[ ] Att. — Ath.: Akr. — stoich. 85? — 418/7-415/4 a. — IG I² 302+ — IG I³, Add. p.962 (a,18-23)
frg. a-c.1 [θεο]ί·
[Ἀθεναῖοι ἀνέλοσαν ἐπὶ Ἀντιφο͂ντος ἄρχοντος καὶ ἐπὶ τε͂ς βολε͂ς ℎε͂ι ․․․7․․․ προ͂τος ἐγραμμάτευε· τ]αμίαι ℎ-
[ιερο͂ν χρεμάτον τε͂ς Ἀθεναίας Πυθόδορος Ἁλαιεὺς καὶ συνάρχοντες, ℎοῖς Φορμίον Ἀριστίονος Κ]υδαθεναιε-
[U\S E)GRAMMA/TEUE, PARE/DOMEN *JELLENOTAMI/AIS *)ERGOKLEI= *)ARISTEI/DO *BESAIEI= KAI\ SU]NA/RXOSI KAI\ PARE/DROIS *J-
5 [ιεροκλεῖ Ἀρχεστράτο Ἀθμονεῖ καὶ συνάρχοσι ἐπὶ τε͂ς ․․6․․․ίδος πρότες πρυτα]νευόσες καὶ ℎεμέραι δευτ-
[έραι ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․60․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ος τοῖς μετὰ Δεμοσθένος. ἔ-
[δοχσεν το͂ι δέμοι κατὰ τὸ ․․6․․․]ί̣ο̣ [φσέφισμα τὸ ἀργύριον τὸ παραδοθὲν ἀποδο͂να]ι τὸς ℎελλενοταμίας καὶ [τ]-
[ὸς παρέδρος τοῖς ταμίαις τε͂ς] θεο͂ Πυθ[οδόροι Ἁλαιεῖ καὶ χσυνάρχοσι καὶ τὸς τα]μίας τε͂ς θεο͂ πάλιν παραδο͂[ν]-
[αι τοῖς ℎελλενοταμίαις κ]αὶ τοῖς παρέδ[ροις, τούτος δὲ δο͂ναι στρατεγοῖς ἐπὶ Θ]ράικες Εὐθυδέμοι Εὐδέμο [v]
10 — — max. 21 — —      vacat
[ἐπὶ τε͂ς ․․6․․․ίδος πρυτα]νείας δευτέρας [πρυτανευόσες ℎελλενοταμίαις Ἐρ]γοκλεῖ Ἀριστείδο Βεσαιεῖ [v]
[․․․․․․․17․․․․․․․․ Αἰχ]σονεῖ καὶ συνάρχο[σι καὶ παρέδροις ℎιεροκλεῖ Ἀρχε]στράτο Ἀθμονεῖ καὶ συν[ά]ρχ[ο]-
[σι ․․․․․13․․․․․․κοστε͂]ι τε͂ς πρυτανείας π[αρέδομεν․․․․․․14․․․․․․ χρυσί]ο Κυζικενο͂ στατε͂ρας 𐅔𐅔𐅔𐅔[․․]
[․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․]· ἀργύριον τούτον [γίγνεται ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․]ΙΙ· τοῦτο τὸ χρυσίον παρέδομ[ε]-
15 [ν τοῖς τριεράρχοις ἐπὶ Ἄ]ργος τοῖς μετὰ Δεμ[οσθένος φσεφισαμένο το͂ δέμο τὲν] ἄδειαν    vacat
[ἐπὶ τε͂ς ․․․․․․14․․․․․․]ες πρυτανευόσες ὀ[γδόει εἰκοστε͂ι ℎεμέραι τε͂ς πρυ]τ̣ανείας στρατεγοῖς παρέδομ-
[εν ․․․․․․․․18․․․․․․․․]δει Αὐτοκλεῖ Ἀναφλ[υστίοι — — max. 20 — — — — — —]   vacat
ἐπὶ τ[ε͂ς Πανδιονίδος ἐνά]τες πρυτανευόσες τ[ρίτει καὶ δεκάτει ℎεμέραι τε͂ς π]ρυτανείας παρέδομεν το͂ ἐχσ-
