[ ] Aitolia — Kalydon — 130-120 BC
Front.a.1 ἀγαθᾶι [τ]ύ̣χαι. στραταγέο̣[ντος ․c.3․]-
α Ἀρσινοέος μην̣ὸ̣ς̣ Λαφριαίου ἀπέδοτο Ἀγεμάχα Ἀνδρ̣[ομένεος]
συνευδοκέοντος καὶ τοῦ ἀνδρὸς Διονυσίου̣ [καὶ τοῦ]
υἱοῦ Διονυσίου τᾶι Ἀρτέμιτι τᾶι Λαφρίαι παιδ[άριον],
5 οἷ ὄνομα Φ̣ιλῖνος, τὸ γένος οἰκογενές, τιμᾶς ἀρ[γυρίου]
ΜΜΜ. αὕτα δὲ ἁ ὠνὰ κυρία ἔ̣στω, εἴ κα τελευτά̣[σωντι]
Ἀγεμάχα καὶ Διονύσιος ὁ̣ ἀνὴρ Ἀγεμάχα̣ς. στεφ̣αν̣ο̣ύτω
δὲ̣ Φ̣ιλῖνος τὰν εἰκόνα τὰν Ἀνδρονίκου τὰν ἐν τοῖ Λα-
φριαί̣οι τοῦ Ἀγεμάχας υἱοῦ μεθ’ ἕτη δέκα, ἕως κα
10 ζῆι, καθ’ ἕκαστον ἐνια̣υτὸν μ̣ηνὸς Λαφριαίου ἀρ-
ξάμενος ἀπὸ τᾶς νουμηνίας v ἕ%⁸⁰ω%⁸⁰ς vv τᾶς πέ-
μπτας ἐπὶ δέκα τοῦ αὐτοῦ μηνὸς Ὀλυμπι-
κοῖς στεφάνοις καὶ ταινίαις καινοῖς ἑκατέ-
ροι̣ς. εἰ δέ κ̣α μὴ ποιήσει, καθὼς γέγραπται, ἔμ-
15 πρακτος̣ ἔσ̣τω ἀργυρίου καθ’ ἕκαστον ἐνι-
αυτὸν ἑκάστας ἁμέρας, ἇς κ̣α μὴ στεφα-
νώσει ἁμέρας, ἀργυρίου #⁸⁹⁸#⁸⁹⁸#⁸⁹⁸ {⁸2 1/2 dr.?}⁸ κ̣α̣ὶ ἔστω ἀγώγι-
μος καὶ αὐτὸς καὶ τὰ αὐτοῦ ποτὶ τὸ διάφορον̣
τ̣οῦτο τοῖς ἐπινόμοις το̣ῖς Ἀγεμάχας κα̣[τ]-
20 ὰ̣ αὐτοπραξίαν. βεβαωτὴρ κ̣ατὰ τὸν νόμ̣[ον]
Ἀ̣λ̣εξ̣ίμαχος Στρομβίχου̣ Καλυδώνιο̣[ς].
τ̣ὰ̣ν ὠνὰ̣ν φυλάσσον̣τι Λ̣α̣[δ]άμης̣ Νικία, Δ̣[α]-
μ̣έας. μάρτυροι Πυρρίας, Νικό̣μαχος, Λύκος, Λ#⁷-
․․, Χαρίξενος, Ἀλέξων, Κλέων, Λύκω̣πος, Γόργα̣σ̣[ος],
25 Φ̣ιλόστρατος Κα̣λυδώνιοι, Ἀντίφ̣ιλο̣ς Ὀρ̣ίβατος̣.
