[ ] Att. — fin. s. I a.
col. I.1 — — — ος —
․․․ε̣․․ Ἀμ[ι]ση[ν]ός
[Δημ]ήτριος Ἀπολλωνίου Σινωπεύς
․․․οκλῆς Ͻ Μιλήσιος
5 [Γάιο]ς Καστρίκιος Ἀλέξανδρος
[Ὀρέ]στης Εὐδήμου Μιλήσιος
․․․τος Εὐδήμου Μιλήσιος
[Θεόφ]ραστος Θεοφράστου Λευκο[νοε]ύς
[Δημή]τριος Ἀριστοξένου Κηφεισι[εύς]
9a                vac.
col. II.14 Ερ —
15 Ἀστ —
Κα —
Διο —
Νικο —
Σ̣․․․ος
20 Σερ̣α̣πι —
Ἀνδ[ρ]έα[ς]
Δημήτ[ριος]
Ἄμ[βρ]οτος
infra col I.10      οἱ συνέφηβοι
     τὸν ταμίαν
11a in corona
12      Ἀπόληξιν
     ἐξ Οἴου
infra col II.24 οἱ συν[έ]φ[ηβοι]
25 τὸν γυμνασίαρ[χον]
25a in corona
26 Σ[ί]μωνα
Εὐ̣[πυρί]δη[ν]?
Search Help
Contact Us