άμο ἀργ[υρίο ․․․․10․․․․] ἐλθόντος ℎελλενοτ[αμίαις Ἐργοκλεῖ Ἀριστείδο Βεσ]αιεῖ καὶ χσυνάρχοσι καὶ παρ-
20 έδρ<⁴οι>⁴ς ℎ[ε<⁴λλ>⁴]ενο[ταμιο͂ν ℎι]εροκλεῖ Ἀρχεστράτο [Ἀθμονεῖ ․․· ℎοῦτοι δὲ ἔδοσαν στρ]ατ{ρατ}εγοῖς {²⁶στρατεγοῖς}²⁶ Νικίαι Νικεράτ-
ο Κυδαν[τ]ίδει, Κ̣α̣λ̣[λιστρ]άτοι Ἐμπέδο ℎοε͂θεν, Κ[— — — max. 26 — — —]. vacat
κεφάλα[ι]ον ἀναλ[όματος το͂] ἐπὶ τε͂ς
ἀρχε͂ς 𐅊𐅈ʹ811̣Χ̣𐅅ΗΗΗ̣[․․․8․․․․]ΙΙ. vacat
Ἀθεναῖοι ἀνέλοσαν ἐ[πὶ Εὐφέμο ἄρ]χοντος καὶ [ἐπὶ τε͂ς βολε͂ς ℎε͂ι ․․․․9․․․․ πρ]ο͂τος ἐγραμμάτευε· ταμίαι ℎιε-
25 ρο͂ν χρεμάτον τε͂ς Ἀ[θεναίας Ἀναχσικράτες Λαμπτρεὺς καὶ χσυνάρχοντες, ℎοῖς] Εὔχσενος Εὐφάνος Προσπάλτ-
IOS E)GRAMMA/TEUE, P[ARE/DOMEN !13`28!13 STRATEGOI=S E)S] TA\ E)PI\ *QRA/IKES KA[I\] *(RI/NONI *X-
αρικλέος Παιανιε[ῖ ἐπὶ τε͂ς ․․․είδος ․․6․․․ πρυτανευόσες καὶ ℎεμέραι δευτέ]ραι καὶ εἰκοστε͂ι τε͂ς πρυτα-
νείας [φ]σεφισαμέν[ο το͂ δέμο τὲν ἄδειαν — — — — — — — — —] vacat
ἐπὶ τε͂ς Αἰαντίδο[ς ․․6․․․ πρυτανευόσες παρέδομεν στρατεγοῖς ἐς Με͂λον Τεισί]αι Τεισιμάχο Κεφαλε͂θεν v
30 *KLEOME/DEI *LUKO[ME/DOS *FLUEI= !8`18!8 TE=S PRUTANEI/AS FSEFISAME/N]O TO= DE/MO TE\N A)/DEIAN #813 &vvvv
ἐπὶ τε͂ς Ἀντιοχί[δος ․․․άτες πρυτανευόσες ℎελλενοταμίαις παρέδομεν ․․․․․․․․]οι Α[ὐρ]ίδει, Τιμάρχοι Παλ-
λενεῖ καὶ στρα[τεγοῖς ἐς Με͂λον Τεισίαι Τεισιμάχο Κεφαλε͂θεν, Κλεομέδει Λυκομέδ]ος Φλυεῖ τρίτει καὶ δεκ-
άτ̣ε̣[ι τε͂]ς̣ [πρυτανείας φσεφισαμένο το͂ δέμο τὲν ἄδειαν — — — max. 22 — — — — — —] vacat
[κεφάλαιον ἀναλόματος το͂ ἐ]πὶ τε͂ς
35 [ἀρχε͂ς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] vacat
[Ἀθεναῖοι ἀνέλοσαν ἐπὶ Ἀριμνέστο ἄρχοντος καὶ ἐπὶ τε͂ς βολε͂ς ℎε͂ι Ἀρ․․6․․․ προ͂τος] ἐγραμμάτευε· ταμίαι [ℎ]-
[ιερο͂ν χρεμάτον τε͂ς Ἀθεναίας Δεχσίθεος ․․․άσιος καὶ χσυνάρχοντες, ℎοῖς Λυσικλε͂ς Δ]ρακοντίδο Βατε͂θ[εν]
[ἐγραμμάτευε ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․61․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] Παλλενεῖ [․․5․․]
