[ ] Att. — non-stoich. — post med. s. IV a.
1 — — — Τ ΑΙ
col. I.2 Κεκροπίδος
Μελιτεῖς
Εὐθύδημος
5 Εὐθυδόμου
Ἀντίχαρμος
Εὐδόξου
Ξυπεταιόνες
Εὔδημος
10 Εὐφράνορος
Διονύσιος
Ἐπιχάρους
Δημόστρατος
Ἀνδροσθένους
15 Ἐπιθέτης
Ἀντικλέιους
Κλεινίας
Φίλωνος
Τιμόστρατος
20 Μενεστράτου
[Π]ιθεῖς
[Δί]υλλος
Φαίδρου
Τιμόθεος
25 [Τ]ιμοθέου
[Δε]ίνων
[Δε]ιν<ί>ου?
[Φλ]υεῖς
[Ἀρ]ιστοφῶν
30 [Ε]ὐθίου?
Κομητίδης
Ἀντιγενίδου
Ἀντιγένης
Ἀντιγενίδου
35 Χαρί[σαν]δρος
Ἀντιγεν —
Κ[ικυν]νεῖς
Νικόστρατος
Θεο<ζ>οτί[δ]ου
40 Εὐκράτης
Πολυκράτους
— — —
․․οστ —
— — —
45 Μενεκράτης
Π — — —
Α[ἰξωνεῖς]
[Εὐ]ξενί[δης]
․․․ππο —
50 Λε<ώ>φιλος
[Εὐδ]ίκου
Δημοκράτης
Εὐφιλήτου
[λαι]εῖς
55 Ἀρχέστρατος
Φε[ιδί]ου
Φιλόνε[ως]
57a — — —
col. II.58 Ἱπποθωντίδος
Πειραιεῖς
60 Μενεκλέης
Αὐτομένους
Ἐροιάδαι
Ἀπολλόδωρος
Πιστοδώρου
65 Κορυδαλλεῖς
Ἀλκίμαχος
Ἀρκεφῶντος
Βόηθος
Ἀθηνίχου
70 Ἐλευσίνιοι
Εὐξενίδης
Ἀντιφάνου
Σάτυρος
Ἐργοφίλου
75 Πρόξενος
Εὐδώρου
Κόπρειοι
Νικοτέλης
Ξενοτίμου
80 Οἰναῖοι
Λεώστρατος
Λεωκράτους
Λυσίστρατος
Βίου
85 Με[ιδ]ίας
Θρασυκλέους
Τιμ[οκράτης]
Ἐπι[κρ]άτους
Ἐλα<ι>ούσιο[ι]
90 Ξενοκλῆς
Ὀνομακλέους
Δεκελεῖς
<Σ>άννιος
Στρατοκλέους
95 Θεόδωρος
Στρατοκλέους
Πύθων
Σαννίου
<Σ>ωιναύτης
100 — — —
[Δί]φιλ[ος]?
․․ριω․․
[ἐ]ξ Οἴου
[Κ]λεινόμαχος
105 [Ἀ]νθεμοκ[ρίτο]υ
105a — — —
col. III.106 Αἰαντίδος
Φαληρεῖς
Κτησικλῆς
Κηφισοφῶντος
110 Χάριππος
Χαρίππου
Ναυκλῆς
Μνησικλέους
Χαρίας
115 Θευνίωνος
Κτησικράτης
Κτησιφῶντος
Ἀφιδναῖοι
Τει[σικλῆ]ς
120 Τεισικλέους
Ἀθηνόδωρος
Θεοκλέους
Κλεώνυμος
Φιλωνίδου
125 Σμικ<ρ>ίας
Φράδμονος
Κτή<σ>ων
Λυσ․․․ου
Μολοττός
130 Εὐνόμου
Διόδωρος
Διοδωρίδου
Οἰναῖοι
Λεύκων
135 Σωκράτους
Λεύκων
Ἱπποκράτους
Μαραθώνιοι
Αὐτοφῶν
140 Πολυκτήτου
Λυσικράτης
Λυσιμάχου
Τρικορύσιοι
Εὐβουλίδης
145 [Φι]λίππου
Ε — — —
Λυσίου
Ῥαμνούσιοι
Διόδωρος
150 Ἰσιγένους
Χαρῖνος
Ναυσικλέους
Διογε — —
[Κ]ύκ<ν>ου?
155 Θεόδημος
Θεομνήστου
Κάλλι[ππ]ος
Μην․․ου
Εὐ<γ>είτων
159a — — —
col. IV.160 Ἀντιοχίδος
Ἀλωπεκῆθεν
Ἡγησίας
Ἱπποκράτους
Κλεινίας
165 Ἐξηκεστίδου
Θέογνις
Δεινοστράτου
Ἀπολλόδωρος
Δημοκράτους
170 Θορα<ι>εῖς
Κλέανδρος
<Γ>νιφωνίδου
Κάλλαισχρος
Καλλαίσχρου
175 Α[ἰ]γ<ι>λ<ι>εῖς
[Εὐφρ]άνωρ
Σωκρατί<δ>ου
Σμί<κ>υθος
Δεινοστράτου
180 Ἀ<τ>ηνε[ῖ]ς
[Λυσικράτης]
Λυσανίου
Λυσιππίδης
Λυσίου
185 Ἀναφλύστιοι
Χαιρεφῶν
Χαιρίου
Καλλιάδης
Μνησιφάνους
190 Θεόδοτος
Νικίου
Ἄντανδρος
Κηφισοδότου
Βησαιεῖς
195 Μνησίμαχος
Ἀθηνίωνος
Παλληνεῖς
Φειδίας
Φειδίου
200 ΙΙ․νεύς
Δημονίκου
Εὐφίλητος
Εὐφράνορος
Χαιρέστρατος
205 Θουχαρίωνος
Κολωνεῖς
Ἄρνιππος
Πολυνίκου
․․ογείτων
210 ․․․ωνος
Ἐροιάδαι
Φορμί[σι]ος
Χαροιάδ[ου]
Εἰτεαῖο[ι]
215 — — —
Search Help
Contact Us