[ ] Att. — non-stoich. — ante 315 a.
face A.frg. a                              vacat
1 ․․․επο․․․․11․․․․․ω․ε․τ․․․7․․․Ε#⁷Ο․․․․․12․․․․․ε̣τα̣[․․․․ κ]αὶ μο[λύβδ]ω̣ι̣ καὶ κισήρι[δ]ι ι̣․․․ο․․ΛΛ [κ]αὶ τἆλλ-
[α] ποιήσει κατὰ ταὐτὰ τοῖς ἐ[ν τῶι ἱε]ρ̣ῶ̣ι· ἐ[ὰ]ν δὲ [εἰργασμέ]νοι ὦσι, δο[κιμάσει ὁ ἀρχι]τέκτων [ἐ]ν τ̣[ῶι ἱ]ερ̣ῶι ἐν Δήλωι π̣-
άντας τοὺς λίθους· ἐπειδὰν δὲ [δ]ο[κι]μασθῶσιν, παραλαβὼν τοὺς στυλοβάτας [κει]μένους καὶ περ̣[ιξεσ][μ]ενος̣ ὁ̣μ̣α̣λι-
εῖ κατὰ κίονα αὐτὸς αὑτῶι καν[ο]ν[ῖ]<δι> λιθίνηι ὀρθά· ὁμαλιεῖ δ̣ὲ̣ κ̣α̣[ὶ] τ̣ὰ̣ς σ[π]ε[ί]ρα̣[ς] καὶ τοὺς κίονας καὶ τὰ̣ ἐ̣πίκρ[αν]α ἀ̣πὸ
5 λιστ[ρ]ίο μὴ ἔλαττον ἢ ἐπὶ ἡμιπόδιον κύκλωι ἅπαντα καὶ καθιε[ῖ] εἰς ἕδρα̣ν̣ ὁμοίως πανταχῆι· τετρᾶναι δὲ κ̣αὶ τοῖ̣ς
ἐ̣μπολίοις καὶ μολυβδοχοῆσα[ι] ὡς̣ ἂν ὁ ἀρχιτέκτων κελεύ[η]ι· καὶ ἀποδ̣ώσ[ει] ἑστηκότας ὀρθοὺς καὶ ὑγιεῖς [κ]α[ὶ] ἴσου-
ς ἀλλήλοις κατὰ κεφαλὴν καὶ ὀρθοὺς πρὸς τὸν διαβήτην πανταχῆι· θήσει δὲ τ̣[οὺς λ]ίθους πά̣ν̣τας π̣α̣ρ̣[όντο]ς τοῦ ὑπ-
αρχιτέκτονος· ἐπειδὰν δὲ συγκείμενα ἦι πάντα καὶ μεταξὺ τιθέμε[ν]α [τὰ ἐμπόλια?, δοκιμασθήσεται]· παρέξ-
ει δὲ αὐτὸς αὑτῶι ὁ μισθωσά[μ]ενος τὸ ἔργον πάντα ὅσ[ω]ν [ἂν δ]έηται πρὸς [τ][ἔ]ρ[γον πλὴν ἐμπ]ο[λίων κ]αὶ μο-
10 λύβδου· τοῦ δὲ παραδείγματος τοῦ πεποιημένου [τ]οῦ ἐ̣[π]ικράνου [ἔσ]τ̣α̣ι μίσ[θω]σις̣ [κατὰ λόγο]ν τοῦ [ἀρ]γυρίο-
υ, ὅσου ἂμ μισθωθῆι τὸ ἔργο[ν] ὅ τ[ι] ἂν τάξει ὁ ἀρχιτέκτων· κομιεῖ δὲ καὶ τὸ παράδ̣[ειγμα τ]οῦ ἐπικράνου
εἰς Δῆλ[ον] ὁ μισθωσάμενος τὸ ἔργον τέ[λ]εσι τοῖς αὑτοῦ ὑγιὲ{ι}ς {²⁶ὑγιὲς}²⁶ καὶ θήσει καθάπερ περὶ τῶν ἄλλων γέ-
γραπται, παραλαβῶν ὑγιὲ{ι}ς {²⁶ὑγιὲς}²⁶ Ἀθήνησι· τῶι τε [ὑ]παρχιτέκτονι συντελεῖ εἰς τὸμ μισ̣[θὸν] ἀπ̣ὸ τῆς ἡμ[έρ]α-
ς ἧς ἂν ἄρξηται ἐν Δήλωι ἐ[ρ]γάζεσθαι, ἕως ἂν ἐπιτελέσηι τὸ ἔργον ὃ ἂν ἦι [μεμι]σθωμ[ένος τὸ τέταρτον]
15 τοῦ ἀργυρίου, καθάπερ τοῖς τοὺς ὀρθοστάτ[α]ς μεμισθωμένοις ἐν ταῖς συγ[γρ]αφ[αῖς γέγραπται· ταῦ]-
τα δὲ ποιήσας ἅπαντα δόκιμα κατὰ τὴν συγγραφὴν ἀπο[δει]ξάτω τοῖς ναοποιοῖς κ[αὶ] τ̣[ῶι ἀ]ρχιτ[έκτον]-
[ι] ὁ μισθωσάμενος τὸ ἔργ[ο]ν τέλος ἔχον {τα} ὀκτὼ μηνῶν ἀπ̣ὸ τ̣οῦ χρόνου οὗ ἂμ μισθώση̣τ̣αι· τοὺ[ς δ’ ἐγγυη]-
