IG II² 1581
[ ] Att. — non-stoich. — fin. s. IV a.
duo vs. erasi
1 [τ]άδ’ ἐπράθη ἐδά[φη — — —]
ἀτίμητα ὄντα — — — — —
Ξενοκλέους Ἀντιγένους Σημ[αχίδου —]
Πολυκλέους Τεισίππου Εὐω[νυμέως —]
5 Λυσιστράτου Ἁλαιέ[ως —]
Θεοδώρου Λυσανίου Λουσι[έως —]
Κλεοχάρους Κλεοστράτου #⁷ — — —
[Ἀ]ρχεστράτου Ξανθιππί[δου — — —]
Τ̣ι̣μαρχίδου Φ — — — — — —
10 [Ὀ]φέλου — — — — — —
[Εὐ]τυ[χ? — — — — — — —]
Search Help
Contact Us