IG II² 1666
[ ] Att. — stoich. 47 — 356/5-353/2
See also:
face A.1 θ[εοί]
ἐπιστάται Ἐλευσινίο ἐ̣[μίσθωσαν· 1) ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․]
Παιονίδης, 2)Δημαίνετος [․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․, 3)Νικόδημ]-
ος Πιστωνίδο Ἀθμονεύς, 4) ․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․, 5)․․․․․
5 νης Φιλίππο  Ἑστιαιόθε[ν, 6) ․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․],
7)Μελάνωπος Ἑστιοδώρο Π— — —.
         vacat 0.015
7 ἀρχιτέκτων Φίλαργος Α․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․
λίθους τεμεῖν ἐξ Αἰγίνη[ς τῆς μαλακῆς πέτρας ὁμαλοῦς, μῆκ]-
ος τετράποδας, πλάτος τρ[ιῶν ποδῶν, πάχος τριημιποδίους κ]-
10 αὶ ἐκπελεκῆσαι ὀρθοὺς πα[νταχῆι, ἄπεργον ἔχοντας καὶ ἀγα]-
γε͂ν Ἐλευσῖνάδε ὑγιε͂ς καὶ [ἀθραύστους, ἀριθμὸς τετταράκο]-
ντα τέτταρες· ἑτέρους λίθο̣[υς τεμεῖν ἐξ Αἰγίνης μῆκος πέν]-
τε ποδῶν, πλάτος τριῶν πο[δ][ν, πάχος πενθημιποδίους καὶ ἐκ]-
πελεκῆσαι ὀρθοὺς πανταχῆ[ι, ἄπεργον ἔχοντας καὶ ἀγαγε͂ν Ἐ]-
15 λευσῖνάδε εἰς τὸ ἱερὸν ὑγι[ε͂ς ἀθραύστους, ἀριθμὸς εἴκοσι]
τέτταρες· κανονῖδας ἐργάσα[σθαι λίθο Αἰγιναίο το͂ μαλακο͂]
[μῆ]κος παρ’ ὅλον τὸν τοῖχον το[․․․․ (τετράποδας), τριῶν ποδῶν πλάτος, τριῶ]-
[ν ἡ]μιποδίων πάχος, ἴσην ἑκ[άστην ποιοῦντα, ἐπὶ δὲ τῆι γωνία]-
[ι ὁμ]οίως, ἔχουσαν ἐξ ἡλωτο[․]#⁷#⁷․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․
20 [․κα]ὶ παρατεμόντα [ἐ]ν̣[τ][ὸς] ὅσ[ον ἐπὶ ․․․․․․․․18․․․․․․․․κα]-
[ὶ ἄρ]αντα συντιθέναι τοὺς ἁ̣ρμο[ὺς ἀθραύστος καὶ ἁρμόττον]-
[τα]ς πανταχῆι καὶ δῆσαι καὶ γο[μφῶσαι καὶ μόλυβδον περιχέ]-
[αι], ἧι ἂν ὁ ἀρχιτέκτων κελε̣ύη[ι, καὶ ἐπεργάσασθαι, κανονίδω]-
[ν ἀ]ριθμὸς τετταράκοντα δύο· τ̣ρ[ιγλύφους εἴκοσι τέτταρας]
25 [ἐ]ρ̣γάσασθαι λίθο Αἰγιναίο [τ]ο͂ μ̣α̣[λακο͂ ὕψος πέντε ποδῶν, πλά]-
