IG II² 1570
[ ] Att. — non-stoich. — c. 330 a.
See also:
face A.col. I.1 [— — ἀποφυγ — —]άνη Νικο[βούλου]
[— — —, φιάλη σ]ταθμὸ ∶Η·
[— — — ἐν Κε]ιρι οἰκ ἀποφυγὼν Ἀφ —
[— — — — — — κ]αὶ κύριον Εὐρέκτην
5 [— — — — Παλλ]η[ν]έ?, φιάλη σταθμὸ ∶Η·
[— — — ἐγ Κ]οί οἰκ ἀποφυγὼν Χάρια —
— — — — — — — Κεφα ∶ φιάλη σταθμ ∶Η·
[— — — — — — οἰκ]οῦσα ἀποφυγοῦσα Τάχυ̣λ[λον]
8a — — — — — — — — ρον Πυθοδώ[ρου] Θριάσιον
9 [— — — —, φιά]λη σταθμὸ ∶Η·
10 [— — — — ἐμ Μ]ελί ∶ οἰκ ἀποφυγὼν Καλλι-
[κράτην Δημοκ]ράτους Γαργ ∶ φιάλη σταθμ ∶Η·
[— — — — ἐμ Μ]ελίτ ∶ οἰκοῦσα ἀποφυγοῦσα
[Καλλικράτην] Δημοκράτους Γαργ, φιάλη
[σταθμὸ ∶Η]·
15 [— — — — ταλασ]ιου ἐν Μελίτ ∶ οἰκοῦσα
[ἀποφυγοῦσα Καλ]λικράτην Δημοκράτου
[Γαργ, φιάλη στ]αθμὸ ∶Η·
[— — — — ἐμ Πει]ραεῖ ο[ἰκ] ἀποφυγὼν Φρυ-
[ν — — — — — — — —, φιά]λη σταθμ ∶Η·
20 [— — —   — — — ἐ]ν Πειρ οἰκῶν
[ἀποφυγὼν — — —] Πυθοκλέους
[— — — — — — — π]ρόξενον, φιάλη
[σταθμὸν ∶Η]·
[— — — — στυππ]ειοπώλης ἐμ Πειρ οἰκ ∶ ἀπο-
25 [φυγὼν — — —]έα Οἰνοβίου Ἀθμονό ∶ καὶ κοι-
[νὸν ἐρανιστῶ]ν, φιάλη σταθμὸ ∶Η·
— — — — — — — — ς ἐγ Κειρια ∶ οἰκ ἀποφυγ-
— — — — ιον Εὐξίππου Ἐλευσίνι,
[φιάλη σταθμὸν] ∶Η·
30 [— — — — — — — ἐ]γ Κειρι ∶ οἰκ ∶ ἀποφ[υγ —]
[— — — — — — ιον] Εὐξίππου Ἐλ[ευσίνιον],
[φιάλη σταθμὸν∶ Η]·
col. II.33 Δωρόθεο[ς ἐν — — — — οἰκ ἀποφυγὼν]
Ἀντιγένην Ἀντ[— — — — Κυδαθη]ναι[έα],
35 φιάλη σταθμὸν Η·
Ἡρακλεόδωρος μάγειρος ἐγ Κολλ[υτῶι]
οἰκ· ἀποφυγὼν Ἐπικράτην Φιλοκλέ-
ους Ἀγγελῆθ, φιάλη σταθμὸν ∶Η·
Ἀρτεμὶς ταλασιουργὸς ἐγ Κειρ οἰκοῦ
40 ἀποφυγοῦσα Φοξίαν Νικηράτου
Ἀλωπεκ ∶ φιάλη σταθμον ∶Η·
Ἱππόλοχος ἐν Σαλαμῖνι ∶ οἰκ ∶ ἀποφυ-
γὼν Πασίωνα Πασικλέους Ἀχαρ,
φιάλη σταθμὸν ∶Η·
45 Μανία ἐγ Κοίληι οἰκοῦσα ἀποφυγο-
ῦσα Ἔκφαντον Ἀντιφῶντος Ἀγκυ̣λ,
φιάλη σταθμ ∶Η·
Παρθένιον ταλασιουργ ∶ ἐμ Περ ∶ οἰκ