τὰς καθιστάναι κατὰ ∶Χ∶ ἀξιόχρεως· ἐὰν δὲ μὴ πο[ι]ήσε[ι ἐ]ν τῶι χρόνωι δόκιμα κα̣[τὰ τὴν] συγ̣γ[ρ]α[φήν, ἀ]-
ποτινέτω ∶Δ∶ δραχμ[ὰ]ς τῆς ἡμέρας ἑκά[σ]τη[ς], ἕως ἂν πο[ιή]σει δόκιμα κατὰ τὴν συγγραφή̣ν, εἰσπρ[ατ]τό-
20 ντων δὲ αὐτὸν καὶ το[ὺ]ς [ἐγγ]υητὰς οἱ ναοποιοὶ τ[ο][τ]ο [τὸ ἀ]ρ̣γύριον καὶ τἆλλα ποιούντων καθάπ[ε]ρ το-
ῖς ἄλλοις μισθωταῖς [κ]α[ὶ] ἐγγυηταῖς τῶν ἔ[ργ]ων ἐ[ν τῆι συγ]γραφὴ̣ι̣ γέ[γραπτ]αι· τοῦ δὲ ἀργυρίου λή-
ψεται τὸ μὲν ἥμυσυ ἐπειδὰν τοὺς ἐγ[γυ]ητὰ[ς κ]ατ[αστήσει], τ[οῦ δ]ὲ λοιποῦ τὸ ἥμισυ ἐπειδὰν ἐξε̣ιργασ-
[μ]ένα ἦι τῶν ἔργων τὰ ἡμί[σ]η, τὸ [δὲ λοι]πὸν ἐπειδὰ̣[ν πάντα] τέ[λ]ο[ς ἔ]χοντ̣[α δ]ε̣[ίξει· ἐ]ὰν δέ̣ [τι ἀντιλέγ]ωσ-
[ιν] οἱ μεμισθωμένοι πρὸς [ἀ]λλή̣[λους] πε̣[ρὶ τ]ῶ̣ν ἔργων, [κρινοῦσιν οἱ να]ο[ποιοὶ] Χ̣․․․․11․․․․․ΑΝ#⁷ΟΥ
25 [ἀρ]γ̣υρίου μισθωμάτων τῶμ μισθωθέ[ντ]ω[ν ․․․․․․․․․․․․․․․․․․39․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․]#⁷․․Γ ἱε-
[ρὰ?][ν]ηλωμένα ΧΧΧΧ𐅅ΗΗΗΗΔΔ𐅃∶ ․σ․․συστ․σ․ ε̣․․5․․ων̣[․․․․․․․․18․․․․․․․․ ἐπὶ τῆ]ς Αἰγηίδο-
[ς δευτ]έρας πρυτανείας κυρωτὴς ε․των τ̣․․․υ․․․7․․․ ουτω[․․․․․․․16․․․․․․․ ἐμ]ισ[θ]ώ̣[θ]η̣ Βοηδρομ-
ιῶνος τρίτηι ἱσταμένου δι[κ]αστή[ρ]ιο[ν] α․Λ․․c.7․․ ∶ λ[ίθους ἐμισθώσατο σύμπαν]τας 𐅅Η𐅄Δ𐅃ΙΙ,
τὸν λίθον ἕκαστον ∶Δ𐅂∶ κεφάλαιον ἀργυ[ρ][ου λίθων τ]ούτω[ν ἁπάντων? ΤΧΗΗΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂]· μισθωτὴς Κ-
30 άνων Διονυσοδώρου Θεσπιεύς· ἐγγυη̣τ̣[αὶ ․․․․c.12․․․․]οκράτου Γ․․․7․․․η[ς, Νικόδ]ημος Πίστωνος Ἀ-
θμονεύς, Πυργίων Γναθίου Ἀφ[ι]δναῖο[ς, ․․․․10․․․․] Οἰνοστρ[ά]τ̣ου Ἀ̣[ν]α[γ]υ̣[ράσιος], Θουκυδίδης Ἀλκισ-
θένους Ἀφιδναῖος· μέτρα [τῶ]ν [λί]θων [πάντων τ]άδε ∶ λίθους ∶ΙΙ∶ μῆκος τεττάρωμ ποδῶν καὶ πέντε
δακτύλων, πλάτος τεττάρωμ ποδῶν καὶ δακτύλου ∶ ἑτέρους ∶𐅃Ι μῆκος τεττάρωμ ποδῶγ καὶ ἡμιπ-
οδίου, πλάτος τεττάρωμ ποδῶν καὶ πέντε δακτύλων ∶ ἑτέρους ∶Δ𐅃Ι∶ μῆκος τεττάρωμ ποδῶν, πλάτ-
35 ος τριῶν ποδῶν ∶ ἑτέρους ∶𐅃ΙΙΙ∶ μῆκος τεττάρωμ ποδῶν καὶ πέντε δακτύλων, πλάτος δυοῖμ ποδο-
ῖν καὶ τριῶν δακτύλων ∶ ἑτέρους ∶𐅃ΙΙΙ∶ μῆκος τεττάρωμ ποδῶν, πλάτος δυοῖμ ποδοῖν καὶ τριῶν
δακτύλων ∶ ἑτέρους ∶𐅃ΙΙΙ· μῆκος τεττάρωμ ποδῶν καὶ παλαστῆς, πλάτος δυοῖμ ποδοῖν καὶ τριῶ-
ν δακτύλων ∶ ἑτέρους ∶𐅃ΙΙΙ∶ μῆκος τεττάρωμ ποδῶν καὶ πέντε δακτύλων, πλάτος τριῶμ ποδῶν ∶ ἐτ-