[τ]ο̣ς τριῶν ποδῶν, τὴν αὐ̣τ̣[ὴ]ν ἐ̣ργ̣α̣σ[ίαν ποιοῦντα ταῖς ἐν τῶι ἱ]-
ερῶι εἰργασμέναις καὶ ἆ̣[ραι ὥστε ἐν ταῖς ἰδίαις χώραις κε]-
ῖσθαι· τὰς τριγλύφους καὶ το[ύτων δύο γωνιαίας καθαρμόσα]-
ι ἁρμοττούσας κα[ὶ] εὐτενε[ῖς πανταχεῖ καὶ δῆσαι καὶ γομφῶ]-
30 σαι καὶ μόλυβδον περι[χ][αι, ἀριθμὸς τριγλύφων εἴκοσι τέτ]-
ταρες· λίθους τεμε͂ν Π̣[ε]ν[τεληικοὺς εἰς μετόπια ὕψος πέντε]
ποδῶν, πλάτος πέντε ποδ̣[ῶν παλαστῆς δεόντων, πάχος τριῶν π]-
αλαστῶν καὶ ἐκπελεκῆ[σαι ὀρθ][ς πανταχεῖ, ἄπεργον ἔχοντα]-
ς, πρὸς τὸν ἀναγραφέα ὃ[ν ἂν δῶι][ἀρχιτέκτων καὶ παραδοῦνα]-
35 ι ἐπ’ ἀναθήκει ὑγιεῖ[ς λευκὸς ἀσ]π[ίλος, ἀριθμὸς πεντεκαίδε]-
κα· λίθος ἀγαγεῖν Πε̣[ντελ]ῆθε̣[ν Ἐ]λ[ευσῖνάδε μῆκος πέντε ποδ]-
ῶν, πλάτος πέντε πο[δῶν] π̣αλασ[τῆς δεόντων, πάχος τριπαλάστ]-
ος καὶ καθελέσθαι [ἐ]ν τ̣ῶι [ἱ]ερῶι [ὑ]γ[ιεῖς καὶ ἀθραύστος, ἀριθ]-
μὸς δέκα πέντε· μ[ετ]όπια ἐργάσ[ασ]θαι [δέκα πέντε Πεντεληικ]-
40 ὰ ὕψος πέντε πο[δ]ῶν, πλάτος π[έ]ν[τε] πο[δ][ν παλαστῆς δεόντων, τ]-
ὴν αὐτὴν ἐρ[γα]σίαν ποιο͂ν[τα] τ̣ο[ῖς] ἐν̣ [τῶι ἱερῶι εἰργασμένοι]-
ς καὶ ἆρα[ι κα]ὶ καθαρμόσα[ι] ἁρμόττο[ντα καὶ εὐτενῆ πανταχε]-
ῖ, ἆραι δὲ̣ [κα]ὶ τὰ ἐργασμένα κ̣α̣[ὶ καθαρμόσαι εὐτενῆ πανταχε]-
ῖ, καὶ δῆ[σαι] καὶ γομφῶσα[ι] κ[α]ὶ μόλ[υ]β̣[δον περιχέαι καὶ ἐπεργ]-
45 άσασ[θαι]· λίθος τεμεῖν Πεντ[ε]λ[ηι]κὸ[ς εἰς τὰ γεῖσα μῆκος ἓξ π]-
ο[δ]ῶ̣[ν, π]λάτος τεττάρων ποδῶν [π]α̣[λαστῆς] δ[εόντων, ὕψος πέντε]
π[αλ]α̣στῶν καὶ ἐκπελεκῆσαι ἄπεργο[ν ἔχο]ν̣[τας ὀρθὸς πανταχ]-
[ε]ῖ πρὸς τὸν ἀναγραφέα ὃν ἂν δῶι ὁ ἀ̣ρ[χιτέκτων καὶ παραδο͂να]-
ι ἐπ’ ἀναθήκει ὑγιεῖς λευκὸς ἀσ[πί]λ̣ος, [ἀριθμὸς τετταράκον]-
50 τα ἑπτά· λίθος ἀγαγεῖν Πεντελ[ῆ]θεν Ἐλ̣[ε]υ̣[σῖνάδε μῆκος ἓξ πο]-
δῶν, πλάτος τεττάρων ποδῶν παλ̣ασ[τ]ῆ̣[ς δε][ντων, ὕψος πέντε π]-
αλαστῶν, ἀριθμὸς τετταράκον̣τ̣α ἑ[πτά]· γ̣ω̣ν[ιαίος λίθος δύο ἀ]-
