[ ] Att. — stoich. 51 — 374/3 — IG II² 1635 Add. (pt. 2.2 p. 811)
face A.frg. a.1 [θ]εο[ί].
τάδε ἔπραξαν Ἀμφικτύονες Ἀθηναίων ἀπὸ Καλλέο ἄρχοντος μέχρ-
ι το͂ Θαργηλιῶνος μηνὸς το͂ ἐπὶ Ἱπποδάμαντος ἄρχοντος Ἀθήνησι,
ἐν Δήλωι δὲ ἀπὸ Ἐπιγένος ἄρχοντος μέχρι το͂ Θαργηλιῶνος μηνὸς
5 το͂ ἐπὶ Ἱππίο ἄρχοντος, χρόνον ὅσον ἕκαστος αὐτῶν ἦρξεν, οἷς Διό-
δωρος Ὀλυμπιοδώρο Σκαμβωνίδης ἐγραμμάτευεν, ἀπὸ Χαρισάνδρ-
ο ἄρχοντος Ἰδιώτης Θεογένος Ἀχαρνεὺς μέχρι το͂ Ἑκατομβαιῶνο-
ς μηνὸς το͂ ἐπὶ Ἱπποδάμαντος ἄρχοντος, Σωσιγένης Σωσιάδο Ξυπε-
ταιών ἐνιαυτὸν ἐπὶ Καλλέο ἄρχοντος, Ἐπιγένη[ς Μ]εταγένος ἐκ Κο-
10 ίλης, Ἀντίμαχος Εὐθυνόμο Μαραθώνι<ο>ς, Ἐ[π]ικρά[τη]ς Μενεστράτο Π-
αλληνεύς. αἵδε τῶν πόλεων τ[ο] τόκο ἀπέδο[σ]αν· Μυκόνιοι ΧΗΗ𐅄Δ, Σύρ-
ιοι ΧΧΗΗΗ, Τήνιοι Τ, Κεῖοι [𐅆ΗΗΗ]Η[𐅄]ΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙΙ𐅁, Σερίφιοι Χ𐅅Η, Σίφνιοι
ΧΧΧΗ𐅄ΔΔΔΔΙΙΙΙ, Ἰῆται 𐅅ΗΗΗ, [Πάριο]ι ΧΧ𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔ, Οἰναῖοι ἐξ Ἰκάρο Χ
ΧΧΧ, Θερμαῖοι ἐξ Ἱκάρο ΗΗΗ[Η· κ]εφάλαιον τόκο παρὰ τῶν πόλεων ΤΤΤ
15 [Τ]ΧΧΧ𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙ𐅁· οἵδε τῶν ἰδιω<τ>ῶν το͂ τόκο ἀπέδοσαν· Ἀρίστω-
[ν] Δήλιος ὑπὲρ Ἀπολλοδώρο Δηλίο 𐅅ΗΗΗΗ· Ἀ[ρ]τυσί[λ]εως Δήλιος ὑπὲρ
Γλαυκέτο Δηλίο 𐅅ΗΗ· Ὑψοκλέης Δήλιος ΗΗ[Η]· Ἀγασ[ι]κλέης Δήλιος ὑπ-
ὲρ Θεοκύδος Δηλίο [𐅅̣]ΗΔ[ΔΔ]· Θεόγνητος Δήλιος ὑπὲρ Ὑψοκλέος Δηλί-
[ο] ΗΗΗΔ𐅂𐅂ΙΙΙ· Ἀντίπατρος Δήλιος ὑπὲρ Ὑψοκλέος Δηλίο ΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂[𐅂]
20 [ΙΙ]Ι· Πολυ․․․․ς Τήνιος ὑπὲρ Μ․․․μένος Τηνίο ΗΗΗΗ· Λευκῖνος Δήλι-
[ο]ς ὑπὲρ Κλετάρχο Δηλίο 𐅅Η[ΗΗΗΔΔ]Δ[𐅃]· Λεωφῶν Δήλιος ὑπὲρ Πιστοξέ-
νο Δηλίο ΗΗΗ𐅄· Πατροκλέης [Δήλ]ιος ὑπὲρ Ὑψοκλέος Δηλίο ΗΗΗ· Ἀρισ-
τείδης Τήνιος ὑπὲρ Οἰνάδο Τηνίο ΗΗΔ· [κ]εφάλαιον τόκο παρὰ τῶν ἰ-
[δ]ιωτῶν 𐅆ΗΗΗΔΔ𐅃· εἰσεπράχθη μηνυθὲν ἐκ τῶν Ἐπισθένος Δηλίο ΗΗ
25 [Η]𐅄ΔΔΔ· εἰσεπράχθη μηνυθὲ[ν] παρὰ Πύθωνος Δηλίο ΧΗ· ἐκ τῶν ἐνεχύρ-
