IG II² 1588
[ ] Att. — non-stoich. — init. s. III a.
See also:
1 [․․c.7․․ ἐν τοῖς ἐδ]άφεσ[ι τοῖς — — — — — — ὧι γείτων βορρᾶθεν μέταλλον]
․ερίσκειο[ν], νοτόθεν μέτ[αλλον — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[ὠ]ν ∶ Ἐπικύδης Φιλοκύδους Ἀ[χαρν]ε [∶pretium]·
Ἑρμαιϊκὸν ∶ Ἐπικύδης Φ[ιλ]οκύδου[ς Ἀχαρνε — — — — — — — — — ἀνασάξι]-
5 μον στήλην ἔχον Ἑρμαιϊκὸν ἐν το[ῖς ἐδάφεσι τοῖς — — — — — —, ὧι γείτων]
βορρᾶ ∶ κάμινος Δημοφίλου καὶ οὗ ἂν [μετέχηι κοινοῦ — — — — — — — — —]
νοτόθεν ∶ μέταλλον Ἀρτεμισιακ[ὸν — — — — — — — — — — — — — ὠν ∶]
Ἐπικύδης Φιλοκύδους Ἀχαρνε ∶ Η#⁷ —·
ἐπὶ Σουνίωι Ποσειδωνιακὸν ∶ Θεό[φιλος — — — — — — — — — — μέταλλον]
10 ἀνασάξιμον, στήλην ἔχον, Ποσε[ιδωνιακὸν ἐν τοῖς ἐδάφεσι τοῖς — — —  ὧι γείτων Βορρᾶ]
Ἀρτεμισιακόν, νοτόθε ∶ ὁδὸς ἀπὸ [— — —, ἡλίου ἀνιόντος — — — — — — — —]
δυομένου μέταλλον ∶ ὠνη ∶ [Θε]όφιλος [— — — — — — — — — — — pretium]
․ησεσι Λευ[κ]ίππειον ∶ Εὐμηλ[ί]δη[ς Λυ — — — — — — — — — — μέταλλον]
[ἀ]νασάξιμον, στήλην ἔχον ∶ [Λ]ε̣[υκίππειον ἐν τοῖς ἐδάφεσιν τοῖς — — — ὧι γείτων]
15 βορρᾶθεν ∶ ἐδάφη Δρομοκ[λε]ίδο[υ — — —, νοτόθεν — — — — — —, ἡλίου]
ἀνιόντος ἐδάφη #⁷#⁷#⁷#⁷[— — —, δυομένου — — — — — — — — — — —· ὠν ∶]
[Εὐ]μηλίδης Λυ[— — — — — pretium]·
[ἐπὶ Σ]ουνί[ωι nomen metalli — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us