γαγεῖν μῆκος ἐννέα ποδῶν, πλάτ̣ο[ς ἓξ ποδ]ῶ̣[ν, ὕψος πέντε παλα]-
στῶν· καὶ καθελέσθαι ἐν τῶι ἱερῶ[ι ὑγιεῖς ἀ]θ[ραύστος· γεῖσα]
55 ἐργάσασθαι Πεντελη[ι]κὰ Δωρ[ικὰ] πρὸ[ς] τὸ[ν ἀναγραφέα ὃν ἂν δ]-
ῶι ὁ ἀρχιτέκτων τετταρά̣[κ]ον[τα] ἑπτὰ [μῆκ]ο[ς ἓξ ποδῶν, πλάτος]
τεττάρων ποδῶν παλαστῆς δεό[ν]των, [πάχ]ο[ς πεντεπάλαστα, το]-
ύτων δύο γωνιαῖα, καὶ ἄρα[ντα] συντ[ι]θέ̣να[ι τὸς ἁρμὸς ἁρμόττ]-
οντας πανταχεῖ ἀθραύστος, πλάτος [π]ο[ι]ο[ῦ]ν[τα τῶν ἁρμῶν πα]-
60 [λ]αστὴν καὶ δῆσαι καὶ γο[μ]φῶσαι κ[αὶ μ][λυ]β[δ]ο[ν περιχέαι κα]-
[ὶ ἐ]περγάσασθαι ὀρθά· λίθο[ς] τε[μ]ε[ῖν] Πεντ[εληικὸς εἰς πλινθ]-
[ί]δας μῆκος τεττάρων ποδῶν καὶ παλ[α]σ[τῆς], π[λάτ]ος [δίποδας, π]-
[άχ]ος τριῶν ἡμιποδίων καὶ ἐκπελ̣εκῆ[σ]α[ι] ὀρθό[ς, ἄπεργον ἔχο]-
[ν]τας καὶ εὐγωνίος πανταχεῖ καὶ παρ[αδ]ο[ῦ]ν[αι ἐπ’ ἀναθήκει ὑ]-
65 [γι]εῖς λευκὸς ἀσπίλος, ἀριθμὸς τε[ττ]αρά̣κοντα̣ [τέτταρες· λί]-
θος ἀγαγεῖν Πεντελῆθεν Ἐλευσῖνάδε μῆκος [τε]τ̣τ̣[άρων ποδῶ]-
ν καὶ παλαστῆς, πλάτος δίποδα[ς], πάχος τριη̣[μιπ]ο[δίος καὶ κα]-
θελέσθαι ἐν τῶι ἱερῶι ὑγιεῖς ἀθρ[α]ύσ[τ]ος, ἀριθμ[ὸς τετταρά]-
κοντα τέτταρες· πλινθίδας ἐξερ̣γ̣[ά]σα̣σθ[αι Πε]ν[τ]ε[λ]η̣[ικὰς μῆ]-
70 κος τεττάρων ποδῶν καὶ παλαστῆς, πλάτο[ς] δ̣[ίπο]δ̣α̣ς, [πάχος τρ]-
ιημιποδίος ὀρθὰς καὶ εὐγωνίους παντ[α]χ[εῖ, τ]οὺς ἁ̣[ρ]μ[οὺς π]-
οιοῦντα ἐπὶ παλαστήν, καὶ ἆραι καὶ οἰκοδ̣[ομῆσα]ι [αὐτὸν αὑ]-
τῶι παραστάδας τρεῖς συντιθέντα̣ το[ὺ]ς ἁ[ρ]μο[ὺ]ς ἀ[θραύστος]
καὶ ἁρμόττοντας πανταχεῖ· πλάτος δὲ ΞΚ․․․Ο․․․․11․․․․․
75 ι πρὸς τὰ μέτρα ἃ ἂν δῶι ὁ ἀρχιτέκτων· κ[α][δῆσαι καὶ γομφῶσα]-
ι καὶ μόλυβδον περιχέαι, ἀριθμὸς πλινθίδων τ̣[εττ]α̣ρ̣ά̣[κ]ο[ντ]-
α τέτταρες· λίθος τεμεῖν Πεντεληικὸς ε̣ἰ̣ς ἐπί[κ]ρα̣να̣ δ[ύο μῆ]-
κος πέντε ποδῶν παλαστῆ[ς], πλάτος τριῶν π̣οδῶν̣ [κ]α[ὶ ἡ]μ[ιποδί]-
ο, ὕψος τριῶν ποδῶν· ἑτέρος λίθος τεμε̣ῖν [εἰς ἐπ][κ]ρ[αν]α̣ [τ][ττ]-
