
Φῆλιξ Πυθοδώ         Περ(γασῆθεν) {²⁷Περ(ιθοίδης)?}²⁷
Σύμφορος Ἀπο       Ἐπι(εικίδης) {²⁷Ἐπι(κηφίσιος)?}²⁷
Νίκων Ἀπολ         Ἐπι
Θεόδωρος Ͻ         Κολ
85 Εἴσαρχος Ἀμφ(ίου)   ἐξ Οἴ
Ἀμφίας Ͻ          ἐξ Οἴ
Σύμφορος Ζω         Ἀνγ
Κάλλων Ͻ           Λακκι
Ῥοῦφος Παρα         Σφή
90 Ἀθηνίων Ποσι        Φυ
Σώστρατος Μου        Εὐ<π>
Κτῆτος Ͻ           Μαρα
Σμάραγδος Ἀφ        Βερ
Νικίας Εἰσιδώ       Ἀζη
95 Ἀφροδε<ί>σιος Ͻ   Εἰτ
Εἰσίδωρος Φιλο      Ὠῆ
Σωτιμιανὸς Καλ       Σφε(νδαλῆθεν)
Σειλιανὸς Καλ        Σφε(νδαλῆθεν)
Ἀντιφάνης Νοή       Μελι
100 Καλλίφρων Νοή        Μελι
Ἀλέξανδρος          Βερ
Θαρρύνων Ἐλπι       Πειραι
Μηνόφιλος Πρόκλου
Πρεῖμος Πρόκλου
105 Ὀπτά Ἀγαθίας Πρα
Μι Ἐπιχάρης Παμφί Μα
  Μείλητος Σατύρ Πειραι
  Ξύστος Σατύρου Πειρα
  Τρόφιμος Ζω(σίμου) Εὐπυρίδ
110   Εὔοδος Ζωσί Εὐ
  Σάτυρος Σου(νιεύς)
  Ἰού Πανθήρας
  Ζώσιμος Νικο
  Ἑρμείας Ͻ
115   Εὔκαρπος Ἀσκλη
  Δημοσθένης Θεο
  Εὔτυχος Μαξ
  Ἀφροδεῖσις Νει
118a       vac.
col. III.119 Οὔλ(πιος) ∙ Φιλέρως
col. IV.209 ἐπένγραφοι
col. III.128 Φιλογένης Ͻ
Σύμφορος
130 Ἐπίγονος, Ἀγαθόπους
Παναθήναιος Ὀνησί, Ζώσι
Εὐείδης
[Ὑ]ψιγένης Νείκωνος
[Ἀ]ρίστων Θεοπόμ
135 Ἐπάγαθος Τρ
Εὔπλους Ὑγείνου
Ἵλαρος Ὑγείνου
Ζώσιμος Ͻ
Ἀπολλώνιος Ͻ
140 Εὔκαρπος Ͻ
Τρόφιμος Εὐκάρ
Καλλῆς Ͻ
Καλλίνεικος Ἀπολ
Πολύκαρπος Ζηνοβίου
145 Ζώσιμος Διομή
Πωλλίων Ἐπαφρ
Ἀρτεμᾶς Σώσου
Μᾶρκος Συνέτου
Ἀθηνίων Σωσιγέ
150 Ἀγαθόπους Φιλεί
Εὔκαρπος Ὑγει
Σῶσις Ἀρχιμήδου
Παρθένις Παρθενίου
Ἀθήναις Παρθενίου
155 Σωτήριχος Παρθε
Παράμονος Ὑγεί
Ὑγεῖνο Ͻ
Θησεύς Ͻ
Ἐποφρᾶς Ͻ
160 Ἀρτεμᾶς Δημη
Συμφᾶς Δημη
Μεσσήνιος Καλ
Ἀγάθων Ὑγείνου
Ἀφροδείσιος Ὑγί
165 Ἀλέξανδρος Σωτᾶ
Χαρίτων Μητρο
Τειμόθεος Πολυ
Ζώσιμος Διδύ
Χαρητᾶς Συμφόρου
170 Φλ Νικηφόρος
Φιλοκράτης Εὐκάρ
Ζώσιμος Καλλι
Σώφρων Ἀντιό
Ζώσιμος
175 Μάξιμος Ζωπύρου
Φορτουνᾶτος Ἡρακ
Ἀγαθόπους Ͻ
<Ἰ>ούλ Εὔνομος
Εὔβουλος Ἀπολλο
180 Ἑρμείας Ͻ
Εὐτύχης Διοδώρου
Φάβιν Ͻ  [Φαβι(α)ν(ός)?]
Καπίτων Ἡηρώδου
183a      vac.
col. IV.210 Μ Βικτωρεῖνος
Ζώσιμος Πραξιτέλους
Κλ Νικόδημος
Ἐπιτύχης Ὀνάσου
Εὐτύχης ∙ Φλ ∙ Κόσμος
215 Ὠρείων Ͻ
Θησεὺς Ἀγαθοδώρου
Εὔκαρπος Ἑσπέρου
Ζώσιμος Καρποδώρου
Διονύσιος Ἀπολλω
220 Λόλ Κόσμος
[Ἀ]μφίων Εὐκράτους
․․․ Εὔκαρπος
Εὐήμερος Ἀσκληπιά
Ἰούλ Τρόφιμος
225 Ἀγαθόπους Εὐφραντίδου
Ἰούλ Ὕλλος
Σωτήριχος Δημητρί
Εὐτυχίδης Ἀφροδει
Ἀμίαντος Παρθενίου
230 Ἰούλ Ἡρακλῆς
Προσδόκιμος Ἡρακλέ
Εὔβουλος Εὐπόρου
Συμφέρων Ἑρμείου
Ἀγαθόπους Εὐφραν
235 Ἐπίκτητος Παραμό
Ἄτταλος Μηνογένους
Ἀπολλῶνις Ἀπολλωνίου
Ἀσκληπιάδης Εὐτάκτου
Ἀθήναις Ἡροδίκου
240 Κλ Εὐκλείδης
Λήναιος Βίκτορος
Ἀγαπητὸς Παραμό
Εἰσᾶς Παραμόνου
Τρόφιμος Διογε
245 Οὐάριος Εὔκαρπος
Ἐπιτυγχάνων Εὐοδ
Κοδρᾶτος Ζωσίμου
Λέων Ζωσίμου
Κλ Λεωνᾶς
250 Εἰσίων Εὐτύχου
Ἀγαθόπους Ὀνησίμου
Ἀβάσκαντος Εὐαγ
Ἀπολλώνιος Ζωσι
Ἀγαθόπους Ἐρα
255 Εὔδημος Συμμάχου
Εἰσίων Εὐτυ[χ — — —]
Ἀγαθόπο[υς — — —]
  Λε — —
  Ο — —
260   #⁷ — —
260a   — —
col. I.58 διδάσκαλος
Ἄκτιος Ζωσίμου
60  Ἀθμονεύς
— —
Search Help
Contact Us