IG II² 1640
[ ] Att. — stoich. 74 — 354/3 — IG II² 1640 Add. (pt. 2.2 p. 812)
1 [𐅂ΙΙΙΙ v ὁ τρίτος v 𐅄]Δ𐅃𐅂𐅂𐅂[ΙΙΙΙΙ v ὁ τ]έταρος v 𐅄Δ𐅃𐅂[𐅂𐅂ΙΙΙ v ὁ πέμπτος v ΗΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ v ὁ ἕκτος v 𐅄Δ𐅂𐅂𐅂 v ὁ ἕβδ]-
[ομο]ς v 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ· v ὁ ὄγδοος v 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· ὁ ἔνατος v 𐅄Δ[𐅃․]𐅂𐅂𐅂· ὁ δ[έκατο]ς 𐅄ΔΔΔΔ[𐅂𐅂𐅂ΙΙ ὁ ἑνδέκατος]
[𐅄Δ𐅃]𐅂ΙΙΙΙ· v ὁ [δ]ωδέκατος 𐅄ΔΔΔΙ[Ι𐅁] ὁ τρίτος καὶ δέκατος v 𐅄Δ[Δ]ΔΔ[ΙΙΙΙΙ v] ὁ τέταρτος [καὶ δέκατος δάφ]-
νης ὃς ἐκομ̣[ί]σθη? ․․․ΙΙΟΩΝ, σταθμὸν v ΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ v πένπτος καὶ δέκατος ὁ ἐκ τῆς π[εντετηρίδος, σ]-
5 [τα]θμὸν τούτο v 𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ𐅁 v φιάλαι ἀργυραῖ v ΙΙΙ ἄστατοι ἐν ξύλω[ι, ἃ]ς Ταυρομενῖ[ται ἀπὸ Σικελί]-
[α]ς ἀνέθεσαν· ἑτέρα φιάλη ἐν λίθωι ἄστατος, ἣν Εὐθύδικος Διοκλέους Ἀθηναῖος [ἀνέθηκεν· στλε]-
γγίδες ἐπίτηκτοι, ἃς Καλλίας Ἀθηναῖος ἀνέθηκε, προσηλωμένα[ι] v ΗΔ𐅃ΙΙΙ v ἄστα[τοι· στλεγγίδε]-
ς ἐπίτηκτοι ΗΙΙΙ v καὶ στέφανος ἄστατος, ἃς Νικίας Ἀθηναῖος ἀνέθηκε· σ[τ]έφα[νο]ς [χρυσο͂ς, ὃν Αὐτο]-
κλῆς Ἀθηναῖος ἀνέθηκε, ἄστατος· v τάδε προσπαρέδομεν ἐν τῶ[ι] νεώι τῶι Ἀθηνα[ίων ἐκ τῆς πεντε]-
10 τηρίδος ἐπὶ Καλλιστράτο ἄρχοντος· στέφανος χρυσο͂ς, v σταθμὸν τοῦ χρυσ[ί]ο [𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ𐅁. ἐν τῶι Δ]-
ηλίων νεώι· στέφανος χρυσο͂ς ἀνπέλο, ἄγει 𐅄Δ[ΔΔΔΙΙΙ]· στέφανος χρυσο͂ς δάφνης, ἄ[γε σταθμὸν ΔΔΔΙΙΙ]
[Ι]· στέφανος χρυσο͂ς δάφνης, ἄγει 𐅄𐅃[𐅂]𐅂𐅂𐅂· στέφανος χρυσο͂ς δάφνης ὁ κρεμάμενο[ς, ἄγει 𐅄ΔΔ𐅂𐅂𐅂 v σ]-
[τ]έφανος χρυσο͂ς δάφνης κρεμάμενος, σταθμ v 𐅄𐅂ΙΙΙ v στρεπτὸς χρυσο͂ς ὑπόχαλκος, [ὃ]ν [Βάτησις Βάβιδος ἀ]-
[νέθηκ]ε, ἄγε σὺν τῶι ἁλυσίωι ΔΔΔ[𐅃]𐅂ΙΙ· v τάδε παρέδομεν ἐκ τῆς πεν[τετ]ηρίδος· φ[ι]άλ[αι ἀργυραῖ περ]-
15 ιγ[ε]νόμεναι ἀπὸ τῶν ἄθλων v Δ[ΙΙΙΙ] v τούτων λ[ε]ῖαι ΔΙΙ· ἐκτυπωταὶ [v ΙΙ v], σταθμὸν τούτω[ν v Χ𐅅ΗΗΗΗΔΔΔ]