80 αρας Πεντεληικὸς μῆκος τεττάρων ποδῶ[ν, πλ]άτ̣ο[ς] τρ[ι]ῶ̣[ν ποδ]-
ῶν καὶ ἡμιποδίο, ὕψος δίποδας· καὶ π̣ελ̣ε[κ]ῆσ[α]ι, ἄ[πε]ρ[γον ἔχον]-
τας, πρὸς τὸν ἀναγραφέα ὃν ἂν δῶι ὁ ἀρχιτέκ[τ]ω[ν ὀρ]θὸς [παντα]-
χεῖ καὶ παραδοῦναι ἐπ’ ἀναθήκει ὑγιεῖς λευκὸ[ς ἀσπίλος]· λ̣[ί]-
θος ἀγαγεῖν Πεντελῆθεν Ἐλευσῖνάδε δ̣ύο [μ]ῆκ̣ο[ς] π[έ]ν[τε ποδῶ]-
85 ν καὶ παλαστῆς, πλάτος τριῶν ποδῶν καὶ ἡμιποδ[ί]ο, [πάχος τρι]-
ῶν ποδῶν· ἑτέρος ἀγαγεῖν λίθος τέτταρας Πεν[τελ]ῆθ[ε]ν [Ἐλε]-
υσῖνάδε μῆκος τεττάρων ποδῶν, πλάτος [τρ]ιῶ[ν ποδῶ]ν καὶ ἡ[μ]-
ιποδίο, πάχος δίποδας· καὶ καθελέσθ[αι ἐν τ]ῶι [ἱερ]ῶι [ὑ]γ[ιεῖ]-
ς ἀθραύστος· ἐπίκρανα ἐργάσασθαι τρία ․․ρ․․ω․․α̣ [Πεντ]ε-
90 λ̣ηικὰ πρὸς τὸν ἀναγραφέα ὃν ἂν δῶι ὁ ἀρχιτ[έκ]των [μῆ]κ[ος πέ]-
ντε ποδῶν καὶ παλαστῆς, πλάτος τριῶν π̣οδῶ[ν καὶ ἡμι]πο[δίο],
ὕψος τριῶν ποδῶν καὶ ἆραι ἐπὶ τὰς παραστ[άδας] κ[αὶ] κ̣[αθα]ρμ-
όσαι ἁρμόττοντα καὶ εὐτενῆ καὶ δῆσαι καὶ [γ]ο[μ]φ̣ῶ[σαι καὶ μ]-
όλυβδον περιχέαι καὶ ἐπεργάσασθαι ὀρθά· λ[ί]θος [τ]εμε[ῖ]ν Π-
95 εντεληικὸς μῆκος ποδῶν ἑπτακαίδεκα̣, πλάτος [δίπο]δ[ας], πά̣-
χος τριῶν ἡμιποδίων καὶ πελεκῆσαι ὀρθὸς κα[ὶ ε][γωνί]ος π̣-
ανταχεῖ καὶ παραδοῦναι ἐπ’ ἀναθήκει ὑγιεῖς [λευ]κ[ὸ]ς [ἀ]σ[πί]-
λος, ἄπεργον ἔχοντας, ἀριθμὸς ὀκτώ· λίθος ἀγ[αγε]ῖν [Π]εν̣τ[ε]λ-
ῆθεν Ἐλευσῖνάδε μῆκος ποδῶν ἑπτακαίδεκα̣, [πλά]τος [δίπ]ο[δ]-
100 α<ς>, πάχος τριῶν ἡμιποδίων καὶ καθελέσθ[αι] ἐ̣[ν τ]ῶι ἱ[ε]ρῶι [ὑ]γ[ι]-
εῖς καὶ ἀθραύστος, ἀριθμὸς ὀκτώ· λίθος ἐξεργ[άσ]ασθα̣ι Πεν-
τεληικὸς ὀκτὼ μῆκος ἑπτακαίδεκα ποδ̣ῶν, πλάτος δίπ̣οδ̣ας,
πάχος τριημιποδίος ὀρθὸς καὶ εὐγωνίος παντ[αχεῖ καὶ] ἐκ-
ξέσαι λείος καὶ ἆραι καὶ θεῖναι ἐπὶ ἑκ̣άτε̣[ρο]ν [τὸν] ὀδὸν σ[υ]-
105 ντιθέντα τὸς ἁρμὸς ἁρμόττοντας ἀθραύστος κ[αὶ] δῆ[σαι] κα̣[ὶ]
μόλυβδον περιχέαι καὶ ἐπεργάσασθαι ὀρθά. vac.