                                         lacuna
46 [․․․․․13․․․․․․]ΔΔ v — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[ἐπὶ τε͂ς Κεκρο]πίδος [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․69․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․11․․․․․]ονει[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․45․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] οι[․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․]·
[ἐπὶ τε͂ς Κεκροπ]ίδος [․․․․․․․․․․․․․․․․․37․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ℎεμέραι] τε͂ς πρυτανεία[ς στρατε]γο[ῖς Ἀλ]-
50 [κιβιάδει Κλειν][ο Σκαμβονίδει, Λαμάχοι Χσενοφάνος ℎοε͂θεν, Νικίαι Ν]ικεράτο Κυδαντίδει καὶ παρέδρο[ις]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․55․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]𐅂𐅂𐅂Ι   vacat
[ἐπὶ τε͂ς ․1736․․․․․․․․․․․․․․․․․ ℎεμέραι στρ]ατεγοῖς ἐς Σικελίαν Ἀλκιβιάδει, Λαμάχο[ι],
[Νικίαι καὶ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․38․․․․․․․․․․․․․․․․․․ Ἀντ]ιμάχοι ℎερμείοι 𐅉[𐅉]𐅉 vacat
[ἐπὶ τε͂ς ․․․․․․․․․․․․․․․․․36․․․․․․․․․․․․․․․․․ ℎεμέρα]ι στρατεγοῖς ἐς Σικελ[ί]αν Ἀλκιβιάδει, Λαμάχοι,
55 [Νικίαι καὶ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․38․․․․․․․․․․․․․․․․․․] Ἀντιμάχοι ℎερμείοι 𐅉ΤΤΤΤΧ[․]ΗΗΗ vacat
[ἐπὶ τε͂ς ․․․․․․․․․․․․․․․․․36․․․․․․․․․․․․․․․․․ ℎεμέρ]αι στρατεγοῖς ἐς Σικελίαν Ἀλκιβιάδει, Λαμάχο[ι],
[Νικίαι καὶ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․38․․․․․․․․․․․․․․․․․․] Ἀντιμάχοι ℎερμείοι χρυσίο Κυ[ζ]ικενο͂ στατε͂ρ-
[ας ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․44․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ𐅁  vacat
[κεφάλαιον ἀναλόμα]τος το͂ ἐπὶ τε͂ς
60 [ἀρχε͂ς ․․․․11․․․․․]Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙ vacat
[Ἀθεναῖοι ἀνέλοσαν ἐπὶ Χαρίο ἄρχοντος καὶ ἐπὶ τε͂ς βολε͂ς ℎε͂ι ․․5․․]ίδες προ͂τος ἐγραμμάτευε· ταμίαι ℎιερο͂ν χρεμάτον v
[τε͂ς Ἀθεναίας Λεοχάρες Ἀλοπεκειεὺς καὶ χσυνάρχοντες, ℎοῖς Τελέα]ς Τελενίκο Περγασε͂θεν ἐγραμμάτευε, παρέδοσαν στρ-