ων τῶν ὠφληκότων τὰς δίκα[ς], τιμῆς κε[φ]άλαιον Χ𐅅ΗΗΗΔΔΔΔ𐅃· μισθώ-
σεις τεμενῶν ἐξ Ῥηνείας ἐπὶ ἀρχόντων Ἀθήνησι Χαρισάνδρο, Ἱππ-
οδάμαντος, ἐν Δήλωι δὲ Γαλαίο, Ἱπ[πί]ο [Τ]ΤΧΗΗ[Δ]Δ· μισθώσεις τεμενῶ-
ν ἐγ Δήλο ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἀρχόντων ΧΧΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· οἰκιῶν μισθώ-
30 σεις ἐπὶ Ἱπποδάμαντος ἄρχοντος Ἀθήνησι, ἐν Δήλωι δὲ Ἱππίο ΗΗ𐅄
[Δ]ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· λήμματος κεφάλαιον 𐅈ΤΤΤΧΧΧΧ𐅅ΗΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ𐅁. ἀπὸ τότο
τάδε ἀνηλώθη· στέφανος ἀριστεῖον τῶι θεῶι, καὶ τῶι ἐργασαμένω-
ι μισθός, Χ𐅅· τρίποδες νικητήρια τοῖς χοροῖς, καὶ τῶι ἐργασαμέν-
ωι μισθός, Χ[․]· ἀρχεθεώροις Τ· εἰς κομιδὴν τῶν θεωρῶν καὶ τῶν χορῶ-
35 [ν] Ἀντιμάχωι Φίλωνος Ἑρμείωι τριηράρχωι ΤΧ⋮ ἀριθμὸς βοῶν τῶν ε-
[ἰς τὴ]ν ἑορτὴν ὠνηθέντων Η𐅃ΙΙΙΙ, τιμὴ τότων ΤΧΧΗΗΗΗΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· πέταλ-
[α χρυσ]ᾶ καὶ χρυσωτεῖ μισθός, ΗΔΔ𐅃[․]· εἰς τὰ προθύματα τῆς ἑορτῆς
[․․․· κομ]ιδὴ τῶν τριπόδων καὶ τῶν βοῶν [κα]ὶ πεντηκοστὴ καὶ τρο[φὴ]
[τοῖς βοσ]ὶ καὶ ξύλων τιμὴ τῶν ἐπ[ὶ ․․․․․․․․18․․․․․․․․]ν τιμ[ὴ ․․]
40 [καὶ τούτο] καταλλ[αγή ․․․․․․․․․․․․․․․․34․․․․․․․․․․․․․․․․]
— — —
frg. b.41 ․․․․․․․․․․․․․․31․․․․․․․․․․․․․․․σ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․
․․․․․․․․․․․․․29․․․․․․․․․․․․․․ καὶ ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․
․․․․․․․․․․․․․29․․․․․․․․․․․․․․ννε․․․․․․․․․20․․․․․․․․․
․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․κυλι․․․․․․․․․20․․․․․․․․․
45 ․․․․․․15․․․․․․․κα[․․․8․․․․ κεφ]άλαι[ον?․․․․․․․․18․․․․․․․․]
․․․․․․14․․․․․․αι[․․․․10․․․․ τρ]ιηρα[ρχ․․․․․․․․18․․․․․․․․]
․․․․10․․․․ς καὶ εἰ[ς ․․․․10․․․․]ν τῶι χ[ορῶι․․․․․․․16․․․․․․․]
․․․․9․․․․ι τὸν πελο̣․․․8․․․․ χορεῖα τ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․
[καὶ Ἀμφικτ]ύοσιν εἰς τὰ [ἐπιτή]δεια καὶ γ[ραμματεῖ καὶ ὑπογραμμα]-
50 [τεῖ ․․5․․]ΔΔΔ· κεφάλαιον ἀναλώματος [𐅊Τ? ․․․․10․․․․ τοῖσδε ἐδαν]-
