[ ] Att. — 150/1 — IG II² 2065 Add. (pt. 2.2 p. 816)
face A.1  Θεοῖς τύχῃ
[Αὐ]τοκράτορος Καίσαρος [Τίτου]
[Α]ἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντωνείνου
Σεβαστοῦ, εἰκοστοῦ ἑβδόμου
5 ἔτους ἀπὸ τῆς θεοῦ Ἁδριανοῦ πρώ-
της εἰς Ἀθήνας ἐπιδημίας
[ὁ κοσμ]ητὴς Σωτέ[λ]ης Βακχύ-
[λου][σ]τια[ιόθ]εν ὁ κα[ὶ ․․․․․]πος
[ἀνέ]γραψεν [το]ὺς ὑπ’ α[ὐτὸν]
10          [ἐ]φή[βους τ]οὺς [ἐπὶ]
[Αἰ]λίο[υ Ἄρδυ]ος [κα]ὶ τοὺς συ[ν]-
[άρχ]ον[τα]ς. [ἀ]ν[τικ]οσμ[ή]της Α[․․]
[․․]θο[ς Ἑσ]τ[ια]ιόθεν· ἡγε[μὼ]ν
[․․․․9․․․․]ς Παιαν
15 [․․․․9․․․․]ήττ[ι]ος
αησπι[․․․․] Ζωπ[ύρου?]
[Ἀ]θη[νόδωρ]ος Ἑστια[ιόθεν]
[— — — Μ]αραθ[ώ]νιος
Ἀθη[— — — —]
20 ων Ἑστιαιόθεν ∙ ὁπλο[μάχος Ἀν]-
τώνιος Οἰναῖος · παιδοτρίβη[ς]
διὰ βίου Ἀβάσκαντος Εὐμόλπου
Κηφεισιεύς.
   γυμνασίαρχοι
25 Βοηδρομιῶνα · Ἡρακλεί-
δης Σωτέλους Ἑστιαιόθεν
ἱερεὺς Ἀντινόου ἐφήβου.
[Π]υανοψιῶνα · Ἀσκληπιάδης Ͻ
Παλληνεύς v Μαιμακτηριῶνα
30 Ἵλαρος Ἀσκληπιάδο[υ Π]αλλη[νεύς].
Ποσειδεῶνα Κλ Ἀρισ[— —]
Μαραθώνιος ἀγωνοθέτ[ης Ἀντι]-
νοείων ἐν Ἐλευσεῖνι.
Γαμηλιῶνα · Ἀπολλώνιος Ͻ.
35 [Ἀν]θεστηριῶνα · Πτολεμαῖος
[Ἀγάθ?]ωνος Πειραιεύς.
[Ἐλα]φηβολιῶνα Πο Αἴλιος
[Διο]νύσιος · Παλληνεύς.
[Μου]νιχιῶνα Πο Αἴλιος Στρά-
40 [των] Παλληνεύς.
[Θαργη]λιῶνα · Ἰούλιος Ἀριστό|μαχος
[ἀγωνοθέτης] · Γερμανικίων.
[Σκιροφοριῶνα] Νούμμιος
[․․6․․․] Μελ[ι]τεὺς ἀγωνο-
45 [θέτης Ἁδ]ριανείων.
[Ἑκατο]μβαιῶνα Α[ἴ]λιος
[․․5․․]ένης Βησαιε[ύς].
[Μεταγ]ειτονιῶνα · Κλ
[Εὔμ]ολπος · Μαραθών[ιος].
          vac. 0.062
50     θυρωρ[ός]
[— — —]
face B.93    ὑποσω[φρονισταί]
  Φλ<ά>β Εὐτυ[χ —  — — —]
95          Ἀβάσκ[αντος — — —  — — —]
         Ἀσκλη[π —  — — —  — — —]
         Εἰσίδω[ρος — — —  — — —]
         Ἀπελ[λῆς — — —  — — —]
         Ἑρμία[ς — — —  — —]
100          κεστ[ροφύλαξ]
         Ἀσ[— —]
         [— — —]
51 Ἐρεχθεῖδος
Ἐπίκτητος Ͻ Συβρίδης
Θεμίσων Ͻ Κηφεισι
Εὔπορος Ͻ Περγασῆθ
55 Παράμονος Διονυσίου Χ
Ὑγεῖνος Γλαύκου
Αἰγεῖδος
Ἀρτέμων Ͻ Γαργήτ[τι]ος
Ἔρως Ζμαράγδου Ἀ[ρ]αφ
60 Ἀθηνόδωρος Ͻ Ἑστια[ι]όθεν
Ἀθηνόδωρος Ἑρμέρωτος Γαρ
Πανδιονίδος
[Ἀ]σκληπιάδης Ͻ Πα̣ι
Λεοντίδος
65 [Κ]αλλίμαχος Φειδίου Εὐπυ
[Βά]κχιος Ͻ ἐξ Οἴ[ο]υ
[Δη]μήτρ[ιος Ματ]ρέου Εὐπυ
[— — — Ͻ Εὐπυ]ρίδης
Μητρόδωρος Ͻ Λε[υ]κονοεύς
70 Γλύκων Εἰσιδώρου [Λ]ευκ
Διονύσιος Σπόρου Χολλείδης
Πτολεμαίδος
Εὐχάριστος Συνέτου [Κ]ολωνῆ
Στράτων Ποπλίου [Βε]ρ vac.
