[ ] Att. — 147/8 or later
[ἐπὶ ἄρχοντος — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
1 Ἑστι[αιόθεν? — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ὁ]
κοσμητὴ[ς τῶν ἐφήβων τοὺς ἐφήβους καὶ τὸν παι]-
δοτρίβην [διὰ βίου Ἀβάσκαντον Εὐμόλπου Κη]-
φεισιέα καὶ τὸν #⁷ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5 Βερενικίδην τιμήσ[ας ἀνέγραψεν].
col. I.6        γυμνασίαρχοι
Βοη ὁ στρατηγὸς Διονύσιος Φιλοτίμου Λευκονο
Πυα · Συμφέρων Ἀριστοβούλου Πειραιεύς
Μαι · Κλ Σύντροφος Ͻ Ἀχαρνεύς
10 Ποσι · Ἀβάσκαντος Ͻ Ἀχαρνεὺς ὁ καὶ Αἴλ · Ἰσοκράτης
Γαμ · Διονύσιος Ͻ Παιανιεὺς καὶ ἱερεὺς Ἀντινόου καὶ
   ἀγωνοθέτης τῶν ἐν Ἐλευσῖνι Ἀντινοείων
Ἀνθε · ὁ πολέμαρχος Ἔκπαγλος Εὐκάρπου Βερενικίδης
Ἐλα · ὁ ἄρχων Ἰούλ · Ἀπολλόδοτος Μελιτεύ
15 Μου · Μηνόδωρος Ἐπιγόνου Γαργήττιο
Θαρ · Ἀθηνιανὸς Ἡρακλέωνος Εὐπ καὶ ἀγωνοθέτης Γερμανι
Σκι · ὁ βασιλεὺς Ἀθηνάδης Μοσχύλου Θοραιεὺς καὶ
      ἀγωνοθέτης τῶν ἐν ἄστει Ἁντινοείων
Ἑκα · ὁ κῆρυξ Λυκομή̣δης Φιλοτίμου Λευκο[ν]οεύς ❦
20 Μετ · ὁ στρατηγὸς Διονύσιος Φιλοτίμου Λευκονοεὺς
καὶ ἀγωνοθέτης τοῦ περὶ ἀλκῆ[ς][γῶ]νος  ❦
ἀγωνοθέτη[ς] Ἁδριανίω[ν ․․․c.10․․․]ς Κω-
μάρχου Χολαργε, — — — — — εύς
Ἡρακλείδης Ἀγάθωνο[ς — — — —] Στειριεύς
25 Φίλων Ͻ [Φ]ηγαιεύς  Μην — — — είδου [Ἰ]τέαθεν
Εὐκλείδ[ης] ὁ καὶ Δημοσθέ[νης — —]ου Πειραιεύς
ἀγοραν[όμος] Μηνόφιλος Πα — —
ἀστυν[όμος] Ἰσίδωρος Ͻ Ἀζη[νιεύς]
Ζω․․․7․․․οφίλου Εὐωνυ[μεύς]
30 Α[․․․7․․․ κ]αὶ Μηνόδωρο[ς ․c.5․]λάου Φλυεῖς
— — — Σφήττιος
[— — — Ἐπιτυν]χάνοντος καὶ Ἐπιτυνχ[άνω]ν Ͻ Ση|[μ]αχίδαι
[— — —  κα]ὶ · Φλ · Ἀπολλώνιος Μαρα[θ]ώνιοι
[— — — Μαρα]θώνιος  Ἀλέξανδρος Ͻ Μαρα[θ]ώνι
35 [— — — ε]ὺς, Ἀγαθοκλῆς Ͻ Λαμπτρεύς
— — — — — — — — Ἀρτέμωνο<ς> Πειραιεῖς
[— — — ο]υ Σφήττιος, Σαβεῖνος Ἑρμέρω-
[τος Γαργήττιος, Ὀν]ήσιμος καὶ Ἡλιόδωρος
— — — — — — — ῆθεν vv Δημήτριος  Σεραπί-
40 [ωνος — — —, —]γένης Ἀφθονήτου Λευκονο[ε]ύς
— — — — —λου Βερνεικίδης  Πάμφιλο[ς]
— — — — — —ης Ͻ Σώστρατος Ἀλεξάν[δ]ρου | Φλ
— — — — — — —ς  Φρόνιμος Εὐτυχίδου
[— — —, — — — Μ]ελιτεύς, Νεικηφόρος Διον[υσ— — —]
45 — — — — — —ων Ͻ Ἐξυπεταιών {²⁶Ξυπεταιών}²⁶  Ἀντίο[χος]
— — — — — —ε̣ύς, Ἀγαθόδωρος Ἀρίστω[νος]
— — —, — — —ων Ͻ Πρ̣ασιεύς  Ἄλκιμος — — —
[— —, — — — καὶ — —]νδρος Ͻ Φηγούσιοι, Ὀνή[σιμος Ͻ]
[— — —, — — — Ͻ —]ήττιος  Φιλέας Ξενοχά[ρους]
50 [— — —, — — — Ἀ]φροδείσιος Τροφίμου
— — — — — — —πόρου  Παιανιεύς vac.