face B.1 [θε]οί.
[λίθους τεμεῖν εἰς τὰ γεῖσα Πεντελ]ηικοὺς μῆκος ἓξ ποδῶν, πλάτο-
[ς τεττάρων ποδῶν, πάχος πέντε παλα]στῶν δυοῖν δακτύλοιν καὶ ἐκ-
[πελεκῆσαι, ἄπεργον ἔχοντας, πρὸς τ]ὸν ἀναγραφέα ὃν ἂν δῶι ὁ ἀρχι-
5 [τέκτων, καὶ παραδοῦναι ἐπ’ ἀναθήκε]ι ὑγιεῖς λευκοὺς ἀσπίλους, ἀ-
[ριθμὸς τετταράκοντα καὶ δύο· λίθο]ς ἀγαγεῖν Πεντελῆθεν Ἐλευσ-
[ῖνάδε μῆκος ἓξ ποδῶν, πλάτος τετρ]άποδας, πάχος πέντε παλαστῶν
[δυοῖν δακτύλοιν καὶ καθελέσθαι] ἐν τῶι ἱερῶι ὑγιεῖς ἀθραύστο-
[υς, ἀριθμὸς τετταράκοντα καὶ δύ]ο̣· γεῖσα ἐργάσασθαι Ἰωνικὰ Πεν-
10 [τεληικὰ πρὸς τὸν ἀναγραφέα ὃν ἂ]ν δῶι ὁ ἀρχιτέκτων μῆκος ἓξ ποδ-
[ῶν, πλάτος τεττάρων ποδῶν, πάχος] πέντε παλαστῶν καὶ δυοῖν δακτ-
[ύλοιν καὶ ἄραντα συντιθέναι τ]οὺς ἁρμοὺς ἁρμόττοντας ἀθραύσ-
[τους καὶ εὐτενεῖς ἐπὶ παλαστὴ]ν πανταχῆι καὶ δῆσαι καὶ γομφῶσ-
[αι καὶ μόλυβδον περιχέαι καὶ ἐ]περγάσασθαι ὀρθά, ἀριθμὸς τεττ-
15 [αράκοντα δύο· λίθους τεμεῖν Πε]ντεληικοὺς δύο εἰς τὰς παραιετ-
[ίδας λεοντοκεφάλους μῆκος ἓξ] ποδῶν, πλάτος ὀκτὼ ποδῶν καὶ πελ-
[εκῆσαι, ἄπεργον ἔχοντας, πρὸς τ]ὸν ἀναγραφέα ὃν ἂν δῶι ὁ ἀρχιτέκ-
[των ὀρθὸς πανταχεῖ καὶ παραδ]οῦναι ἐπ’ ἀναθήκει ὑγιεῖς λευκὸς
[ἀσπίλος· παραιετίδας ἄγειν Π]εντελῆθεν Ἐλευσῖνάδε λεοντοκε-
20 [φάλος δύο μῆκος ἓξ ποδῶν, πλάτ]ος ὀκτὼ ποδῶν καὶ καθελέσθαι ἐν τ-
[ῶι ἱερῶι ὑγιεῖς ἀθραύστος· λί]θος τεμε[ῖ]ν Πεντελεικὸς εἰς κερα-
[μίδας παραιετίδας μῆκος τρ]ιῶν ποδῶν παλαστῆς δεόντων, πλάτο-
[ς τριῶν ποδῶν καὶ πελεκῆσαι], ἄπεργον ἐχόσας, πρὸ[ς] τὸν ἀναγραφέ-
[α ὃν ἂν δῶι ὁ ἀρχιτέκτων, ὀρθ]ὰ̣ς π[α]ν̣τ̣αχεῖ καὶ παρα[δ]ο͂να̣[ι] ἐπ’ ἀναθή-