75 Ἀκαμαντίδος
Ἀσκληπιάδης Ͻ Σφή[ττι]ος
Καρπόδωρος Ζωπύρου ․․․α vac.
Δεῖος Σωκράτους Σ[φήττιο]ς
[δ]ρ[ια]νίδος
80 [Ἀρκε]σίδημος Ͻ Ἐ[λαιούσιος]
[Διον]ύσιος Μειλιχί[ου — — —]
[Ἀν]τώνιος Ͻ Οἰ[ναῖος]
Κλ Ἀσιατικός [— — —]
Κλ Ποσειδώνιο[ς Βησαιεύς]
85 Ἀντίοχος Ͻ Φ[ηγαιεύς]
Εἰσίδοτος Ζωπύ[ρου Βησαιεύς]
Ἄτταλος Ὀρέντ[ου Βησαιεύς]
Φλῶρος Λη#⁷[— —  — — —]
Οἰνεῖδος
90 Ὀκτάιος [— — —  — — —]
Φειδίας [— — —  — — —]
Ἀλέξανδ[ρος — — —  — — —]
face C.102 Κεκροπίδος
Ἀθηνίων Μελ
[․․․]οτος Ἑρμολάο[υ — — —]
105 [Δί]φιλος Διοσκουρ[ίδου Μελιτεύς]
[Διοσκ]ουρίδης Ͻ Μελ
[Ποσε]ιδώνιος Ͻ Μελι
[Ἀθην]ίων Ἀνθεστηρίου [— — —]
[Λυ]σίμαχος <Ͻ> Πιθεύ[ς]
110 Ἱππο[θ]ωντίδος
Εὐοδι[αν]ὸς Ἀρτέμωνος Π[ειραιεύς]
Σ<ω>τήριχος Ͻ Κόπριος
Αἰαντίδος
Πο Εὔκαρ[π]ος Μαραθώνιο|ς
115 Ἄνδρων Ἡρακλέωνος
Ἀντιοχίδ[ο]ς       ΙΑ
Ἀγάθων Ἀ[γ]άθωνος Ἀ[μφιτροπῆ]
Ἀρτέμων Ἀ[γά]θωνος Ἀμ[φιτροπῆ]
Εἰσιγένης Χα[ρ]εισίου Ἀλ[ω]
120 Οὐλ Σκύμνο[ς] Ἀλω
Νεικόστρατος [Ὑγ]είνου Θορ(αιεύς)
Ὑγεῖν[ος Ͻ] Θο[ρ]
Ζωσιμιανὸς Μ[υρ]μιδόνος Πα
Διιτρέφης Θηβ[αί]ου Παλ
125 Ἀττικὸς Ἑλένου Παλ
Ἀτταλίδος
Συνφέρων Ͻ Ἀθμο
Μητρόδωρος Ἐνκολπίου Ἀθμ
Ἀβάσκαντος Ͻ Σουνιεύς
130 Ῥοῦφος Ερ[․․․․] Ἁγνούσιος
Ἐπαφρόδε[ιτος Π]αραμόνου Ἀπ(ολλωνιεύς)
Παράμονο[ς Ͻ] Ἀπολ(λωνιεύς)
Ἀφροδείσ[ιος — — —]
Ποθεινός [— — —]
135      [ἐπέγγραφοι]
Ἀπολλων[— — — —]
Ἐλευσίν[ιος — — —]
Ἀνβρόσ[ιος — — —]
Νεικί[ας — — —]
140 Ἐπιτ[υγχάνων — — —]
[— —]ροσ[— — —]
Search Help
Contact Us