[είσαμεν ἐ]πὶ ταῖς αὐταῖς συνθήκαις κα[θάπερ οἱ ἄλλοι τὰ ἱερὰ χρή]-
[ματα το͂ Ἀπ]όλλωνος το͂ Δηλίο δεδανεισμ[ένοι εἰσί· ․․․․․13․․․․․․]
[․․6․․․ι]ωι 𐅅· Πασικλέει Δεικράτος Την[ίωι ․․․․․․․․18․․․․․․․․]
[․․․․․ί]ωι ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· Φοινικλ[έ]ει Λεωπρέπ[ος ․․․․․․․․19․․․․․․․․․]
55 ․․6․․․ Δηλίωι ΔΔ𐅃· κεφάλαιον ἀναλώμα[τος ․․․․․․․․18․․․․․․․․]
[𐅊ΤΤ𐅅Η𐅄]Δ𐅃ΙΙ· περίεστι ΤΧΧΧ𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔ𐅃[𐅂𐅂𐅂𐅂𐅁 ․․․․․․․17․․․․․․․․]
[τάδε ἔ]πραξαν Ἀμφικτύονες ἀπὸ το͂ Σκι[ροφοριῶνος μηνὸς το͂ ἐπὶ Ἱπ]-
[ποδάμ]αντος ἄρχοντος μέχρι Σωκρατίδ[ο ἄρχοντος Ἀθήνησι, ἐν Δήλ]-
[ωι δὲ] ἀπὸ Πανήμο μηνὸς μέχρι Πυρραίθ[ο ἄρχοντος, οἷς Διόδωρος Ὀλ]-
60 [υμπι]οδώρο Σκαμβωνίδης ἐγραμμάτευε[ν, Ἀθηναίων ․․․․․12․․․․․]
․․․․δο Ὀῆθεν, Νικομέ[ν]ης Ἱέρωνος Ἁλα[ιεύς, Ἐπιγένης Μεταγένος ἐ]-
[κ Κοί]λης, Ἀντίμαχος Εὐθυνόμο Μαραθώ[νιος, Ἐπικράτης Μενεστράτ]-
[ο Πα]λληνεύς, Ἀνδρίων Δαμάλης Δαμάλο[ς, ․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․]
[․ Λε]ωγορί[δ]ο, Θεοτέλης Ἀνδροκρίτο, Με[․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․ μ]-
65 [ισθ]ώσεις τεμενῶν ἐ[ξ] Ῥηνε[ί]ας ΤΗΗΗΗ[․․․․· μισθώσεις τεμενῶν ἐγ Δ]-
[ήλο] Χ𐅅ΔΔ𐅂𐅂· μ[ι]σθώσεις οἰκ[ι]ῶν ΗΗ𐅄ΔΔ[ΔΔ𐅃𐅂𐅂․․․․․․․․18․․․․․․․․]
․․ λήμματος κεφάλαιον ΤΧΧΧΔ𐅂𐅂· ἀπὸ [τότο τάδε ἀνηλώθη· εἰς ἱερὰ τ]-
[ὰ κ]ατὰ μῆνα καὶ μοσικῆς ἆθλα καὶ γυμ[ν․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․]
[․ κ]αὶ σαλπικτεῖ καὶ κήρυκι καὶ τῶι ὑ[πηρέτει ․․․․․․․16․․․․․․․]
70 ․․κο#⁷ Χ𐅅̣Η𐅄ΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ𐅁· τὸ τειχίον ἀνοι[κο]δομ[ῆσαι τὸ ․․․․․12․․․․․]
․ο̣η καὶ εἰς ἐπισκε̣υὴν το͂ ἐπιστασίο [κα]ὶ το͂ α̣[․․․․11․․․․․ καὶ εἰς]
[ἀν]άθεσ{σ}ιν {²⁶ἀνάθεσιν}²⁶ το͂ στεφάνο καὶ εἰς τὰς σ[υμμαχ]ίδας [πόλεις ἀνδράσιν τ]-
[οῖ]ς ἐπὶ τὰς δίκας πεμφθεῖσιν ὑπὸ τ[ῆς] βολῆς ∶ ἐν ․․․․․․15․․․․․․․
․․ων 𐅅𐅄· Ἀμφικτύοσιν Ἀθηναίων εἰς [τ]ἀπ[ι]τήδει[α καὶ γραμματεῖ κα]-