25 [κει ὑγιεῖς λευκὰς ἀσπίλου]ς, ἀριθμὸς ἑβδομήκοντα δύο· κεραμίδ-
[ας ἀγαγεῖν Πεντελῆθεν Ἐλε]υ[σ]ῖνάδε μῆκος τριῶν ποδῶν παλαστῆ-
[ς δεόντων, πλάτος τριῶν ποδῶ]ν κ[αὶ] καθελέσθαι ἐν τῶι ἱερῶι ὑγιε-
[ῖς ἀθραύστους, ἀριθμὸς ἑβδομ]ήκοντα δύο· παρα̣ι[ετί]δας ἐ̣[ξ]ε[ρ]γάσ-
[ασθαι Πεντεληικὰς λεοντοκε]φ̣ά̣λους δύο μῆκος ἓξ ποδῶν, π̣λάτος
30 [ὀκτὼ ποδῶν, πρὸς τὸν ἀναγραφέα] ὃν ἂν δῶι ὁ ἀρχιτέκτων· καὶ τὰς λε-
[οντοκεφαλὰς ξέσαι· καὶ ἆραι καὶ] θεῖναι καὶ καθαρμόσα̣ι ἀ̣θραύσ-
[τους, εὐγωνίους πανταχεῖ καὶ δῆ]σ[α]ι [κα]ὶ γομφῶσαι καὶ μόλυβδον
[περιχέαι· κεραμίδας ἐξεργάσασθαι] Πεντεληικὰ̣ς μῆκος ποδοῖν
[δυοῖν τριῶν παλαστῶν, πλάτ]ος [τριῶν π]οδῶν πρὸς τὸν ἀναγραφέα ὃν
35 [ἂν δῶι ὁ ἀρχιτέκτων καὶ] ἆ̣ρ̣α̣[ι κ]α̣[ὶ] θ[εῖναι κ]α̣ὶ καθαρμόσ[αι] ἀθραύστ-
[ους ἐπὶ δύο δακτύλους καὶ] εὐτενεῖς πα̣ντ̣[αχ]εῖ, ἀριθμὸς ἑβδομήκο-
[ντα δύο· λίθος Ἀκτίτας τ]ε̣μεῖν στρώματι ΧΗ [τῆ]ς μαλακῆς πέτρας ὁμ-
[αλοῦς μῆκος τετράποδας], π̣λ̣ά̣τος δίποδας, π̣[άχ]ος τριῶν ἡμιποδίω-
[ν καὶ πελεκῆσαι ὀρθοὺς] πανταχεῖ· τέμνειν δ[ὲ κα]ὶ μείζους λίθου-
40 [ς Ἀκτίτας ἱκανὸς κατὰ] λόγον· καὶ παραδο͂ναι ἐ̣[π’ ἀνα]θήκει ὑγ[ι]εῖς·
[λίθος ἄγειν ΧΗ Ἐλευσῖ]νάδε τῆς μαλακῆς πέτρας [μ]ῆ̣κος τετ[ράποδ]-
[ας, πλάτος δίποδας, πάχ]ος τριῶν ἡμιποδίων κ̣αὶ κ̣α̣[θε]λέσθα[ι ἐν τῶ]-
[ι ἱερῶι ὑγιεῖς ἀθραύστ]ους· λίθος τεμεῖν Ἀκτίτας [πέ]τρας [τῆς μα]-
[λακῆς ὁμαλοῦς μῆκος] δώδεκα ποδῶν, πλάτος τριῶν πο[δῶν καὶ ἡμιπ]-
45 [οδίο, πάχος τριῶν ἡμι]π̣οδίων, ἀριθμὸς τετταράκοντα τ̣[έτταρες· τ]-
[εμεῖν δὲ καὶ ἑτέρους] λίθους δύο μῆκος πεντεκαίδεκα π[οδῶν καὶ]