[α]τ̣εγοῖς Τελεφόνοι [․․5․․ καὶ χσυνάρχοσι καὶ ℎελλενοταμίαι καὶ] παρέδροι Φερεκλείδει Πειραιεῖ φσεφισαμένο το͂ δέμ-
[ο] τὲν ἄδειαν ἐπὶ τε͂ς Αἰαντίδος τρί[τες πρυτανευόσες ․․6․․․ ℎεμ]έραι τε͂ς πρυτανείας 𐅉ΤΧΧΧ𐅅[Η]Η𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙΙ𐅁 τε καὶ χρυσίο
65 Κυζικενο͂ 𐅒𐅒𐅐𐅐𐅐𐅐𐅏ΣΣΣ· τιμὲ τούτον γίγν[εται — — — — max. 16 — — — — — — — —] vacat
ℎελλενοταμίαις καὶ παρέδροις ἐδανείσα[μεν ․․․․․․15․․․․․․․] Ἀριστοκράτει Εὐονυμεῖ καὶ χσυνάρχοσι 𐅈ΤΤΤΤ, οὗτοι δ-
ὲ ἔδοσαν ἀθλοθέταις ἐς Παναθέναια Ἀμέμπτο[ι ․․․․11․․․․․ καὶ] χσυνάρχοσι ἐπὶ τε͂ς Ἐρεχθείδος δευτέρας πρυτανευόσε-
S EI)KOSTE=I *JEME/RAI TE=S PRUTANEI/AS &vacat
ἐπὶ τε͂ς Κεκροπίδος τετάρτες πρυτανευόσες ℎέ[κτει ℎεμέραι τ]ε͂ς πρυτανείας ℎελλενοταμίαις καὶ παρέδροις Ἀριστοκρ-
70 άτει Εὐονυμεῖ καὶ χσυνάρχοσι στρατιόταις ἐ[μ Μέλοι ․․․7․․․]ΔΔ vacat
ἐπὶ τε͂ς Ἀντιοχίδος ὀγδόες πρυτανευόσες δεκ[άτει ℎεμέραι τε͂ς] πρυτανείας ℎελλενοταμίαις καὶ παρέδροις Ἀριστοκρ[ά]-
τει Εὐονυμεῖ καὶ χσυνάρχοσι στρατιόταις ἐμ Μ[έλοι ․․․․9․․․․]𐅄̣Δ̣ vacat
ἐπὶ τε͂ς Ἀντιοχίδος ὀγδόες πρυτανευόσες τρίτε[ι ℎεμέραι τε͂ς πρυ]τανείας ℎελλενοταμίαις καὶ παρέδροις Ἀριστοκρ[άτ]-
ει Εὐονυμεῖ καὶ χσυνάρχοσι 𐅋𐅋𐅋, ℎοῦτοι δ’  ἔδοσαν [τε͂ι ἐν Σικελίαι σ]τρατιᾶι    vacat
75 ἐπὶ τε͂ς Ἀντιοχίδος ὀγδόες πρυτανευόσες εἰκοσ[τε͂ι ℎεμέραι τε͂ς πρ]υτανείας ℎελλενοταμίαις καὶ παρέδροις Ἀριστοκρ[ά]-
τει Εὐονυμεῖ καὶ χσυνάρχοσι ἐς τὰ<ς> ναῦς τὰς ἐς Σι[κελίαν διακομιόσα]ς τὰ χρέματα ΤΤΤΤΧΧ vacat
ἐπὶ τε͂ς Ἀντιοχίδος ὀγδόες πρυτανευόσες δευτέ[ραι ℎεμέραι τε͂ς πρυτα]νεία[ς] ℎελλενοταμίαι καὶ παρέδροι Φιλομέ[λοι Μ]-
αραθονίοι καὶ στρατεγο͂ι ἐν το͂ι Θερμαίοι κόλπο[ι ․․․․․․․․18․․․․․․․․ καὶ τ]ε͂ι αὐτε͂ι ℎεμέραι ℎελλενοταμίαι κ[αὶ παρέ]-
δροι Φιλομέλοι Μαραθονίοι καὶ στρατεγο͂ι ἐν Ἐφ[έσοι — — — max. 23 — — —] vacat
80 κεφάλαιον ἀνα[λόματος τ]ο͂ ἐπὶ τ[ε͂ς]
ἀρχε͂ς 𐅋𐅋𐅋𐅊ΤΤΤ  — — — — — — — — — —
                     vacat
Search Help