σὺν ἐργάστροις· ἔργαστρα [τῆς φιάλη]ς ἐκάστης v 𐅂ΙΙΙΙ· vv τάδε χαλκᾶ· κρατῆρες ὑ[πόστατα ἔχοντε]-
ς ΙΙΙ v ὑπόστα[τ]ο[ν] τοῦ κρατῆρος τ[ο]ῦ ἀργυρο͂· κ[ρ]ατῆρες ἐλάττο[ς 𐅃ΙΙΙ· ἠθμ]ός· ὑδ[ρίαι ΔΔΔΙ· χερνιβεῖα]
ΔΔΙ· v κανᾶ μικὰ πλατέα ΔΙΙΙΙ· v με[γ]άλα πλατ[έα Ι]ΙΙΙ· ὁ[λ]κεῖα ΙΙ· v θυμ[ιατήρι]α 𐅃[ΙΙΙΙ· λυχνοῦχοι ΙΙΙΙ· οἰνοχ]-
όαι ΔΔΔΙΙΙ· χο͂ς· ἐπιχύται ΙΙΙΙ· v κάδ[ο]ι ΙΙΙ[Ι]· v ἀμφ[ο]ρίσκος· Πανιών[ι]ος κρατὴρ ὑπόστατο[ν ἔχων σιδηρο͂]-
20 [ν]· ἀρυστῆρες v ΔΔΙΙΙ· οἰνοχόη μικά· προχο[ΐ]δ[ιο]ν· ψυκτήρια ΙΙΙ· v [κρατῆρε]ς [τριη]ρι[τικοὶ ΙΙ· οἰνοχόαι]
[Δ]ΔΔ· v τό[τ]ων ῥέ[ο]σαι Δ· v προχοΐδια κα[τεαγότα] ΔΙ· κύαθοι 𐅃̣ΙΙΙ v [τούτων κατεα]γὼς [Ι· ἀρυστῆρες ․․․]·
κανᾶ ὀρθὰ ΔΔ․ΙΙΙ· v ποτήρι[α] τρία v ἄωτ[α· v κρατὴρ] στρογγύλος· [χ][τρ]α κατ[ε]αγῦα [χαλκο͂ μεστή, σταθμ]-
ὸν v ΤΤ· v κρατὴρ τριηριτικὸς χαλκο͂ με[στ][ς, στα]θμὸν [v Τ? v] ποδ[α]ν[ιπτὴρ κατ]ε[αγ]ώς· [καὶ κανο͂ν καὶ χ]-
αλκία παντοδαπά, σταθμὸν v Τ· v ψυκτὴρ [μέγα]ς· [ὑπ]όστα[τ]ο[ν] κρ[α]τ[ῆρ]ο[ς· λυχ]ν[εῖον· κ][τταβος· θυμιατ]-
25 ήριον στρεπτόν· τριήρων ἔνβολοι v ΙΙΙ· κρα[τῆρε]ς v ΙΙΙ[Ι]· v ὁλκε[ίο ἄγμα]· λ[έβητες v ΔΔΔΙΙΙΙ v τούτων σ]-
τέγοσιν v ΔΙΙΙΙ· v περιραντήριον ὑπόστατον ἔ[χ]ον σιδηρο͂ν· τρ[άπεζαι ΙΙ· v κρα]τ[ὴρ μέγας· ποδανιπ]-
τῆρες v ΙΙΙ· ἐξαυστήρ· χαλκο͂ παντοδαπο͂, σταθμὸν v Τ· v ψυκτῆρες· v 𐅃․․6․․․ο․δ — — — — — — — —
προσπαρέδομεν· ψυκτῆρα ἀπὸ [τῶν ἐρ]ίων τῶν προβάτων ․․․․․12․․․․․ ΡΙΙ[— — — — — — — — τάδε ἐ]-
πὶ τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς ἐλά[β]ο[μεν ․․․]αποοα․οσαι v ἐκ τ[ῆς πεντετηρίδος· — — — — — — — σιδηρᾶ]
30 τάδε· λ[υχ]νεῖα v 𐅃ΙΙΙ· v κατεαγότα v 𐅃· v τρο[χ]ὸς [ἐκ] παλαίσ[τρας· v ὀβελί]σκο[ι v 𐅄ΔΔ v γαστρόπτης]
ὑγιής· [ἑ]τέρα κατεαγῦα· v ἐσχάρα μεγάλη αὐτόστρ[ο]φο[ς· ἐσχάραι μι]κα[ὶ ΙΙΙ· κλῖναι ξύλιναι ὑγιεῖ]-
ς v ΗΔΔΔΔ𐅃Ι· v κατεαγῦα v 𐅃ΙΙ· v τράπεζα[ι μι]καὶ ΔΔΙ[ΙΙΙ]· μεγά[λαι Δ — — — — — — — — ἐ]-
σχάραι χαλκαῖ 𐅃ΙΙΙ. vacat.
      vacat 0.20
Search Help