46a <ἡμιποδίου, πλάτος τριῶν ποδῶν καὶ ἡμιποδίου, πάχος τριημιποδίους· καὶ πε>-
47 [λεκῆσαι ὀρθοὺς παντ]αχεῖ, ἄπεργον ἔχοντας καὶ παραδο͂ν[αι ἐπ’ ἀν]-
[αθήκει ὑγιεῖς· λίθου]ς ἀγαγεῖν ἐξ Ἀκτῆς Ἐλευσῖνάδε τ̣[εττ]α̣[ράκο]-
[ντα τέτταρας μῆκος] δώδεκα ποδῶν, πλάτος τριῶν ποδῶν κ[αὶ] ἡ̣[μιπο]-
50 [δίο, πάχος τριημιπο]δίους· ἀγαγεῖν δὲ καὶ ἑτέρους δύο μῆκο[ς πεν]-
[τεκαίδεκα ποδῶν κα]ὶ ἡμιποδίου, πλάτος τριῶν ποδῶν καὶ ἡμ[ιποδ]-
[ίο, πάχος τριημιποδ]ίους· καὶ καθελέσθαι ἐν τῶι ἱερῶι ὑγιεῖς [κα]-
[ὶ ἀθραύστους· τοῦ π]ροστώιου τοῦ Ἐλευσῖνι ἀνακαθηράμενον στ[ρ]-
[ωματίζειν τὸ πρόσ]θιον τοῦ στρώματος καὶ τὰς ἐπικαμπὰς μέχρ[ι]
55 [τοῦ τοίχου, πλάτο]ς ποιοῦντα τῆς τάφρο δέκα πόδας· καὶ ἐγφορήσα-
[ντα τὴν γῆν ἔξω το]ῦ ἱεροῦ τιθέναι τοὺς λίθους τῆς μαλ̣ακῆς πέτρ-
[ας προσεπιτεμό]ντα οὗ ἂν ἐ͂ι πέτρα· συντιθέναι τοὺς ἁρμοὺς στερ-
[ίφους ἁρμόττον]τας πανταχεῖ· μῆκος τετράποδας, πλάτος δίποδα-
[ς, πάχος τριημιπ]οδίους· ὅπου δ’ ἂν δέηι καὶ μείζοσ[ι] λ[ί]θοις χρῆσθ-
60 [αι ἱκανοῖς· ἐπε]ργάζεσθαι δὲ κατὰ τὸν στοῖχον ἕκαστον διανεκῆ
[παρὰ μῆκος καὶ] ἐξ ἀπαμοιβῶν· ἐπὶ δὲ τούτων τιθέναι τὴν εὐθυντη-
[ρίαν Ἀκτίτο λί]θο, ἀπεργασάμενον ἐπὶ τρεῖς παλαστὰς τὸ ὑπερέ<χ>-
[ον, καὶ συντιθ]έναι τοὺς ἁρμοὺς ἁρμόττοντας πανταχεῖ καὶ ἀ̣θρα-
[ύστους· λίθου]ς δὲ θήσει μῆκος δώδεκα ποδῶν, πλάτος τριῶν ποδῶν
65 [καὶ ἡμιποδί]ου, πάχος τριημιποδίους· θήσει δὲ καὶ τοὺς γωνιαίο-
[υς μῆκος πεν]τεκαίδεκα ποδῶν καὶ ἡμιποδίου δύο· καὶ ἐπεργασάμ-
[ενον ὀρθὰ κ]α̣ὶ πρὸς τὴν περιτένειαν ἣν ἂν {ἂν} δῶι ὁ ἀρχιτέκτων δῆ-
[σαι καὶ μό]λ̣υβδον περιχέαι, ἀριθμὸς τετταράκοντα τέτταρες· λί-