         {²vacat versus unus.}²
b.26 στραταγέοντος Σατύρου τοῦ Ἀνδρονίκου Ἀ̣γ̣ρ̣ιν̣[ιέος],
ἱππαρχέοντος δὲ Μεν̣ελάου τ̣οῦ Ἀνδρονίκου Ἀρσινο[έος],
βουλᾶς δὲ γραμματέω̣ς Ἀλεξάνδρου τοῦ Ἀ̣λέ̣ξ̣[ωνος]
Τ̣ριχονέο̣ς μηνὸς̣ Διον̣υσίου· ἀγαθᾶ̣ι τύχαι· ἔδο[ξε τοῖς]
30 Αἰτωλοῖς̣ προξεν̣ί̣α̣ν δεδόσθαι Ἀριστοδάμω̣[ι ․c.6․․],
Ἀριστοκράτει Ἀριστάνδρου, Ἀρχίππωι Α̣ρμ̣[․c.3․ Λακε]-
δαιμονίο<ι>ς καὶ ἐγγόνοις αὐ̣τῶν. ὑπάρ̣χ<ε>ιν δὲ αὐ̣[τοῖς καὶ]
ἀ̣τέληαν καὶ γᾶς καὶ οἰκίας ἔγκτησιν καὶ πο̣[λιτήαν]
καὶ ἀσυλίαν καὶ ἀσφάληαν καὶ πολέμου καὶ [εἰρά]-
35 νας καὶ κατὰ θάλασσαν καὶ τὰ ἄλλα τίμια καὶ [φιλάν]-
θρωπα, ὅσα καὶ το<ῖ>ς ἄλλοις προξένοις τῶν Αἰ[τω]-
λῶν ὑπάρχει. ἔγγυοι Ἀγάθυμος Λέωνος, Φύλα̣[ξ]
Πανταλέωνος, Θεαρίδας Νικοδάμου Καλυ[δώ]-
νιοι. {²vac.}²
c.40 στραταγέοντος Φύλακος Καλυδωνίου τὸ δʹ μ̣ηνὸς Προ̣[κυ]-
κλίου ἀπ̣έ̣δοτο Ἀγεμάχα Ἀνδρομένεος Καλυδωνία συνε̣[υ]-
δοκέοντος καὶ τοῦ υἱοῦ Ἀνδρομέ̣νεος Προσχείου τᾶι Ἀρτέμι̣[τι]
τᾶι Λαφ̣ρίαι ἐπ’ ἐλευθερ̣ίαι κορίδιον, ἇι ὄνο̣μα Σωσίπολις, τὸ γέ̣[νος]
ἐνδογενές, τιμᾶς ἀργυρίου ΜΜΜ. β̣εβαιωτῆρες κατὰ τὸν ν[όμ]-
45 [ο]ν̣ Ἀλεξίμαχος Στρομβίχου, Ξένιππος Δαμέα Καλυδώνιοι. τὰ[ν ὠ]-
[νὰ]ν φυλάσσον̣τι Μυννίων Δαμο̣ίτα, Φίλων Ἀγελά̣ου Καλυδ[ώνιοι].
[μάρτυρ]ο̣ι Τιμόλοχος Μενεστράτου, Λυσίξενος Κλ̣εονίκου, Ἀρι̣․c.5․
[․․c.8․․․ο]υ, Νικόβουλος Τ̣․c.6․․ο̣υ, Ἀριστόδαμος Ἀλ̣ύπου̣ [Καλυδώ]-
[νιοι]. {²vac.}²
{²sequebatur alia manumissio fractura hausta, cuius finis exstat in latere dextro}²
50 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — βεβαι]-
Right.d.51 [ωτῆρες] κ̣α̣τὰ τὸ̣ν νόμον̣
․c.6․․τ․․6․․․κλέος,
․․c.7․․α̣ς [Με]ν̣ά̣νδ[ρ]ου.
[τὰν ὠνὰν φυλάσσ]ο̣ντ̣ι̣
55 ․․․․c.12․․․․ Μνασ̣ί̣[α],
․․․․σ․․․․κλέος Καλυδ̣ώ̣-
[νιοι]. μ[άρ]τ̣[υροι] Αἰσχρ̣ίων̣, Λ․․-
σ․․ης̣, [Ἀ]ν̣#⁷․․․το̣ς, Ἀ̣[γέ]-
λα̣ος̣, ․․5․․ω̣ν̣, Νικο̣μ̣ή-
60 δ̣η̣ς, Εὐ̣ρ̣ύλοχος, Πο̣λύξε-
νο̣ς, Λύκ̣ος, Φιλ[όφρ]ω̣ν̣, Σω-
τ̣[ίω]ν̣, Λυκῖ̣νος, Φ̣αλακρί-
ω̣ν̣ Κα̣λυδώνιοι.