έρους ∶𐅃ΙΙΙ[․]∶ μῆκος τριῶμ ποδῶν καὶ δέκα δακτύλων, πλάτος δυοῖμ ποδοῖν καὶ τ[ρ]ιῶν δα[κ]τύλ-
40 ων ∶ ἑτέρους ∶𐅃ΙΙΙ∶ μῆκος τριῶμ ποδῶν καὶ τριῶμ παλαστῶν, πλάτος δυοῖμ ποδοῖν καὶ τριῶν δακτ-
ύλων ∶ ἑτέρους ∶ΙΙΙ∶ μῆκο[ς] τριῶμ ποδῶν καὶ δακτύλου, πλάτος δυοῖμ ποδο[ῖ]ν [κ]αὶ τριῶν δακ[τύ]λων·
ἑτέρους ∶𐅃̣∶ μῆκος δυοῖμ ποδοῖν καὶ τριῶν δακ̣[τ]ύλων, πλάτος δυοῖμ ποδοῖν· ἑ[τ]έρους ∶𐅃∶ μ[ῆ]κος δυ-
οῖμ ποδοῖν καὶ τριῶν δακτύλων, πλάτος δυοῖμ ποδοῖν ∶ ἑτέρους ∶Δ𐅃ΙΙΙ∶ μῆκος δυοῖμ ποδοῖν καὶ
τριῶν παλαστῶν, πλ̣[ά]τος δυοῖμ ποδοῖν καὶ τριῶν δακτύλων ∶ ἑτέρου[ς] ∶ΙΙΙΙ∶ μῆκος πενθημιποδί-
45 ων καὶ δακτύλου, πλάτος δυοῖ[μ] ποδοῖν καὶ τριῶν δακτύλων ∶ ἑτέρου[ς ∶Ι]ΙΙΙ∶ μῆκος τριῶμ ποδῶν κα-
ὶ ἐννέα δακτύλων, πλάτος δυοῖμ ποδοῖν καὶ τριῶν δακτύλων ∶ ἑτέρου[ς ∶]Δ∶ μῆκος δυοῖμ ποδοῖν καὶ
τριῶν δακτύλων, πλάτος δυοῖμ ποδοῖν καὶ δυοῖν δακτύλοιν ∶ ἑτέρους ∶𐅃ΙΙ[Ι]∶ μήκος τριῶμ ποδῶν κ-
[αὶ] δακτύλου, πλάτος δυοῖμ ποδοῖν ∶ ἑτέρους ∶Δ𐅃ΙΙ[Ι]∶ μῆκος τριῶμ ποδῶν, πλάτος δυοῖμ ποδοῖν [∶ ἑ]τ-
έρους ∶ΔΔΔΙ∶ μῆκος τριῶμ ποδῶν καὶ ἓ̣ξ δακτύλων, πλάτος δυοῖν ποδοῖν καὶ τριῶν δακτύλων ∶ ἑτ̣έρ-
50 ους ∶ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΙΙ∶ μῆκος τριῶμ πο[δ]ῶν, πλάτος δυοῖμ ποδοῖν καὶ τριῶν δακτύλων· πά[χ]ος οὗτ[ο]ι ἅπαν-
τες ποδιαῖοι ∶ ἑτέρους ∶𐅃∶ μῆκο[ς] πέντε ποδῶν καὶ τριῶν̣ παλαστῶ[ν], πλάτος δυοῖμ ποδοῖν καὶ τρι-
ῶν παλαστῶν καὶ δυοῖν δακτύλοιν ∶ ἑτέρους ∶ΙΙ[∶] μῆκος τεττάρωμ ποδῶν κ̣α̣ὶ τριῶμ πα̣λ[ασ]τ[ῶν] καὶ δ-
ακτύλου, πλάτος δυοῖμ ποδοῖν καὶ τριῶμ πα[λ]αστῶν καὶ δυοῖν δ[ακ]τ̣ύλοιν ∶ ἑτέρους ∶ΙΙΙΙ∶ μῆκο[ς δ]υ̣οῖμ π-
οδοῖν καὶ τριῶν παλαστῶν καὶ τριῶν δακτύλων, πλάτος δυοῖν ποδοῖν καὶ τριῶν παλαστῶν [κ]αὶ δυο-
55 [ῖ]ν̣ δακτύλοιν· πάχος οὗτοι ἅπαντες ποδιαῖοι καὶ δυοῖν δακτύλοιν ∶ ἑτέρους ∶𐅃Ι∶ μῆκος ὀκτὼ π-
οδῶν καὶ δέκα δακτύλων, πλάτος παλαστῶν ἐννέα καὶ δακτύλοιν δυοῖν, πάχος δ̣υ̣[ο]ῖμ ποδοῖν καὶ δυ-
οῖν [δ]ακτύλοιν· α̣[ἵδε] α̣[ἱ] συγγρα̣φ[α]ὶ καθ’ ἃς ἐμισθώθησαν· τούτους [δ][․․․․c.12․․․․ ὁ] μισθω[σάμ]εν̣ο-
ς [ἐ]μπά[ξ]αι? ἐπὶ θάλατ[ταν ἐν τῶι Πειραιε]ῖ̣ ἐ̣πὶ τῶι χώματι μὴ π[λ]έον ․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․#⁷
