[ ] Att. — s. III p.
face A left.1             ου Μαρ
         vac.
       — Μαρ
[— Μα]ρ
5                Μα[ρ]
         — — ς Μαρ
        [— Μ]αρ
            — ος Μαρ
              — Μαρ
10             ο․․ Μ[αρ]
face B front.11 [ἐ]πὶ ἄρχο[ντος — — —  — — — πρυτανείας]
ιβʹ, οἱ πρυτάν[εις τῆς — —  — φυλῆς τιμήσαν]-
τες ἑαυτοὺς κα[ὶ τοὺς ἀισίτους ἀνέγραψαν].
ἐπώνυμος Στάτιο[ς — —]
14a 〚— — — — — — — — — —〛
                   vac.
litterae tempore posteriore additae:
15                  ΠΙ ΣΤΑ
Search Help