— — — — — — ἐξ Οἴου  Διογένης  Θεο— —
[— — — — —, Ἀφρο]δείσιος  Ἀπολλωνίου Ἕρμ[ειος]
— — — — —, — — — Ͻ Κεφαλῆθ · Ἄνθιμος
55 — — — — — —, Ἀρτέμων Ͻ Φηγαιεὺς ν(εώτερος)
[— — — — — —, — —δ]ωρος Ἰσιδότου Ἀχαρ
— — — — — — — —εα․․σι— — —
col. II.57a    [σωφρονισταί]
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
Φιλ — —
58 Εὔκλει — — — —
 Ἰτέαθ[εν]
60 Θεοδόσιος #⁷ — — — — —
  ὑποσωφρον[ισταί]
Γαλέριος Ἀριστω — — — —
Πρωτογένης Θ — —
ου · Λαμπτρεύς
65 Ἀρίστων Ͻ Μελιτεύς
Σωκράτης Ͻ Σκαμβω[νίδης]
Ὀνήσιμος Ͻ Περγασῆθ[εν]
Κράτερος Ͻ Ἀκυαιεύς
col. III.104a ca. 19 vs. perierunt
105 [πλομάχος — — — — — —]
κε[στροφύλαξ — — — — — —]
col. II.69   ἐπένγραφοι
70 Ὀνήσιμος · Ὀνησίμου
Νεικηφόρος Ζωσίμου
Βλάστος Ͻ
Πατρᾶς Εὐπόρου
Μανιάκης Παίονος
75 Παράμονος Ἰσιδότου
Σεραπίων Ͻ
Ἀγαθόπους Ͻ
Στέφανος Νικίου
Ζώσιμος Διογνήτου
80 Γά · Πομπώνιος Βάλης
Ζώπυρος Ͻ
Ζώσιμος Ͻ
Ἀφροδείσιος Ἡρακλεί
Ζώσιμος Ͻ
85 Τρόφιμος Ἀπ — —
Ἠπᾶς Λυ — —
Ἐπαφρ[όδι]τος Ἰσιδότου
Δό[κιμ]ος? Μοσχᾶ
Λούκιος Ͻ
90 Νάρκισσος Ἰωνικοῦ
Ἀγαθόπους Μητροδώ|ρου
Δημήτριος Ͻ
Ἔραστος Τροφίμου
Τρόφιμος Ͻ
95 Ἀμφείων Ἑσπέρου
Μύρων Ͻ
Εὔκαρπος Φίλωνος
[Γ]ράπτος Νικίου
Εὔφημος Ἀρέσκοντος
100 Σεξ<τ>ίλιος Σ[ώ]φρονος
Ἑρμέρως Κ̣․․․ου
[Σ]τέφανος Παγχάρου
․․5․․ων Νεικηφόρου
․․․7․․․ Διοδώρου
104a — — —
col. III.107 Ζώσιμος — —
Ζώσιμος Ͻ
Ἐπικτᾶς Ζω — —
110 Στάτιος Ὀλυ — —
Τυχικὸς Θε — —
Σπόρος Λε — —
Ζώσιμο[ς — —
Χρῆστο[ς — —
115 Σέμνος — —
Διονύσ[ι]ος Μουσαί[ου]
Ζώσι[μ]ος Ἐλευσεινίου
Ἐπ[ίκτ]ητος Ἰσικράτου[ς]
․․5․․ος Ἰσικράτους
120 ․․6․․․νος Ἀριστείδου
[Ἐλευ]σίνιος Ζωπύρου
․․․․ος Ζωπύρου
[Ζώ]σιμος Εὐνόμου
Ἀθηνίων Νυμφοδότου
125 Σώστρατος Μύστου
Εὐτυχιανὸς Διονυσίου
Εὐλίμενος Ὀνησίμου
Ἕσπερος Εὐμόλπου
Ἀφροδείσιος Εὐπραξίδου
130 Ἀσκληπιάδης Ζωσίμου
Ἀγαθόπους Σπόρου
Στράτων Σιμωνίδου
Εὔπορος Ληναίου
Εὐκαρπίδης Κάρπου
135  Διονύσιος Ἀφροδεισίο[υ]
 Ζώσιμος Ἀσύλου
folium Φλ · Ζώπυρος
     Ἐπίκτητος
Κάρπος Ἐλευσεινίου
140 Ζώσιμος Εὐφροσύνου
․․․δοτος  Ἑρμίου
․․․․ττίων Νεικίο[υ]
[․․․8․․․․ Ἰ]σιδώρου
․․․․10․․․․ος  Γάμου
145 [․․․․11․․․․․ Ἀ]σιατικοῦ
— — — — — ασου
— — — — — μος
147a — — — — — —
148 — — — — — ου
148a — — — — — —
149 [— — — — — ο]υ
Search Help
Contact Us