75 [ὶ ὑ]πογραμματεῖ ΧΧ𐅅Η𐅄𐅃𐅂[𐅂]𐅂· Ἀμφικτ[ύ]οσιν Ἀνδ[ρίων εἰς τἀπιτήδει]-
[α Χ]ΧΗ· κεφάλαιον ἀναλώματος ∶ΤΧΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ𐅁 ․․․․․․․16․․․․․․․
․․․· κεφάλαιον το͂ περιόντος σὺν τ[ῶι] ἐκ το͂ προ[τέρο λόγο Τ𐅆𐅅ΗΗΗ𐅄Δ]
[𐅂Ι· ἀπ]ὸ τότο τοῖσδε ἐδανείσαμεν Δη[λ]ίων ἐ<π>ὶ τα[ῖς αὐταῖς συνθήκαι]-
[ς, καθά]περ οἱ ἄλλοι τὰ [ἱ]ερὰ χρήματα το͂ Ἀπόλλω[νος το͂ Δηλίο δεδανε]-
80 [ισμένοι] εἰσίν, [․]ΧΧΧ· το͂το ὀφείλο[σ]ιν δανειστ[αί ․․․․․․14․․․․․․]
[․․6․․․ Ἀπ]ολλοδώρο, Κοίβων Τηλ[ε]μνήστο, Ἀρισ[τ․․․․․․15․․․․․․․]
․․․․․13․․․․․․κλείδο, Ἀρτυσί[λ]εως Νικάρχο, ․․․․․․․16․․․․․․․
․․․․․․․16․․․․․․․#⁷#⁷․․ίδης Δ[ι]ονυσοδώρο, ․․․․․․․17․․․․․․․․
[․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․ Σ]ωστράτο, Πα̣․․․․․․․17․․․․․․․․
85 [․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․, Ἀρ]ιστότιμος ․․․․․․․17․․․․․․․․
․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․ο, Εὐθυκράτ[ης ․․․․․․․16․․․․․․․]
[․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․ Ἱ]ερον[α]ύ̣το?, Τ․․․․․․․․18․․․․․․․․
․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․ίο, Δ[ημ]οκλέ[ης ․․․․․․․16․․․․․․․]
[․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․  Δη]μοφάνης Δη[μο ․․․․․․․16․․․․․․․]
90 ․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․δο, Ἀρίστων Α․․․․․․․․18․․․․․․․․
․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․ς, Τύννων Θε․․․․․․․․19․․․․․․․․․
․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․το, Πατροκ[λέης ․․․․․․․16․․․․․․․]
․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․ς, Τιμῶναξ ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․
․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․ο Σε[ρ]ίφιοι· ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․
95 ․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․ΗΗΗ παρέδομ[εν ․․․․․․․17․․․․․․․․]
․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․ι Δαμάλει κα[ὶ ․․․․․․․․18․․․․․․․․]
