IG II² 1558
[ ] Att. — stoich. 17 — c. 330 a.
See also:
face A.col. I [— — — — — — — — — — ἀποφυγ]-
․․․․․13․․․․․․ος Σφ-
1 [ήττιον φιά σ]ταθμ Η· vv
[․․․8․․․․ τα]λασι ἐν Κ-
[υδαθ οἰκοῦ ἀπ]οφυγοῦ
[․․․․10․․․․ Εὐ]θυκλέ-
5 [ου․․6․․․ φι]άλ σταθ∶ Η·
․․․․9․․․․ σιδηρο ἐν
[․․6․․․ οἰκ]ῶ ἀποφυγὼ
․․․․9․․․․ Λυσανίου
[․․․8․․․․ φ]ιάλ σταθ ∶Η·
10 ․․․8․․․․ κ[ο]λλεψ Ἀλω-
[πεκ οἰκῶ] ἀποφυγὼ vvv
․․․8․․․․ένη Ἀριστο-
[․․․․ Παλ?]λη, φιά σταθ ∶Η·
․․․7․․․ νευρορά ἐν Σ-
15 [καμ οἰκ]ῶ ἀποφυγὼ vvv
․․6․․․α Πολυρήτ[ο]υ v
․․․7․․․ φιά σταθ∶Η· vv
col. II.18 — — — — — τι[ον] Εὐ[κρά]-
[τ]ους Ἐπικη, φιάλ στ[α ∶Η]·
19a [——————]
20 [Σ]ωτ[η]ρίδης ὀνηλάτ [ἐν]
 Διομεί οἰκῶν ἀποφυ[γ]
[Ἀ]ντιμένην Πιστοκλ[έ]-
 ου Κηφισιέ, φιά στα[θ ∶Η]·
23a ——————
24 [Σ]ωστράτη παιδίο ἐ[ν Κ]-
25 [εραμ]έω οἰκοῦ ἀποφυ[γ]
 Ἀντιμένην       Πιστοκ[λέ]-
 ου Κηφισι, Ἅγνων Εὐ[θυ]-
 κρί Κυδαθην, φιά στ[α ∶Η]·
28a ——————
29  Πλαγγὼν ταλασιο ἐν [Κ]-
30  υδα οἰκοῦς ἀποφυγ[οῦ]
 Αὐτοκλέ     Ἀνδροκλέ[ου]
 Εὐωνυμέ, φιάλ σταθ[μ ∶Η]·
32a ——————
33  Πάμφιλος ὀρεωκό [ἐν Λ]-
 ακι οἰκῶν ἀποφυγ[ὼν] v
35  Θεοχάρην      Ἐργοχά[ρου]
 Πρ[α]σιέα, [φ]ιά σταθμ [∶Η]·v
36a ——————
37  Νικίας λιβανωτο ἐμ [Π]-
 ει οἰκ[ῶ]ν ἀποφυγὼν vv
 Φιλοκράτη         Ἐπικράτο
40  Ἐλευσί καὶ κοινὸ ἐρα-
 νιστῶν τῶμ μετὰ Θεοφ-
 ράστου Βαθύλλου Χολ-
 αργέως, φιάλ σταθμὸ [∶Η]·
43a            vacat
face B.col. I.44 ․․․․9․․․․#⁷#⁷#⁷
45 [Ἀμυ]μώνην ΠΣΣΙΚΙ#⁷ΤΡΙ#⁷
[οἰκ, φι]ά ∶Η·
[Θ]έρσιππος Ἀντιφάνου — — —
[Ἀ]ρτῖνο̣ν? ὀρεω ἐμ Π οἰκ, [φιά ∶Η]·
Θέρσιππος Ἀντιφάνο[υ — — —]
50 [Σ]ῖμον παιδίον ἐμ Π οἰκ, φιά [∶Η]·
[Εὐμ]άρης Ἀλωπεκῆ οἰκ Λεπτ[ί]-
[νη]ν ἐκ τῶν ἐργ ἐπὶ [Σ]ουν οἰκ, φιά ∶[Η]·
— — — ἰσοτελὴς Μεσὼ ταλα
[Ἀλω]πεκῆσιν οἰκ, φιάλη ∶Η·
55 — μόστρατος Πολυχαρμίδου
[Κολ]λ Φειδέστρατον χρυσοχόον
[ἐν Κυ]δαθ οἰκ, φιάλη ∶Η·
[Εὐ]κρά[τ]ης Εὐξένου Παλλη,
[Ν]ικόξενος Ἡγησίου Ἐρχι,
60 [Δ]ημόστρατος Δημοστράτου
[Π]αλλ Ὤκιμον ταλα ἐν Ἡφαι(σταδῶν)
[οἰ]κ, φιάλη ∶Η·
[Κ]λεόξενος καὶ κύριος Κτησωνί-
[δ]ης Οἰῆθ Εὐκλέα ἐγ Κολ οἰκ
65 [γ]εωρ, φιάλ ∶Η·
Μενίτης Μένωνος Κυδαθ Ἄτταν
ὀσπριοπώλην ἐγ Κ οἰκ, φιάλ ∶Η·
Μενίτης Μένωνος Κυδαθ Μαλ-
θάκην ταλασιουργὸν ἐγ Κ[ει]ρ
70 οἰκ, φιάλη ∶Η·
Μενίτης Μένωνος Κυδαθ
Πλαγγόνα παιδίον ἐγ Κει οἰκ, φι ∶Η·
Μενίτης Μένωνος Κυδαθ
Μόσχον παιδίον ἐγ Κει οἰκ, φι ∶Η·
75 Μενίτης Μένωνος Κυδαθη
Ἀριστονίκην παιδί ἐγ Κε οἰ, φιά ∶Η·
76a                    vacat
col. II.77  Δ#⁷ — — — — — — — — — —,
  φιά [∶Η]·
78a ——————
79  Αὐτο[κράτης Λ̣ε — — — — — —]
80  Ἀριστ [— — — — — — — —, φιά ∶Η]·
80a ——————
81  Αὐτοκράτης Λε — — — — — —
 Σίμαλον παιδ[ίον ἐν — — — οἰκοῦντα],
 φιά ∶Η·
83a ——————
84  Αὐτοκράτης Λ̣ε — — — — — —
85  Νικαρίστην πα[ιδίον ἐν — — — οἰκοῦσαν],
 φιά ∶Η·
86a ——————
87  Φυλαξίας Φα[νίου Ἀναγυράσιος]
 Γλυκέραν τα[λας ἐν — — — οἰκοῦσαν],
 φιά ∶Η·
89a ——————
90  Εὔβουλος Κη — — — — — — — — —
 ἔμπο Μοσχ[— — — — — —, φιά ∶Η]·
               vacat
Search Help
Contact Us