#⁷․․․․․․․․․․․․․․31․․․․․․․․․․․․․․․#⁷#⁷ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
face B.frg. a.3 ․ΕΝΟ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — #⁷Ν
․․․ΕΡ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  #⁷Ο․Ι
5 ․ΟΥΣΔ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ΝΜΕΤ
․․Η — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ς, τ-
ὰ δὲ ἔργα μ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  ο
οι̣ τοὺς ναοπ[οιούς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]σθαι
τῶν ἔργων — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  κατ-
10 [α]στήσειτ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐπειδ-
δὰν τὰ τρία [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — οἱ] μισθωσά-
μενοι προ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ολον ∶[․]𐅂𐅂
ὁ λίθος ∶Ι[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — Κ]άνων Διονυσο-
δώρου Θε[σπιεύς — — — — — — — — — — — — — — — — —  ι]ῶνο[ς] ἐνάτη-
15 [ι, ὀ]γδόη[ι καὶ εἰκοστῆι τῆς πρυτανείας(?) — — — —] πλάτος δυοῖν
[πο]δοῖν [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  παλ]αστῶν κα-
[ὶ] τριῶν [δακτύλων — — — — — — — — — — — — — — παλα]στῶν καὶ τρι-
[ῶν] δακτύλ[ων — — — — — — — — — — — — — ἑ]τ[έ]ρο[υς ∶]ΙΙΙΙ∶ μῆ-
[κ]ος ΓΛ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — [ων π]οδῶν [κ]αὶ τρ-
20 ιῶν παλαστ[ῶν  — — — — — — — — — — — — — —] πάχος οὗτ]ο[ι ἅπ]αντε-
ς ποδιαῖοι [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — π]οδῶν, π-
λάτος πε[ν]θ[ημιποδίων — — — — — — — — — — — — — — πλά]τος πενθημ-
ιποδίων [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ημιπ]οδίων καὶ
δυοῖν δ[ακτύλοιν — — — — — — — — — — — — — — — — —  πλάτ]ος πενθη-
25 μιποδίων — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  παλαστῶ-
ν καί — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — [ἑτέρο]υς ∶ΙΙΙ∶
μῆκος — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — [παλασ]τ-
ῶν πλάτος π[ενθημιποδίων — — — — — — — — — — — — — — — —  ἑ]τέρου-
ς ∶𐅃ΙΙΙ[∶ μῆκος — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ω[ν ποδ]-