[․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․ ἱ]εροποιῶι Πυθ․․․․․․․․19․․․․․․․․․
․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․ωι 𐅅Η[Η]Η̣· κεφάλ[α̣ιον ․․․․․․15․․․․․․․]
․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․α̣ι ἔδ[ο]μεν ΤΤΤ․․․․․․․․19․․․․․․․․․
                       vacat
100 [․․․․․․․17․․․․․․․․ μισθ]ώσεις τῶν τεμε[νῶν ․․5․․ ἐπὶ Χαρισάνδ]-
[ρο ἄρχοντος Ἀθήνησι, ἐν Δ]ήλωι δ[ὲ] Γαλαίο ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․
․․․․․․․․․20․․․․․․․․․𐅃· ἐγγυητὴς Νικ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․
[․․․8․․․․ ἐπὶ Ἱπποδάμαν]τος ἄρχοντος Ἀ[θήνησι, ἐν Δήλωι δὲ Ἱππίο]
[․․․․․․․․19․․․․․․․․․ Στη]σιμβρότο Δ[ήλιος ․․․․․․․16․․․․․․․]
105 ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․ Δήλιος τὸ χωρ[ίον ․․․․․․․․18․․․․․․․․]
․․․․․․․․19․․․․․․․․․ος ΗΗ𐅄· ἐγγυητή[ς ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․]
․․․․․․․․19․․․․․․․․․ Ἐπισθένος· Γορ[γ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․]
․․․․․․․․18․․․․․․․․ ἐ]γγυτὴς Νικη․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․
[․․․ ἐπὶ Σωκρατίδο ἄρχο]ν[τ]ος Ἀθήνησι, [ἐν Δήλωι δὲ Πυρραίθο ․․5․․]
110 ․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․ροσ․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․
— — — —
face B.frg. a.111 αἵδε τῶν πόλεων το͂ τό[κ]ο, ὃν ἔδει αὐτὰς ἐπὶ τῆς ἡμετέρας
ἀρχῆς ἀποδο͂ναι, [ἐ]νέλιπο[ν] καὶ ὀκ ἀπέδοσαν τῶν τεττάρω-
ν ἐτῶν· Κεῖοι ΧΧΧΧΗΔΔ𐅃𐅂𐅂Ι𐅁· Μυκόνιοι ΗΗΗΗΔΔ· Σύριοι ΧΧΧ
Χ𐅅ΗΗΗΗ·  Σίφνιοι ΧΧ𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ· Τήνιοι ΧΧΗΗΗΗ· Θερμαῖο-
115 ι ἐξ Ἰκάρο ΗΗΗΗ· Πάριοι ΤΤΤΤΧ𐅅ΗΗΗΔΔΔ· Οἰναῖοι ἐξ Ἰκάρο
Τ𐅄ΔΔΔ· αἵδε τῶν πόλεων τὸν τόκον ὀκ ἀπέδοσαν τὸν ἐπὶ τῆ-
ς ἡμετέρας ἀρχῆς τεττάρων ἐτῶν ἐπὶ ἀρχόντων Ἀθήνησι
Καλλέο Χαρισάνδρο Ἱπποδάμαντος, Σωκρατίδο, ἐν Δήλωι
δὲ Ἐπιγένος, Γαλαίο, Ἱππίο, Πυρραίθο· Νάξιοι ΤΧΧΧ𐅅Η· Ἄνδ-
120 ριοι ΤΤ· Καρύστιοι ΤΧΧΗΗΗΗ· vvvvvvvvvvv οἵδε τῶν ἰδιω-
