IG II² 1594
[ ] Att. — stoich. — med. s. IV a.
face A.1 [ὠνη    —  —  —  —  —  —  —  —]#⁷#⁷Η
       [ἕτε̣ρον χωρίον] ἐν Π[όρωι τὸ]
       —  —  —  —  —  κα[λ]ούμε[νον]
[ὠνη   Χ]αιρέ[δημ]ο[ς Χάρητος — — —]·
5        ἕτερον χωρίον ἐν Πό[ρωι τὸ]
       Χαρινίδαι      καλούμεν[ον]
[ὠ]νη  Χαιρέδημος Χάρητος — — —·
       ἐσχατιὰ ἐν Πόρω[ι] τὸ Δ — — —
       καλούμενον vac.
10 [ὠ]νη  Χαιρέδημος Χάρητο[ς — — —]·
       ἕτερον χωρίον [ἐ]ν Π[όρωι τὸ — —]
       σια καλούμενον vac.
ὠνη    Πιστίας Πιστίου Γ — — —·
       ἑτέρα ἐσχατιὰ ἐν Β#⁷ — —
15 ὠνη    Κλεομέδων Λέοντος Α — — —·
       ἑτέρα ἐσχατιὰ ἐν Πόρ[ωι τὸ δη]-
       μόσιαι ἅλωι καλούμε[νον],
       ἑτέρα ἐσχατιὰ ἐμ Πόρω[ι τῆς]
       αὐτῆς ταύτης vac.
20 ὠνη    ἀμφοτέρων Εὐκλῆς Λ[ακλέους]
      Ἁλαιεὺς ΗΔΔ𐅃·
       ἑτέρα ἐσχατιὰ ἐν̣ [Πόρωι τὸ — —]
       νεὺς καλούμενο[ν]
[ὠ]νη  Ξενοφῶν Θρασ — — — — —
24a        — — —
face B.25      [․․․․․c.14․․․․․ Ἀφιδν]α̣ῖ̣ Η𐅄̣·
     [κεφάλαιον Χ∶ ἑκατοστ]ή ∶Δ vac.
     ․․․․․c.14․․․․․ς̣ Νίκανδρος vac.
     [․․․c.10․․․ Ἀφι]δναῖος vac.
     [ἀπέδοτο ἐσχα]τιὰν Ἀφιδν ἐν ὑπωρεία[ι]
30 [ὠνη  ․․․c.9․․․ Πο]λυκράτος Ἀφιδναῖ ∶𐅄̣·
     [ἑτέρα ἐσχατ]ιὰ ἐν ὑπωρείαι
[ὠνη  ․․․c.9․․․] Δρακοντίδο Ἀφιδναῖ 𐅄· vac.
     [ἑτέρα ἐσχα]τιὰ̣ Ἀφιδν ἐν ὑπωρείαι
[ὠνη  ․c.6․․ο]ς Εὐθοίνου Ἀφιδναῖ ∶𐅄· vac.
35      [ἑτέραν ἐ]σχατιὰν Ἀφιδ ἐν ὑπωρείαι
[ὠνη  ․․c.7․․]ο[ς] Εὐθοίνο[υ] Ἀφιδν ∶𐅅· vac.
     [ἑτέραν] ἐσχατιὰν Ἀφιδν ἐν ὑπωρείαι
[ὠνη  Μολοττ]ὸς Εὐνόμου Ἀφιδναῖ 𐅄· vac.
     [ἑτέρα ἐσχ]ατιὰ Ἀφιδ ἐν ὑπωρείαι, vac.
40      [ἑτέρα ἐσχ]ατιὰ Ἀφι ὑπὸ τῶι Φανε[ρ]ῶι vac.
[ὠνητὴς ἀμ]φοτέρων Ἀναξικλῆς vac.
     ․․5․․έους ἐκ Κολω[ν]ο͂ 𐅄· vac.
     [κεφάλ]αιον 𐅅ΗΗ𐅄∶ ἑκατοστή ∶𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· vac.
     ․c.5․αλων̣ [κ]ώμαρχος vac.
45      ․․․․κλῆς Πειθιδήμου Ἀφιδναῖ vac.
     [ἀπέδο]το ἐσχατιὰν Ἀφιδ ἐν Πεταλίδ[ωι]
     ․․5․․ρυ․αι․ καλουμένην, vac.
     [ἕτερο]ν χωρίον Ἀφιδ ἐν Πεταλίδωι vac.
[ὠνητὴς ἀμ]φοτέρων Ἀλκιάδης vac.
50       ․․c.7․․ους Ἀφιδνα 𐅅̣∶ ἑκατοστή ∶𐅃̣·
      [Οἰναίων δ]ήμαρχος Μνησαρχίδη[ς]
      [ἀπέδοτο οἰκό]πεδα το͂ χωρίο ἐν Οἰνό[ει]
[ὠνη  ․․․c.9․․․]β̣ίου Οἰναῖος 𐅅𐅄· vac.
      [ἕτερον χωρίον ἐ]ν Οἰνόει vac.
55 [ὠνη  ․․․․c.13․․․․․ Οἰν]αῖο[ς] ∶ΗΗΗ· vac.
Search Help
Contact Us