30 ῶν καὶ δ[ακτύλου — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
συγ[γ]ραφ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․ΤΩΙ․ΤΩ#⁷ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  ΛΛΛΣ
Ι․․5․․ΤΩΙ․Ρ̣ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  ΩΝ
ΕΙΣΑΝ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — εὐγων-
35 ίους — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — #⁷ΤΟ[․․]
ΝΙΩΝ․ΙΟ#⁷ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  Ο․․Γ
ΟΟΞΟ#⁷[․]ΙΕΙΛ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κα]ὶ δυοῖ-
ν δακτύλοιν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  σαι τὰ-
ς συγραφάς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  #⁷#⁷[․]#⁷ΓΝ
40 ΗΤΩΙΤΩΙ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — #⁷Λ
ΣΟ․․[․][— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] μισθ-
ω[σ]α̣μ̣ε[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  ἐ]πὶ τῆι
θαλάτ[τ]ηι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ήκον-
τα λο — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — μὴ ἔλ-
45 αττον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ου ἀπ-
ογράψασθ[αι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  μισ]θὸ-
ς τοῦ ΛΓΩΔ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  λ[ί]θων τ-
ῶν δεδοκι[μασμένων] — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐπ-
ιμελέστατα ․․ο — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ΛΙ κ-
50 ομίζον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κα-
ὶ τούτων #⁷[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]∶ ․․․
ν μὴ ὑγι[ε][ς] — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — σι
παρὰ τὸ ἔρ[γον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Ἐ]παφ[ρ]-
οδίτωι Ἀγ[κ]υ[λῆθεν ? — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ΔΔΔ∶
55 δραχμάς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ι ἡ-
μέραι πα[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] προ-
σοφ<ε>ίλη[ι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Λ#⁷ νό-
μοις τοῖς  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ΙΓ#⁷