τῶν τὸν τόκον ὀκ ἀπέδοσαν τὸν ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς τ-
εττάρων ἐτῶν ἐπὶ ἀρχόντων Ἀθήνησι Καλλέο, Χαρισάνδρ-
ο, Ἱπποδάμαντος, Σωκρατίδο, ἐν Δήλωι δὲ Ἐπιγένος, Γαλαί-
ο, Ἱππίο, Πυρραίθο· Ἀγάθαρχος Ἀρίστωνος Δή[λι]ος ΗΗΗΗ· Ἀγ-
125 ακλέης Ὑψοκλέος Τήνιος ΗΗ․․· Εὐφραίνετος Εὐφ[ά]ντο Δή-
λιος ΗΔ· Ἀλκμεωνίδης Θρασυ[δαί]ο Ἀθηναῖος 𐅅Δ· Γλαύκιππ-
ος Κλειτάρχο Δήλιος ΗΗΗΗ· Δ[είν]ων Καρύστιος ΗΗ· Σκυλλί-
ας Ἄνδριος ΗΗ· Ὑψοκλέης Θεο[γνή]το Δήλιος ΗΗΗΗ· Πριανεὺ-
ς Σύριος Γαλήσσιος ΔΔΔΔ𐅃𐅂 ․․5․․κλείδης Θρασυννάδ̣ο
130 Δήλιος 𐅄𐅂𐅂· Ἄρρων Θράσωνος [Σφήττ]ιος ΗΗ𐅄ΔΔΔ· Λάχης Λάχ-
ητος Στειριεὺς 𐅅ΗΗ[Η]· Μαισι[άδης] Νυμφοδώρο Δήλιος ΗΔΔ
ΔΔ· Θράσων Ἄρρωνος Σφήττιο[ς ․․․· Ἀ]ριστηΐδης Δεινομέν-
ος Τήνιος ὑπὲρ Οἰνάδο Κλεο[․․․․ Τ]ηνίο ΗΗΔ· vvvvvvvvvv
οἵδε ὦφλον Δηλίων ἀσεβείας [ἐπὶ Χ]αρισάνδρο ἄρχοντος
135 Ἀθήνησι, ἐν Δήλωι δὲ Γαλαίο τ[ίμημα] τὸ [ἐ]πιγε[γ]ραμμένον
[κ]αὶ ἀειφυγία, ὅτι [καὶ] ἐκ το͂ ἱε[ρο͂ το͂ Ἀ]πόλλωνος το͂ Δηλίο ἦ-
γον τὸς Ἀμφικτύονας καὶ ἔτυ[πτον· Ἐ]πιγένης Πολυκράτο-
ς Μ· Πύρραιθος Ἀντιγόνο Μ· Πατρο[κλέ]ης Ἐπισθένος Μ· 〚․․․․〛
〚․․․․․․14․․․․․․〛 Ἀριστοφῶν Λε̣[υκί]ππο Μ· Ἀντιφῶν Τύννω-
140 [ν]ος Μ· [Ὁ]δοιτέλης Ἀντιγ[όν]ο Μ· Τηλ[εφά]νης Πολυάρκος Μ· vvv
vvvvvvvvvvvvvv οἰκί[αι] ἐν Δή[λωι ἱ]εραὶ το͂ Ἀπόλλωνος τ-
[ο͂] Δηλίο· οἰκία ἐν Κολω[νῶι], ἣ ἦν Εὐ[φάν]το, ἧι γείτων Ἄλεξος·
[τὰ] κεραμεῖα, ἃ ἦν Εὐφά[ντο], ο[ἷ]ς γεῖ[τον] τὸ βαλανεῖον τὸ Ἀρ-
[ίσ]τωνος· ἐμ πεδίωι οἰκ̣[ία], ἣ ἦν Λευ[κίπ]πο, ἧι γείτων [Ἡ]γησί-
145 [λεω]ς· οἰκία, ἣ ἦν Ἐπισθέ[νο]ς, ἧι γείτ[ω]ν ἡ ὁ[δό]ς· χαλκεῖον, ὃ ἦ-
[ν Λ]ευκίππο, ὧι γείτω Νι․․․․9․․․․δέων οἰκήματα· οἰκία
[․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․ ο]ἰκία, ἥ ἦν Ἐπισθένο-
[ς, ἧι γείτ․․․․․․․17․․․․․․․․ αἳ ἦσαν] Λευκίππο, αἷς γεί-
[τ․․․․․․․․․․․․․․․32․․․․․․․․․․․․․․․ γ]είτω οἰκήμ[α]-
150 [τα ․․․․․․․․․․․․․․․․35․․․․․․․․․․․․․․․․․]α, ἃ ἦν Εὐ[φ]-
[άντο? ․․․․․․․․․․․․․․․․․36․․․․․․․․․․․․․․․․․]ιεο[․]
— — —
Search Help
Contact Us