[θους τεμε]ῖν τῆς Ἐλευσινιακῆς πέτρας μῆκος ἓξ ποδῶν, πλάτος τε-
70 [τράποδα]ς, πάχος πεντεπαλάστους καὶ ἐκπελεκῆσαι, ἄπεργον ἔχο-
[ντας, ὀρθ]οὺς πανταχεῖ, ἀριθμὸς τετταράκοντα δύο· λίθους ἀγαγε-
[ῖν ἐκ τῆ]ς Ἐλευσῖνι λιθοτομίας εἰς τὸ ἱερὸν μῆκος ἓ[ξ] ποδῶν, πλάτ-
[ος τετρ]άποδας, πάχος πεντεπαλάστους καὶ καθελέσθαι ἐν τῶι ἱε-
[ρῶι ὑγ]ιεῖς ἀθραύστους, ἀριθμὸς τετταράκοντα δύο· λίθους τεμε-
75 [ῖν τῆ]ς Ἐλευσινιακῆ̣ς πέτρας μῆκος ἓξ ποδῶν, πλάτος τριῶν ποδῶν
[καὶ] ἡμιποδίου, πάχος π[έ]ν̣τ̣ε παλαστῶν καὶ ἐκπελεκῆσαι, ἄπεργον
[ἔχο]ντας, ὀρθοὺς πανταχεῖ, ἀριθμὸς ε[ἴ]κοσ[ι] τέτταρ̣ες· λίθους ἀγα-
[γε]ῖν ἐκ τῆς Ἐλευσῖν[ι] λιθοτομίας μῆκος ἓξ ποδῶν, πλάτος τριῶν π-
[ο]δῶν καὶ ἡμιποδίου, πάχος πεντ̣επαλάστους καὶ καθελέσθαι ἐν τ-
80 ῶι ἱερῶι ὑγιεῖς ἀθραύστους, ἀριθμὸς εἴκ[ο]σι τέτταρες· στυλοβά-
τ̣ας ἐξεργάσασθαι τετταράκοντα τέτταρας πέτρας τῆς Ἐλευσιν-
ιακῆς πλάτος ἓξ ποδῶν, μῆκος τετράποδας, πάχος πεντεπαλάστου-
ς· καὶ ἑτέρους ἐξεργάσασθαι πλάτος ἓξ ποδῶν, μῆκος τριῶν ποδῶν
καὶ ἡμιποδίου, πάχος [π]εντ̣[ε]παλάστους εἴκοσ[ι] δύο· καὶ ἑτέρους γ-
85 ωνιαίους ἕξποδας παν[τ]αχ[ε]ῖ δύο· τούτους ἀπεργασάμενον τιθέν-
αι καὶ παραξεσάμενον ἐπὶ ἡμιπόδιον τὸ ὅλον̣ συντιθέναι τοὺς ἁ-
ρμοὺς ἁρμόττοντ̣α̣ς πανταχεῖ ἀθραύστους· καὶ ἐ[π]εργασάμενος ὀ-
ρθὰ καὶ λεῖα δώσ[ει] τ̣[ὴν] ἄ̣[κ]ραν· καὶ προστυχίσ̣α[ι εὐ]τ̣[ε]ν̣[ῆ] προσλ̣ε[ί]π-
οντα πινάκια κα[ὶ κ]α̣[τ]ὰ̣ μὲν κίο̣ν̣α̣ γομφῶσαι καὶ μόλυβδον περιχέ-
90 αι· μόλυβδον δὲ καὶ σίδηρον τοῖς λίθοις εἰς τὰ δεσμὰ ἡ πόλις παρέ-
ξει καὶ τροχιλε[ία]ν ἐντελῆ. vac.
Search Help
Contact Us