ἀποφυγοῦσα Τεισαμενὸν Τεισάνδρου
50 Κυδαθ, φιάλη σταθμὸν ∶<Η>·
Ἑλλὰς ταλασιουργὸς ἐγ Κυδαθ οἰκ
ἀποφυγοῦσα Ἀριστόπολιν Ἀριστο-
πόλιδος Λαμπ ∶ φιάλη σταθμὸν ∶Η·
Δημέας ἐγ Κυδαθη οἰκ ἀποφυγὼν Ἀρι-
55 στόπολιν Ἀριστοπόλιδος Λαμπτρέ-
[α, φιάλη σταθμόν ∶]Η·
[— — — — — — — — ἀ]ποφυγὼν Καλ —
[— — — — — — — καὶ] κοιν ἐρα-
[νιστῶν, φιάλη σταθμ ∶Η]·
60 [— — — — — — — — ἀποφυγ —] Παυ
[— — — — — — — καὶ κοιν ἐρ]ανι-
[στῶν, φιάλη σταθμ ∶Η]·
col. III.63 — — — — — — — #⁷#⁷— — — — — — —
[ἀποφυγοῦσ]α Φίλωνα Κλει — — — — — — —,
65 φιάλη σταθμὸν ∶Η·
Ἀσία ταλασιου <ἐμ> Περ [οἰκ ἀποφ]-
υγοῦσα Ἑστιόδωρον [— — — — — — — —, φιά]-
λη σταθμὸν ∶Η·
Πάταικος γεωργὸς ἐ[ν — — — — οἰκ ἀποφυγὼν]
70 Ἐπικράτην Ἐπιγέ[νους — —, φιάλη σταθμὸν ∶Η]·
Σάτυρος φορτη[γὸς ἐν — — — — οἰκ ἀποφυγὼν]
Φίλωνα Μόσχου [— — — —, φιάλη σταθμὸν ∶Η]·
Φιλουμένη μελ[ιτόπωλις ἐν — — — — οἰκ]
ἀποφυγοῦσα Ὀ[ν — — — — — — — — — — — — —],
75 φιάλη σταθμὸν ∶Η·
Μενεκλῆς ἐμ Π[ειρ οἰκ ἀποφυγὼν —]
στρατον Διοδότ[ου — — —, φιάλη σταθμὸν ∶Η]·
Κράτεια ἐγ Κυδαθ[ηναίωι οἰκ ἀποφυγ — —]
λείδην δημόσιον, [φιάλη σταθμὸν ∶Η]·
80 Σωτηρίδης ἐμ Μ[ελίτηι οἰκ ἀποφυγ — —]
στρατον Σωφίλου [— — —, φιάλη σταθμὸν ∶Η]·
Γλαυκίας ἐν Ἡφ[αιστιαδῶν οἰκ ἀποφυγὼν]
Εὐθύδημον Εὐθυ[— — — — — — — καὶ κοινὸν ἐ]-
ρανιστῶν, φιά[λη σταθμὸν ∶Η]·
85 Ὀλύμπις ἐμ Μ[ελίτηι οἰκ ἀποφυγ — — — —]
ημον ἐγ Κολλυ[τῶι οἰκ, φιάλη σταθμὸν ∶Η]·
Σπινθὴρ ἰχθυο[πώλης ἐν — — — — οἰκ ἀπο]-
φυγὼν Λυσίσ[τρατον — — — — — — — —],
φιάλη σταθμ[ὸν ∶Η]·
90 Κτησ<ι>κλῆς ἐμ Πε[ραεῖ οἰκ ἀποφυγὼν — —]
ενον Παμβ, φιά[λη σταθμὸν ∶Η]·
Πάταικος μάγε[ιρος ἐν — — — — οἰκ ἀπο]-
φυγὼν Τελεσί[μ]β[ροτον — — — —]
[Ἁλ]ιμού, φιάλη σ[ταθμὸν ∶Η]·
95 ․․․․․ρα ταλα[σιου ἐν — — — — οἰκοῦσα]
[ἀποφυ]γοῦσα — — — — — — — — — — — — —,
[φιάλη σταθ]μὸ ∶Η·
— — — — — —
Search Help
Contact Us