  {²intervallum 0.07m}²
e.64 σ̣τραταγέοντος Δω̣ρ̣ιμ̣ά̣-
65 χ̣ου Τρι̣χονίου μηνὸς Ἱπ-
ποδρομ̣ί̣ου ἀπέδοτο Βι-
ὼ Καλυδωνία τᾶι Ἀρτέ-
μ̣ιτ̣ι̣ τᾶι Λαφρίαι παιδά̣-
ριον, οἷ ὄνομα Ἀντίγο[ν]-
70 ο̣ς, τὸ γένος οἰκογε̣[νές],
τιμᾶς ἀργυρίου {²vac.}²
ἐπ’ ἐλευ̣θερίαι. αὕτα̣ [δὲ ἁ]
ὠ̣ν̣ὰ̣ κυρία ἔστω, εἴ τ̣ί̣ [κα π]-
ά̣θ̣η̣ι̣ Βιώ. β̣εβαιωτὴρ κ̣[ατὰ]
75 τὸν ν̣ό̣μ̣ο̣ν Διον̣ύσ[ιος. τ]-
ὰν ὠνὰ̣ν̣ φυ̣λ̣άσσο[ντι]
[Τ]ε̣λ̣έα̣ς̣, Λ̣ύκο̣ς, Ἀμυ․c.3․
[μ]άρτ̣υρ̣οι Δαμοί[τας],
․․․ων, Λ̣έων, Κάσσα[νδρος],
80 Δαμοσ̣θένης Ἀντία̣[ς, ․c.2․]-
[․]αρ̣χος, Σιμίας, Μικ#⁷— —
  {²intervallum 0.035m}²
f.82 [σ]τ̣ρατα̣γ̣έοντος Σατύρου̣
[Ἀ]γ̣ρινιέος vv τὸ γʹ μηνὸς Ἑρ̣-
[μ]α̣ί̣ου̣ ἀ̣π̣έδοτο Ἀρκ̣ίων Λυσ[ί]-
85 [α ․․]χούσιος τᾶι Ἀρτέμιτι τᾶι
[Λ]α̣φρίαι̣ κ̣αὶ τοῖ Διὶ τοῖ Σωτῆρι̣
[σ]ῶ̣μα γ̣υν<α>ικεῖον, ἇι ὄνομα
․․․σα, κ̣αὶ παιδάριον, οἷ ὄνο-
μ̣α̣ Δ̣[ῖ]ος, ἐ̣π’ ἐλευθερίαι τιμᾶς
90 ἀ̣ργυρ̣ίου #⁸⁹⁸ {⁸5 minae}⁸. βεβαιωτὴρ κα-
τὰ τὸν ν̣όμον Λάμιος Ἰολά-
ου Καλυδ̣ώνιος. τὰν ὠνὰν φυλάσ̣-
σοντι Λύ̣κωπος Ἁγήσωνος,
Μνάσιππος Τιμοκράτεος Καλυ-
95 δώνιοι. μάρτυροι Δαμόκριτος
[Δ]αϊλόχου, Θράσων Σωτάκου,
[Λ]υ̣σί̣ξενος, Ἄνδρων, Φιλόξε-
[νο]ς̣, οἱ̣ Νι̣κοβούλου, Κλεόμα̣χ̣ο̣ς̣
[Φίλ]αγρος Πολέ%⁸⁰μωνος,
100 ․․․․έ̣ων Νικόβο%⁸⁰υλος Φιλό-
[ξενο]ς̣ Ἐμαυτοῦ̣. {²vac.}²
      {²vacat}²
Search Help