τῆς εἰσπρα[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀπο]τ̣ίν-
60 εσθαι τούς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  Ν․․
ι ἀποτινέτω [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τ]-
οὺς νόμους Λ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐ]-
γγυητὴν αὐτο[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — μηδ]-
ενὶ μισθώσα[σθαι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Ο․Ρ[․․]
65 [ο]μ μέρος ἐπειδὰν [— — — — — — — — — — — — — τ]ο[ῦ] δ[ὲ] λοιποῦ
[τ]ὸ ἥμισυ ἐπειδὰν ὁ [ἀρχιτέκτων κελεύηι? — — — — — — — — — — —]
face A.frg. b.1                                    — ΟΥ —
                               — ΗΔΕΚΡΙ#⁷Ο —
                               — ΙΣΟΛΟΧΕΙ —
             [— κατὰ τοὺς ἀναγρ]αφέας, τὰ δὲ ἄλλα κατὰ —
5                          [— αὐ]τὸς αὑτῶι τὸ ἔργον ὁποι —
                           — ος πλὴν τῶν ἐπιστυλίων προ —
[— ἐὰν οἱ νεωποιοὶ καὶ ὁ ἀρχ]ιτέκτων κελεύ[ωσ]ι[ν] ἀπελέκιστα —
                          πλάτο[ς παλα]στῆς πανταχεῖ, βάθος δε —
                                     — — — — — — — — — — — ξε —
10                          [— ὃ]ς ἂν [ἦι με]μισ[θ]ωμένος τὸ [ἔργον —]
                            — καὶ τού[τ]ωμ μέγεθος παρ[έξει —]
          [— οἱ νεωποιοὶ καὶ ὁ ἀρχιτέ]κτω[ν ἐ]ὰγ κελεύωσιν ει —
              [— ν]όμωι [τ][αὑ]τοῦ ἔρ̣γον ὃ ἂν ἦ[ι] μεμισθω[μένος —]
          [— ἐπιδ]ειξάτω τοῖς νεω̣ποιοῖς καὶ τῶι ἀρ[χιτέκτονι —]
15                [— ἐν τ]ῶι [Π]οσιδεῶν[ι] μηνὶ το[ὺ]ς τρίτους —
                   — παρέξει δὲ τῶ[ν λ]ίθωμ πρώτου[ς —]
               [— μὴ ἔ]λαττον κατὰ τὸ μέρος ἕκαστον —
              [— μὴ] ἔλαττον ἢ τριημιπόδια [κ]αὶ μ —
       [— ἐὰν μὴ δόκιμ]ο[ι] ὦσιν [ο]ἱ λίθοι, ἀπογραψ[α —]
20                          [— λί]θων τῶν δεδοκ[ιμασμένων —]
                           — α[․] τ[ῶ]ι κομίζοντι τ[οὺς λίθους —]
                            — α τὸμ πλοῦν ἑκαστο —
                    [— ἐν τῶι ἱε]ρῶι καὶ ὑγιε[ῖς —]
                                — ις τῶν λί[θων —]
25                                   — ων ἐπὶ τ —
                                     — κατ —
Search Help